IPPB2/4514-174/16-2/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że planowane Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Centre of Excellence, i przeniesienie go do Spółki Przejmującej w zamian za jej nowoutworzone udziały) oraz związane z nim podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

H. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”) jest częścią międzynarodowej grupy H. (dalej: „Grupa H.”), prowadzącej działalność w zakresie profesjonalnego doradztwa personalnego oraz rekrutacji specjalistycznej.

Działalność Spółki Dzielonej faktycznie składa się z dwóch podstawowych obszarów działalności identyfikowanych dla celów wewnętrznego zarządzania tego podmiotu, funkcjonujących i działających niezależnie w ramach jej wewnętrznej organizacji tj.:

 1. profesjonalnego doradztwa personalnego realizowanego na rzecz klientów lokalnych (dalej: „Klienci Lokalni”),
 2. prowadzenia procesów rekrutacyjnych dotyczących klientów globalnych (dalej: „Klienci Globalni”), w ramach tzw. Centre of Excellence.

Ad a)

W ramach działalności profesjonalnego doradztwa personalnego realizowanego na rzecz Klientów Lokalnych, Spółka Dzielona podejmuje działania obejmujące w szczególności:

 • poszukiwanie Klientów Lokalnych,
 • prowadzenie kompleksowego procesu rekrutacyjnego na rzecz Klientów Lokalnych, obejmującego: poszukiwanie kandydatów na pracowników Klientów Lokalnych w danych branżach w oparciu o wyspecjalizowane dywizje obsługujące poszczególne rynki pracy, selekcję kandydatów pod kątem ich dostosowania do oczekiwań i profilu działalności klienta, prezentację profilu kandydata do Klienta Lokalnego, przygotowywanie raportów o kandydatach, opiekę nad nowym pracownikiem;
 • outsourcing dla Klientów Lokalnych procesów biznesowych oraz outsourcing kompetencyjny IT (też w ramach agencji pracy tymczasowej) dla Klientów Lokalnych;
 • prowadzenie dla Klientów Lokalnych rekrutacji ukierunkowanych na pozyskiwanie wykwalifikowanych specjalistów i menadżerów świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców (Klientów Lokalnych) działających w określonych branżach;
 • doradztwo dla Klientów Lokalnych w zakresie optymalnego modelu współpracy oraz najkorzystniejszej formy zatrudnienia specjalistów z różnych branż;
 • dostarczanie Klientom Lokalnym kompetencji IT, obejmujące zarządzanie relacjami z przedsiębiorcami, poszukiwanie specjalistów z zakresu IT posiadających specyficzne kompetencje odpowiadające potrzebom Klienta Lokalnego, zarządzanie administracyjną częścią realizowanego dla Klienta Lokalnego procesu outsourcingu IT;
 • projektowanie dla Klientów Lokalnych rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowanych na wzrost efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Klienta Lokalnego, przy uwzględnieniu specyfiki działalności tego Klienta.

Powyższa działalność jest prowadzona przez Spółkę Dzieloną w kilku lokalizacjach znajdujących się w różnych rejonach kraju.

W ramach ww. działalności mieści się także świadczenie na rzecz spółek z Grupy H. zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej (np. w Czechach, na Węgrzech) usług z zakresu wsparcia administracyjnego w obszarach m.in. finansów, IT, public relations, HR oraz prawnym. Niektóre z powyższych działań wsparcia administracyjnego są wykonywane także na rzecz działalności prowadzonej w ramach Centre of Excellence.

Ad (b)

W ramach działalności dotyczącej prowadzenia procesów rekrutacyjnych na rzecz Klientów Globalnych, realizowanej przez centrum usług wspólnych zlokalizowane w Krakowie (tzw. Centre of Excellence), Spółka Dzielona obsługuje procesy rekrutacyjne dla Klientów Globalnych działając tu: (i) na zlecenie spółek z Grupy H. iub (ii) bezpośrednio na rzecz tych podmiotów, w ramach obsługi globalnych projektów rekrutacyjnych pozyskanych przez Grupę H.. Działalność Spółki, w szerokim ujęciu, obejmuje w tym zakresie, w szczególności:

 • prowadzenie kompleksowego procesu rekrutacyjnego dotyczącego Klientów Globalnych, realizowanego na rzecz spółek z Grupy H. lub w ramach globalnych projektów, realizowanych przez Grupę H. - obejmującego poszukiwanie kandydatów na pracowników dla Klientów Globalnych, kierowanie relacją z kandydatami dla Klientów Globalnych przez cały okres trwania procesu rekrutacyjnego, oferowanie Klientom Globalnym kandydatów, raportowanie o stopniu zaawansowania rekrutacji i obsługi projektów globalnych;
 • koordynację projektów dotyczących Klientów Globalnych we współpracy z zewnętrznymi agencjami rekrutacyjnymi i innymi podmiotami z Grupy H.;
 • koordynację oraz obsługę administracyjną procesów rekrutacyjnych dotyczących Klientów Globalnych m.in. w zakresie zarządzania procesem komunikacji do Klientów Globalnych w ramach napływu aplikacji, obsługi zapotrzebowania rekrutacyjnego Klientów Globalnych, obsługi procesu polecania Klientom Globalnym kandydatów, publikacji ofert i ogłoszeń itp.;

Powyższa działalność jest prowadzona przez Spółkę Dzieloną w biurze zlokalizowanym w Krakowie.

W celu formalnego potwierdzenia istnienia ww. dwóch jednostek (tj. (i) jednostki działającej w zakresie profesjonalnego doradztwa personalnego realizowanego na rzecz Klientów Lokalnych oraz (ii) jednostki realizującej działalność w ramach Centre of Excellence w obszarze prowadzenia procesów rekrutacyjnych dla Klientów Globalnych) Zarząd Spółki Dzielonej podjął Uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie formalnego wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej:

 • Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej - który został powołany do realizacji zadań związanych z działalnością w zakresie profesjonalnego doradztwa personalnego realizowanego na rzecz Klientów Lokalnych (opisanej powyżej w pkt 2.a), oraz
 • Pionu Centre of Excellence - który został powołany do realizacji zadań w obszarze prowadzenia procesów rekrutacyjnych dla Klientów Globalnych na zlecenie spółek z Grupy H. lub w ramach obsługi globalnych projektów rekrutacyjnych pozyskanych przez Grupę H. (opisanych powyżej w pkt 2.b).

Działalność obu ww. Pionów łącznie obejmuje całą działalność Spółki Dzielonej.

Na podstawie Uchwały, w Spółce Dzielonej określona została wewnętrzna struktura organizacyjna, która oparta jest o zespoły i podzespoły, przypisane do poszczególnych Pionów. Ponadto, na mocy Uchwały, Zarząd Spółki Dzielonej formalnie wskazał:

 • osobę odpowiedzialną za bieżące zarządzanie działalnością Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej, oraz
 • osobę odpowiedzialną za bieżące zarządzanie działalnością Pionu Centre of Excellence.

W celu umożliwienia właściwego i efektywnego wykonywania działań przypisanych do każdego z ww. Pionów, na mocy Uchwały:

 1. do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:
  • pracownicy przypisani do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
  • osoby współpracujące na podstawie umów T. zawartych w ramach agencji pracy tymczasowej oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych współpracowników;
  • współpracownicy współpracujący na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych współpracowników;
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - które były organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Rekrutacyjny i Agencji Pracy Tymczasowej;
  • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, które były funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej - w szczególności umów dotyczących:
   • świadczenia na rzecz lokalnych klientów Spółki Dzielonej usług w zakresie doradztwa personalnego, obejmującego specjalistyczną rekrutację pracowników, outsourcing kompetencyjny w szczególności w branży IT oraz projektowanie dla klientów Spółki Dzielonej rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
   • najmu biur przeznaczonych do realizacji usług przypisanych do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej, zlokalizowanych w miejscach wskazanych w Uchwale,
   • leasingu samochodów wykorzystywanych w związku z realizacją funkcji przypisanych do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej,
   • nabywania wszelkich innych usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i wykonywania działalności przez Pion Rekrutacyjny i Agencji Pracy Tymczasowej (np. usług administracyjnych, usług marketingowych, usług HR, usług telekomunikacyjnych itd.);
  • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które były funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej;
  • ponadto wszelkie aktywa, wytworzone lub nabyte po dniu formalnego wydzielenia Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej w ramach struktur Spółki Dzielonej w wyniku wykonywania jakiejkolwiek działalności przypisanej do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej, zostały przypisane do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej;
  • dodatkowo do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej zostały przypisane wszelkie nowe prawa i obowiązki, powstałe po dniu formalnego wydzielenia Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej w ramach struktur Spółki Dzielonej w związku z jakimikolwiek transakcjami, porozumieniami lub pisemnymi umowami (włączając w to umowy o pracę) zawartymi w imieniu Spółki Dzielonej, które zostały lub miały być zawarte w związku z Pionem Rekrutacyjnym i Agencji Pracy Tymczasowej.
 2. do Pionu Centre of Excellence zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:
  • pracownicy przypisani do Pionu Centre of Excellence oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
  • współpracownicy współpracujący na podstawie umów cywilnoprawnych przypisani do Pionu Centre of Excellence oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych współpracowników;
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - które były organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Centre of Excellence;
  • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, które były funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Centre of Excellence, w szczególności umów dotyczących:
   • prowadzenia procesów rekrutacyjnych na zlecenie spółek z Grupy H. lub w ramach obsługi globalnych projektów rekrutacyjnych pozyskanych przez Grupę H.,
   • najmu biura przeznaczonego do realizacji usług przypisanych do Pionu Centre of Excellence zlokalizowanego w Krakowie,
   • leasingu samochodów wykorzystywanych w związku z realizacją funkcji przypisanych do Pionu Centre of Excellence,
   • nabywania wszelkich innych usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przez Pion Centre of Excellence,
  • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które były funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Centre of Excellence;
  • ponadto wszelkie aktywa, wytworzone lub nabyte po dniu formalnego wydzielenia Pionu Centre of Excellence w ramach struktur Spółki Dzielonej w wyniku wykonywania jakiejkolwiek działalności przypisanej do Pionu Centre of Excellence, zostały przypisane do Pionu Centre of Excellence;
  • dodatkowo do Pionu Centre of Excellence zostały przypisane wszelkie nowe prawa i obowiązki, powstałe po dniu formalnego wydzielenia Pionu Centre of Excellence w ramach struktur Spółki Dzielonej w związku z jakimikolwiek transakcjami, porozumieniami lub pisemnymi umowami (włączając w to umowy o pracę) zawartymi w imieniu Spółki Dzielonej, które zostały lub miały być zawarte w związku z Pionem Centre of Excellence.

Spółka Dzielona jest w stanie zidentyfikować w swoich księgach:

 • aktywa (materialne i niematerialne, trwałe i obrotowe) przypisane do danego Pionu - tj. odpowiednio do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej albo do Pionu Centre of Excellence, jak również
 • przychody i koszty związane z działalnością każdego z Pionów.

Spółka Dzielona okresowo przygotowuje - dla celów wewnętrznych - oddzielne bilanse oraz rachunki zysków i strat dla każdego z Pionów, których celem jest umożliwienie Spółce Dzielonej monitorowanie operacji realizowanych przez każdy z Pionów i zarządzanie nimi. Tak zwany bilans otwarcia dla każdego z ww. Pionów został dołączony do Uchwały, wskazując ich stan majątkowy (aktywa i pasywa).

Spółka Dzielona oraz E. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmująca”) uzgodniły przeprowadzenie procesu podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: „KSH”), w tym w szczególności w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ww. ustawy (dalej: „Wydzielenie”).

W ramach ww. podziału, z przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wydzielony zostanie majątek przypisany do Pionu Centre of Excellence i przeniesiony na Spółkę Przejmującą, zaś w Spółce Dzielonej pozostanie majątek związany z Pionem Rekrutacyjnym i Agencji Pracy Tymczasowej.

W związku z realizacją ww. Wydzielenia, jedyny udziałowiec Spółki Dzielonej obejmie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Zgodnie z regulacją art. 530 § 2 zdanie 3 KSH, Wydzielenie zostanie uznane za dokonane w dniu, w którym właściwy sąd rejestrowy dokona rejestracji (wpisu) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej: „Dzień Wydzielenia”). Jednocześnie, w związku z realizacją Wydzielenia wartość majątku objętego przez Spółkę Przejmującą zostanie odniesiona częściowo na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej i częściowo na inne kapitały Spółki Przejmującej.

W związku z realizacją Wydzielenia nie zostanie także obniżony kapitał zakładowy Spółki Dzielonej - tj. Wydzielenie będzie „finansowane” poprzez zmniejszenie kapitałów Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, które pochodzą z zysków zatrzymanych Spółki Dzielonej.

Przy przeprowadzaniu Wydzielenia nie dojdzie do zastosowania instytucji dopłat, o której mowa w art. 529 § 3 KSH, tj. Udziałowiec nie otrzyma obok nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej jakichkolwiek dopłat w gotówce.

Jedynym udziałowcem Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej jest spółka kapitałowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii (tj. H. International Holdings Limited; dalej: „Udziałowiec”).

Zgodnie z planem podziału, w wyniku Wydzielenia do Spółki Przejmującej przeniesione zostaną aktywa i pasywa (przypisane obecnie do Pionu Centre of Excellence) dotyczące działalności w zakresie obsługi procesów rekrutacyjnych dla Klientów Globalnych. W Spółce Dzielonej pozostaną zaś aktywa i pasywa związane z działalnością w zakresie doradztwa personalnego dokonywanego na rzecz Klientów Lokalnych (przypisane obecnie do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej). W dniu Wydzielenia Spółka Przejmująca przejmie zatem odpowiedzialność za całokształt działalności, prowadzonej obecnie przez Pion Centre of Excellence Spółki Dzielonej.

Na skutek dokonania Wydzielenia:

 • począwszy od dnia Wydzielenia - Spółka Przejmująca będzie samodzielnie prowadzić działalność w zakresie obsługi procesów rekrutacyjnych dla Klientów Globalnych, działając na zlecenie spółek z Grupy H. lub w ramach obsługi globalnych projektów rekrutacyjnych pozyskanych przez Grupę H.. Działalność ta będzie wykonywana przez Spółkę Przejmującą przy wykorzystaniu zagregowanego zespołu składników przypisanego do Pionu Centre of Excellence (istniejącego obecnie w ramach Spółki Dzielonej i przejętego przez Spółkę Przejmującą od Spółki Dzielonej w ramach Wydzielenia),
 • jednocześnie - po dniu Wydzielenia - Spółka Dzielona będzie kontynuowała działalność w zakresie doradztwa personalnego dokonywanego na rzecz Klientów Lokalnych przy wykorzystaniu zagregowanego zespołu składników przypisanego do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej (istniejącego obecnie w ramach Spółki Dzielonej i pozostającego w Spółce Dzielonej po Wydzieleniu).

Planowane jest, że Wydzielenie nastąpi w 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że planowane Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Centre of Excellence, i przeniesienie go do Spółki Przejmującej w zamian za jej nowoutworzone udziały) oraz związane z nim podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Centre of Excellence, i przeniesienie go do Spółki Przejmującej w zamian za jej nowoutworzone udziały) oraz związane z nim podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

UZASADNIENIE

 1. Podział przez wydzielenie

Jedną z form restrukturyzacji przedsiębiorstw jest podział spółek handlowych regulowany przez KSH. Stosownie do postanowień art. 528 § 1 KSH, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z normą art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podział może być w szczególności dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

Atrybutem podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot. Ponadto, immanentną cechą podziału przez wydzielenie jest okoliczność, że w ramach ww. czynności dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej - : tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej nie doszłoby do realizacji podziału przez wydzielenie.

Zgodnie bowiem z art. 530 § 2 zd. 3 KSH:

W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

Dzień podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej jest też dniem, w którym zgodnie z wolą ustawodawcy dochodzi do realizacji podziału przez wydzielenie. Nowoutworzone udziały w spółce przejmującej są : ex lege przyznawane udziałowcom / akcjonariuszom spółki dzielonej.

 1. Opodatkowanie podziału przez wydzielenie na gruncie Ustawy o PCC

Zgodnie z normą art. 1 ust. 1 pkt 1 iit. k) oraz normą art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PCC, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przy czym, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 Ustawy o PCC, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się w szczególności:

 • podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz
 • przekształcenie lub łącznie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Ustawa o PCC, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przewidywała wprost - w art. 1 ust. 3 pkt 3 - opodatkowanie transakcji podziału spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Jednakże, w wyniku implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana treści art. 1 ust. 3 pkt 3 Ustawy o PCC, W konsekwencji, od dnia 1 stycznia 2009 r. do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się już podziały spółek kapitałowych, w tym podziały przez wydzielenie.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, iż samo wydzielenie oraz związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - które zostanie dokonane jako element planowanego podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej (Wydzielenia), a jednocześnie warunek wydania udziałowcowi Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Dzielonej (Pion Centre of Excellence) wniesiony od Spółki Przejmującej - nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w świetle licznych interpretacji podatkowych wydawanych przez organy podatkowe – przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2015 r. (sygn. IPPB2/4514-450/15-2/MZ) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2015 r. (sygn. IPPB2/4514-428/15-4/AK) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2015 r. (sygn. IPPB2/4514-387/15-2/PW) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2015 r. (sygn. IPPB2/4514-304/15-2/MG) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Tym samym, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że planowane Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Centre of Excellence, i przeniesienie go do Spółki Przejmującej w zamian za jej nowoutworzone udziały) oraz związane z nim podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223) opodatkowaniu podlegają umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału spółki kapitałowej;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

- także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Z kolei zgodnie z art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że H. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”) jest częścią międzynarodowej grupy H. (dalej: „Grupa H.”), prowadzącej działalność w zakresie profesjonalnego doradztwa personalnego oraz rekrutacji specjalistycznej. Spółka Dzielona oraz E. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmująca”) uzgodniły przeprowadzenie procesu podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: „KSH”), w tym w szczególności w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ww. ustawy (dalej: „Wydzielenie”). W ramach ww. podziału, z przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wydzielony zostanie majątek przypisany do Pionu Centre of Excellence i przeniesiony na Spółkę Przejmującą, zaś w Spółce Dzielonej pozostanie majątek związany z Pionem Rekrutacyjnym i Agencji Pracy Tymczasowej. W związku z realizacją ww. Wydzielenia, jedyny udziałowiec Spółki Dzielonej obejmie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Zgodnie z regulacją art. 530 § 2 zdanie 3 KSH, Wydzielenie zostanie uznane za dokonane w dniu, w którym właściwy sąd rejestrowy dokona rejestracji (wpisu) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej: „Dzień Wydzielenia”). Jednocześnie, w związku z realizacją Wydzielenia wartość majątku objętego przez Spółkę Przejmującą zostanie odniesiona częściowo na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej i częściowo na inne kapitały Spółki Przejmującej. W związku z realizacją Wydzielenia nie zostanie także obniżony kapitał zakładowy Spółki Dzielonej - tj. Wydzielenie będzie „finansowane” poprzez zmniejszenie kapitałów Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, które pochodzą z zysków zatrzymanych Spółki Dzielonej. Przy przeprowadzaniu Wydzielenia nie dojdzie do zastosowania instytucji dopłat, o której mowa w art. 529 § 3 KSH, tj. Udziałowiec nie otrzyma obok nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej jakichkolwiek dopłat w gotówce. Jedynym udziałowcem Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej jest spółka kapitałowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii (tj. H. International Holdings Limited; dalej: „Udziałowiec”). Zgodnie z planem podziału, w wyniku Wydzielenia do Spółki Przejmującej przeniesione zostaną aktywa i pasywa (przypisane obecnie do Pionu Centre of Excellence) dotyczące działalności w zakresie obsługi procesów rekrutacyjnych dla Klientów Globalnych. W Spółce Dzielonej pozostaną zaś aktywa i pasywa związane z działalnością w zakresie doradztwa personalnego dokonywanego na rzecz Klientów Lokalnych (przypisane obecnie do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej). W dniu Wydzielenia Spółka Przejmująca przejmie zatem odpowiedzialność za całokształt działalności, prowadzonej obecnie przez Pion Centre of Excellence Spółki Dzielonej. Planowane jest, że Wydzielenie nastąpi w 2016 r.

Wobec powyższego wskazać należy, że przy ustalaniu przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności wprost wskazane w określającym przedmiot opodatkowania art. 1 ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wśród czynności, które w świetle tej ustawy traktowane są jako zmiana umowy spółki, nie została wymieniona czynność podziału spółki. Zgodnie natomiast z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych pod pojęciem podziału spółki rozumieć należy również wydzielenie części majątku i przeniesienie go do majątku już istniejącej spółki – w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy. Powyższe oznacza, że w niniejszej sprawie czynność podziału Spółki i wniesienie wydzielonej części majątku do Spółki Przejmującej pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec tego nie implikuje on obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rezultacie, w opisanej sprawie, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.