IPPB2/436-669/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie, w jakim wartość kapitału zakładowego Sp. z o.o. była wcześniej opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych na poziomie SKA, jako kapitał zakładowy SKA oraz wkład komplementariusza do SKA.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 stycznia 2015 r. (data nadania 2 stycznia 2015 r., data wpływu 5 stycznia 2015 r.) na wezwanie z dnia 23 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/436-669/14-2/AF oraz Nr IPPB3/423-1167/14-2/DP (data doręczenia 29 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (SKA).

SKA od 1 stycznia 2014 r. jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop). Do 31 grudnia 2014 r. Spółka nie była podatnikiem pdop.

Rozważane jest przekształcenie Spółki w spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (N.). Aktualni wspólnicy Spółki będą wspólnikami spółki przekształconej, uczestniczącymi w jej kapitale zakładowym stosownie do posiadanego dziś udziału w zysku Spółki.

Pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. nr IPPB2/436-669/14-2/AF oraz nr IPPB3/423-1167/14-2/DP wezwano Wnioskodawce do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

  • uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez wskazanie: czy wartość majątku spółki komandytowo-akcyjnej była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
  • dokładne podanie (ewentualnie sprostowanie) daty, do której Wnioskodawca nie był objęty opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych – we wniosku podane jest bowiem, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r., a dalej jest podana interpretacja, że tym podatnikiem nie był do 31 grudnia 2014 r. (podane informacje są ze sobą sprzeczne).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wskazując, że wartość majątku Spółki była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W wyniku omyłki pisarskiej przedstawione we wniosku o interpretację informacje w tym zakresie były sprzeczne. Spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie, że:
  1. przekształcenie w N. nie będzie dla Spółki zdarzeniem opodatkowanym pdop,
  2. przekształcenie nie będzie opodatkowane pcc w zakresie, w jakim umowa Spółki była opodatkowana pcc w przeszłości.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie, w jakim umowa SKA podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przeszłości, umowa przekształconej Sp. z o.o. nie będzie podlegała podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki, a na podstawie pkt 2 podlegają również zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Spółka osobowa to spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna; Spółka kapitałowa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna lub europejska (art. 1a pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Podstawę opodatkowania przy przekształceniu lub łączeniu spółek stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), a stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5%.

Jednocześnie, zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych są umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.

W przedmiotowej sprawie w związku z przekształceniem SKA w Sp. z o.o., dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki, tj. sp. z o.o. będzie miała kapitał zakładowy wyższy, niż dotychczasowy kapitał zakładowy SKA, o wartość nominalną udziałów obejmowanych przez komplementariusza SKA, która będzie odpowiadała wartość wkładu komplementariusza do SKA.

W konsekwencji przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie stanowiło zmianę umowy spółki w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Niemniej jednak, w zakresie, w jakim wartość nominalna kapitału zakładowego spółki przekształconej (SKA) podlegała opodatkowaniu na poziomie spółki przekształcanej (Sp. z o.o.), zmiana umowy spółki będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dotyczy to też tej części kapitału zakładowego, która odpowiada wkładowi komplementariusza do SKA, również opodatkowanego w przeszłości podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie, w jakim wartość kapitału zakładowego Sp. z o.o. była wcześniej opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych na poziomie SKA, jako kapitał zakładowy SKA oraz wkład komplementariusza do SKA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.