ILPB2/436-330/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB2/436-330/14-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. podstawa opodatkowania
  3. umowa spółki
  4. wartość rynkowa
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zapłata, pobór i zwrot podatku -> Obowiązki podatników i płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest notariuszem i zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.: dalej - ustawa o PCC), jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Z tego względu Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. l4p Ordynacji podatkowej.

Wnioskodawca będzie w przyszłości, na żądanie stron, sporządzał akty notarialne obejmujące umowy spółek komandytowych lub zmiany tych umów, przewidujące wniesienie wkładów niepieniężnych. Przedmiotem wkładu mogą być między innymi papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub nieruchomości. W umowach spółek komandytowych wspólnicy będą określać przedmiot aportu oraz jego wartość.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni prawidłowo wypełni obowiązki płatnika, jeśli w związku ze sporządzeniem umowy spółki komandytowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki komandytowej, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej wartość wkładów niepieniężnych określoną w umowie spółki przez wspólników, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie istotnie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy obowiązki płatnika w związku ze sporządzaniem umowy spółki komandytowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki komandytowej zostaną wypełnione prawidłowo, gdy Wnioskodawca pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej określoną w umowie spółki przez wspólników wartość wkładów niepieniężnych, nawet w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie istotnie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k) oraz ust. 2 ustawy o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy spółki i ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC: W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej -wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego (...).

Spółka komandytowa jest spółką osobową (art. la pkt 1 ustawy o PCC). Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ─ Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej: KSH) Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Zgodnie z art. 106 KSH: Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 107 § 1 KSH: Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PCC przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ustawy o PCC, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki komandytowej podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów. Powołany przepis nie odwołuje się do pojęcia wartości rynkowej wkładów, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Zatem w tej sytuacji podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość określona przez wspólników spółki.

Nie ma zatem ustawowego obowiązku aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według wartości rynkowej. Skoro z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujących podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej (w tym spółki komandytowej), nie wynikają żadne ograniczenia dotyczące sposobu określenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, to podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o wartość wkładów ustaloną przez jej wspólników w umowie. Zatem, w rozpatrywanej sprawie wartość wkładów do spółki osobowej wynikająca z umowy, będąca podstawą opodatkowania wyceniana jest przez wspólników tej spółki, czyli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej.

A zatem Wnioskodawca postąpi prawidłowo jeśli w związku ze sporządzeniem umowy spółki komandytowej lub dokonaniem zmiany umowy spółki komandytowej pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej określoną w umowie spółki przez wspólników wartość wkładów niepieniężnych, w sytuacji gdy wartość przedmiotu wkładu określona w umowie spółki będzie istotnie odbiegała od wartości rynkowej przedmiotu wkładu określonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC.

Powyższe stanowisko potwierdzają następujące interpretacje:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 stycznia 2014 r., sygn. ITPB2/436-214/13/TJ;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 października 2013 r., sygn. ILPB2/436-177/13-2/MK;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 lutego 2013 r., sygn. ILPB2/436-14/13-2/WS;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 maja 2012 r., sygn. ILPB2/436-54/122/WS;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 stycznia 2011 r., sygn. IBPBII/1/436-276/10/AA.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że nie są one wiążące dla tutejszego organu. Interpretacja organu podatkowego dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.