ILPB2/436-329/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB2/436-329/14-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. akt notarialny
  2. obowiązek płatnika
  3. pobór podatku
  4. protokół
  5. przekształcanie
  6. płatnik
  7. umowa spółki
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zapłata, pobór i zwrot podatku -> Obowiązki podatników i płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną. W ramach wykonywanego zawodu Wnioskodawca jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.: dalej ─ ustawa o PCC) Wnioskodawca jako notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej ─ PCC) dokonywanych w formie aktu notarialnego.

W ramach wykonywanej działalności notariusz będzie sporządzał w formie aktu notarialnego uchwały dotyczące przekształceń spółek prawa handlowego, w tym przekształcenia takich spółek ─ osobowych lub kapitałowych ─ w spółkę jawną.

Uchwała o przekształceniu zawarta w akcie notarialnym będzie zawierała wszystkie elementy wymienione w art. 563 kodeksu spółek handlowych, w tym również, zgodnie z art. 563 pkt 6) kodeksu spółek handlowych będzie zawierała zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej zaproponowane w planie przekształcenia, ale sama jej treść nie będzie zawarta w akcie notarialnym. Nadto, w treści aktu notarialnego znajdzie się postanowienie że umowa spółki jawnej zostanie zawarta w odrębnym dokumencie, po podjęciu uchwały o przekształceniu.

Co za tym idzie, umowa spółki, o której mowa w art. 556 pkt 4) kodeksu spółek handlowych (to jest umowa spółki jawnej), zawarta będzie przez wspólników odrębnym dokumentem, to jest wspólnicy przekształcanej spółki będą odrębnie sporządzać umowę spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej (umowa spółki jawnej nie będzie więc załącznikiem do uchwały o przekształceniu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będący notariuszem pełni rolę płatnika zobowiązanego do poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki dotyczącej przekształcenia w spółkę jawną...

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będący notariuszem nie pełni roli płatnika zobowiązanego do poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki dotyczącej przekształcenia w spółkę jawną. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym podmiotem zobowiązanym do zapłaty PCC będzie przekształcona spółka jawna.

Zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy o PCC notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 562 § 1 KSH: Przekształcenie spółki wymaga uchwały powziętej, w przypadku przekształcenia spółki osobowej, przez wspólników, a w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej, przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Zgodnie z § 2 powyższego przepisu uchwała ta powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. ─ Prawo o notariacie (t.j Dz. U z 2014 r. poz. 164) notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Natomiast zgodnie z § 4 powyższego przepisu protokoły spisuje się w formie aktu notarialnego. Czynność obejmująca podjęcie uchwały o przekształceniu jest więc czynnością dokonywaną w formie aktu notarialnego.

Czynność tę należy jednak odróżnić od czynności zawarcia umowy przekształconej spółki jawnej. Zgodnie z art. 23 KSH umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa przekształconej spółki jawnej nie musi więc być zawarta w formie aktu notarialnego. Dla ważności umowy wystarczające jest zachowanie zwykłej formy pisemnej.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jako notariusz będzie sporządzał w formie aktu notarialnego uchwały dotyczące przekształcenia spółek prawa handlowego w tym przekształcenia takich spółek ─ osobowych lub kapitałowych ─ w spółkę jawną.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC podatkowi podlegają umowy spółki. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o PCC podatkowi podlegają również zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego. Ewentualne zwiększenie majątku przekształconej spółki jawnej wynika z zawartej umowy spółki jawnej. W związku z powyższym czynnością cywilnoprawną powodującą powstanie obowiązku podatkowego jest zawarcie umowy przekształconej spółki jawnej.

Momentem powstania obowiązku podatkowego jest dokonanie czynności cywilnoprawnej przekształcenia. Przekształcenie następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych przez prawo przesłanek. Dokonaniem tej czynności nie jest więc samo podjęcie uchwały o przekształceniu. Uchwała powzięta przez wspólników spółki przekształcanej jest czynnością cywilnoprawną dokonywaną w formie aktu notarialnego. Ale czynnością cywilnoprawną powodującą powstanie obowiązku podatkowego jest odrębna czynność ─ zawarcie umowy przekształconej spółki jawnej. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynność ta każdorazowo będzie dokonywana w zwykłej formie pisemnej. W związku z tym, biorąc pod uwagę art. 10 ust. 2 ustawy o PCC Wnioskodawca, jako notariusz sporządzający jedynie uchwałę przekształcanej spółki jawnej, nie będzie płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnej z tytułu zwiększenia majątku przekształconej spółki jawnej. Podatnikiem zobowiązanym do zapłaty podatku będzie przekształcona spółka jawna, której umowa zawarta została w zwykłej formie pisemnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.