IBPBII/1/436-378/14/AŻ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zmiany umowy spółki
IBPBII/1/436-378/14/AŻinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. umowa spółki
  3. wkład
  4. zmiana umowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku 04 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 09 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 18 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 06 lutego 2015 r. znak: IBPB II/1/436-378/14/AŻ wezwano o jego uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano 18 lutego 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawcą) prowadzi działalność w formie osobowej spółki jawnej. Spółka wybudowała ze swoich środków obrotowych halę produkcyjną na gruncie dzierżawionym, którego właścicielem jest jeden ze wspólników. Zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka zaliczyła wybudowaną halę do środków trwałych i dokonuje od niej odpisów amortyzacyjnych.

Na gruncie prawa podatkowego oraz prawa handlowego hala stanowi majątek trwały Spółki. Jednak na gruncie prawa cywilnego Spółka nie jest właścicielem hali, gdyż zgodnie z art. 47 oraz 48 ustawy Kodeks cywilny, budynki trwale z gruntem związane stanowią część składową gruntu i nie mogą być przedmiotem odrębnej własności. W związku z tym wybudowana przez Spółkę hala, jako część składowa gruntu, stanowi własność jednego ze wspólników (właściciela gruntu).

Wspólnicy zamierzają uregulować stosunki własnościowe w Spółce. W tym celu wspólnik będący właścicielem gruntu, na którym Spółka wybudowała halę, planuje wnieść ten grunt aportem do Spółki. Ze względu jednak na wymienione uprzednio przepisy Kodeksu cywilnego, aport będzie również obejmował halę jako część składową gruntu. Odbędzie się to poprzez zmianę umowy spółki w formie aktu notarialnego (gdyż przedmiotem aportu jest nieruchomość). W akcie notarialnym zostanie określona oddzielnie wartość gruntu oraz wartość hali, a także zostanie nadmienione, iż hala została wybudowana przez Spółkę z jej środków obrotowych.

W związku z opisaną czynnością, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Spółka będzie zobowiązania do zapłaty podatku od zmiany umowy spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka będzie podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych opisanego aportu gruntu wraz z wybudowaną na nim halą...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy opisanym aporcie gruntu wraz z wybudowaną na nim halą, powinna być tylko wartość gruntu (bez wartości hali).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawą opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej jest wartość wkładów powiększających majątek tej spółki. W opisanym stanie faktycznym, zaistnienie zdarzenia przyszłego w postaci aportu gruntu wraz z halą, spowoduje powiększenie majątku Spółki jedynie w zakresie wartości gruntu, gdyż wartość hali została w całości sfinansowana ze środków obrotowych Spółki i stanowi jej majątek trwały.

Dodatkowo należy zauważyć, że Wnioskodawca nie jest co prawda właścicielem hali, lecz przysługuje mu, na podstawie art. 405 Kodeksu cywilnego, roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na jej budowę wobec wspólnika będącego właścicielem gruntu. Roszczenie to stanowi szczególnego rodzaju majątek Wnioskodawcy. W tej sytuacji, w części odpowiadającej wartości hali, wniesienie gruntu aportem nie spowoduje zwiększenia majątku Wnioskodawcy, bowiem jednocześnie utraci on roszczenie o zwrot nakładów.

Prezentując swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał na art. 46 § 1 oraz art. 405 ustawy Kodeks cywilny oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k), art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy spółki. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany umów spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Z kolei według art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi przy zawarciu umowy spółki – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Z kolei w myśl art. 48 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Z treści wniosku wynika, że Spółka (Wnioskodawcą) prowadzi działalność w formie osobowej spółki jawnej. Spółka wybudowała ze swoich środków obrotowych halę produkcyjną na gruncie dzierżawionym, którego właścicielem jest jeden ze wspólników. Wybudowana przez Spółkę hala, jako część składowa gruntu, stanowi własność jednego ze wspólników (właściciela gruntu). Wspólnicy zamierzają uregulować stosunki własnościowe w Spółce. W tym celu wspólnik będący właścicielem gruntu, na którym Spółka wybudowała halę, planuje wnieść ten grunt aportem do Spółki. Ze względu jednak na wymienione uprzednio przepisy Kodeksu cywilnego, aport będzie również obejmował halę jako część składową gruntu. Odbędzie się to poprzez zmianę umowy spółki w formie aktu notarialnego (gdyż przedmiotem aportu jest nieruchomość). W akcie notarialnym zostanie określona oddzielnie wartość gruntu oraz wartość hali, a także zostanie nadmienione, iż hala została wybudowana przez Spółkę z jej środków obrotowych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy opisanym aporcie gruntu wraz z wybudowaną na nim halą, powinna być tylko wartość gruntu (bez wartości hali).

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy należy wskazać, iż powołany wyżej przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej”, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej. To z kolei oznacza, że podstawę opodatkowania, w takim przypadku, stanowić będzie wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników spółki.

Jeżeli zatem wartość gruntu (bez wartości hali) będzie odpowiadała wartości wkładu zadeklarowanego przez wspólników Spółki to wartość ta stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.