IBPBII/1/436-194/14/MŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy czynność polegająca na przeniesieniu składników majątku do spółki komandytowej tytułem aportu w zamian za objęcie udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 12 czerwca 2014 r.),o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do nowo utworzonej spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem aportu w zamian za udziały w spółce – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do nowo utworzonej spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem aportu w zamian za udziały w spółce.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o nazwie X. Głównym przedmiotem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, a także sprzedaż detaliczna paliw płynnych oraz działalność hotelarska i gastronomiczna. Działalność firmy w pełnym zakresie opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23% i 8% (sprzedaż opodatkowana). Z tytułu działalności gospodarczej Wnioskodawca rozlicza się na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

Księgowość w przedsiębiorstwie prowadzona jest w sposób pozwalający na szczegółowe wyodrębnienie składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, przychodów i przypisanym im kosztów uzyskania przychodu dla każdego rodzaju prowadzonej działalności: remontowo-budowlanej, handlowej, hotelarsko-gastronomicznej. Każde z tych rodzajów działalności mogłoby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące swoje zadania. Dla każdego rodzaju działalności prowadzony jest również odrębny rachunek bankowy.

Pod koniec b.r. ma powstać nowa spółka komandytowa o nazwie Y Sp. K. W nowo powstałej spółce komandytowej komandytariuszem ma zostać Wnioskodawca, a komplementariuszem ma być istniejąca spółka z o.o. o nazwie X. Wnioskodawca zamierza wnieść do nowo utworzonej spółki komandytowej zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa w postaci zakładu remontowo-budowlanego tytułem aportu w zamian za udziały w spółce. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającej przeniesieniu wejdzie: prawo własności nieruchomości i rzeczy ruchomych, w tym środków trwałych, zapasy, wierzytelności i środki pieniężne. Nieruchomości i ruchomości te są wykorzystywane na potrzeby działalności remontowo-budowlanej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Działalność handlowa polegająca na sprzedaży paliw oraz działalność hotelowo-gastronomiczna byłaby nadal prowadzona przez Wnioskodawcę w ramach już prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Wnoszona do nowo powstałej spółki zorganizowana część przedsiębiorstwa wraz ze wszystkim składnikami będzie wykorzystywana przez spółkę do takich samych czynności jak dotychczas, tj. czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy czynność polegająca na przeniesieniu składników majątku do spółki komandytowej tytułem aportu w zamian za objęcie udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki komandytowej powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podlega czynność mająca za przedmiot umowę spółki, w tym także jej zmiany, a za zmianę uważane jest także wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z powyższym podatkiem tym opodatkowany jest aport wnoszony w zamian za udziały spółki.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób fizycznych, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 tejże ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania przy umowie spółki stanowi – przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) powołanej ustawy podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

W związku z powyżej powołanym przepisem, wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) przez osobę fizyczną do spółki komandytowej będzie traktowane na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki, opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 0,5 %.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.