IBPB-2-1/4514-58/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

Zmiana umowy spółki cywilnej
IBPB-2-1/4514-58/15/AŻinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. majątek spółki
 3. udział
 4. umowa spółki
 5. wspólnik
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 29 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki cywilnej dotyczącej zmiany procentowego udziału wspólników w dochodach spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki cywilnej dotyczącej zmiany procentowego udziału wspólników w dochodach spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (M.W) oraz J.K. są wspólnikami spółki cywilnej powstałej 18 października 2006 r. Struktura udziałów w spółce była następująca: Wnioskodawca ma 84% udziałów o łącznej wartości 248.000,00 zł, J. K. ma 16% udziałów o łącznej wartości 48.000,00 zł. W dniu 2 kwietnia 2015 roku nastąpiła zmiana umowy spółki cywilnej polegająca na zmianie wysokości udziałów procentowych wspólników w dochodach spółki. W wyniku tej zmiany struktura udziałów przedstawia się następująco: M.W. - 67% udziałów, J. K. - 33% udziałów. W wyniku zmiany umowy spółki nie nastąpiło wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku Spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, jednak z tytułu czynności zmiany umowy spółki, J.K. zobowiązał się do zapłaty drugiemu wspólnikowi – tj. Wnioskodawcy kwoty 200.000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zmiana umowy spółki cywilnej polegająca na zmianie wysokości udziałów procentowych w dochodach spółki, z tytułu której jeden wspólnik zobowiązuje się do zapłaty drugiemu wspólnikowi kwoty pieniężnej, niepowodująca wniesienia lub podwyższenia wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Czy czynność opisana wyżej kwalifikuje się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z jakiegokolwiek innego tytułu - np. z tytułu umowy sprzedaży praw majątkowych...

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność polegająca na zmianie umowy spółki cywilnej dotycząca zmiany wysokości udziałów procentowych w dochodach spółki, z tytułu której jeden wspólnik zobowiązuje się do zapłaty drugiemu wspólnikowi kwoty pieniężnej, niepowodująca wniesienia lub podwyższenia wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca uważa także, że czynność opisana wyżej nie kwalifikuje się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z jakiegokolwiek innego tytułu - np. z tytułu umowy sprzedaży praw majątkowych, gdyż celem zawartej umowy nie była jakakolwiek sprzedaż, a jedynie zmiana umowy spółki cywilnej, z tytułu której jeden wspólnik zobowiązuje się do zapłaty drugiemu wspólnikowi kwoty pieniężnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany umów, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy).

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce osobowej – uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy wniesieniu wkładów do spółki osobowej stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Instytucję spółki cywilnej regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W myśl art. 861 § 1 i § 2 Kodeksu wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (M.W) oraz J.K. są wspólnikami spółki cywilnej powstałej 18 października 2006 r. Struktura udziałów w spółce była następująca: Wnioskodawca ma 84% udziałów o łącznej wartości 248.000,00 zł, J. K. ma 16% udziałów o łącznej wartości 48.000,00 zł. W dniu 2 kwietnia 2015 roku nastąpiła zmiana umowy spółki cywilnej polegająca na zmianie wysokości udziałów procentowych wspólników w dochodach spółki. W wyniku tej zmiany struktura udziałów przedstawia się następująco: M.W. - 67% udziałów, J. K. - 33% udziałów. W wyniku zmiany umowy spółki nie nastąpiło wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku Spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, jednak z tytułu czynności zmiany umowy spółki, J.K. zobowiązał się do zapłaty drugiemu wspólnikowi – tj. Wnioskodawcy kwoty 200.000,00 zł.

Skoro zatem – jak wynika z treści wniosku zmiana umowy spółki cywilnej miała na celu jedynie zmianę procentowego udziału wspólników w dochodach spółki (w wyniku odpłatnego przekazania części udziałów) i nie wiązała się z wniesieniem lub podwyższeniem wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki to należy stwierdzić, iż taka zmiana umowy spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na Wnioskodawcy jako na wspólniku spółki cywilnej nie ciąży zatem z tego tytułu obowiązek podatkowy.

Odnosząc się z kolei do stanowiska Wnioskodawcy, w którym stwierdził, iż czynność opisana we wniosku nie kwalifikuje się do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z jakiegokolwiek innego tytułu - np. z tytułu umowy sprzedaży praw majątkowych w pierwszej kolejności należy wskazać, iż nawet jeżeliby przyjąć, ze nastąpiła sprzedaż to Wnioskodawca jest sprzedającym a zatem nie ciążyłby na nim obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek taki przy umowie sprzedaży zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy ciąży bowiem na kupującym.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.