2461-IBPB-2-1.4514.456.2016.1.JWe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skoro omawiana czynność otrzymania pożyczki od wspólnika stanowi zmianę umowy spółki to, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt k), czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2016 r. (data wpływu do Biura – 12 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa (dalej jako: „Wnioskodawca”) kupiła nieruchomość od J.K., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PB J. J.K. Na nieruchomości rozpoczęta jest inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych. Spółka komandytowa kupując nieruchomość zamierza kontynuować inwestycję polegająca na wybudowaniu budynków mieszkalnych i później sprzedaży wybudowanych mieszkań na rynku pierwotnym. J.K. dokonał sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. J.K. jest czynnym podatnikiem podatku VAT i w związku z tą transakcją wystawił na nabywcę (spółkę komandytową) fakturę VAT. Spółka komandytowa jest również czynnym podatnikiem podatku VAT.

Strony transakcji ustaliły uregulowanie zapłaty wynikającej z zakupu w ten sposób, że zobowiązanie zostało zamienione na długoterminową, oprocentowaną pożyczkę udzieloną przez sprzedawcę dla spółki komandytowej.

W związku z konwersją wierzytelności, strony: spółka komandytowa – Nabywca oraz J.K. – Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą, podpisali umowę pożyczki, w której to umowie kwota wierzytelności pozostałej do zapłaty przez Spółkę z tytułu zakupu nieruchomości została potrącona ze zobowiązania J.K. z tytułu udzielonej pożyczki. Transakcja kupna-sprzedaży została dokonana 21 lipca 2016 r. na podstawie aktu notarialnego. W tym samym akcie sporządzona została umowa pożyczki pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

J.K. od dnia 18 lipca 2016 r. ma w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej działalność „Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z”. Zmiana w powyższym zakresie została zgłoszona i wpisana do Ewidencji działalności gospodarczej w dniu 22 lipca 2016 r. Pożyczka została udzielona odpłatnie i zgodnie z umową pożyczki J.K. będzie uprawniony do wynagrodzenia w formie odsetek.

J.K., prowadzący działalność gospodarczą, w związku z udzieleniem pożyczki wystawił dla Spółki fakturę VAT, wskazując że transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

J.K. jest wspólnikiem spółki komandytowej – Komandytariuszem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w warunkach opisanych powyżej spółka komandytowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu otrzymania pożyczki?

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana przez spółkę komandytową pożyczka nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca opiera swoje stanowisko na podstawie przepisu art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który wskazuje, że umowy cywilnoprawne zawarte ze stronami, w której przynajmniej jedna z nich jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Udzielenie pożyczki na rzecz spółki komandytowej przez J.K., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług. Spełniony jest więc warunek, że jedna ze stron umowy pożyczki jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) podatkowi temu podlegają m.in.:

 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku (lit. b),
 • umowy spółki (lit. k).

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 (art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany, co wynika z art. 1 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy.

Stosownie do treści art. 1 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy, za zmianę spółki osobowej uważa się: wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

W myśl art. 1a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Art. 4 pkt 7 i 9 ww. ustawy stanowią, że obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę natomiast przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, podstawę opodatkowania stanowi:

 • przy umowie pożyczki – kwota lub wartość pożyczki (pkt 7),
 • przy umowie spółki (jej zmianie) – przy pożyczce udzielonej przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki (pkt 8 lit. a).

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 4 i 9 przedmiotowej ustawy, stawka podatku wynosi:

 • od umowy pożyczki – 2%,
 • od umowy spółki – 0,5% (taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki).

Przy czym podkreślić należy, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mianowicie, na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (spółka komandytowa) kupiła nieruchomość od J.K., prowadzącego działalność gospodarczą. Strony transakcji ustaliły uregulowanie zapłaty wynikającej z zakupu w ten sposób, że zobowiązanie zostało zamienione na długoterminową, oprocentowaną pożyczkę udzieloną przez sprzedawcę dla spółki komandytowej. Sprzedawca J.K., jest wspólnikiem spółki komandytowej (Wnioskodawcy).

W związku z konwersją wierzytelności, strony: spółka komandytowa – Nabywca oraz J.K. – Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą, podpisali umowę pożyczki, w której to umowie kwota wierzytelności pozostałej do zapłaty przez Spółkę z tytułu zakupu nieruchomości została potrącona ze zobowiązania J.K. z tytułu udzielonej pożyczki.

J.K. wystawił na nabywcę (spółkę komandytową) – w związku z udzieleniem pożyczki – fakturę VAT, wskazując że transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w opisanej we wniosku sytuacji – pożyczkę udzieloną Wnioskodawcy przez jej wspólnika należy, w kontekście zapisów art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, traktować jako zmianę umowy spółki i w tym kontekście oceniać jej skutki na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Skoro więc omawiana czynność otrzymania pożyczki od wspólnika stanowi zmianę umowy spółki to, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k), czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jednocześnie nie będzie korzystała z wyłączenia określonego w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zapis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi bowiem jednoznacznie, iż wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie dotyczy czynności umowy spółki i jej zmiany; a właśnie z taką zmianą mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

W przypadku umowy spółki osobowej, za zmianę umowy spółki uważa się bowiem, między innymi, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika. W efekcie, udzielenie przez wspólnika spółki komandytowej pożyczki tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki. Umowy spółki osobowej lub jej zmiany podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od tego, czy czynności takie podlegają podatkowi od towarów i usług, czy też są z tego podatku zwolnione.

Mając na uwadze powyższe, spółka komandytowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu otrzymania przedmiotowej pożyczki.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.