0111-KDIB2-2.4014.232.2018.1.SK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 października 2018 r. (data wpływu 25 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Akcje Spółki A (dalej: „Spółka”) należą do dwóch osób fizycznych, każdy wspólnik jest właścicielem 50% akcji Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki B (dalej: „Spółka Dominująca”) nastąpi poprzez podjęcie uchwały akcjonariuszy Spółki Dominującej o wniesieniu wkładów niepieniężnych w postaci 100% akcji Spółki. Z uchwały tej będzie wynikało podniesienie kapitału, które zostanie pokryte wkładem w postaci 100% akcji w Spółce. Każdy wspólnik wniesie, na podstawie odrębnej umowy objęcia, 50% akcji Spółki. Należy podkreślić, że w ramach transakcji w zdarzeniu przyszłym będzie podjęta jedna uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Dominującej, a podwyższenie wynikające z tej uchwały zostanie pokryte przez dwóch wspólników wniesieniem wkładów niepieniężnych w postaci akcji Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wystąpi obowiązek opodatkowania zmiany umowy Spółki Dominującej podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przytoczonym zdarzeniu przyszłym, zmiana umowy Spółki Dominującej poprzez podwyższenie kapitału zakładowego obejmującego wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci 100 procent akcji Spółki, będących w częściach równych własnością dwóch wspólników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Dominującej poprzez objęcie wkładów niepieniężnych w postaci akcji Spółki, powoduje zmianę umowy Spółki Dominującej w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a takie zmiany umowy spółki z zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stanowi o tym art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych: „podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych: „nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów”.

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy ww. przepisu, w analizowanym zdarzeniu przyszłym podatek od czynności cywilnoprawnych nie będzie należny.

Przemawia za tym fakt, że w analizowanym scenariuszu dojdzie do zmiany (w liczbie pojedynczej) umowy Spółki Dominującej, w wyniku której uzyska ona 100 procent akcji Spółki. Bez znaczenia pozostaje, że na podwyższenie kapitału Spółki Dominującej złożą się dwie transakcje aportowe (dwie umowy, na podstawie których, każdy ze wspólników obejmie akcje Spółki Dominującej i przeniesie na Spółkę Dominującą akcje swojej Spółki), a każda z takich transakcji aportowych z osobna nie daje Spółce Dominującej prawa większości głosów w Spółce.

Powyższe stanowisko potwierdzają interpretacje indywidualne, przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2016 r. Znak: IBPB-2-1/4514-430/16-1/HK: „Na skutek powyższego Wnioskodawca będzie posiadać bezwzględną większość praw głosów w Spółce A, przy czym posiadane przez Wnioskodawcę udziały w Spółce A razem z udziałami wnoszonymi przez każdego ze wspólników z osobna będą dawały Wnioskodawcy bezwzględną większość praw głosów w Spółce A. W zmian za udziały w Spółce A wspólnicy otrzymają udziały własne Wnioskodawcy. Planowane jest, że przedmiotowa transakcja będzie przeprowadzona w następstwie podjęcia przez wspólników jednej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o pokryciu podwyższenia w drodze wniesienia przez wspólników aportu udziałów w Spółce A. Tym samym, jedna uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w Spółce będzie odnosić się do łącznego aportu wszystkich udziałów w Spółce A do Spółki oraz będzie skutkować jedną zmianą umowy Spółki (jeden akt notarialny). Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c”.

Przytoczone stanowisko zostało również potwierdzone w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2017 r., Znak: 0114-KDIP3-2.4014.114.2017.1.MZ.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione zdarzenie przyszłe nie generuje więc obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż całość wniesionych udziałów daje większość głosów w Spółce. Nie ma znaczenia fakt, że zostały one wniesione po 50 procent akcji od każdego wspólnika, ponieważ zmiana umowy Spółki Dominującej obejmie całość udziałów. W związku z powyższym, zastosowanie znajdzie zwolnienie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywne wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także – co wynika z pkt 2 powołanego przepisu – ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy – przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy – w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się – w przypadku spółki kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy – określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i stosownie do art. 4 pkt 9 tejże ustawy – ciąży on na spółce.

W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę podatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy – nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

  1. łączeniem spółek kapitałowych,
  2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
  3. wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
    • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej zorganizowanej części,
    • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki B (dalej: „Spółka Dominująca”) nastąpi poprzez podjęcie uchwały akcjonariuszy Spółki Dominującej o wniesieniu wkładów niepieniężnych w postaci 100% akcji Spółki A. Akcje Spółki A należą do dwóch osób fizycznych, każdy wspólnik jest właścicielem 50% akcji Spółki. Z uchwały wynikało będzie podniesienie kapitału, które zostanie pokryte wkładem w postaci 100% akcji w Spółce A. Każdy wspólnik wniesie, na podstawie odrębnej umowy objęcia, 50% akcji Spółki A. Należy podkreślić, że w ramach transakcji w zdarzeniu przyszłym będzie podjęta jedna uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Dominującej, a podwyższenie wynikające z tej uchwały zostanie pokryte przez dwóch wspólników wniesieniem wkładów niepieniężnych w postaci akcji Spółki.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej, pokrywane w formie wkładu niepieniężnego, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów (akcji) nie podlega podatkowi pod warunkiem, że w zamian za udziały/akcje spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów, lub kolejne udziały – w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z powołanego powyżej art. 2 pkt 6 lit. c) ww. ustawy wynika, że warunkiem wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i jej zmian związanych z transakcją wymiany udziałów jest wniesienie do kapitału zakładowego tej spółki udziałów/akcji dających większość praw głosu w spółce, której udziały/akcje są wnoszone. Bez znaczenia pozostaje natomiast to czy większościowy pakiet udziałów/akcji jest wnoszony do kapitału zakładowego spółki nabywającej przez jednego czy kilku udziałowców spółki nabywanej w ramach jednej operacji związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. Dla zastosowania omawianego wyłączenia w sytuacji wnoszenia do spółki kapitałowej udziałów/akcji przez kilku udziałowców konieczne jest natomiast, aby wnoszone udziały/akcje łącznie w ramach jednej operacji (czynności) podwyższenia przyznawały spółce nabywającej większość praw głosu w spółce nabywanej. Wówczas umowa spółki nabywającej lub jej zmiana związana z taką transakcją wymiany udziałów/akcji w spółkach, w których spółka nabywająca posiada już większość praw głosu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Skoro zatem z wniosku wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki B nastąpi poprzez podjęcie jednej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i odnosić się będzie do łącznego wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci 100% akcji Spółki A do Spółki B oraz będzie skutkować jedną zmianą umowy Spółki, to w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy Spółki B związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki B i wniesieniem akcji Spółki A do Spółki B w zamian za objęcie akcji dokonywana bowiem będzie w warunkach określonych w cyt. przepisie. Wniesienie do Spółki B omawianych akcji na podstawie jednej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spowoduje, że Spółka B uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce A.

Dla zastosowania przedmiotowego wyłączenia nie ma bowiem znaczenia w jaki sposób Spółka B uzyska większość praw głosu w Spółce A, tj. czy przez wniesienie akcji przez jednego akcjonariusza czy przez dwóch akcjonariuszy posiadających po 50% akcji. Istotne jest to, że zmiana umowy Wnioskodawcy nastąpi w ramach jednej czynności związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna skutkująca zmianą umowy Spółki B (Spółki Dominującej) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a zatem nie powstanie obowiązek podatkowy w tym podatku.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.