0111-KDIB2-2.4014.17.2018.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 lutego 2018 r. (data wpływu 5 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółką jawną (dalej również jako: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianej automatyki przemysłowej, jak i dystrybucji akcesoriów fotograficznych, rozwiązań pamięci masowych oraz akumulatorków, baterii i ładowarek. Wspólnikami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne.

Spółka nie znajduje się w likwidacji, ani w stanie upadłości.

Spółka powstała 14 września 2012 r. jako spółka cywilna. Suma wniesionych do Spółki wkładów wynosiła 75 000 zł, a zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki cywilnej 375 zł.

W dniu 28 grudnia 2012 r. jeden ze wspólników wniósł do Spółki wkład niepieniężny (aport) w formie przedsiębiorstwa osoby fizycznej o wartości 13 180 499 zł, a zapłacony podatek od zmiany umowy spółki cywilnej wyniósł 65 859 zł.

W 2013 r. Wspólnicy Spółki (dalej: „Dotychczasowi Wspólnicy”) zawarli z Inwestorami list intencyjny, w którym wskazali, że w perspektywie nadchodzących lat będą dążyć do:

  1. przekształcenia Spółki w formę spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; oraz
  2. poszerzenia grona wspólników Spółki w ramach spółki powstałej w wyniku przekształcenia poprzez skierowanie oferty objęcia akcji dla dotychczasowych Inwestorów.

W dniu 4 stycznia 2016 r. w wyniku przekształcenia spółki cywilnej powstała Spółka w formie spółki jawnej. Majątek spółki cywilnej nie uległ zwiększeniu w wyniku przekształcenia. Majątek Spółki w dniu przekształcenia wynosił 13 255 499 zł, a więc była to suma pierwotnego wkładu wspólników do spółki cywilnej (75 000 zł) oraz wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego przez jednego ze wspólników (13 180 499 zł). Od tych wkładów uprzednio zapłacono podatek od czynności cywilnoprawnych, zatem w wyniku przekształcenia nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obecnie, Dotychczasowi Wspólnicy planują zmianę formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną (dalej: „Spółka Akcyjna”). Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej powstałej z przekształcenia Spółki zostanie ustalony w wysokości 216 666 zł, a pozostała część majątku Spółki z dnia przekształcenia zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Akcyjnej. Udział w akcjonariacie Spółki Akcyjnej będzie odzwierciedlał obecny parytet praw do udziału w zysku Dotychczasowych Wspólników Spółki.

W wyniku przekształcenia Spółki, do Spółki Akcyjnej nie przystąpi żaden nowy wspólnik, który swoim wkładem mógłby zwiększyć kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej wobec uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych wkładów do Spółki.

Na dzień przekształcenia wystąpi sytuacja, w której cała wartość wkładów Dotychczasowych Wspólników do Spółki była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce.

Wartość wkładów Dotychczasowych Wspólników do Spółki będzie większa niż wartość kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej. Innymi słowy, wartość kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej będzie miała pełne odzwierciedlenie w wartości wniesionych wkładów do Spółki przed przekształceniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, przekształcenie Spółki w Spółkę Akcyjną z siedzibą na terytorium Polski nie będzie skutkować dla Spółki obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, przekształcenie Spółki w Spółkę Akcyjną z siedzibą na terytorium Polski nie będzie skutkować dla Spółki obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wymienione w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Przy przekształceniu lub łączeniu spółek, podstawę opodatkowania stanowi natomiast, to co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ww. ustawy, tj. wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

W analizowanym przypadku, dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu Spółki w Spółkę Akcyjną, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia majątek Spółki w wysokości 216 666 zł zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej. Zatem kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej ulegnie zwiększeniu o kwotę 216 666 zł.

Zgodnie z art. 552 k.s.h., spółka przekształcana (Spółka) stanie się spółką przekształconą (Spółką Akcyjną) z chwilą wpisu spółki przekształconej (Spółki Akcyjnej) do rejestru. Nastąpi zatem jedynie zmiana formy prawnej, w jakiej prowadzona będzie działalność – formalnie nastąpi wykreślenie jednego podmiotu (Spółki), w miejsce którego sąd rejestrowy zarejestruje nowy podmiot (Spółkę Akcyjną), który zgodnie z przepisami k.s.h. będzie kontynuatorem Spółki. Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia będzie więc kontynuowała byt prawny Spółki.

W związku z przekształceniem (zmianą formy prawnej), nastąpi jednak podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej, o którym mowa we wskazanym art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy (co jest warunkiem niezbędnym dla opodatkowania przekształcenia podatkiem od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 216 666 zł.

Przedmiotowe przekształcenie stanowi zmianę umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Jednakże, przedmiotowe przekształcenie nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych gdyż w omawianym przypadku cały kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej (tj. 216 666 zł) był już uprzednio opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak bowiem Spółka wskazała powyżej, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, zmiana umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tylko wtedy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dla umów spółek kapitałowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego. A zatem, skoro w niniejszym przypadku wartość wkładów do Spółki przed przekształceniem (tj. suma wkładów Dotychczasowych Wspólników) będzie wyższa niż wartość kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej na dzień przekształcenia, to przedmiotowe przekształcenie nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku po stronie Wnioskodawcy.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w ten sposób realizowana jest zasada jednokrotnego opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wkładów (kapitału zakładowego) do spółek. Zasada jednokrotności opodatkowania przyświecała Ustawodawcy także przy nowelizacji przepisów art. 9 pkt 11 lit. a) ww. ustawy. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Sejm RP VI kadencji, druk nr 748) „projektowane przepisy art. 9 pkt 11 lit. a) i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych realizują zasadę jednokrotnego opodatkowania wkładów do spółek”. Zatem nawet gdyby przyjąć za podstawę opodatkowania całą wartość kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej, to i tak zmiana umowy spółki związana z przekształceniem korzystałaby ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w części kapitału zakładowego, którego wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce (na podstawie przepisu art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Jako, że cała wartość kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce, to w rezultacie, zdaniem Spółki, przekształcenie Spółki w Spółkę Akcyjną i w tym wypadku nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.