Umowa spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych połączenia Wnioskodawcy z SKA oraz otrzymania w następstwie połączenia wierzytelności

Fragment:

W przypadku zmiany umowy spółki kapitałowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zmiany tej umowy (art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy PCC), ciąży on na spółce (art. 4 pkt 9 Ustawy PCC). Przy przekształceniu lub łączeniu spółek podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) Ustawy PCC), a właściwą stawką jest stawka 0,5% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9 Ustawy PCC). W świetle powyższego, opodatkowaniu PCC podlega, co do zasady, zmiana umowy spółki następująca w związku z jej przekształceniem lub połączeniem, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Należy jednak zwrócić uwagę na przewidziane w Ustawie PCC wyłączenia z zakresu opodatkowania PCC, które są związane z zawarciem lub zmianą umowy spółki kapitałowej. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 Ustawy PCC, PCC nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z: łączeniem spółek (...)

2018
15
kwi

Istota:

Czy, w związku z przejęciem majątku w ramach podziału przez wydzielenie, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy i czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ww. ustawy, podatkowi podlegają umowy spółki. Z kolei – w myśl przepisu art. 1 ust. 3 tej ustawy – w przypadku umowy spółki za zmianę umowy (podlegającą opodatkowaniu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (pkt 2 wskazanego przepisu), przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (pkt 3). Z regulacji powyższej wynika zatem wyraźnie, że podział spółki kapitałowej nie stanowi czynności stanowiącej zmianę umowy spółki. Za taką uważa się bowiem jedynie podwyższenie kapitału z wkładów lub środków spółki oraz dopłaty jak i przekształcenie lub łączenie spółek. Czynność prawna podziału przez wydzielenie nie jest zatem wymieniona w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegająca opodatkowaniu zmiana umowy spółki. Do wskazanego wyżej wniosku prowadzi również wykładnia historyczna przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy bowiem zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2009 r., na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r., zmieniającej ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.

2018
13
kwi

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną.

Fragment:

Przedmiotowe przekształcenie stanowi zmianę umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Jednakże, przedmiotowe przekształcenie nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych gdyż w omawianym przypadku cały kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej (tj. 216 666 zł) był już uprzednio opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak bowiem Spółka wskazała powyżej, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, zmiana umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tylko wtedy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dla umów spółek kapitałowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego. A zatem, skoro w niniejszym przypadku wartość wkładów do Spółki przed przekształceniem (tj. suma wkładów Dotychczasowych Wspólników) będzie wyższa niż wartość kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej na dzień przekształcenia, to przedmiotowe przekształcenie nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku po stronie Wnioskodawcy. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w ten sposób realizowana jest zasada jednokrotnego opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wkładów (kapitału zakładowego) do spółek.

2017
20
gru

Istota:

Zawarcie umowy spółki cichej, uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki w rozumieniu Kodeksu cywilnego czy też umowy spółki (np. cywilnej), wymienionych w tym katalogu. A zatem zawarcie opisanej we wniosku umowy spółki cichej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Niemniej jednak, zasada swobody umów wyrażona w art. 353¹ Kodeksu cywilnego, dopuszcza zawarcie umowy spółki cichej jako umowy nienazwanej. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest swoboda stron umowy spółki cichej w kształtowaniu łączącego je stosunku prawnego, w celu jego dostosowania do indywidualnych potrzeb. Przy określaniu postanowień umowy spółki cichej należy mieć na uwadze, iż istotą takiej spółki jest wniesienie przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu (niekiedy w postaci własnej pracy) na rzecz wspólnika jawnego, prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu, które nie prowadzi do utworzenia jakiegokolwiek rodzaju wspólnoty pomiędzy wspólnikami – ani rzeczowej, ani majątkowej, ani osobowej. Wspólnik cichy w zamian za swój wkład uczestniczy w zyskach z działalności prowadzonej przez wspólnika jawnego (na zasadach określonych w umowie spółki), nie ujawnia się jednak na zewnątrz i nie ma praw do majątku spółki. Wspólnik cichy nie odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zawarcie umowy spółki cichej, uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017
13
wrz

Istota:

Podstawa opodatkowania z tytułu zawarcia umowy spółki komandytowo-akcyjnej.

Fragment:

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych − PCC, w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) określa podstawę opodatkowania tym podatkiem, w przypadku zawarcia umowy spółki, jako wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Co stanowi podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku czynności zawarcia umowy spółki komandytowo-akcyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy spółki, a także zmiany takich umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 PCC). Skoro zatem oba te zdarzenia prawne związane z umową spółki osobowej skutkują opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to wykładnia przepisów prawa regulujących obowiązki podatników w tych sytuacjach nie może być interpretowana jedynie literalnie, ale wg wykładni systemowej, czyli w relacji do innych przepisów tego aktu prawnego. Żaden przepis prawa nie jest oderwaną jednostką, lecz występuje w pewnym kontekście systemowym − jest częścią określonego aktu normatywnego, który z kolei jest częścią określonej gałęzi prawa przynależącej do systemu prawa polskiego. Wykładając więc dany przepis prawa, należy brać pod uwagę jego relacje do innych przepisów danego aktu normatywnego (wykładnia systemowa wewnętrzna) oraz do przepisów zawartych w innych ustawach (wykładnia systemowa zewnętrzna).

2017
2
cze

Istota:

Czy zawarcie umowy spółki cichej, o której mowa powyżej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Zasada swobody umów (wyrażona w art. 353 1 Kodeksu cywilnego), dopuszcza zawarcie umowy spółki cichej jako umowy nienazwanej. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest swoboda stron umowy spółki cichej w kształtowaniu łączącego je stosunku prawnego, w celu jego dostosowania do indywidualnych potrzeb. Wskazując na postanowienia umowy spółki cichej należy mieć na uwadze, iż istotą takiej spółki jest wniesienie przez wspólnika cichego (dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym) wkładu (niekiedy w postaci własnej pracy) na rzecz wspólnika jawnego, prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu, które nie prowadzi do utworzenia jakiegokolwiek rodzaju wspólnoty pomiędzy wspólnikami – rzeczowej, majątkowej, ani osobowej. Wspólnik cichy w zamian za swój wkład uczestniczy w zyskach z działalności prowadzonej przez wspólnika jawnego (na zasadach określonych w umowie spółki), nie ujawnia się jednak na zewnątrz i nie ma praw do majątku spółki. Nie odpowiada on za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Odnosząc się do skutków zawarcia umowy spółki cichej na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca jest zdania, iż zawarcie umowy spółki cichej, uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2017
1
lut

Istota:

Czy Wnioskodawca musi ponownie obliczyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które dotyczą okresów przed zmianą umowy spółki i wpłacić je wraz z odsetkami za zwłokę?

Fragment:

Planowana jest zmiana umowy spółki osobowej, w wyniku której Wnioskodawcy przypadnie wyższy udział w zysku. Zmiana będzie miała zastosowanie od początku roku kalendarzowego, a nie od dnia podpisania zmiany umowy spółki. Płatności ze spółki osobowej do wspólników, w tym do Wnioskodawcy wpływały według udziału w zysku określonego w aktualnym brzmieniu umowy spółki (przed zmianą). W związku z powyższym, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca musi ponownie obliczyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które dotyczą okresów przed zmianą umowy spółki i wpłacić je wraz z odsetkami za zwłokę? Zdaniem Spółki, obliczane i wpłacane do tej pory zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych były obliczane prawidłowo według udziału w zysku określonego w aktualnym brzmieniu umowy spółki (przed zmianą). Zmiana umowy spółki następuje później. Nie może więc wpływać na wysokość zaliczek na podatek dochodowy już obliczonych. Zwłaszcza, że i płatności ze spółki do Wspólników przed zmianą umowy spółki wpływały według udziałów w zysku określonych w umowie spółki osobowej przed zmianą.

2016
30
lis

Istota:

Skoro omawiana czynność otrzymania pożyczki od wspólnika stanowi zmianę umowy spółki to, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt k), czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w opisanej we wniosku sytuacji – pożyczkę udzieloną Wnioskodawcy przez jej wspólnika należy, w kontekście zapisów art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, traktować jako zmianę umowy spółki i w tym kontekście oceniać jej skutki na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Skoro więc omawiana czynność otrzymania pożyczki od wspólnika stanowi zmianę umowy spółki to, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k), czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jednocześnie nie będzie korzystała z wyłączenia określonego w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zapis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi bowiem jednoznacznie, iż wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie dotyczy czynności umowy spółki i jej zmiany; a właśnie z taką zmianą mamy do czynienia w niniejszej sprawie. W przypadku umowy spółki osobowej, za zmianę umowy spółki uważa się bowiem, między innymi, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika. W efekcie, udzielenie przez wspólnika spółki komandytowej pożyczki tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki. Umowy spółki osobowej lub jej zmiany podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od tego, czy czynności takie podlegają podatkowi od towarów i usług, czy też są z tego podatku zwolnione.

2016
12
lip

Istota:

Czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji wniesienia aportem Bazy do SKA będzie stanowić jedynie wartość wkładu, o którą podwyższono kapitał zakładowy SKA?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa spółki oraz zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, iż przy spółce osobowej za zmianę umowy spółki uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Z kolei art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, iż podstawę opodatkowania stanowi – przy umowie spółki, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Z powyższych przepisów wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany umowy spółki, jeśli w wyniku tych zmian nastąpi podwyższenie podstawy opodatkowania. Za zmianę umowy spółki uznaje się m.in. wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego.

2016
6
lip

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że planowane Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Centre of Excellence, i przeniesienie go do Spółki Przejmującej w zamian za jej nowoutworzone udziały) oraz związane z nim podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Opodatkowanie podziału przez wydzielenie na gruncie Ustawy o PCC Zgodnie z normą art. 1 ust. 1 pkt 1 iit. k) oraz normą art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PCC, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 Ustawy o PCC, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się w szczególności: podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz przekształcenie lub łącznie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Ustawa o PCC, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przewidywała wprost - w art. 1 ust. 3 pkt 3 - opodatkowanie transakcji podziału spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Jednakże, w wyniku implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana treści art. 1 ust. 3 pkt 3 Ustawy o PCC, W konsekwencji, od dnia 1 stycznia 2009 r. do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się już podziały spółek kapitałowych, w tym podziały przez wydzielenie.