Umowa spółki | Interpretacje podatkowe

Umowa spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zawarcie umowy spółki cichej, o której mowa powyżej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zasada swobody umów (wyrażona w art. 353 1 Kodeksu cywilnego), dopuszcza zawarcie umowy spółki cichej jako umowy nienazwanej. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest swoboda stron umowy spółki cichej w kształtowaniu łączącego je stosunku prawnego, w celu jego dostosowania do indywidualnych potrzeb. Wskazując na postanowienia umowy spółki cichej należy mieć na uwadze, iż istotą takiej spółki jest wniesienie przez wspólnika cichego (dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym) wkładu (niekiedy w postaci własnej pracy) na rzecz wspólnika jawnego, prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu, które nie prowadzi do utworzenia jakiegokolwiek rodzaju wspólnoty pomiędzy wspólnikami – rzeczowej, majątkowej, ani osobowej. Wspólnik cichy w zamian za swój wkład uczestniczy w zyskach z działalności prowadzonej przez wspólnika jawnego (na zasadach określonych w umowie spółki), nie ujawnia się jednak na zewnątrz i nie ma praw do majątku spółki. Nie odpowiada on za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Odnosząc się do skutków zawarcia umowy spółki cichej na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca jest zdania, iż zawarcie umowy spółki cichej, uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2017
2
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca musi ponownie obliczyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które dotyczą okresów przed zmianą umowy spółki i wpłacić je wraz z odsetkami za zwłokę?
Fragment:
Planowana jest zmiana umowy spółki osobowej, w wyniku której Wnioskodawcy przypadnie wyższy udział w zysku. Zmiana będzie miała zastosowanie od początku roku kalendarzowego, a nie od dnia podpisania zmiany umowy spółki. Płatności ze spółki osobowej do wspólników, w tym do Wnioskodawcy wpływały według udziału w zysku określonego w aktualnym brzmieniu umowy spółki (przed zmianą). W związku z powyższym, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca musi ponownie obliczyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które dotyczą okresów przed zmianą umowy spółki i wpłacić je wraz z odsetkami za zwłokę? Zdaniem Spółki, obliczane i wpłacane do tej pory zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych były obliczane prawidłowo według udziału w zysku określonego w aktualnym brzmieniu umowy spółki (przed zmianą). Zmiana umowy spółki następuje później. Nie może więc wpływać na wysokość zaliczek na podatek dochodowy już obliczonych. Zwłaszcza, że i płatności ze spółki do Wspólników przed zmianą umowy spółki wpływały według udziałów w zysku określonych w umowie spółki osobowej przed zmianą.
2017
1
lut

Istota:
Skoro omawiana czynność otrzymania pożyczki od wspólnika stanowi zmianę umowy spółki to, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt k), czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Mając na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w opisanej we wniosku sytuacji – pożyczkę udzieloną Wnioskodawcy przez jej wspólnika należy, w kontekście zapisów art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, traktować jako zmianę umowy spółki i w tym kontekście oceniać jej skutki na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Skoro więc omawiana czynność otrzymania pożyczki od wspólnika stanowi zmianę umowy spółki to, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k), czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jednocześnie nie będzie korzystała z wyłączenia określonego w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zapis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi bowiem jednoznacznie, iż wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie dotyczy czynności umowy spółki i jej zmiany; a właśnie z taką zmianą mamy do czynienia w niniejszej sprawie. W przypadku umowy spółki osobowej, za zmianę umowy spółki uważa się bowiem, między innymi, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika. W efekcie, udzielenie przez wspólnika spółki komandytowej pożyczki tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki. Umowy spółki osobowej lub jej zmiany podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych niezależnie od tego, czy czynności takie podlegają podatkowi od towarów i usług, czy też są z tego podatku zwolnione.
2016
30
lis

Istota:
Czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji wniesienia aportem Bazy do SKA będzie stanowić jedynie wartość wkładu, o którą podwyższono kapitał zakładowy SKA?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa spółki oraz zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, iż przy spółce osobowej za zmianę umowy spółki uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Z kolei art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, iż podstawę opodatkowania stanowi – przy umowie spółki, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Z powyższych przepisów wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany umowy spółki, jeśli w wyniku tych zmian nastąpi podwyższenie podstawy opodatkowania. Za zmianę umowy spółki uznaje się m.in. wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego.
2016
12
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że planowane Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Centre of Excellence, i przeniesienie go do Spółki Przejmującej w zamian za jej nowoutworzone udziały) oraz związane z nim podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Opodatkowanie podziału przez wydzielenie na gruncie Ustawy o PCC Zgodnie z normą art. 1 ust. 1 pkt 1 iit. k) oraz normą art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PCC, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 Ustawy o PCC, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się w szczególności: podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz przekształcenie lub łącznie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Ustawa o PCC, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przewidywała wprost - w art. 1 ust. 3 pkt 3 - opodatkowanie transakcji podziału spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Jednakże, w wyniku implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana treści art. 1 ust. 3 pkt 3 Ustawy o PCC, W konsekwencji, od dnia 1 stycznia 2009 r. do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się już podziały spółek kapitałowych, w tym podziały przez wydzielenie.
2016
6
lip

Istota:
Wśród czynności, które w świetle tej ustawy traktowane są jako zmiana umowy spółki, nie została wymieniona czynność podziału spółki. Zgodnie natomiast z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych pod pojęciem podziału spółki rozumieć należy również wydzielenie części majątku i przeniesienie go do majątku już istniejącej spółki – w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy. Powyższe oznacza, że w niniejszej sprawie czynność podziału Spółki i wniesienie wydzielonej części majątku do Spółki Przejmującej pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec tego nie implikuje on obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie, w opisanej sprawie, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Opodatkowanie podziału przez wydzielenie na gruncie ustawy o PCC Zgodnie z normą art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz normą art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o PCC: „W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: (...) przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest (...) podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.” Ustawa o PCC, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przewidywała wprost - w art. 1 ust. 3 pkt 3 - opodatkowanie transakcji podziału spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Jednakże, w wyniku implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r.), z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana treści art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, od dnia 1 stycznia 2009 r. do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się już podziały spółek kapitałowych, w tym podziały przez wydzielenie.
2016
6
lip

Istota:
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, planowany Podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Spółki Przejmującej?
Fragment:
Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że czynność podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.” Mając na względzie powyższe, Spółka Przejmująca wnosi jak na wstępie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223) opodatkowaniu podlegają umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 1 ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, (...)
2016
1
cze

Istota:
Czy świadczone na rzecz Spółki bez wynagrodzenia usługi określone w paragrafie 9 ust. 2 i 3 umowy spółki stanowią nieodpłatne świadczenie dla spółki w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wspólnicy Spółki, zgodnie z treścią paragrafu 9 ust. 2 (dodany do umowy Spółki w dniu 17 czerwca 2015 roku, Repertorium X nr XXXX) i ust. 3 (dodany do umowy Spółki w dniu 01 października 2015 roku, Repertorium X nr XXXX) umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczą bez wynagrodzenia: na rzecz pacjentów Spółki – usługi medyczne w zakresie zdobytych przez Wspólników specjalizacji lekarskich na rzecz Spółki – zobowiązani są do udostępniania Spółce lokalu użytkowego, położonego w G przy ul. XY nr XX, stanowiącego ich współwłasność, w celu prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczone na rzecz Spółki bez wynagrodzenia usługi określone w paragrafie 9 ust. 2 i 3 umowy spółki stanowią nieodpłatne świadczenie dla spółki w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Spółki, usługi opisane w umowie Spółki nie stanowią nieodpłatnego świadczenia dla niej i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż Wspólnikom posiadającym udziały w spółce z o.o., przysługują z tytułu udziału (...)
2016
23
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany umowy Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. W przypadku umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC z chwilą dokonania czynności prawnej. Stosownie do art. 4 pkt 9 ustawy o PCC obowiązek podatkowy z tytułu zmiany umowy spółki ciąży na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PCC podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki jest wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PCC, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zmiana umowy spółki, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5% Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o PCC nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów (wymiana udziałów).
2016
2
mar

Istota:
Zmiana umowy spółki cywilnej
Fragment:
W dniu 2 kwietnia 2015 roku nastąpiła zmiana umowy spółki cywilnej polegająca na zmianie wysokości udziałów procentowych wspólników w dochodach spółki. W wyniku tej zmiany struktura udziałów przedstawia się następująco: M.W. - 67% udziałów, J. K. - 33% udziałów. W wyniku zmiany umowy spółki nie nastąpiło wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku Spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, jednak z tytułu czynności zmiany umowy spółki, J.K. zobowiązał się do zapłaty drugiemu wspólnikowi – tj. Wnioskodawcy kwoty 200.000,00 zł. Skoro zatem – jak wynika z treści wniosku zmiana umowy spółki cywilnej miała na celu jedynie zmianę procentowego udziału wspólników w dochodach spółki (w wyniku odpłatnego przekazania części udziałów) i nie wiązała się z wniesieniem lub podwyższeniem wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki to należy stwierdzić, iż taka zmiana umowy spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na Wnioskodawcy jako na wspólniku spółki cywilnej nie ciąży zatem z tego tytułu obowiązek podatkowy. Odnosząc się z kolei do stanowiska Wnioskodawcy, w którym (...)
2015
29
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.