ILPB3/423-132/07-5/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania pracownikom budynków, ale w związku z zawarciem umowy przyrzeczonej, Spółka będzie miała możliwość amortyzowania wartości nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odpisów amortyzacyjnych od budynków nieodpłatnie przekazanych pracownikom – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odpisów amortyzacyjnych od budynków nieodpłatnie przekazanych pracownikom.

Pismem z dnia 04 grudnia 2007 r. wezwano Spółkę o dodatkową opłatę, która została uiszczona w dniu 13 grudnia 2007 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi gospodarstwo rolne. Zamierza nabyć od jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych 4 nieruchomości gruntowe, działki budowlane, a następnie z własnych środków wybudować na każdej działce po jednym budynku mieszkalnym, jednorodzinnym. Budynki będą następnie sprzedane po cenie rynkowej pracownikom Spółki. Sprzedaż nastąpi w terminie wybranym przez pracowników, najpóźniej w okresie 5 lat od dnia wybudowania budynków. Niezwłocznie po wybudowaniu domów, zostaną one przekazane (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) w posiadanie pracownikom – przyszłym nabywcom. Przed przekazaniem budynków, zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży, przewidująca, że kupujący nabędzie nieruchomość w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, ale w przypadku uiszczania przez pracownika na rzecz spółki tytułem zaliczki (lub zadatku) określonych kwot, termin zawarcia umowy przyrzeczonej może być odroczony maksymalnie do 5 lat od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Zatem w okresie od podpisania umowy przedwstępnej do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, pracownik będzie posiadał budynek, będzie mógł z niego korzystać, nie uiszczając opłat za korzystanie z budynku (dokonywane przez niego wpłaty traktowane będą jako zaliczki lub zadatek na poczet ceny nabycia zajmowanego domu). Spółka rozważa także możliwość zawarcia z pracownikami umów dzierżawy budynków.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:
  1. Czy uzyskiwane przez Spółkę po zawarciu umowy przedwstępnej zadatek lub zaliczki podlegają regulacji z art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy w przypadku zawarcia przez Spółkę z pracownikami umowy dzierżawy na okres od dnia zawarcia umowy przedwstępnej do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej kwota czynszu podlegać będzie regulacji z art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  3. Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania pracownikom budynków, ale w związku z zawarciem umowy przyrzeczonej, Spółka będzie miała możliwość amortyzowania wartości nieruchomości...
  4. Czy jeśli spełnione zostaną przesłanki przewidziane przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie trzecie. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań dot. podatku dochodowego od osób prawnych, został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami wydanymi w dniu 03 stycznia 2008 r., nr ILPB3/423/132/07-3/ŁM, nr ILPB3/423/132/07-4/ŁM, nr ILPB3/423/132/07-6/ŁM.

Zdaniem Wnioskodawcy na możliwość amortyzowania przekazanych nieodpłatnie nieruchomości wskazuje art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania, z wyjątkiem nieruchomości – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia „nieodpłatnego używania” lub „użyczenia”. Zawarcie umowy użyczenia regulują przepisy art. 710 - 719 Kodeksu cywilnego a umowy o użytkowanie - art. 252 Kodeksu cywilnego.

Jak stanowi art. 252 Kodeksu cywilnego rzecz można obciążyć prawem do jej używania i pobierania jej pożytków (użytkowanie). Przedmiotem użytkowania może być rzecz (ruchoma lub nieruchomość) albo prawa zbywalne.

Użyczenie jest umową na podstawie, której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Cechą charakterystyczną umowy użyczenia jest jej bezpłatny charakter - biorący rzecz nie ma obowiązku dokonywania na rzecz użyczającego żadnych opłat. Umowa użyczenia jest umowa realną i do jej zawarcia konieczne jest, oprócz złożenia oświadczenia woli, wydanie rzeczy biorącemu.

W tej sytuacji uznać należy, iż w przypadku gdy nieodpłatne przekazanie pracownikom budynków, ale w związku z zawarciem umowy przyrzeczonej, będzie spełniało warunki o których mowa powyżej, to wówczas Spółka będzie miała możliwość amortyzowania tych budynków.

Jednocześnie dodaje się, że tutejszy Organ nie ma uprawnień ani stosownego umocowania w przepisach prawa, które umożliwiałyby mu dokonywanie oceny, czy opisana umowa będzie spełniała warunki umowy użyczenia czy użytkowania.

Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemna interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie zdarzeń przyszłych dotyczących podatku od towarów i usług zostały wydane odrębne interpretacje w dniu 31 grudnia 2007 r., nr ILPP2/443-49/07-3/ISN oraz nr ILPP2/443-49/07-4/ISN, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Ponadto informuje się, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.