1433/NL/LF/II/415-21/EK/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przy sprzedaży w/w lokalu mieszkalnego nie musi Pani zwracać ulgi mieszkaniowej, z której korzystała w trakcie budowy ?

1433/NL/LF/II/415-21/EK/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. lokal mieszkalny
  2. sprzedaż mieszkania
  3. spółdzielnie
  4. ulga budowlana
  5. umowa przyrzeczenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków

Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia stanowisko Pani w sprawie zawartej we wniosku z dnia 06.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznać za prawidłowe.

Dnia 10.07.1998r. podpisała Pani ze Spółdzielnią X umowę przyrzeczenia przydziału własnościowego prawa do lokalu. W dniu 19 marca 2001r. uzyskała Pani spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, stając się jego właścicielem.

W dniu 5 października 2006r. umową w sprawie ustanowienia odrębnej lokalu i przeniesienia jego własności zawartą ze Spółdzielnią X w formie aktu notarialnego ustanowiona został na Panią i małżonka odrębna własność opisanego lokalu mieszkalnego.

Zdaniem Pani z chwilą sprzedaży lokalu mieszkalnego nie musi Pani zwracać ulgi mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 27a ust.13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14 poz. 176 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu ( przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 w ust. 1 pkt.1 i 2 a następnie:1) wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,2) 2) w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,3) po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,4) wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,5) przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych-do dochodu ( przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U Nr 134, poz. 1509) przepis art. 27a ust.13 ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002r.

Ponieważ z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż nie zaistniały zdarzenia wymienione w wyżej wspomnianych przepisach z chwilą sprzedaży lokalu mieszkalnego nie ma Pani obowiązku doliczenia do podatku ulgi mieszkaniowej z której Pani korzystała.

-Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.