Umowa przewłaszczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa przewłaszczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
lis

Istota:

Skutki podatkowe związane ze zwrotem Wnioskodawcy przez Dłużnika należności dotyczących przewłaszczonej nieruchomości

Fragment:

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości. W celu zabezpieczenia swoich wierzytelności Wnioskodawca planuje zawierać umowy przewłaszczenia Nieruchomości Pożyczkobiorcy na rzecz Wnioskodawcy (dalej: „ umowa przewłaszczenia ”). Ponieważ przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie będą Nieruchomości, a zgodnie z art. 157 § 1 Kodeksu cywilnego, nie ma możliwości przeniesienia prawa własności nieruchomości z zastrzeżeniem warunku, Wnioskodawca przyjmie powszechnie stosowany w takich przypadkach (m.in. przez firmy leasingowe i inne instytucje finansowe) model przewłaszczenia opierający się w istocie rzeczy na zawarciu dwóch powiązanych ze sobą umów, z których jedna stanowi umowę bezwarunkowego przeniesienia prawa własności na Wnioskodawcę, a druga stanowi umowę, w której Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności na Dłużnika po terminowej spłacie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki (umowy te mogą być zawarte w jednym akcie notarialnym). Na podstawie zawartej umowy przewłaszczenia Dłużnik przeniesie więc na Spółkę prawo własności (lub prawo wieczystego użytkowania) Nieruchomości (lub udział w tym prawie), a Spółka zobowiąże się do korzystania z nabytego prawa wyłącznie w zakresie w jakim jest to potrzebne dla zabezpieczenia wierzytelności Spółki, tj. w praktyce pozostawiając faktyczne, bieżące korzystanie z nieruchomości Dłużnikowi.

2018
7
lip

Istota:

1. Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie z dnia 5 października 2016 r. będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni źródło przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię umowy przeniesienia własności Nieruchomości 1, w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z dnia 14 czerwca 2017 r., oraz umowy sprzedaży Nieruchomości 2, będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni źródło przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia: na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy; w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.? W przypadku pytania 1, Wnioskodawczyni skorzysta z wyłączenia przewidzianego w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („ Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia: (...) na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy ”). W przypadku pytania 2, Wnioskodawczyni skorzysta z wyłączenia przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie nastąpi po upływie pięciu lat od roku, w którym Wnioskodawczyni nabyła nieruchomości (tj. 1 lutego 2007 r.).

2018
20
cze

Istota:

Brak przychodu z tytułu zawarcia Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie w momencie przeniesienia prawa własności Nieruchomości na Wnioskodawcę.

Fragment:

Wnioskodawca zaznaczył, że na podstawie Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie stronom mogą przysługiwać wzajemne roszczenia inne, niż te wskazane powyżej. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w wyniku zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, w momencie przeniesienia prawa własności Nieruchomości na Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że zawarcie przez Wnioskodawcę umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu, a w momencie zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nie dojdzie jeszcze do „ ostatecznego ” przeniesienia własności przewłaszczanej nieruchomości Wnioskodawca nie otrzyma bowiem przysporzenia, które trwale i definitywnie zwiększy wartość jego majątku. Jak wskazał Wnioskodawca, celem zawarcia Umowy przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie jest umożliwienie Wnioskodawcy zaspokojenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki bez konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w momencie upływu terminu spłaty pożyczki.

2017
20
cze

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów od dłużnika w drodze wykonania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Fragment:

Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy wskazać, że czynność ostatecznego nabycia ruchomości (zbiorniki oraz urządzenia produkcyjne) wskutek wykonania umowy przewłaszczenia wiązała się bezpośrednio z ich sprzedażą. Spółka obejmująca w posiadanie ruchomości tj. urządzenia produkcyjne do przetwarzania parafiny oraz zbiorniki do magazynowania m.in. parafiny oraz innych surowców chemicznych objętych przewłaszczeniem na zabezpieczenie powinna rozpoznać po swojej stronie nabycie towarów, zaś dłużnik w związku z dostawą ww. ruchomości powinien wystawić fakturę dokumentującą dostawę co jak wynika z opisu sprawy miało miejsce w przedmiotowym przypadku. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii czy Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT wystawionych przez dłużnika w związku z wykonaniem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Jak już ustalono Spółka nabywając i wchodząc w posiadanie ruchomości objętych przewłaszczeniem na zabezpieczenie rozpoznała ze swojej strony nabycie towarów, a dłużnik w związku z przedmiotową dostawą wystawił fakturę. Ponadto Spółka nabywając ruchomości podjęła czynności zmierzające do wykonywania czynności opodatkowanych a przedmiotowe ruchomości zaczęły być wykorzystywane w opodatkowanej działalności gospodarczej.

2016
4
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu pożyczki

Fragment:

W dniu 13 czerwca 2014 r. pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorca zawarli umowę przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie w formie aktu notarialnego, w ramach której pożyczkobiorca w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z opisanej wyżej umowy pożyczki zawartej w dniu 13 czerwca 2014 r., przeniósł na rzecz pożyczkodawców (czyli w tym na Wnioskodawczynię) w udziałach wynoszących po 1/2 części własność nieruchomości. W umowie przewłaszczenia strony dokonały ustaleń analogicznych, jak w umowie pożyczki zawartej w dniu 13 czerwca 2014 r. (ustalenia te zostały opisane w niniejszym wniosku powyżej, przy omówieniu warunków pożyczki z dnia 13 czerwca 2014 r.). W akcie notarialnym pożyczkodawcy wnieśli: o wpis własności w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości w udziałach wynoszących po 1/2 na rzecz na rzecz każdego z pożyczkodawców, na podstawie zawartej umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, o wpis w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości roszczenia o zwrotne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz pożyczkobiorcy, na podstawie umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie i zawartego w niej zobowiązania do zwrotnego przeniesienia nieruchomości.

2015
7
paź

Istota:

Czy w przypadku umowy pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości, gdy nie doszło do spłaty pożyczki i innych należności, kwoty wypłacone przez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy w związku zawarciem umowy w formie aktu notarialnego dotyczącego ostatecznego ustanowienia prawa własności nieruchomości na rzecz pożyczkodawcy stanowią wydatek będący kosztem uzyskania przychodu pożyczkodawcy?

Fragment:

Nie budzi wątpliwości, że przedmiotem umowy przewłaszczenia mogą być także nieruchomości. W tej kwestii Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 maja 2000 r., sygn. akt III CKN 246/00 stwierdził, że: "umowa przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie spłaty kredytu, w której kredytodawca zobowiązał się do przeniesienia z powrotem na kredytobiorcę własności nieruchomości niezwłocznie po spłacie kredytu, nie jest umową przeniesienia własności zawartą pod warunkiem (art. 157 § 1 Kodeksu cywilnego)". Warunek pojawia się natomiast przy oświadczeniu w umowie przewłaszczenia odnośnie zwrotnego przeniesienia na dłużnika własności nieruchomości. Przeniesienie to odbywa się właśnie pod warunkiem, którym jest spełnienie świadczenia kredytowego przez dłużnika. W orzecznictwie utrwalony jest również pogląd, że przy przewłaszczeniu nieruchomości na zabezpieczenie wierzyciel uzyskuje jej własność bezwarunkowo, stając się powiernikiem dłużnika co do jego nieruchomości. Umowa przewłaszczenia zawiera bowiem w sobie, jeżeli chodzi o oświadczenie dłużnika, podwójny skutek zobowiązująco-rozporządzający, zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego. Stanowi ona również podstawę zmiany wpisu w księdze wieczystej.

2015
6
sie

Istota:

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Fragment:

Jedynym przyświecającym stronom celem zawarcia umowy przewłaszczenia według powyższych zasad, będzie zabezpieczenie wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu Umowy Pożyczki. W szczególności celem Dłużnika nie będzie wyzbycie się prawa własności Nieruchomości a celem Wnioskodawcy nie będzie definitywne nabycie tego prawa. Strony zakładają bowiem przede wszystkim, że będą przestrzegać postanowień Umowy Pożyczki, w szczególności zaś, że Dłużnik wywiąże się z tej umowy dokonując terminowej spłaty wierzytelności, które z niej wynikają. W takim przypadku przeniesienie prawa własności Nieruchomości na Wnioskodawcę będzie mieć jedynie charakter czasowy oraz warunkowy i w żaden sposób nie wpłynie na możliwość bieżącego korzystania z Nieruchomości przez Dłużnika w okresie obowiązywania umowy przewłaszczenia. Umowa przewłaszczenia będzie więc mieć wyłącznie zabezpieczający a co za tym idzie akcesoryjny w stosunku do umowy pożyczki charakter. Niezbędnym kontekstem stosunku przewłaszczenia będzie bowiem stosunek prawny wynikający z Umowy Pożyczki. Zgodnie z treścią umowy przewłaszczenia, w następstwie spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Pożyczki przez Dłużnika, Wnioskodawca będzie zobowiązany do powrotnego przeniesienia Nieruchomości na rzecz Dłużnika.

2015
28
cze

Istota:

Czy u Wnioskodawcy, będącego przewłaszczającym prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiące zabezpieczenie umowy pożyczki zawieranej między odrębnymi od niego podmiotami (pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą), powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w momencie upływu terminu do spłaty pożyczki, w związku z definitywnym przejściem praw na nieruchomości na rzecz pożyczkodawcy?

Fragment:

Umowa ta będzie umową przewłaszczenia na zabezpieczenie, w której Wnioskodawca będzie podmiotem, który nie zaciągnie pożyczki, a jedynie ją zabezpieczy. Rola Wnioskodawcy sprowadzi się do dania zabezpieczenia poprzez przewłaszczenie należącej do niego nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki, która to pożyczka będzie udzielona bezpośrednio innej osobie – pożyczkobiorcy. W treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie znajdzie się postanowienie stwierdzające, że pożyczkodawca zobowiąże się do powrotnego przeniesienia nabytych na podstawie umowy praw użytkowania wieczystego w razie terminowej spłaty udzielonej pożyczki, z powrotem na Wnioskodawcę. Jednocześnie umowa przewłaszczenia będzie przewidywała, że w czasie jej trwania prawo użytkowania wieczystego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nie zostanie wydane pożyczkodawcy i pozostanie w posiadaniu Wnioskodawcy z prawem pobierania przez Wnioskodawcę pożytków oraz ponoszenia przez niego wszelkich kosztów i ciężarów. W razie spłaty pożyczki w terminie Wnioskodawca wraz z pożyczkodawcą zawrą umowę o zwrotne przeniesienie praw użytkownika wieczystego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego.

2014
25
lis

Istota:

Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie ogółu praw i obowiązków w spółkach komandytowych nie będzie generować powstania zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

Fragment:

Zasadniczym celem umowy przewłaszczenia nie jest ostateczne przeniesienie własności na rzecz drugiego podmiotu, lecz wyłącznie zabezpieczenie roszczeń (interesów) wierzyciela do momentu spłaty zobowiązania. W odniesieniu do zadanego we wniosku pytania Zainteresowanego tut. Organ podatkowy stwierdza, że samo zawarcie umowy przewłaszczenia ogółu praw i obowiązków w spółkach komandytowych w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki nie jest czynnością generującą powstanie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Jednakże w przypadku niewywiązania się z zawartej umowy w przypadku braku terminowej spłaty pożyczki warunek zwrotnego przeniesienia ogółu praw majątkowych wygasa, wobec czego pożyczkodawca może od tego momentu swobodnie dysponować ogółem praw i obowiązków w spółkach komandytowych – dochodzi wówczas do odpłatnego świadczenia usługi na rzez pożyczkodawcy. Jednakże odnosząc się do całokształtu stanowiska Zainteresowanego w stosunku do skutków podatkowych zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie należy przeanalizować również przesłankę o charakterze podmiotowym. Odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu wtedy, gdy są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności.

2013
13
mar

Istota:

Zawarcie umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki pomiędzy Spółką a pożyczkobiorcą nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2012 r. (data wpływu 19.11.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19.11.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności w formie spółki komandytowej zamierza On udzielać pożyczek poza systemem bankowym, zarówno podmiotom gospodarczym jak i osobom fizycznym. Spółka zamierza pożyczki te zabezpieczać przewłaszczeniem nieruchomości. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zawarcie umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie spłaty pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki, przewłaszczenie nieruchomości na pożyczkodawcę, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz inne czynności zrównane z dostawą.