ITPB2/415-702/14/BK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w przypadku odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy rozporządzającej sprzedaży nieruchomości z dnia 2 stycznia 2015 r.?
ITPB2/415-702/14/BKinterpretacja indywidualna
 1. akt notarialny
 2. opodatkowanie przychodu
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. umowa przedwstępna
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu – 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego po swojej mamie, zmarłej 14 lutego 2009 r. lokal mieszkalny, stanowiący odrębną własność. Akt poświadczenia dziedziczenia, na podstawie którego Wnioskodawczyni nabyła jako jedyny spadkobierca w drodze ustawy spadek, w skład którego wchodził przedmiotowy lokal mieszkalny został sporządzony 4 marca 2014 r.

Wnioskodawczyni zamierza zbyć nabyty lokal mieszkalny dnia 2 stycznia 2015 r. na podstawie umowy rozporządzającej sprzedaży nieruchomości, poprzedzonej umową przedwstępną zawartą jeszcze w roku 2014.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w przypadku odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy rozporządzającej sprzedaży nieruchomości z dnia 2 stycznia 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od odpłatnego zbycia nieruchomości odziedziczonej w spadku, albowiem od nabycia lokalu upłynie okres 5 lat zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl powołanego wyżej przepisu, nie stanowi źródła przychodu odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 ustawy). Natomiast postanowienie sądu, czy akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Zatem dla podatku dochodowego istotna z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będących przedmiotem spadku jest data śmierci spadkodawcy, a nie data stwierdzenia nabycia spadku przez sąd bądź dokonanie poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

W związku z tym, że sprzedaż lokalu zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie (data śmierci spadkodawcy) nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku od tej sprzedaży (tak: pismo z dnia 7 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-1134/13/IL).

Wnioskodawczyni wskazuje, że nabycie mieszkania nastąpiło w dacie śmierci mamy, tj. 14 lutego 2009 r., zatem termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy upłynie z końcem roku 2014. Tym samym sprzedaż mieszkania w 2015 r. nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, przy założeniu, że umowa przedwstępna nabycia zostanie podpisana jeszcze w 2014 r., a umowa rozporządzająca w roku 2015 (tak też: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Po 849/11; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 1261/13).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawczyni przedmiotowe zbycie zwolnione będzie z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
 1. jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych stanowi źródło przychodów w rozumieniu zacytowanego wyżej przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z tym, dla określenia skutków podatkowych tego typu transakcji istotne jest ustalenie daty, od jakiej należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego po swojej mamie, zmarłej 14 lutego 2009 r. lokal mieszkalny, stanowiący odrębną własność lokalu. Akt poświadczenia dziedziczenia, na podstawie którego Wnioskodawczyni nabyła jako jedyny spadkobierca w drodze ustawy spadek, w skład którego wchodził przedmiotowy lokal mieszkalny został sporządzony 4 marca 2014 r.

Wnioskodawczyni zamierza zbyć nabyty lokal mieszkalny dnia 2 stycznia 2015 r. na podstawie umowy rozporządzającej sprzedaży nieruchomości, poprzedzonej umową przedwstępną zawartą jeszcze w roku 2014.

W związku z tym wskazać należy, iż zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, będących przedmiotem spadku istotny jest dzień jego otwarcia, czyli śmierci spadkodawcy.

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości nastąpiło w dniu 14 lutego 2009 r. W związku z tym jej zbycie nie będzie stanowiło źródła przychodu w sytuacji, gdy zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku 2009.

Ponieważ moment przeniesienia własności nieruchomości w prawie podatkowym określany jest zgodnie z normami prawa cywilnego, to odwołać należy się do art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Natomiast stosownie do art. 158 ww. ustawy, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Z kolei art. 389 Kodeksu cywilnego stanowi, że umowa przedwstępna, przez którą jedna ze stron albo obie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna jest jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich.

Tym samym zgodnie z powyższymi normami prawa cywilnego umowa przedwstępna, będąca przyrzeczeniem zawarcia właściwej umowy, nawet jeśli sporządzona została w formie aktu notarialnego nie powoduje przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Rozpatrując skutki umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest m.in. zbycie nieruchomości (...). Zatem, skoro w cytowanym przepisie użyto terminu „zbycie”, to aby wywołać skutek prawnopodatkowy z nim związany musi nastąpić przeniesienie własności nieruchomości.

Wobec powyższego z zawarciem umowy przedwstępnej nie są związane konsekwencje podatkowe, ponieważ jest ona jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności nieruchomości. Określone skutki wywołać może dopiero zawarcie – w wykonaniu umowy przedwstępnej – umowy przyrzeczonej, co w niniejszej sprawie ma mieć miejsce w dniu 2 stycznia 2015 r.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że umowa przenosząca prawo własności odziedziczonej nieruchomości ma zostać zawarta przez Wnioskodawczynię w dniu 2 stycznia 2015 r., jej sprzedaż nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie i tym samym nie będzie rodzić obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB2/415-1134/13/IL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.