DD9/033/162/KCT/2014/RWPD-17032 | Interpretacja indywidualna

1. Czy przekazując kwotę 115 000 zl uzyskaną ze sprzedaży mieszkania M-3 na zakup mieszkania M-5 wnioskodawca może skorzystać z ulgi, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie płacić podatku od sprzedaży mieszkania?
2. Czy w wyżej opisanej sytuacji ma znaczenie chronologia zdarzeń, tzn. fakt, iż data podpisania aktu notarialnego zakupu mieszkania M-5 będzie wcześniejsza od daty podpisania atu notarialnego sprzedaży mieszkania M-3?
3. Czy fakt sporządzenia umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania M-3 przed data zakupu mieszkania M-5 ma w przedmiotowej sprawie znaczenie?
DD9/033/162/KCT/2014/RWPD-17032interpretacja indywidualna
 1. sprzedaż nieruchomości
 2. ulga mieszkaniowa
 3. umowa przedwstępna
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 09 marca 2010 r. Nr IBPB II/2/415-1238/09/NG wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w mieszkaniu -jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 09 marca 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 14 grudnia 2009 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że:

Wnioskodawca wraz z małżonką dnia 19 maja 2006 roku dokonał zakupu mieszkania M-3 na rynku wtórnym za cenę 55 000 zł (zakup potwierdzony aktem notarialnym z dnia 19 maja 2006 r). Zakup sfinansowany został środkami pochodzącymi z oszczędności oraz kredytu hipotecznego spłaconego całkowicie w dniu 10 września 2008 r.

Dnia 01 lipca 2009 r. podpisali umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania M-3 za cenę 115 000 zł. W dniu sporządzenia umowy otrzymali zadatek w kwocie 15 000 zł, a resztę ceny sprzedaży kupujący zobowiązał się przekazać do dnia 30 marca 2010 r. (w dniu sporządzania aktu notarialnego). Mieszkanie zobowiązali się wydać kupującemu po podpisaniu aktu notarialnego do dnia 30 kwietnia 2010 r.

Dnia 20 lipca 2009 roku dokonali zakupu mieszkania M-5 na rynku wtórnym za cenę 150 000 zł (zakup potwierdzony aktem notarialnym z dnia 20 lipca 2009 r.). Sprzedający zobowiązali się wydać powyższy lokal do dnia 15 kwietnia 2010 r. Wszelkie korzyści i ciężary związane z przedmiotowym lokalem przechodzą na stronę kupującą (na Wnioskodawcę oraz jego małżonkę) z dniem jego wydania. W dniu podpisania aktu notarialnego zapłacili część ceny sprzedaży w kwocie 30 000 zł (15 000 zł z zadatku za mieszkanie M-3 i 15 000 zł z oszczędności), natomiast resztę ceny sprzedaży w kwocie 120 000 zł zobowiązali się przekazać sprzedającym do dnia 15 kwietnia 2010 r. Powyższe zobowiązanie uregulują środkami uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania M-3 (tzn. 100 000 zł oraz 20 000 zł z własnych oszczędności). Podsumowując: mieszkanie M-3 zostanie sprzedane w okresie krótszym niż 5 lat od daty zakupu, jednak środki uzyskane z jego sprzedaży zostaną w całości przekazane na pokrycie kosztów zakupu mieszkania M-5.

W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy przekazując kwotę 115 000 zł uzyskaną ze sprzedaży mieszkania M-3 na zakup mieszkania M-5 Wnioskodawca może skorzystać z ulgi, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie płacić podatku od sprzedaży mieszkania...
 2. Czy w wyżej opisanej sytuacji ma znaczenie chronologia zdarzeń, tzn. fakt, iż data podpisania aktu notarialnego zakupu mieszkania M-5 będzie wcześniejsza od daty podpisania aktu notarialnego sprzedaży mieszkania M-3...
 3. Czy fakt sporządzenia umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania M-3 przed datą zakupu mieszkania M-5 ma w przedmiotowej sprawie znaczenie...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1. Tak, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi i niepłacenia podatku dochodowego, ponieważ cała kwota ze sprzedaży mieszkania M-3 została przekazana na nabycie mieszkania M-5.

Ad.2. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma, ponieważ ww. ustawa nie określa w jakiej kolejności mają być dokonywane transakcje kupno-sprzedaż mieszkań.

Ad.3. Tak, ponieważ pomimo braku potwierdzenia notarialnego tej umowy, kwota otrzymana jako zadatek sprzedaży M-3 została przekazana na pokrycie części zaliczki zakupu M-5.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 09 marca 2010 r. Nr IBPB II/2/415-1238/09/NG, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) W oparciu o opisane we wniosku zdarzenie, biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), zarówno przychód uzyskany przez wnioskodawcę przed dniem podpisania ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, jak i kwota uzyskana po sfinalizowaniu transakcji będą korzystały z ww. zwolnienia o ile faktycznie dojdzie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, a środki pieniężne uzyskane przed jej podpisaniem oraz po zawarciu przyrzeczonej umowy zostały bądź zostaną wydatkowane na zakup lokalu mieszkalnego (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Zgodnie z tym przepisem przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych powstaje w dacie zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 2006 r. nabył udział w mieszkaniu M-3, który planuje sprzedać 30 marca 2010 r.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników którzy, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, iż uzyskany przychód przeznaczą na tzw. cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 28 ust. 2a ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie np.: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu.

Z opisanego natomiast zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca aktem notarialnym w dniu 20 lipca 2009 r. nabył lokal mieszkalny M5, z kolei udział w mieszkaniu M-3 planuje sprzedać dopiero w dniu 30 marca 2010 r.

Jak wskazano wyżej, zwolnienie od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) jest uzależnione wyłącznie od jego wydatkowania na nabycie np. lokalu mieszkalnego i dokonania tej czynności nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży. Zatem przychód ze sprzedaży dnia 30 marca 2010 r. udziału w mieszkaniu M-3 w części przeznaczony na zapłatę ceny nabytego w dniu 20 lipca 2009 r. lokalu mieszkalnego M5, nie spełnia kryteriów do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy. Nie ma znaczenia okoliczność „sporządzenia umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania M-3 przed datą zakupu mieszkania M-5.

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok z dnia 30 sierpnia 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 521/13. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził w orzeczeniu m.in., że (...) W wypadku poniesienia wydatku na cele mieszkaniowe przed osiągnięciem przychodu ze sprzedaży, a więc w czasie, gdy podatnik nie dysponował jeszcze kwotami pochodzącymi ze źródła przychodów, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) u.p.d.f. i musiał sfinansować ten wydatek z innych środków, nie można mówić o wydatkowaniu przychodu z tego źródła zgodnie z celami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) u.p.d.f. (...).

W wyroku z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt I SA/Op 556/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wskazał, że (...) W stanie faktycznym (...) sprawy nabycie udziału w prawie własności budynku nastąpiło przed zbyciem lokalu mieszkalnego (przed uzyskaniem z tego tytułu przychodu) (...) Tymczasem z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) wynika wprost, że wymagane jest nie tylko dokonanie wpłaty kwoty pieniędzy na rachunek zbywcy nieruchomości, lecz także nabycie tego lokalu, przy czym ustawodawca wyraźnie wskazał, że chodzi tu o przeznaczenie tych przychodów na określone cele w terminie 2 lat od dnia sprzedaży (...) Skarżąca (...) przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie przeznaczyła, w sensie prawnym, na nabycie udziału w prawie własności budynku (...).

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, m.in. że (...) Zarówno przychód uzyskany przez wnioskodawcę przed dniem podpisania ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, jak i kwota uzyskana po sfinalizowaniu transakcji będą korzystały z ww. zwolnienia (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.