Umowa przedwstępna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa przedwstępna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
lis

Istota:

Czy uzyskane kwoty w formie zaliczki i zadatków na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży i wydatkowane na zakup kolejnego mieszkania, jego remont, opłaty notarialne i prowizję pośrednika Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć jako dochód zwolniony z opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Mając na uwadze stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wyrażone w wyroku z dnia 5 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1674/15, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1719/16 stwierdzić należy, że kwoty otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia definitywnej umowy sprzedaży (w postaci zaliczki, zadatku otrzymanej przy zawarciu umowy przedwstępnej w dniu 12 lutego 2013 r. pozostałej części ceny sprzedaży) przeznaczone na zakup kolejnego mieszkania, w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, jego remont (za wyjątkiem sprzętu agd stanowiącego jego wyposażenie), opłaty notarialne i prowizję pośrednika uprawniają do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

2018
23
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT według stawki podatku w wysokości 23% transakcji będącej przedmiotem Umowy Przedwstępnej Cesji oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zapłatą zadatku na poczet wynagrodzenia za przeniesienie praw i przejęcie obowiązków wynikających z Umowy Przedwstępnej Sprzedaży na podstawie Umowy Przedwstępnej Cesji

Fragment:

W niniejszej sprawie przedmiotem Umowy Przedwstępnej Cesji są prawa i obowiązki wynikające z Umowy Przedwstępnej Sprzedaży nieruchomości. Jak wynika z wniosku, na mocy zawartej Umowy Przedwstępnej Cesji P. zobowiązała się do przeniesienia na Wnioskodawcę wszelkich praw i obowiązków P. wynikających z Umowy Przedwstępnej Sprzedaży a Wnioskodawca zobowiązał się, że ww. prawa i obowiązki przyjmie w całości. Tak więc przedmiotem przelewu w analizowanych okolicznościach są prawa i obowiązki nie zaś towar w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Bez znaczenia dla klasyfikacji przedmiotu Umowy Przedwstępnej Cesji pozostaje to, że dostawa towaru (nieruchomości) jest „ efektem końcowym ” scedowanych praw i obowiązków. W konsekwencji, przeniesienie praw i obowiązków nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Przedmiot Umowy Przedwstępnej Cesji w postaci przeniesienia praw i obowiązków stanowi natomiast świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W analizowanej sprawie w związku z zawarciem Umowy Przedwstępnej Cesji Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki P. z Umowy Przedwstępnej Sprzedaży. W Umowie Przedwstępnej Cesji określono wynagrodzenie za dokonanie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy Przedwstępnej Sprzedaży.

2018
21
lis

Istota:

Skutki podatkowe cesji praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji.

Fragment:

(...) Umowy Przedwstępnej Cesji (w związku ze wstąpieniem przez D. w prawa i obowiązki wynikające z Umowy Przedwstępnej Cesji)? Stanowisko Zainteresowanych: Transakcja będąca przedmiotem Umowy Przedwstępnej Cesji (w związku ze wstąpieniem przez D. w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy) nie jest objęta zwolnieniem z podatku VAT i w konsekwencji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki w wysokości 23%. Jeżeli odpowiedź na Pytanie nr 1 jest pozytywna i transakcja będąca przedmiotem Umowy Przedwstępnej Cesji podlega opodatkowaniu VAT według stawki w wysokości 23% i nie jest z tego podatku zwolniona, D. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, naliczonego w związku z zawarciem transakcji będącej przedmiotem Umowy Przedwstępnej Cesji (w związku ze wstąpieniem przez D. w prawa i obowiązki wynikające z Umowy Przedwstępnej Cesji). Ad. 1 Uzasadnienie stanowiska Zainteresowanych w zakresie Pytania nr 1 , tj. że transakcja, będąca przedmiotem Umowy Przedwstępnej Cesji (w związku ze wstąpieniem przez D. w prawa i obowiązki wynikające z Umowy Przedwstępnej Cesji) nie jest objęta zwolnieniem z podatku VAT i konsekwencji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki w wysokości 23%.

2018
11
paź

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Strony umowy przedwstępnej zgodnie ustaliły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków wskazanych w umowie przedwstępnej, w dacie wskazanej przez kupującego, jednakże nie później niż w terminie do dnia 24 marca 2016 r. Następnie w dniu 7 października 2016 r., pomiędzy stronami umowy przedwstępnej został zawarty w formie aktu notarialnego aneks, na mocy którego strony określiły ostateczny termin zawarcia umowy przyrzeczonej na dzień 30 czerwca 2017 r. W dniu 23 marca 2016 r., na mocy aktu notarialnego mąż Wnioskodawczyni zbył działkę nr 164. Natomiast w dniu 7 października 2016 r., na mocy aktu notarialnego zbył działkę nr 158. W dniu 18 stycznia 2017 r. mąż Wnioskodawczyni zawarł z kupującym w formie aktu notarialnego, przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której strony zawartej umowy przedwstępnej zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej w zakresie działki nr 188. Strony umowy przedwstępnej zgodnie ustaliły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków wskazanych w umowie przedwstępnej, w dacie wskazanej przez kupującego, jednakże nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

2018
7
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działek

Fragment:

Zgodnie z art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego – umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia (art. 389 § 2 ww. ustawy). Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej. Tym samym zgodnie z powyższymi normami prawa cywilnego – umowa przedwstępna, będąca przyrzeczeniem zawarcia właściwej umowy sprzedaży, nawet jeśli sporządzona została w formie aktu notarialnego, nie powoduje przeniesienia prawa własności nieruchomości.

2018
6
paź

Istota:

Opodatkowanie transakcji cesji praw wynikających z umowy przedwstępnej, stawka podatku oraz podstawa opodatkowania

Fragment:

Podkreślić należy, że jeżeli czynność przewidziana w umowie przedwstępnej może być finalnie zakwalifikowana jako dostawa i stawka jest określona w wysokości przewidzianej dla tej czynności, to również cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej powinna być kwalifikowana w ten sam sposób. Umowa przedwstępna i cesja dotyczy tej samej czynności, tj. dostawy lokali. O wysokości stawki zdecydować powinno kryterium ekonomiczne, iż przedmiotem cesji jest sprzedaż prawa i przeniesienie obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej. Istotny jest efekt finalny, który sprowadza się do dostawy lokali tak w przypadku umowy przedwstępnej jak i cesji. W przypadku umowy przedwstępnej jak i cesji ma dojść do dostawy lokali, zatem należy tę czynność traktować jednakowo. Cesja praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy przedwstępnej dotyczącej lokali mieszkalnych, ze względu na cel tej czynności, stanowi w swej istocie dążenie do zbycia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego w sytuacji przeniesienia prawa wynikającego z umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia lokalu mieszkalnego zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, przy założeniu, że umowa przedwstępna dotyczy lokali mieszkalnych zaliczanych do obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
28
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości.

Fragment:

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 czerwca 2018 r. (nr 0114-KDIP4.4012.269.2018.1.IT), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, iż „z uwagi na fakt, że: cesjonariusz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT; czynność będąca przedmiotem Umowy Przedwstępnej Cesji spełnia warunki uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, o czym szerzej w pkt 1 niniejszego wniosku; przeniesione przez Cedenta na Wnioskodawcę prawa i obowiązki wynikające z Umowy Przedwstępnej będą służyły działalności opodatkowanej Cesjonariusza (obiekt komercyjny, który powstanie na Nieruchomości będzie wykorzystany pod wynajem; możliwe też, że w przyszłości obiekt ten będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży) Cesjonariuszowi przysługuje prawo do odliczenia [podatku VAT], naliczonego w związku z zawarciem transakcji będącej przedmiotem Umowy Przedwstępnej Cesji.” Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zawarcie Umowy Cesji pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018
26
wrz

Istota:

W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

Fragment:

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego dla przedmiotowej nieruchomości żona Wnioskodawcy (spadkodawca) zawarła umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego w dniu 11 czerwca 2018 r. Umowa przedwstępna zawiera istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, a kupujący wpłacił zadatek i zaliczkę. Umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389-396 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej, czyli umowy sprzedaży. Rozpatrując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że cytowany wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się terminem „ odpłatne zbycie ”.

2018
21
wrz

Istota:

Skutki podatkowe warunkowej cesji praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych zakupu nieruchomości, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji.

Fragment:

W konsekwencji, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że przeniesienie przez Wnioskodawcę na Nabywcę praw i obowiązków z umowy przedwstępnej wskutek zawarcia umowy cesji stanowić będzie usługę świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz Nabywcy a nie dostawę towaru ”. (vi) W konsekwencji, zgodnie z obecnie obowiązującym podejściem organów podatkowych przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej na gruncie ustawy o VAT powinno być traktowane jako świadczenie usług opodatkowane 23% stawką VAT. Wniosek (i) Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego Cedent na mocy Umowy Warunkowej Cesji zobowiązał się do przeniesienia (sprzedaży) za wynagrodzeniem na Cesjonariusza praw i obowiązków wynikających z Umowy Przedwstępnej. Przedmiotem sprzedaży były prawa majątkowe oraz obowiązki Cedenta wynikające z Umowy Przedwstępnej, nie zaś towar. (ii) W konsekwencji, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że przeniesienie przez Cedenta na Wnioskodawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy Przedwstępnej stanowiło odpłatne świadczenie usług przez Cedenta na rzecz Wnioskodawcy. (iii) Przepisy ustawy o VAT nie przewidują zwolnienia od podatku, czy też obniżonej stawki podatku dla czynności sprzedaży praw i obowiązków.

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

Fragment:

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego dla przedmiotowej nieruchomości matka Wnioskodawcy (spadkodawca) zawarła umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego w dniu 11 czerwca 2018 r. Umowa przedwstępna zawiera istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, a kupujący wpłacił zadatek i zaliczkę. Umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389-396 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej, czyli umowy sprzedaży. Rozpatrując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że cytowany wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się terminem „ odpłatne zbycie ”.