Umowa przedwstępna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa przedwstępna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
paź

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Strony umowy przedwstępnej zgodnie ustaliły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków wskazanych w umowie przedwstępnej, w dacie wskazanej przez kupującego, jednakże nie później niż w terminie do dnia 24 marca 2016 r. Następnie w dniu 7 października 2016 r., pomiędzy stronami umowy przedwstępnej został zawarty w formie aktu notarialnego aneks, na mocy którego strony określiły ostateczny termin zawarcia umowy przyrzeczonej na dzień 30 czerwca 2017 r. W dniu 23 marca 2016 r., na mocy aktu notarialnego mąż Wnioskodawczyni zbył działkę nr 164. Natomiast w dniu 7 października 2016 r., na mocy aktu notarialnego zbył działkę nr 158. W dniu 18 stycznia 2017 r. mąż Wnioskodawczyni zawarł z kupującym w formie aktu notarialnego, przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której strony zawartej umowy przedwstępnej zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej w zakresie działki nr 188. Strony umowy przedwstępnej zgodnie ustaliły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków wskazanych w umowie przedwstępnej, w dacie wskazanej przez kupującego, jednakże nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

2018
7
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działek

Fragment:

Zgodnie z art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego – umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia (art. 389 § 2 ww. ustawy). Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej. Tym samym zgodnie z powyższymi normami prawa cywilnego – umowa przedwstępna, będąca przyrzeczeniem zawarcia właściwej umowy sprzedaży, nawet jeśli sporządzona została w formie aktu notarialnego, nie powoduje przeniesienia prawa własności nieruchomości.

2018
6
paź

Istota:

Opodatkowanie transakcji cesji praw wynikających z umowy przedwstępnej, stawka podatku oraz podstawa opodatkowania

Fragment:

Podkreślić należy, że jeżeli czynność przewidziana w umowie przedwstępnej może być finalnie zakwalifikowana jako dostawa i stawka jest określona w wysokości przewidzianej dla tej czynności, to również cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej powinna być kwalifikowana w ten sam sposób. Umowa przedwstępna i cesja dotyczy tej samej czynności, tj. dostawy lokali. O wysokości stawki zdecydować powinno kryterium ekonomiczne, iż przedmiotem cesji jest sprzedaż prawa i przeniesienie obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej. Istotny jest efekt finalny, który sprowadza się do dostawy lokali tak w przypadku umowy przedwstępnej jak i cesji. W przypadku umowy przedwstępnej jak i cesji ma dojść do dostawy lokali, zatem należy tę czynność traktować jednakowo. Cesja praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy przedwstępnej dotyczącej lokali mieszkalnych, ze względu na cel tej czynności, stanowi w swej istocie dążenie do zbycia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Wobec powyższego w sytuacji przeniesienia prawa wynikającego z umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia lokalu mieszkalnego zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, przy założeniu, że umowa przedwstępna dotyczy lokali mieszkalnych zaliczanych do obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
28
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości.

Fragment:

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 czerwca 2018 r. (nr 0114-KDIP4.4012.269.2018.1.IT), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, iż „z uwagi na fakt, że: cesjonariusz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT; czynność będąca przedmiotem Umowy Przedwstępnej Cesji spełnia warunki uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, o czym szerzej w pkt 1 niniejszego wniosku; przeniesione przez Cedenta na Wnioskodawcę prawa i obowiązki wynikające z Umowy Przedwstępnej będą służyły działalności opodatkowanej Cesjonariusza (obiekt komercyjny, który powstanie na Nieruchomości będzie wykorzystany pod wynajem; możliwe też, że w przyszłości obiekt ten będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży) Cesjonariuszowi przysługuje prawo do odliczenia [podatku VAT], naliczonego w związku z zawarciem transakcji będącej przedmiotem Umowy Przedwstępnej Cesji.” Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zawarcie Umowy Cesji pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018
26
wrz

Istota:

W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

Fragment:

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego dla przedmiotowej nieruchomości żona Wnioskodawcy (spadkodawca) zawarła umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego w dniu 11 czerwca 2018 r. Umowa przedwstępna zawiera istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, a kupujący wpłacił zadatek i zaliczkę. Umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389-396 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej, czyli umowy sprzedaży. Rozpatrując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że cytowany wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się terminem „ odpłatne zbycie ”.

2018
21
wrz

Istota:

Skutki podatkowe warunkowej cesji praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych zakupu nieruchomości, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji.

Fragment:

W konsekwencji, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że przeniesienie przez Wnioskodawcę na Nabywcę praw i obowiązków z umowy przedwstępnej wskutek zawarcia umowy cesji stanowić będzie usługę świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz Nabywcy a nie dostawę towaru ”. (vi) W konsekwencji, zgodnie z obecnie obowiązującym podejściem organów podatkowych przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej na gruncie ustawy o VAT powinno być traktowane jako świadczenie usług opodatkowane 23% stawką VAT. Wniosek (i) Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego Cedent na mocy Umowy Warunkowej Cesji zobowiązał się do przeniesienia (sprzedaży) za wynagrodzeniem na Cesjonariusza praw i obowiązków wynikających z Umowy Przedwstępnej. Przedmiotem sprzedaży były prawa majątkowe oraz obowiązki Cedenta wynikające z Umowy Przedwstępnej, nie zaś towar. (ii) W konsekwencji, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że przeniesienie przez Cedenta na Wnioskodawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy Przedwstępnej stanowiło odpłatne świadczenie usług przez Cedenta na rzecz Wnioskodawcy. (iii) Przepisy ustawy o VAT nie przewidują zwolnienia od podatku, czy też obniżonej stawki podatku dla czynności sprzedaży praw i obowiązków.

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

Fragment:

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego dla przedmiotowej nieruchomości matka Wnioskodawcy (spadkodawca) zawarła umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego w dniu 11 czerwca 2018 r. Umowa przedwstępna zawiera istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, a kupujący wpłacił zadatek i zaliczkę. Umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389-396 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej, czyli umowy sprzedaży. Rozpatrując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że cytowany wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się terminem „ odpłatne zbycie ”.

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

Fragment:

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego dla przedmiotowej nieruchomości matka Wnioskodawcy (spadkodawca) zawarła umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego w dniu 11 czerwca 2018 r. Umowa przedwstępna zawiera istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, a kupujący wpłacił zadatek i zaliczkę. Umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389-396 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej, czyli umowy sprzedaży. Rozpatrując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że cytowany wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się terminem „ odpłatne zbycie ”.

2018
13
wrz

Istota:

W zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości, dla której umowę przedwstępną sprzedaży zawarł spadkodawca.

Fragment:

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego dla przedmiotowej nieruchomości matka Wnioskodawcy (spadkodawca) zawarła umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego w dniu 11 czerwca 2018 r. Umowa przedwstępna zawiera istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, a kupujący wpłacił zadatek i zaliczkę. Umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389-396 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej, czyli umowy sprzedaży. Rozpatrując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że cytowany wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się terminem „ odpłatne zbycie ”.

2018
11
sie

Istota:

Skutki podatkowe cesji praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych zakupu nieruchomości i prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji.

Fragment:

Sp. z o.o. (Sprzedający) planuje zawrzeć z Kupującym: umowę sprzedaży wszelkich praw i roszczeń z umów przedwstępnych A i C oraz umowę sprzedaży wszelkich praw i roszczeń, umowę prawa do środków pieniężnych zdeponowanych na depozycie - w przypadku umowy przedwstępnej B (dalej jako: „ umowa cesji ”). Sprzedający względem osób, z którymi zawarł umowy przedwstępne nadal pozostanie solidarnie odpowiedzialny z Kupującym za zapłatę z tytułu zobowiązań pieniężnych określonych w umowach przedwstępnych, w szczególności co do obowiązku zapłaty ceny. Za zbycie praw i roszczeń z umów przedwstępnych A, B i C Sprzedający otrzyma od Kupującego cenę określoną w złotych polskich. Cena będzie określona odrębnie dla sprzedaży: wszelkich praw i roszczeń wynikających umowy przedwstępnej A, wszelkich praw i roszczeń wynikających umowy przedwstępnej C, wszelkich praw i roszczeń wynikających umowy przedwstępnej B oraz praw do środków pieniężnych zdeponowanych na depozycie notarialnym. Mimo określenia cen odrębnie dla każdej Umowy Strony określiły ceną łączną jaka będzie należna Sprzedającemu od Kupującego z tytułu umowy cesji. Cena łączna stanowi sumę opisanych wyżej cen. Co do zapłaty ceny łącznej na rzecz Sprzedającego Kupujący poddał się egzekucji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.