Umowa przedwstępna | Interpretacje podatkowe

Umowa przedwstępna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa przedwstępna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT należności z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej.
Fragment:
Wnioskodawca rozważa, by przed zawarciem umowy właściwej, podpisać ze sprzedającymi umowę przedwstępną. Miałaby ona zawierać określony termin, do którego strony zobowiązują się zawrzeć umowę właściwą. Na podstawie umowy przedwstępnej Wnioskodawca wypłacałby sprzedającemu zaliczkę na poczet późniejszej dostawy towaru. Umowa przedwstępna dawałaby Wnioskodawcy możliwość dokładnego sprawdzenia towaru. Pozytywny rezultat takiego sprawdzenia byłby podstawą zawarcia umowy właściwej. Badanie towaru w zakresie weryfikacji braku wad fizycznych i prawnych nastąpić by miało do dnia zawarcia umowy właściwej. Przedmiot umowy do momentu zawarcia umowy właściwej znajdowałby się w posiadaniu Wnioskodawcy, który nie jest uprawniony do jego używania w zakresie przekraczającym wymóg jego sprawdzenia. Postanowienia umowy przedwstępnej dawałyby możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny za zapłatą odstępnego, przy czym odstąpienie to byłoby możliwe tylko do dnia, w którym strony zobowiązały się zawrzeć umowę właściwą. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży (przyrzeczonej) przez sprzedającego niebyłby on zobowiązany na podstawie umowy przedwstępnej do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (przyrzeczonej).
2018
15
lut

Istota:
Odpłatne zbycie nieruchomości w związku z wykonaniem postanowień wynikających z zawartych przez spadkodawcę umów przedwstępnych.
Fragment:
Matka Wnioskodawczyni w dniu 8 stycznia 2016 r. zawarła umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego, wraz z zapłatą zadatku. Natomiast w dniu 26 lutego 2016 r. zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży działki wraz z zapłatą zadatku. Nie zostały one zawarte w formie aktu notarialnego. W dniu 11 kwietnia 2016 r. w formie aktu notarialnego między Wnioskodawczynią, a Jej bratem została zawarta umowa o dział spadku. Dział spadku dotyczył lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz działki nr 328/5. W wyniku działu spadku, Wnioskodawczyni uzyskała na własność całość ww. lokalu mieszkalnego oraz całość ww. działki. Dział spadku dokonany został bez jakichkolwiek spłat i dopłat. Na mocy umów przedwstępnych Wnioskodawczyni była zobowiązana do sprzedaży tych nieruchomości, gdyż nie była w stanie zwrócić pobranych przez matkę zaliczek, które przeznaczyła na spłatę zadłużenia. Zawarcie umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nastąpiło w formie aktu notarialnego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Natomiast, zawarcie umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej) przenoszącej ostatecznie własność działki nr 328/5, nastąpiło w formie aktu notarialnego w dniu 6 maja 2016 r.
2018
3
lut

Istota:
Czy zdarzenie przyszłe, jakie będzie dokonane w przyszłości, w postaci transakcji sprzedaży Nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży w wykonaniu postanowień Umowy Przedwstępnej 2 - będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie Ustawy o VAT?
Fragment:
Wszelkie działania podjęte przez Kupującego w odniesieniu do Nieruchomości po zawarciu Umowy Przedwstępnej 1 i 2, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Sprzedawcę - były zatem dokonywane z inicjatywy, w interesie, na koszt i ryzyko Kupującego. Inaczej mówiąc ww. Umowy Przedwstępne w istocie zagwarantowały Kupującemu wyłączność na nabycie Nieruchomości Sprzedającej w określonym terminie wykluczając przy tym prawo Sprzedającej tak do sprzedaży Nieruchomości innym osobom (pod rygorem odpowiednich kar finansowych), jak i do podnoszenia względem Kupującego jakichkolwiek roszczeń w przypadku rezygnacji przez Kupującego z zawarcia finalnej umowy. W związku ze spełnieniem się większości warunków opisanych w Umowie Przedwstępnej 1 - wskazana umowa została rozwiązana w dniu 25 kwietnia 2017 roku i zastąpiona nową Umową Przedwstępną sprzedaży Nieruchomości - zwaną dalej: Umową przedwstępną 2, podpisaną w dniu 25 kwietnia 2017 roku przez podmiot wskazany przez Kupującego, powiązany z Kupującym. Zgodnie z treścią oświadczeń Sprzedającej złożonych w Umowie przedwstępnej 2: umowę sprzedaży Nieruchomości Sprzedająca zawierała jako osoba fizyczna nie trudniąc się w sposób profesjonalny, ciągły, zorganizowany sprzedażą (...)
2017
24
paź

Istota:
Opodatkowania przeniesienia praw i obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży
Fragment:
Zatem przeniesienie praw i obowiązków z umowy przedwstępnej wywołuje określone konsekwencje podatkowe. Pomiędzy Wnioskodawcą a osobą czy też osobami trzecimi przyjmującymi prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej będzie zachodziła więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowi czynność opodatkowaną. Mamy w tym przypadku do czynienia ze świadczeniem jednego podmiotu na rzecz drugiego, polegającym na przeniesieniu praw wynikających z umowy. Zatem jeżeli czynność przewidziana w umowie przedwstępnej może być finalnie zakwalifikowana jako dostawa i stawka jest określona w wysokości przewidzianej dla tej czynności, to również cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej powinna być kwalifikowana w ten sam sposób. Umowa przedwstępna i cesja dotyczy tej samej czynności, tj. dostawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym miejscu należy zauważyć, że art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług.
2017
10
paź

Istota:
Odpłatne zbycie nieruchomości w związku z wykonaniem postanowień wynikających z zawartych przez spadkodawcę umów przedwstępnych.
Fragment:
Matka Wnioskodawczyni w dniu 8 stycznia 2016 r. zawarła umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego, wraz z zapłatą zadatku. Natomiast w dniu 26 lutego 2016 r. zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży działki wraz z zapłatą zadatku. Nie zostały one zawarte w formie aktu notarialnego. W dniu 11 kwietnia 2016 r. w formie aktu notarialnego między Wnioskodawczynią, a Jej bratem została zawarta umowa o dział spadku. Dział spadku dotyczył lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz działki nr 328/5, o powierzchni 0,1000 ha. W wyniku działu spadku, Wnioskodawczyni uzyskała na własność całość ww. lokalu mieszkalnego oraz całość ww. działki. Dział spadku dokonany został bez jakichkolwiek spłat i dopłat. Na mocy umów przedwstępnych Wnioskodawczyni była zobowiązana do sprzedaży tych nieruchomości, gdyż nie była w stanie zwrócić pobranych przez matkę zaliczek, które przeznaczyła na spłatę zadłużenia. Zawarcie umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nastąpiło w formie aktu notarialnego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Natomiast, zawarcie umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej) przenoszącej ostatecznie własność działki nr 328/5, nastąpiło w formie aktu notarialnego w dniu 6 maja 2016 r.
2017
13
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości
Fragment:
Samo zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nie powoduje skutków podatkowych, gdyż w tej sytuacji nie można mówić o przeniesieniu własności nieruchomości. Dlatego też, zawarta przez spadkodawcę przedwstępna umowa sprzedaży nie wywołała żadnego skutku podatkowego, ponieważ poprzez zawarcie tej umowy nie nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę. Dla celów podatkowych ma znaczenie fakt, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wykonania umowy sprzedaży, tj. w dacie zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę. Reasumując, stwierdzić należy, że zawarcie przez Wnioskodawczynię (spadkobiercę) umowy przeniesienia własności udziału w nieruchomości w wykonaniu postanowień umowy przedwstępnej zawartej przez spadkodawcę, stanowić będzie dla Wnioskodawczyni czynność odpłatnego zbycia tej nieruchomości i źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdyż została dokonana przed upływem pięciu lat od daty nabycia udziału w nieruchomości (nabycie w spadku w 2016 r.). W związku z tym, dochód Wnioskodawczyni uzyskany z tego tytułu podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 30e w zw. z art. 19 ww. ustawy.
2017
15
cze

Istota:
Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości otrzymanego w momencie zawarcia umowy przedwstępnej i wydatkowanego przed datą odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Stosownie zaś do przepisu art. 389 Kodeksu cywilnego – umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin, w ciągu którego ma być ona zawarta. Rozpatrując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że cytowany wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, posługuje się terminem „ odpłatne zbycie ”. Zatem aby wywołać skutek prawnopodatkowy z tego tytułu musi nastąpić przeniesienie prawa własności np. sprzedaż nieruchomości. Samo zawarcie umowy przedwstępnej nie powoduje skutków podatkowych, gdyż w tej sytuacji nie możemy mówić o przeniesieniu własności nieruchomości, a jedynie o zobowiązaniu do takiego przeniesienia w określonym terminie. Umowa przedwstępna jest więc niejako przyrzeczeniem dokonania sprzedaży, która nastąpi dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży, przenoszącej własność nieruchomości. Innymi słowy zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie jest odpłatnym zbyciem tej nieruchomości, gdyż umowa przedwstępna nie powoduje skutku przeniesienia prawa własności. Należy jeszcze raz podkreślić, że podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu powyższych zwolnień jest wyłącznie przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
2017
3
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przedwstępnej oraz sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku
Fragment:
Z kolei umowa przedwstępna uregulowana w art. 389-390 Kodeksu cywilnego polega na zobowiązaniu się do zawarcia oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia (art. 389 § 2 ww. ustawy). Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi.
2017
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe zatrzymania środków pieniężnych otrzymanych z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży udziału w nieruchomości.
Fragment:
Jednakże po upływie wyznaczonego w umowie przedwstępnej terminu nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej i żadna ze stron nie dożyła do jej zawarcia. Wnioskodawczyni zatrzymała otrzymane na podstawie umowy przedwstępnej 50.000 zł. W wyniku korekty zeznania podatkowego za 2009 r. złożonej w 2015 r. Wnioskodawczyni wykazała kwotę 50.000 zł jako przychód z innych źródeł. Natomiast wyrokiem z 7 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni została zobowiązana do zwrotu kupującym wynikającej z umowy przedwstępnej kwoty 50.000 zł. Umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389-396 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy – umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną, zobowiązującą do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego przy ul. c. i wpłaciła w 2013 roku zaliczki w kwocie 175 000,00 zł na poczet ceny lokalu. Pomimo spełnienia wszystkich wymogów zawartych w umowie przedwstępnej przez Wnioskodawczynię, do dnia 20 maja 2014 r. sprzedający nie wywiązał się ze swoich zobowiązań i dlatego w ramach rekompensaty zobowiązał się pomóc w kupnie innego lokalu na korzystniejszych warunkach, niż to zostało ustalone w umowie przedwstępnej. W dniu 9 czerwca 2014 r. (tj. po upływie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. a.) został zakupiony lokal mieszkalny przy ul. b. (akt notarialny nr C/2014). Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że skoro odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie – stanowi źródło przychodu, w rozumieniu powołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z treścią art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2017
15
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.