Umowa przedwstępna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa przedwstępna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
maj

Istota:

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że zawarcie umowy przedwstępnej, na poczet której Wnioskodawczyni otrzyma część ceny (zadatku) nie spowoduje przeniesienia własności nieruchomości, czyli odpłatnego zbycia, które jest źródłem przychodu. Tak więc, otrzymana przez Wnioskodawczynię przed dniem 1 stycznia 2019 r. kwota zadatku na poczet zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości, która ma być zawarta w formie aktu notarialnego po 1 stycznia 2019 r., nie będzie stanowić źródła przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 i nie wywoła skutków podatkowych w postaci powstania przychodu w momencie otrzymania zadatku. Mając na uwadze treść art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy podatkowej, wskazać należy, że odpłatne zbycie po 1 stycznia 2019 r. udziału w nieruchomości nabytej w 2013 r. w drodze spadku, nie będzie stanowić w ogóle źródła przychodu, z uwagi na upływ pięcioletniego okresu wskazanego w tym przepisie i w konsekwencji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej. Analizując zatem kwestię skutków umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest między innymi odpłatne zbycie nieruchomości. W cytowanym przepisie użyto terminu „ odpłatne zbycie ”, zatem aby wywołać określony w nim skutek prawnopodatkowy musi nastąpić zawarcie w prawie przewidzianej formie umowy, w wyniku której nastąpi przeniesienie własności nieruchomości w zamian za korzyści majątkowe. Samo zawarcie umowy przedwstępnej nie powoduje więc skutków podatkowych, gdyż w tej sytuacji nie możemy mówić o przeniesieniu własności nieruchomości, a jedynie o zobowiązaniu do takiego przeniesienia w określonym terminie.

2018
16
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca i Jego rodzeństwo ma płacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości - działki budowlanej, po śmierci matki, która zadeklarowała sprzedać ww. działkę, a Oni przejęli jej prawa i obowiązki w myśl art. 97 pkt 1 Ordynacji podatkowej, skoro prawem spadkobiercy było prawo do wyłączenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i w takiej sytuacji jest także Wnioskodawca i rodzeństwo, ponieważ musi zawrzeć umowę przyrzeczoną, dlatego powinien On i jego rodzeństwo być zwolniony od podatku dochodowego?

Fragment:

Wnioskodawca działający w imieniu własnym i rodzeństwa podpisał umowę przyrzeczoną sprzedaży działki, gdyż musiał się wywiązać z umowy przedwstępnej, aby uniknąć konsekwencji niedotrzymania umowy. Przed podpisaniem przez Wnioskodawcę umowy przyrzeczonej w dniu 6 sierpnia 2016 r., matka Wnioskodawcy zmarła. Wnioskodawca podkreśla, że jest to zdarzenie losowe, na które nikt nie miał wpływu, a umowa przedwstępna sprzedaży dalej obowiązywała. Dlatego Wnioskodawca wraz z rodzeństwem musieli ponownie przeprowadzić postępowanie spadkowe po matce i sfinalizować umowę przedwstępną, czyli sprzedać działkę. Wnioskodawca powołuje się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2016 r. oraz odnosi się do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie umowy przyrzeczonej, o której mowa w art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego, dokonanego jako konsekwencja umowy przedwstępnej zawartej przez spadkodawcę niezobowiązanego do zapłaty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpiłby wcześniej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. z chwilą otwarcia spadku, prowadzi do naruszenia zasady równości i niedyskryminacji.

2018
9
kwi

Istota:

Zawarcie umowy przedwstępnej, na poczet której Wnioskodawczyni oraz pozostali spadkobiercy otrzymują oraz będą otrzymywali kwoty zaliczek nie spowoduje przeniesienia własności nieruchomości, czyli odpłatnego zbycia, które jest źródłem przychodu

Fragment:

Zgodnie z art. 389 § 1 ww. ustawy, umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy z jakichkolwiek względów strony nie chcą, czy nie mogą zawrzeć jeszcze umowy definitywnej, a jednocześnie chcą zabezpieczyć swoje interesy. Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej. Analizując zatem kwestię skutków umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest między innymi odpłatne zbycie nieruchomości. W cytowanym przepisie użyto terminu „ odpłatne zbycie ”, zatem aby wywołać określony w nim skutek prawnopodatkowy musi nastąpić zawarcie w prawie przewidzianej formie umowy, w wyniku której nastąpi przeniesienie własności nieruchomości w zamian za korzyści majątkowe. Samo zawarcie umowy przedwstępnej nie powoduje więc skutków podatkowych, gdyż w tej sytuacji nie możemy mówić o przeniesieniu własności nieruchomości, a jedynie o zobowiązaniu do takiego przeniesienia w określonym terminie.

2018
27
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty odstępnego.

Fragment:

Na mocy umowy przedwstępnej Wnioskodawca wypłaca sprzedającemu zaliczkę na poczet późniejszej (przyrzeczonej) dostawy towaru. Postanowienia umowy przedwstępnej dają stronom możliwość odstąpienia bez podania przyczyny od umowy za zapłatą odstępnego. Odstąpienie w takim wypadku musi nastąpić najpóźniej do dnia, w którym powinna być zawarta umowa przyrzeczona. W przypadku odstąpienia od umowy przez sprzedającego, Wnioskodawca otrzymuje zwrot uprzednio wypłaconej zaliczki oraz ustaloną umownie kwotę odstępnego. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży (przyrzeczonej) sprzedający nie będzie zobowiązany na podstawie umowy przedwstępnej do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (przyrzeczonej). Odstąpienie od jednej umowy nie wpływa na drugą, ani postanowienia jednej umowy nie regulują sytuacji możliwych do wystąpienia w związku z wykonaniem drugiej umowy – z chwilą zawarcia umowy sprzedaży (przyrzeczonej) umowa przedwstępna zostaje wykonana i już nie obowiązuje. W sytuacji gdy nie ma miejsca odstąpienie od umowy przedwstępnej przez którąkolwiek ze stron – Wnioskodawca sprzedaje nabyte ostatecznie towary używane osobom trzecim opodatkowując VAT marżę uzyskaną na transakcji.

2018
27
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zbycia budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienia za wynagrodzeniem praw i obowiązków z umowy przedwstępnej i prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych budynków, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz wynagrodzenia za nabyte prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej

Fragment:

Zgodnie z poglądem doktryny oraz judykatury, w przypadku sprzedaży praw i obowiązków z umowy przedwstępnej, której przedmiotem jest nieruchomość, czynność ta nie jest świadczeniem usługi lecz traktowana jest jak dostawa towarów, bowiem zarówno w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej jak i cesji w efekcie końcowym chodzi o dostawę i nie może być dana czynność kwalifikowana raz jako dostawa raz jako usługa, by w końcu znowu zakwalifikować ją jako dostawę w momencie przeniesienia prawa do dysponowania jak właściciel” (wyrok NSA z dnia 24 maja 2013 r. sygn. I FSK 169/12). W powyższym judykacie NSA stanął również na stanowisku, iż: „ nie do przyjęcia jest sytuacja, by stawka podatku od zaliczek na czynność objętą umową przedwstępną była inna niż stawka podatku od czynności przeniesienia praw wynikających z umowy przedwstępnej na osobę trzecią ”. Z powyższych względów uznać należy, że wynagrodzenie należne spółce J. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług tak samo jak budynki oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu. W przypadku uznania przez organ podatkowy, iż ww. czynności nie korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zdaniem wnioskodawców spółka pod firmą: T.

2018
17
mar

Istota:

Przeniesienie przez Wnioskodawczynię na Nabywcę praw i obowiązków z umowy przedwstępnej w wyniku zawarcia umowy cesji stanowić będzie świadczenie usługi przez Wnioskodawczynię na rzecz Nabywcy, które podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, stawką podstawową w wysokości 23%

Fragment:

Z tej przyczyny zaliczki wpłacane na poczet ceny na podstawie umowy przedwstępnej są opodatkowane wg tych samych zasad, co umowa (dostawa) towaru, którego ta przedwstępna umowa dotyczy. W sprawie kwalifikacji podatkowej cesji umowy przedwstępnej dotyczącej dostawy lokalu ukształtowała się jednolita linia orzecznicza, w myśl której cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej dostawy tego lokalu powinna być kwalifikowana w taki sam sposób, jak dostawa tego lokalu i umowa przedwstępna poprzedzająca tę dostawę. WSA w Warszawie w wyroku z 16 listopada 2011 r., (sygn. III SA/Wa 600/11) orzekał w sprawie opodatkowania podatkiem VAT cesji umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu. W wyroku tym uznano, że umowa przenosząca własność, umowa przedwstępna i cesja umowy przedwstępnej mają ten sam cel ostateczny - dostawę lokalu. Sąd stwierdził, że skoro umowa przedwstępna dostawy lokalu jest na gruncie podatku VAT kwalifikowana jako dostawa tego lokalu i opodatkowana na zasadach właściwych dla tej dostawy (tzn. ze stawką 23%, 8% lub zwolnieniem od podatku), to również cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej dostawy lokalu podlega analogicznym zasadom. Zarówno bowiem sama umowa przedwstępna, jak i cesja praw i obowiązków wynikających z tej umowy dotyczą tej samej przyszłej czynności, jaką jest dostawa towarów.

2018
9
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

Rozpatrując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego zauważyć należy, że cytowany wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, posługuje się terminem „ zbycie ”. Zatem, aby wywołać skutek prawnopodatkowy z tego tytułu musi nastąpić przeniesienie prawa własności, np. sprzedaż nieruchomości. Samo zawarcie umowy przedwstępnej – jak już wcześniej wywiedziono – nie powoduje skutków podatkowych, gdyż w tej sytuacji nie możemy mówić o przeniesieniu własności nieruchomości, a jedynie o zobowiązaniu do takiego przeniesienia w określonym terminie. Umowa przedwstępna jest więc niejako przyrzeczeniem dokonania sprzedaży, która nastąpi dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży, przenoszącej własność nieruchomości. Innymi słowy zgodnie z normami prawa cywilnego ani umowa przedwstępna, ani wpłacona na jej podstawie kwota zaliczki, zadatku czy przedpłaty nie przenosi własności nieruchomości. Przeniesienie prawa własności nieruchomości następuje dopiero z chwilą zawarcia definitywnej umowy sprzedaży. Należy jeszcze raz podkreślić, że podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

2018
15
lut

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT należności z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej.

Fragment:

Wnioskodawca rozważa, by przed zawarciem umowy właściwej, podpisać ze sprzedającymi umowę przedwstępną. Miałaby ona zawierać określony termin, do którego strony zobowiązują się zawrzeć umowę właściwą. Na podstawie umowy przedwstępnej Wnioskodawca wypłacałby sprzedającemu zaliczkę na poczet późniejszej dostawy towaru. Umowa przedwstępna dawałaby Wnioskodawcy możliwość dokładnego sprawdzenia towaru. Pozytywny rezultat takiego sprawdzenia byłby podstawą zawarcia umowy właściwej. Badanie towaru w zakresie weryfikacji braku wad fizycznych i prawnych nastąpić by miało do dnia zawarcia umowy właściwej. Przedmiot umowy do momentu zawarcia umowy właściwej znajdowałby się w posiadaniu Wnioskodawcy, który nie jest uprawniony do jego używania w zakresie przekraczającym wymóg jego sprawdzenia. Postanowienia umowy przedwstępnej dawałyby możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny za zapłatą odstępnego, przy czym odstąpienie to byłoby możliwe tylko do dnia, w którym strony zobowiązały się zawrzeć umowę właściwą. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży (przyrzeczonej) przez sprzedającego niebyłby on zobowiązany na podstawie umowy przedwstępnej do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (przyrzeczonej).

2018
3
lut

Istota:

Odpłatne zbycie nieruchomości w związku z wykonaniem postanowień wynikających z zawartych przez spadkodawcę umów przedwstępnych.

Fragment:

Matka Wnioskodawczyni w dniu 8 stycznia 2016 r. zawarła umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego, wraz z zapłatą zadatku. Natomiast w dniu 26 lutego 2016 r. zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży działki wraz z zapłatą zadatku. Nie zostały one zawarte w formie aktu notarialnego. W dniu 11 kwietnia 2016 r. w formie aktu notarialnego między Wnioskodawczynią, a Jej bratem została zawarta umowa o dział spadku. Dział spadku dotyczył lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz działki nr 328/5. W wyniku działu spadku, Wnioskodawczyni uzyskała na własność całość ww. lokalu mieszkalnego oraz całość ww. działki. Dział spadku dokonany został bez jakichkolwiek spłat i dopłat. Na mocy umów przedwstępnych Wnioskodawczyni była zobowiązana do sprzedaży tych nieruchomości, gdyż nie była w stanie zwrócić pobranych przez matkę zaliczek, które przeznaczyła na spłatę zadłużenia. Zawarcie umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nastąpiło w formie aktu notarialnego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Natomiast, zawarcie umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej) przenoszącej ostatecznie własność działki nr 328/5, nastąpiło w formie aktu notarialnego w dniu 6 maja 2016 r.

2017
24
paź

Istota:

Czy zdarzenie przyszłe, jakie będzie dokonane w przyszłości, w postaci transakcji sprzedaży Nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży w wykonaniu postanowień Umowy Przedwstępnej 2 - będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie Ustawy o VAT?

Fragment:

Wszelkie działania podjęte przez Kupującego w odniesieniu do Nieruchomości po zawarciu Umowy Przedwstępnej 1 i 2, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Sprzedawcę - były zatem dokonywane z inicjatywy, w interesie, na koszt i ryzyko Kupującego. Inaczej mówiąc ww. Umowy Przedwstępne w istocie zagwarantowały Kupującemu wyłączność na nabycie Nieruchomości Sprzedającej w określonym terminie wykluczając przy tym prawo Sprzedającej tak do sprzedaży Nieruchomości innym osobom (pod rygorem odpowiednich kar finansowych), jak i do podnoszenia względem Kupującego jakichkolwiek roszczeń w przypadku rezygnacji przez Kupującego z zawarcia finalnej umowy. W związku ze spełnieniem się większości warunków opisanych w Umowie Przedwstępnej 1 - wskazana umowa została rozwiązana w dniu 25 kwietnia 2017 roku i zastąpiona nową Umową Przedwstępną sprzedaży Nieruchomości - zwaną dalej: Umową przedwstępną 2, podpisaną w dniu 25 kwietnia 2017 roku przez podmiot wskazany przez Kupującego, powiązany z Kupującym. Zgodnie z treścią oświadczeń Sprzedającej złożonych w Umowie przedwstępnej 2: umowę sprzedaży Nieruchomości Sprzedająca zawierała jako osoba fizyczna nie trudniąc się w sposób profesjonalny, ciągły, zorganizowany sprzedażą (...)