IPPB2/4514-569/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy umowa Pożyczki zawarta w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem PCC, w tym na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: „Pożyczkobiorca”) planuje pozyskanie od spółki kapitałowej zarejestrowanej we Francji („Pożyczkodawca”) będącej spółką powiązaną z Wnioskodawcą, finansowania w formie pożyczki („Pożyczka”).

Umowa Pożyczki zostanie zawarta poza Polską. Celem Pożyczkodawcy będzie w szczególności osiąganie przychodów z odsetek od Pożyczki. W momencie udzielenia pożyczki, środki pieniężne będą znajdowały się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie ze statutem Pożyczkodawcy, celem jego działalności prowadzonej na terytorium Francji, a także za granicą (tj. w krajach innych niż Francja) jest m.in.:

 1. działalność inwestycyjna poprzez nabycie, rozwój, budowę, czy czerpanie pożytków z własności gruntów, budynków, praw i aktywów nieruchomych, jak również poprzez zagospodarowanie kompleksów nieruchomościowych w celu ich wynajęcia;
 2. Zarządzanie, wynajem, leasing, zbycie lub zamiana powyższych aktywów, albo bezpośrednio, albo pośrednio, lub poprzez tworzenie spółek osobowych, kapitałowych lub konsorcjów;
 3. transakcje finansowe, w papiery wartościowe, lub w aktywa nieruchome bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższymi celami lub mogące ułatwić ich osiągnięcie.

W praktyce, w ramach w/w działalności, Pożyczkodawca udziela pożyczek podmiotom z grupy kapitałowej UR.

Pożyczkodawca jest zarejestrowany na cele podatku VAT we Francji. Posiada również numer identyfikacyjny nadany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (poprzedzony przedrostkiem FR).

Z kolei Pożyczkobiorca jest zarejestrowany na cele podatku VAT w Polsce, jak również posiada numer VAT dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (poprzedzony przedrostkiem PL).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że otrzymał interpretację indywidualną z 18 czerwca 2015 r., nr IPPB2/4514-111/15-2/LS w której w analogicznym stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że umowa pożyczki będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem PCC, a także interpretację z 12 czerwca 2015 r., nr. IPPP3/4512-268/15-2/IG, w której Minister Finansów potwierdził, iż otrzymanie pożyczki będzie stanowić dla Pożyczkobiorcy import usług zwolniony z opodatkowania VAT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt . 4 w związku z art. 28b oraz art. 43 ust. 1 pkt . 38 ustawy o VAT. W związku jednak z przekształceniem Wnioskodawcy w spółkę jawną, Wnioskodawca zwraca się ponownie o potwierdzenie swojego stanowiska.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy umowa Pożyczki zawarta w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowić dla Pożyczkobiorcy czynność (import usług) zwolnioną z opodatkowania VAT...
 2. Czy umowa Pożyczki zawarta w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem PCC, w tym na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Pożyczkobiorca stoi na stanowisku, że umowa Pożyczki będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych („PCC”), w tym na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

 1. Co do zasady, umowy pożyczki podlegają opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC.
 2. Zgodnie jednak z w/w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług (z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych).
 3. Z kolei zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o PCC przez „podatek od towarów i usług” rozumie się podatek nakładany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.
 4. W konsekwencji, rozstrzygnięcie, czy umowa Pożyczki przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegała PCC, będzie zależało od tego, czy przynajmniej jedna ze stron z tytułu udzielenia Pożyczki będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo będzie z tego podatku zwolniona.
 5. Jak wskazano we uzasadnieniu pytania 1 udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczki będzie stanowiło czynność importu usługi podlegającą opodatkowaniu VAT z zastosowaniem stawki zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. W efekcie, spełnione zostaną przesłanki z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC a umowa Pożyczki będzie wyłączona z opodatkowania PCC.
 6. Wyłączenie z opodatkowania PCC pożyczek udzielanych w ramach działalności gospodarczej i zwolnionych od podatku VAT zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe. Przykładowo, powyższy pogląd został potwierdzony przez:
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2015 r. (nr IBPBII/1/436-324/14/MK),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2015 r. (nr IPPB2/436-718/14-4/MZ),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2014 r. (nr IPPB2/436-695/14-4/MZ),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2014 r. (nr IPTPB2/436-125/14-4/KK),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 4 sierpnia 2014 r., nr ITPP3/443-268/14/AT,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2014 r., nr ILPP1/443-1117/13-4/NS;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2014 r., nr ITPP1/443-1319/13/BK;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2013 r., nr IPPP1/443-1050/13-2/JL.
 7. Dodatkowo należy wskazać, że Pożyczkodawca jest zagranicznym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w szczególności w zakresie udzielania pożyczek. W efekcie, udzielenie Pożyczki na rzecz Wnioskodawcy zwolnione będzie z opodatkowania PCC na podstawie art. 9 pkt 10 lit. a) Ustawy PCC.
 8. Ponadto, w momencie zawierania umowy pożyczki środki finansowe stanowiące przedmiot Pożyczki znajdować będą się poza granicami Polski a umowa pożyczki zawarta będzie poza Polską. Zgodnie z art. 1 ust. 4 Ustawy PCC czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi PCC jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli natomiast w momencie zawarcia czynności cywilnoprawnej jej przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą a nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wówczas czynność cywilnoprawna podlega opodatkowaniu w Polsce jeżeli została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę, że miejscem zawarcia umowy pożyczki nie będzie Polska a z momentem zawarcia umowy środki pieniężne będące przedmiotem Pożyczki nie będą znajdowały się w Polsce umowa Pożyczki nie będzie także z tego względu podlegała opodatkowaniu PCC w Polsce.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu - który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki. W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Pożyczka podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca - pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej również: „Pożyczkobiorca”) planuje pozyskanie od spółki kapitałowej zarejestrowanej we Francji („Pożyczkodawca”) będącej spółką powiązaną z Wnioskodawcą, finansowania w formie pożyczki („Pożyczka”). Umowa Pożyczki zostanie zawarta poza Polską. Celem Pożyczkodawcy będzie w szczególności osiąganie przychodów z odsetek od Pożyczki. W momencie udzielenia pożyczki, środki pieniężne będą znajdowały się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie ze statutem Pożyczkodawcy, celem jego działalności prowadzonej na terytorium Francji, a także za granicą (tj. w krajach innych niż Francja) jest m.in.:

 1. działalność inwestycyjna poprzez nabycie, rozwój, budowę, czy czerpanie pożytków z własności gruntów, budynków, praw i aktywów nieruchomych, jak również poprzez zagospodarowanie kompleksów nieruchomościowych w celu ich wynajęcia;
 2. Zarządzanie, wynajem, leasing, zbycie lub zamiana powyższych aktywów, albo bezpośrednio, albo pośrednio, lub poprzez tworzenie spółek osobowych, kapitałowych lub konsorcjów;
 3. transakcje finansowe, w papiery wartościowe, lub w aktywa nieruchome bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższymi celami lub mogące ułatwić ich osiągnięcie.

W praktyce, w ramach w/w działalności, Pożyczkodawca udziela pożyczek podmiotom z grupy kapitałowej UR. Pożyczkodawca jest zarejestrowany na cele podatku VAT we Francji. Posiada również numer identyfikacyjny nadany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (poprzedzony przedrostkiem FR). Z kolei Pożyczkobiorca jest zarejestrowany na cele podatku VAT w Polsce, jak również posiada numer VAT dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (poprzedzony przedrostkiem PL).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że umowa pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku pod kątem zastosowania art. 2 pkt 4 oraz art. 9 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.