Umowa pożyczki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa pożyczki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
12
sie

Istota:

Zawarcie umowy dotyczącej umowy dotyczącej usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową „Cash pooling” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Tym samym czynności dokonywane w ramach umowy „Cash poolingu” nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik cash poolingu posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników „ cash poolingu ”. Reasumując stwierdza się, iż zawarcie umowy dotyczącej umowy dotyczącej usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową „ Cash pooling ” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Tym samym czynności dokonywane w ramach umowy „ Cash poolingu ” nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2016
12
sie

Istota:

Umowa pożyczki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne będące przedmiotem umowy pożyczki w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowa pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 380) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu - który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki. W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli. Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2016
21
lip

Istota:

Czy w związku z tym, że Wnioskodawczynię oraz jej męża łączy ustawowa wspólność majątkowa, Wnioskodawczyni – jako żona – powinna była zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych wynikający z umowy pożyczki zawartej pomiędzy jej mężem a jego matką, pomimo że Wnioskodawczyni nie była stroną w tej umowie – nie była pożyczkobiorcą?

Fragment:

Z racji tego, że Wnioskodawczyni nie była stroną we wspomnianej umowie pożyczki, nie była pożyczkobiorcą, to nie była zobowiązana składać deklaracji PCC-3 ani płacić podatku od umowy pożyczki ustanowionej pomiędzy mężem Wnioskodawczyni a jego matką. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Na podstawie art. 4 pkt 7 cyt. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie pożyczki ciąży na biorącym pożyczkę. Z treści wniosku wynika, że stronami umowy pożyczki jest mąż Wnioskodawczyni oraz jego matka; Wnioskodawczynię oraz jej męża łączy ustawowa wspólność majątkowa. Jak wynika z wniosku – przedmiotowa umowa pożyczki została zawarta wyłącznie pomiędzy mężem Wnioskodawczyni i jego matką. Z tych powodów nie można uznać, że stroną tej umowy jest również Wnioskodawczyni (żona pożyczkobiorcy), pomimo faktu pozostawania przez nią w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej.

2016
21
lip

Istota:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że pożyczka, jaka zostanie udzielona Wnioskodawcy przez Pożyczkodawcę na podstawie opisanej we wniosku Umowy Pożyczki i w przedstawionych okolicznościach nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), ponieważ jak wskazał Wnioskodawca środki pieniężne w chwili jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Umowa Pożyczki zostanie zawarta poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fragment:

W Umowie Pożyczki Pożyczkodawca, jako dający pożyczkę, zobowiąże się przenieść na własność Wnioskodawcy, jako biorącego pożyczkę, określoną ilość pieniędzy. W dniu zawarcia Umowy Pożyczki środki pieniężne, których własność zostanie przeniesiona na Wnioskodawcę będą znajdować się na rachunku bankowym za granicą, prowadzonym przez bank z siedzibą i zarządem za granicą – zagranicznym rachunku bankowym. Wnioskodawca zawrze Umowę Pożyczki poprzez pełnomocnika za granicą, czyli Umowę Pożyczki podpisze w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik (osoba) fizycznie przebywający w chwili podpisania Umowy Pożyczki za granicą. Z drugiej strony Umowę Pożyczki podpisze osoba upoważniona do reprezentacji Pożyczkodawcy, która w chwili podpisania Umowy Pożyczki będzie również fizycznie przebywać za granicą. Jako miejsce zawarcia umowy zostanie wskazane miejsce poza terytorium Polski. Po zawarciu Umowy Pożyczki i w jej wykonaniu środki pieniężne będące przedmiotem pożyczki zostaną przeniesione przelewem elektronicznym pomiędzy rachunkiem bankowym Pożyczkodawcy za granicą a rachunkiem bankowym Wnioskodawcy w Polsce lub za granicą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przepisy podatkowe powinny być interpretowane w ten sposób, że pożyczka, jaka zostanie udzielona Wnioskodawcy przez Pożyczkodawcę na podstawie opisanej we wniosku Umowy Pożyczki i w przedstawionych okolicznościach nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

2016
15
lip

Istota:

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.

Fragment:

Skoro z przepisu art. 720 KC wynika, iż przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku, to w świetle art. 1 ust. 4 pkt 1) ustawy o PCC, Umowa Pożyczki podlega podatkowi PCC, jeżeli w dacie zawarcia jej przedmiot (pieniądze) znajdował się w Polsce (niezależnie od miejsca zawarcia Umowy Pożyczki czy też siedziby stron tej umowy). W świetle natomiast art. 1 ust. 4 pkt 2) ustawy o PCC, Umowa PCC podlega podatkowi PCC również, jeżeli w chwili zawarcia Umowy Pożyczki, jej przedmiot (pieniądze) znajdował się poza Polską a (i) pożyczkobiorca (Wnioskodawca) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, i (ii) czynność została dokonana na terytorium Polski. Jak wskazano w stanie faktycznym we Wniosku, (i) Umowa Pożyczki została zawarta poza Polską a (ii) środki pieniężne, będące przedmiotem Umowy Pożyczki w chwili zawarcia Umowy Pożyczki nie znajdowały się na terytorium Polski – znajdowały się bowiem na rachunku bankowym prowadzonym w Szwajcarii (przez bank z siedzibą w Szwajcarii) co oznacza, iż w realiach niniejszej sprawy nie zostanie spełniona druga z przesłanek, o której mowa w art. 1 ust. 4 pkt 2) ustawy o PCC. Reasumując, Umowa Pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

2016
1
cze

Istota:

Czy umowa Pożyczki zawarta w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem PCC, w tym na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu - który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki. W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. (...)

2016
31
maj

Istota:

Czy po dniu zawarcia umowy przeniesienia własności dla zabezpieczenia spłaty pożyczki, Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od lokalu będącego przedmiotem tego zabezpieczenia?

Fragment:

(...) umowy pożyczki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie umowy pożyczki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest właścicielem lokalu gastronomicznego, który wprowadzony jest do ewidencji środków trwałych i amortyzowany. W dniu 30 marca 2015 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę pożyczki. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki środków pieniężnych jest umowa przeniesienia własności sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu 30 marca 2015 r. Zgodnie z jej treścią, pożyczka winna być zwrócona do dnia 1 stycznia 2020 r. Do tego dnia udzielający pożyczki nie może dokonywać żadnych czynności rozporządzających lub obciążających, jak również zobowiązuje się nie zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do nabytych tym aktem nieruchomości gruntowych wraz z wyposażeniem. Wnioskodawczyni od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych wskazanego lokalu dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza je nieprzerwanie do kosztów uzyskania przychodów.

2016
19
maj

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności udzielenia pożyczki i możliwości zastosowania zwolnienia od podatku tej czynności.

Fragment:

Pożyczkodawca na moment zawarcia umowy pożyczki (umów pożyczek) z Wnioskodawcą będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Umowa pożyczki zostanie zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pieniężne będą na moment zawarcia umowy pożyczki znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W celu określenia, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu VAT (lub jest zwolnione z opodatkowania VAT) należy ustalić: Czy jest ono objęte zakresem przedmiotowym przepisów ustawy o VAT... Czy podmiot dokonujący tego świadczenia - tutaj Pożyczkodawca - występuje w tej sytuacji w charakterze podatnika VAT... Czy przepisy ustawy o VAT przewidują zwolnienie z opodatkowania VAT tego świadczenia... Udzielenie pożyczek jako świadczenie usługi. Z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy. W przypadku udzielania pożyczek występuje niewątpliwie świadczenie Pożyczkodawcy na rzecz innego podmiotu (tutaj Wnioskodawcy), polegające na udostępnieniu kapitału, zasadniczo za wynagrodzeniem w postaci odsetek.

2016
15
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umów pożyczek

Fragment:

W ww. umowach pożyczki, strony uzgodniły, że zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z tych umów będzie nieruchomość, która została wcześniej przewłaszczona na zabezpieczenie umowy pożyczki zawartej w dniu 13 czerwca 2014 r. W 2015 r. pożyczkobiorca zmarł. Do dnia sporządzenia wniosku Wnioskodawca nie otrzymał żadnych kwot należnych Mu z tytułu pożyczek pieniężnych udzielonych umowami z dnia: 13 czerwca 2014 r., 1 lipca 2014 r., 2 października 2014 r. i 30 stycznia 2015 r. Wnioskodawca, celem zaspokojenia swoich roszczeń wynikających z zawartych umów pożyczki z dnia: 13 czerwca 2014 r., 1 lipca 2014 r., 2 października 2014 r. i 30 stycznia 2015 r., zamierza dokonać (wraz z drugim pożyczkodawcą) sprzedaży udziału w ww. nieruchomości. W celu sprzedaży 1/2 udziału w przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca planuje (wraz z drugim pożyczkodawcą), wykupienie ogłoszeń prasowych i ogłoszeń na portalach internetowych oraz planuje zlecić odpłatnie, poszukiwanie nabywcy pośrednikowi. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opisane umowy pożyczki zawarte w dniach: 13 czerwca 2014 r., 1 lipca 2014 r., 2 października 2014 r. i 30 stycznia 2015 r., nie zostały udzielone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2016
22
sty

Istota:

W celu określenia, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu VAT (lub jest zwolnione z opodatkowania VAT) należy ustalić:
1. Czy jest ono objęte zakresem przedmiotowym przepisów ustawy o VAT?
2. Czy podmiot dokonujący tego świadczenia - tutaj Pożyczkodawca - występuje w tej sytuacji w charakterze podatnika VAT?
3. Czy przepisy ustawy o VAT przewidują zwolnienie z opodatkowania VAT tego świadczenia?

Fragment:

Pożyczkodawca na moment zawarcia umowy pożyczki (umów pożyczek) z Wnioskodawcą będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Umowa pożyczki zostanie zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pieniężne będą na moment zawarcia umowy pożyczki znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W celu określenia, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu VAT (lub jest zwolnione z opodatkowania VAT) należy ustalić: Czy jest ono objęte zakresem przedmiotowym przepisów ustawy o VAT... Czy podmiot dokonujący tego świadczenia - tutaj Pożyczkodawca - występuje w tej sytuacji w charakterze podatnika VAT... Czy przepisy ustawy o VAT przewidują zwolnienie z opodatkowania VAT tego świadczenia... Udzielenie pożyczek jako świadczenie usługi. Z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy. W przypadku udzielania pożyczek występuje niewątpliwie świadczenie Pożyczkodawcy na rzecz innego podmiotu (tutaj Wnioskodawcy), polegające na udostępnieniu kapitału, zasadniczo za wynagrodzeniem w postaci odsetek.