Umowa powiernictwa | Interpretacje podatkowe

Umowa powiernictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa powiernictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie czynności przekazania gruntu w celu realizacji umowy powierniczej.
Fragment:
Spółce nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy powiernictwa. Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz zleceniodawców nastąpi w wyniku wykonania umowy powierniczego zlecenia nabycia nieruchomości w formie transakcji nieodpłatnego przekazania gruntu w wykonaniu zlecenia powierniczego w celu realizacji umowy powierniczej. Transakcja zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Nie będzie to umowa darowizny, tylko realizacja umowy powierniczej. Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane przepisy, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości, jak również nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy powiernictwa, nieodpłatne przekazanie ww. nieruchomości w celu realizacji umowy powierniczej na rzecz osób fizycznych nie będzie stanowiło dostawy towarów w rozumieniu ustawy i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Końcowo zaznaczyć należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
30
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika
Fragment:
Biura 25 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Polski (dalej: „ Powiernik ”). Spółka zawarła umowę (dalej: „ Umowa powiernictwa ”) na podstawie, której działa jako powiernik na zlecenie innej spółki z o.o. prowadzącej działalność na terytorium Polski (dalej: „ Powierzająca ”). Powierzająca, w związku z zawartą Umową powiernictwa zleciła, a Wnioskodawca zobowiązał się do nabycia w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającej, od spółki komandytowej prowadzącej działalność na terytorium kraju (dalej: „ Sp.k. ”) udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (dalej: „ Prawo do Nieruchomości ”)oraz udziałów w prawie własności budynku biurowo-technicznego posadowionego na Nieruchomości (dalej: „ Budynek ”), wykorzystując na ten cel środki pieniężne przekazane przez Powierzającą.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika
Fragment:
Biura 25 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Polski (dalej: „ Powiernik ”). Spółka zawarła umowę (dalej: „ Umowa powiernictwa ”) na podstawie, której działa jako powiernik na zlecenie innej spółki z o.o. prowadzącej działalność na terytorium Polski (dalej: „ Powierzająca ”). Powierzająca, w związku z zawartą Umową powiernictwa zleciła, a Wnioskodawca zobowiązał się do nabycia w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającej, od spółki komandytowej prowadzącej działalność na terytorium kraju (dalej: „ Sp.k. ”) udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (dalej: „ Prawo do Nieruchomości ”) oraz udziałów w prawie własności budynku biurowo-technicznego posadowionego na Nieruchomości (dalej: „ Budynek ”), wykorzystując na ten cel środki pieniężne przekazane przez Powierzającą.
2016
3
gru

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty dywidendy po stronie powierzającego w wyniku zawartej umowy powiernictwa.
Fragment:
Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego umowa wiążąca Wnioskodawcę i powierzającego ma charakter umowy powiernictwa. Jako czynność powiernicza, składa się z dwóch elementów: przeniesienia przez powierzającego na powiernika (Wnioskodawcę) prawa, albo zobowiązanie powiernika do nabycia tego prawa oraz przekazanie mu przez powierzającego środków na ten cel, w następstwie czego powiernik może korzystać z tego prawa względem osób trzecich w wyznaczonym umową powiernictwa zakresie; zobowiązania powiernika wobec powierzającego, że będzie przestrzegał wyznaczonego zakresu korzystania z uzyskanego prawa (w szczególności, że powierzone prawo powróci do powierzającego) oraz zobowiązanie powiernika do przekazywania powierzającemu wszelkich pożytków związanych z tym prawem. Czynność przekazania powiernikowi środków pieniężnych na nabycie lub objęcie udziałów przez powierzającego nie ma charakteru definitywnego, a jest jedynie formą pośredniego nabycia udziałów w Spółce przez powierzającego (powiernik jest zobowiązany do nabycia udziałów, a także do ich przekazania powierzającemu w określonym momencie zgodnie z umową powiernictwa). Czynność ta jest zatem neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego dla Wnioskodawcy jako powiernika.
2016
28
lis

Istota:
Czy przedstawiona w zdarzeniu przyszłym umowa powiernictwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Oznacza to, że w szczególności, że: Powiernik zobowiązany będzie do przekazania lub przeniesienia na Wnioskodawcę wszystkiego, co otrzyma jako akcjonariusz na podstawie umowy powiernictwa (w szczególności dotyczy to dywidend); Wnioskodawca zwróci Powiernikowi wszelkie koszty związane z powiernictwem; Powiernik będzie uprawniony do wykonywania praw i obowiązków wynikających z pozycji akcjonariusza posiadanej na podstawie umowy powiernictwa wyłącznie według uprzednich poleceń Wnioskodawcy lub w razie ich braku – zgodnie z interesem Wnioskodawcy; Zgodnie z treścią umowy powiernictwa Powiernik zobowiązany jest do wykonywania praw właścicielskich zgodnie z instrukcjami Wnioskodawcy; Wynagrodzenie Powiernika z tytułu umowy powiernictwa będzie ustalane w oparciu o zawartą w umowie powiernictwa formułę; Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, po jego upływie Powiernik obowiązany jest zwrócić bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy otrzymane w ramach umowy powiernictwa akcje. Reasumując, celem zawarcia umowy powierniczej jest wykonywanie funkcji właścicielskich przez Powiernika na rzecz Wnioskodawcy przez określony czas. Z punktu widzenia Powiernika celem zawarcia umowy powierniczej jest uzyskiwanie przychodów w postaci wynagrodzenia z tytułu wykonywania praw właścicielskich zgodnie z instrukcjami Wnioskodawcy.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy nieodpłatne przekazanie akcji w ramach umowy powiernictwa na rzecz Wnioskodawcy stanowi czynność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy zwrotne przeniesienie przez Wnioskodawcę na rzecz Powierzającego własności akcji w Spółce (lub w spółce akcyjnej, powstałej w wyniku przekształcenia Spółki) na podstawie opisanej we wniosku umowy powiernictwa stanowi przychód Wnioskodawcy?3. Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umowy powiernictwa stanowi przychód dla Wnioskodawcy?
Fragment:
Czy nieodpłatne przekazanie akcji w ramach umowy powiernictwa na rzecz Wnioskodawcy stanowi czynność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy zwrotne przeniesienie przez Wnioskodawcę na rzecz Powierzającego własności akcji w Spółce (lub w spółce akcyjnej, powstałej w wyniku przekształcenia Spółki) na podstawie opisanej we wniosku umowy powiernictwa stanowi przychód Wnioskodawcy? Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umowy powiernictwa stanowi przychód dla Wnioskodawcy? Stanowisko Wnioskodawcy: Nieodpłatne przekazanie akcji w ramach umowy powiernictwa na rzecz Wnioskodawcy nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zwrotne przeniesienie przez Wnioskodawcę na rzecz Powierzającego własności akcji w Spółce (lub w spółce akcyjnej, powstałej w wyniku przekształcenia Spółki) na podstawie opisanej we wniosku umowy powiernictwa nie stanowi przychodu dla Wnioskodawcy. Wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umowy powiernictwa stanowi przychód dla Wnioskodawcy. Uzasadnienie Podstawowym warunkiem wystąpienia u podatnika obowiązku zapłaty podatku dochodowego jest uzyskanie przez niego dochodu, rozumianego jako nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania w rozumieniu ustawy o CIT.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: skutków podatkowych dla Wnioskodawcy związanych z wykonaniem przez Powiernika obowiązków wynikających z umowy powiernictwa, skutków podatkowych wymiany udziałów/akcji, skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem Wnioskodawcy aktywów bądź innych korzyści powstałych w trakcie realizacji umów powiernictwa oraz źródła przychodów.
Fragment:
(...) umowy powiernictwa – jest prawidłowe , skutków podatkowych wymiany udziałów/akcji – jest prawidłowe , skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem Wnioskodawcy aktywów bądź innych korzyści powstałych w trakcie realizacji umów powiernictwa – jest prawidłowe , źródła przychodów – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 23 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.) oraz pismem z dnia 16 czerwca 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: skutków podatkowych dla Wnioskodawcy związanych z wykonaniem przez Powiernika obowiązków wynikających z umowy powiernictwa, skutków podatkowych wymiany udziałów/akcji, skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem Wnioskodawcy aktywów bądź innych korzyści powstałych w trakcie realizacji umów powiernictwa, źródła przychodów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej również jako „ Powierzający ”) jest osobą fizyczną opodatkowaną w Polsce od całości swoich dochodów.
2016
7
sie

Istota:
Reasumując, przedmiotowa umowa powiernicza nie należy do czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ustawy o PCC.
Fragment:
Oznacza to, że w szczególności, że: Powiernik zobowiązany będzie do przekazania lub przeniesienia na Wnioskodawcę wszystkiego, co otrzyma jako akcjonariusz na podstawie umowy powiernictwa (w szczególności dotyczy to dywidend); Wnioskodawca zwróci Powiernikowi wszelkie koszty związane z powiernictwem; Powiernik będzie uprawniony do wykonywania praw i obowiązków wynikających z pozycji akcjonariusza posiadanej na podstawie umowy powiernictwa wyłącznie według uprzednich poleceń Wnioskodawcy lub w razie ich braku – zgodnie z interesem Wnioskodawcy; Zgodnie z treścią umowy powiernictwa Powiernik zobowiązany jest do wykonywania praw właścicielskich zgodnie z instrukcjami Wnioskodawcy; Wynagrodzenie Powiernika z tytułu umowy powiernictwa będzie ustalane w oparciu o zawartą w umowie powiernictwa formułę; Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, po jego upływie Powiernik obowiązany jest zwrócić bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy otrzymane w ramach umowy powiernictwa akcje. Reasumując, celem zawarcia umowy powierniczej jest wykonywanie funkcji właścicielskich przez Powiernika na rzecz Wnioskodawcy przez określony czas. Z punktu widzenia Powiernika celem zawarcia umowy powierniczej jest uzyskiwanie przychodów w postaci wynagrodzenia z tytułu wykonywania praw właścicielskich zgodnie z instrukcjami Wnioskodawcy.
2016
18
maj

Istota:
Przedmiotowa umowa powiernicza nie należy do czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ustawy o PCC.
Fragment:
Oznacza to, że w szczególności, że: Wnioskodawca zobowiązany będzie do przekazania lub przeniesienia na Powierzającego wszystkiego, co otrzyma jako akcjonariusz na podstawie umowy powiernictwa (w szczególności dotyczy to dywidend); Powierzający zwróci Wnioskodawcy wszelkie koszty związane z powiernictwem; Wnioskodawca będzie uprawniony do wykonywania praw i obowiązków wynikających z pozycji akcjonariusza posiadanej na podstawie umowy powiernictwa wyłącznie według uprzednich poleceń Powierzającego lub w razie ich braku – zgodnie z interesem Powierzającego; Zgodnie z treścią umowy powiernictwa powiernik zobowiązany jest do wykonywania praw właścicielskich zgodnie z instrukcjami Powierzającego; Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu umowy powiernictwa będzie ustalane w oparciu o zawartą w umowie powiernictwa formułę; Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, po jego upływie Wnioskodawca obowiązany jest zwrócić bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Powierzającego otrzymane w ramach umowy powiernictwa akcje. Reasumując, celem zawarcia umowy powierniczej jest wykonywanie funkcji właścicielskich przez Wnioskodawcę na rzecz Powierzającego. Z punktu widzenia Wnioskodawcy celem zawarcia umowy powierniczej jest uzyskiwanie przychodów w postaci wynagrodzenia z tytułu wykonywania praw właścicielskich zgodnie z instrukcjami Powierzającego.
2016
17
maj

Istota:
Jakie konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych powstają dla Wnioskodawcy - powiernika, w kontekście zawarcia wskazanej umowy powiernictwa, w zakresie: przekazania środków pieniężnych na objęcie udziałów, dokonania objęcia udziałów w spółce z o.o. przez Wnioskodawcę a następnie ich przeniesienia na powierzającego, otrzymania a następnie przekazania powierzającemu dywidendy wypłaconej przez spółkę z o.o.?
Fragment:
(...) umowy powiernictwa - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie powiernika z tytułu zawarcia umowy powiernictwa. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny / zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (Powiernik) jest osobą fizyczną, która zawarła jako powiernik umowę powiernictwa z inną osobą fizyczną (Zlecającym), która zleci nabycie udziałów w Spółce z o.o.. Udziały zostaną nabyte w imieniu własnym powiernika, ale na rzecz powierzającego. Umowa ta opiera się na konstrukcji umowy zlecenia określonej w Kodeksie cywilnym i zaliczana jest do tzw. umów nienazwanych. Przedmiotem jest unormowanie wzajemnych stosunków powiernika i powierzającego w zakresie odpłatnego zlecenia udzielonego powiernikowi, polegającego na zakupie przez powiernika w imieniu własnym, ale na rzecz powierzającego, za środki pieniężne powierzającego, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadaniu tych udziałów, odpowiednim dysponowaniu zyskiem i wykonywaniu praw korporacyjnych oraz na nieodpłatnym przeniesieniu własności udziałów na powierzającego.
2016
3
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.