Umowa powiernictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa powiernictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sie

Istota:

Skutki podatkowe po stronie powiernika w związku z umową powiernictwa.

Fragment:

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze cechy umowy powiernictwa, konsekwencje wynikające z wskazanych powyżej przepisów ustawy o PDOF, pozostające w związku z wykonywaniem umowy powiernictwa dotyczą jedynie powierzającego. Faktycznym podmiotem praw i obowiązków wynikających z nabycia udziałów w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej, a więc ich rzeczywistym właścicielem jest bowiem powierzający. Powiernik natomiast, choć dokonuje objęcia tych udziałów w sposób faktyczny, przeprowadza jedynie te czynności, które mu zlecono i które wynikają z istoty łączącej strony umowy powiernictwa. Powiernik otrzyma środki od Powierzającego, które w całości przeznaczy na objęcie udziałów w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Tym samym Powiernik będzie jedynie wykonywać za wynagrodzeniem zadania zlecone w Umowie powiernictwa. Objęcie udziałów nie będzie miało charakteru definitywnego, gdyż zgodnie z postanowieniami Umowy Powiernik będzie zobowiązany do zwrotu udziałów w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej Powierzającemu w wybranym przez niego momencie, co nastąpi nieodpłatnie, w ramach wykonania czynności powierniczych. Zgodnie z art. 741 KC, tj. przepisem dotyczącym zlecenia, który należy stosować odpowiednio do umów nienazwanych, Powiernik nie będzie uprawniony do tego, aby używać we własnym interesie środków pieniężnych Powierzającego oraz objętych udziału/udziałów, które faktycznie Powiernik przez jakiś określony czas będzie posiadać.

2018
13
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych po stronie powierzającego związanych z umową powiernictwa.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze cechy umowy powiernictwa, konsekwencje wynikające z wskazanych powyżej przepisów ustawy o PDOF, pozostające w związku z wykonywaniem umowy powiernictwa dotyczą jedynie powierzającego. Faktycznym podmiotem praw i obowiązków wynikających z nabycia udziałów w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej, a więc ich rzeczywistym właścicielem jest bowiem powierzający. Powiernik natomiast, choć dokonuje objęcia tych udziałów w sposób faktyczny, przeprowadza jedynie te czynności, które mu zlecono i które wynikają z istoty łączącej strony umowy powiernictwa. Ad 1. Według art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOF źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, a w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

2018
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe po stronie Powiernika związane z umową powiernictwa

Fragment:

(...) umową powiernictwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych po stronie Powiernika związanych z umową powiernictwa. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni (dalej zwana również: „ Powiernikiem ”) jest osobą fizyczną. W ostatnim czasie Wnioskodawczyni zawarła umowę powiernictwa (dalej: „ Umowa ”) – Wnioskodawczyni zawarła kilka umów powiernictwa, jednakże ze względu na to, że ich treść jest identyczna, dla uproszczenia we wniosku odniesiono się tylko do jednej umowy. Na podstawie Umowy Wnioskodawczyni zobowiązała się do objęcia określonej ilości akcji (dalej: „ Akcje ”) w spółce akcyjnej (dalej: „ Spółka ”) działając w imieniu własnym, ale na rzecz innej osoby fizycznej (dalej: „ Powierzający ”). Do zawarcia Umowy doszło ze względu na to, że Powierzający nie chciał upubliczniać faktu uzyskania statusu akcjonariusza Spółki (Powierzający nie chce figurować jako akcjonariusz w dokumentach rejestrowych Spółki).

2017
24
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przeniesienia własności akcji w wykonaniu zawartej umowy powierniczej.

Fragment:

Powierzający zawarł umowę powiernictwa fiducjarnego z osobą fizyczną (dalej: „ Powiernik ”). Spółka, w związku z zawartą umową powiernictwa fiducjarnego zleciła, a Powiernik zobowiązał się do nabycia w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającego, akcje spółki giełdowej. Z tytułu wykonywania umowy powiernictwa Powiernikowi przysługuje wynagrodzenie od Powierzającego. Powiernik nabył ww. akcje wykorzystując na ten cel środki pieniężne przekazane przez Powierzającego. Zgodnie z zawartą umową powierniczą do obowiązków Powierzającego należy m.in: przekazanie na konto bankowe Powiernika określonej kwoty na zakup akcji, przy czym Powiernik udzieli pełnomocnictwa bankowego, wskazanej przez Powierzającego osobie, na mocy którego będzie ona mogła kontrolować sposób rozporządzania przekazanymi środkami, jak też będzie uprawniona do dysponowania nimi zgodnie z intencją Powierzającego, w tym do dokonania zwrotnego przelewu środków na rachunek Powierzającego; terminowej zapłaty wynagrodzenia Powiernikowi; pokrycia uzasadnionych, udokumentowanych i uprzednio uzgodnionych wydatków Powiernika związanych z realizacją umowy powiernictwa; informowania Powiernika, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich kwestiach związanych z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania nabytych akcji.

2017
24
sie

Istota:

W zakresie momentu powstania przychodu po stronie Powierzającego z tytułu wypłaty Powiernikowi dywidendy.

Fragment:

Powierzający zawarł umowę powiernictwa fiducjarnego z osobą fizyczną (dalej: „ Powiernik ”). Spółka, w związku z zawartą umową powiernictwa fiducjarnego zleciła, a Powiernik zobowiązał się do nabycia w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającego, akcje spółki giełdowej. Z tytułu wykonywania umowy powiernictwa Powiernikowi przysługuje wynagrodzenie od Powierzającego. Powiernik nabył ww. akcje wykorzystując na ten cel środki pieniężne przekazane przez Powierzającego. Zgodnie z zawartą umową powierniczą do obowiązków Powierzającego należy m.in: przekazanie na konto bankowe Powiernika określonej kwoty na zakup akcji, przy czym Powiernik udzieli pełnomocnictwa bankowego, wskazanej przez Powierzającego osobie, na mocy którego będzie ona mogła kontrolować sposób rozporządzania przekazanymi środkami, jak też będzie uprawniona do dysponowania nimi zgodnie z intencją Powierzającego, w tym do dokonania zwrotnego przelewu środków na rachunek Powierzającego; terminowej zapłaty wynagrodzenia Powiernikowi; pokrycia uzasadnionych, udokumentowanych i uprzednio uzgodnionych wydatków Powiernika związanych z realizacją umowy powiernictwa; informowania Powiernika, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich kwestiach związanych z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania nabytych akcji.

2017
24
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty Powiernikowi dywidendy przez spółkę giełdową, której akcje nabył w wykonaniu umowy powiernictwa.

Fragment:

Powierzający zawarł umowę powiernictwa fiducjarnego z osobą fizyczną (dalej: „ Powiernik ”). Spółka, w związku z zawartą umową powiernictwa fiducjarnego zleciła, a Powiernik zobowiązał się do nabycia w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającego, akcje spółki giełdowej. Z tytułu wykonywania umowy powiernictwa Powiernikowi przysługuje wynagrodzenie od Powierzającego. Powiernik nabył ww. akcje wykorzystując na ten cel środki pieniężne przekazane przez Powierzającego. Zgodnie z zawartą umową powierniczą do obowiązków Powierzającego należy m.in: przekazanie na konto bankowe Powiernika określonej kwoty na zakup akcji, przy czym Powiernik udzieli pełnomocnictwa bankowego, wskazanej przez Powierzającego osobie, na mocy którego będzie ona mogła kontrolować sposób rozporządzania przekazanymi środkami, jak też będzie uprawniona do dysponowania nimi zgodnie z intencją Powierzającego, w tym do dokonania zwrotnego przelewu środków na rachunek Powierzającego; terminowej zapłaty wynagrodzenia Powiernikowi; pokrycia uzasadnionych, udokumentowanych i uprzednio uzgodnionych wydatków Powiernika związanych z realizacją umowy powiernictwa; informowania Powiernika, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich kwestiach związanych z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania nabytych akcji.

2017
30
maj

Istota:

Opodatkowanie czynności przekazania gruntu w celu realizacji umowy powierniczej.

Fragment:

Spółce nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy powiernictwa. Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz zleceniodawców nastąpi w wyniku wykonania umowy powierniczego zlecenia nabycia nieruchomości w formie transakcji nieodpłatnego przekazania gruntu w wykonaniu zlecenia powierniczego w celu realizacji umowy powierniczej. Transakcja zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Nie będzie to umowa darowizny, tylko realizacja umowy powierniczej. Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane przepisy, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości, jak również nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy powiernictwa, nieodpłatne przekazanie ww. nieruchomości w celu realizacji umowy powierniczej na rzecz osób fizycznych nie będzie stanowiło dostawy towarów w rozumieniu ustawy i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Końcowo zaznaczyć należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

2016
5
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika

Fragment:

Biura 25 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Polski (dalej: „ Powiernik ”). Spółka zawarła umowę (dalej: „ Umowa powiernictwa ”) na podstawie, której działa jako powiernik na zlecenie innej spółki z o.o. prowadzącej działalność na terytorium Polski (dalej: „ Powierzająca ”). Powierzająca, w związku z zawartą Umową powiernictwa zleciła, a Wnioskodawca zobowiązał się do nabycia w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającej, od spółki komandytowej prowadzącej działalność na terytorium kraju (dalej: „ Sp.k. ”) udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (dalej: „ Prawo do Nieruchomości ”)oraz udziałów w prawie własności budynku biurowo-technicznego posadowionego na Nieruchomości (dalej: „ Budynek ”), wykorzystując na ten cel środki pieniężne przekazane przez Powierzającą.

2016
3
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika

Fragment:

Biura 25 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa jakie powstaną po stronie Powiernika. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Polski (dalej: „ Powiernik ”). Spółka zawarła umowę (dalej: „ Umowa powiernictwa ”) na podstawie, której działa jako powiernik na zlecenie innej spółki z o.o. prowadzącej działalność na terytorium Polski (dalej: „ Powierzająca ”). Powierzająca, w związku z zawartą Umową powiernictwa zleciła, a Wnioskodawca zobowiązał się do nabycia w imieniu własnym, lecz na rzecz Powierzającej, od spółki komandytowej prowadzącej działalność na terytorium kraju (dalej: „ Sp.k. ”) udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (dalej: „ Prawo do Nieruchomości ”) oraz udziałów w prawie własności budynku biurowo-technicznego posadowionego na Nieruchomości (dalej: „ Budynek ”), wykorzystując na ten cel środki pieniężne przekazane przez Powierzającą.

2016
28
lis

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty dywidendy po stronie powierzającego w wyniku zawartej umowy powiernictwa.

Fragment:

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego umowa wiążąca Wnioskodawcę i powierzającego ma charakter umowy powiernictwa. Jako czynność powiernicza, składa się z dwóch elementów: przeniesienia przez powierzającego na powiernika (Wnioskodawcę) prawa, albo zobowiązanie powiernika do nabycia tego prawa oraz przekazanie mu przez powierzającego środków na ten cel, w następstwie czego powiernik może korzystać z tego prawa względem osób trzecich w wyznaczonym umową powiernictwa zakresie; zobowiązania powiernika wobec powierzającego, że będzie przestrzegał wyznaczonego zakresu korzystania z uzyskanego prawa (w szczególności, że powierzone prawo powróci do powierzającego) oraz zobowiązanie powiernika do przekazywania powierzającemu wszelkich pożytków związanych z tym prawem. Czynność przekazania powiernikowi środków pieniężnych na nabycie lub objęcie udziałów przez powierzającego nie ma charakteru definitywnego, a jest jedynie formą pośredniego nabycia udziałów w Spółce przez powierzającego (powiernik jest zobowiązany do nabycia udziałów, a także do ich przekazania powierzającemu w określonym momencie zgodnie z umową powiernictwa). Czynność ta jest zatem neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego dla Wnioskodawcy jako powiernika.