Umowa powiernictwa | Interpretacje podatkowe

Umowa powiernictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa powiernictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: skutków podatkowych dla Wnioskodawcy związanych z wykonaniem przez Powiernika obowiązków wynikających z umowy powiernictwa, skutków podatkowych wymiany udziałów/akcji, skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem Wnioskodawcy aktywów bądź innych korzyści powstałych w trakcie realizacji umów powiernictwa oraz źródła przychodów.
Fragment:
(...) umowy powiernictwa – jest prawidłowe , skutków podatkowych wymiany udziałów/akcji – jest prawidłowe , skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem Wnioskodawcy aktywów bądź innych korzyści powstałych w trakcie realizacji umów powiernictwa – jest prawidłowe , źródła przychodów – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 23 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.) oraz pismem z dnia 16 czerwca 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: skutków podatkowych dla Wnioskodawcy związanych z wykonaniem przez Powiernika obowiązków wynikających z umowy powiernictwa, skutków podatkowych wymiany udziałów/akcji, skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem Wnioskodawcy aktywów bądź innych korzyści powstałych w trakcie realizacji umów powiernictwa, źródła przychodów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej również jako „ Powierzający ”) jest osobą fizyczną opodatkowaną w Polsce od całości swoich dochodów.
2016
7
sie

Istota:
Reasumując, przedmiotowa umowa powiernicza nie należy do czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ustawy o PCC.
Fragment:
Oznacza to, że w szczególności, że: Powiernik zobowiązany będzie do przekazania lub przeniesienia na Wnioskodawcę wszystkiego, co otrzyma jako akcjonariusz na podstawie umowy powiernictwa (w szczególności dotyczy to dywidend); Wnioskodawca zwróci Powiernikowi wszelkie koszty związane z powiernictwem; Powiernik będzie uprawniony do wykonywania praw i obowiązków wynikających z pozycji akcjonariusza posiadanej na podstawie umowy powiernictwa wyłącznie według uprzednich poleceń Wnioskodawcy lub w razie ich braku – zgodnie z interesem Wnioskodawcy; Zgodnie z treścią umowy powiernictwa Powiernik zobowiązany jest do wykonywania praw właścicielskich zgodnie z instrukcjami Wnioskodawcy; Wynagrodzenie Powiernika z tytułu umowy powiernictwa będzie ustalane w oparciu o zawartą w umowie powiernictwa formułę; Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, po jego upływie Powiernik obowiązany jest zwrócić bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy otrzymane w ramach umowy powiernictwa akcje. Reasumując, celem zawarcia umowy powierniczej jest wykonywanie funkcji właścicielskich przez Powiernika na rzecz Wnioskodawcy przez określony czas. Z punktu widzenia Powiernika celem zawarcia umowy powierniczej jest uzyskiwanie przychodów w postaci wynagrodzenia z tytułu wykonywania praw właścicielskich zgodnie z instrukcjami Wnioskodawcy.
2016
18
maj

Istota:
Przedmiotowa umowa powiernicza nie należy do czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ustawy o PCC.
Fragment:
Oznacza to, że w szczególności, że: Wnioskodawca zobowiązany będzie do przekazania lub przeniesienia na Powierzającego wszystkiego, co otrzyma jako akcjonariusz na podstawie umowy powiernictwa (w szczególności dotyczy to dywidend); Powierzający zwróci Wnioskodawcy wszelkie koszty związane z powiernictwem; Wnioskodawca będzie uprawniony do wykonywania praw i obowiązków wynikających z pozycji akcjonariusza posiadanej na podstawie umowy powiernictwa wyłącznie według uprzednich poleceń Powierzającego lub w razie ich braku – zgodnie z interesem Powierzającego; Zgodnie z treścią umowy powiernictwa powiernik zobowiązany jest do wykonywania praw właścicielskich zgodnie z instrukcjami Powierzającego; Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu umowy powiernictwa będzie ustalane w oparciu o zawartą w umowie powiernictwa formułę; Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, po jego upływie Wnioskodawca obowiązany jest zwrócić bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Powierzającego otrzymane w ramach umowy powiernictwa akcje. Reasumując, celem zawarcia umowy powierniczej jest wykonywanie funkcji właścicielskich przez Wnioskodawcę na rzecz Powierzającego. Z punktu widzenia Wnioskodawcy celem zawarcia umowy powierniczej jest uzyskiwanie przychodów w postaci wynagrodzenia z tytułu wykonywania praw właścicielskich zgodnie z instrukcjami Powierzającego.
2016
17
maj

Istota:
Jakie konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych powstają dla Wnioskodawcy - powiernika, w kontekście zawarcia wskazanej umowy powiernictwa, w zakresie: przekazania środków pieniężnych na objęcie udziałów, dokonania objęcia udziałów w spółce z o.o. przez Wnioskodawcę a następnie ich przeniesienia na powierzającego, otrzymania a następnie przekazania powierzającemu dywidendy wypłaconej przez spółkę z o.o.?
Fragment:
(...) umowy powiernictwa - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie powiernika z tytułu zawarcia umowy powiernictwa. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny / zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (Powiernik) jest osobą fizyczną, która zawarła jako powiernik umowę powiernictwa z inną osobą fizyczną (Zlecającym), która zleci nabycie udziałów w Spółce z o.o.. Udziały zostaną nabyte w imieniu własnym powiernika, ale na rzecz powierzającego. Umowa ta opiera się na konstrukcji umowy zlecenia określonej w Kodeksie cywilnym i zaliczana jest do tzw. umów nienazwanych. Przedmiotem jest unormowanie wzajemnych stosunków powiernika i powierzającego w zakresie odpłatnego zlecenia udzielonego powiernikowi, polegającego na zakupie przez powiernika w imieniu własnym, ale na rzecz powierzającego, za środki pieniężne powierzającego, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadaniu tych udziałów, odpowiednim dysponowaniu zyskiem i wykonywaniu praw korporacyjnych oraz na nieodpłatnym przeniesieniu własności udziałów na powierzającego.
2016
3
maj

Istota:
Skutki podatkowe jakie dla powiernika wywołuje zawarcie umowy powiernictwa
Fragment:
Czy Wnioskodawca działając w procesie połączenia jako powiernik i w wykonaniu umowy powiernictwa będzie podatnikiem ewentualnego dochodu (przychodu) powstałego w związku z połączeniem Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą... Czy wydanie w przyszłości udziałów Spółki Przejmującej (zwrot majątku) na rzecz Powierzających przez Wnioskodawcę działającego jako powiernik i w wykonaniu umowy powiernictwa będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy ewentualnego dochodu podlegającego opodatkowaniu i koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Połączenie Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie dochodu (przychodu) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ponieważ Wnioskodawca działając jako powiernik nie jest podatnikiem w takiej transakcji. Ad. 2 Równocześnie wydanie w przyszłości udziałów Spółki Przejmującej (zwrot majątku) na rzecz Powierzających przez Wnioskodawcę działającego jako powiernik i w wykonaniu umowy powiernictwa nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy ewentualnego dochodu podlegającego opodatkowaniu i koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
2016
22
sty

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
Oznacza to, że w szczególności, Wnioskodawca zobowiązany będzie do przekazania lub przeniesienia na C wszystkiego, co otrzyma jako akcjonariusz na podstawie umowy powiernictwa (w szczególności dotyczy to dywidend). C zwróci Wnioskodawcy wszelkie koszty związane z powiernictwem. Uprawnienia Wnioskodawcy w stosunku do akcji będą ograniczone, w szczególności nie będzie uprawniony do zbycia posiadanych na podstawie umowy powiernictwa akcji. Wnioskodawca będzie uprawniony do wykonywania praw i obowiązków wynikających z pozycji akcjonariusza posiadanej na podstawie umowy powiernictwa wyłącznie według uprzednich poleceń C lub w razie ich braku - zgodnie z interesem C Zgodnie z treścią umowy powiernictwa Wnioskodawca zobowiązany jest do zarządzania akcjami B. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tego tytułu będzie ustalane w oparciu o zawartą w umowie formułę. W ramach tego procesu Strony umowy dopuszczają, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Wnioskodawca, jako ówczesny właściciel akcji przekazanych czasowo przez C, będzie uprawniony do objęcia lub nabycia nowo wyemitowanych akcji B. Umowa została zawarta na czas oznaczony, po jego upływie Wnioskodawca obowiązany jest zwrócić bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz C otrzymane w ramach umowy powiernictwa akcje. 3. Reasumując, celem zawarcia umowy powierniczej jest zarządzanie przez Wnioskodawcę akcjami na rzecz C.
2015
13
lis

Istota:
Czy w przypadku zbycia Udziałów nabytych przez Powiernika w wykonaniu umowy powierniczej, dochód wykazany z tytułu tej transakcji powinien wykazać i opodatkować Powiernik, czy też Wnioskodawca?
Fragment:
W odniesieniu natomiast do wypłaty dywidendy przez spółkę, której udziały posiada w danym momencie powiernik należy wyjaśnić, że choć uprawnionym w sposób formalny do oddania głosu z posiadanych udziałów w spółce za lub przeciw wypłacie dywidendy będzie powiernik jako formalny udziałowiec spółki, to jednak ze względu na zapisy umowy powiernictwa będzie on zobowiązany do wykonywania zaleceń Wnioskodawcy. Tym samym to Wnioskodawca de facto decyduje o podziale zysku i wypłacie dywidendy, nie zaś powiernik, który jedynie przekazuje w sposób formalny jego wolę. Zatem wprawdzie podmiotem, który uzyskuje formalnie dywidendę od spółki będzie powiernik, ale zgodnie z umową powiernictwa dywidenda ta powinna zostać niezwłocznie przekazana powierzającemu (Wnioskodawcy). Przysporzenie majątkowe z tytułu dywidendy następuje więc po stronie powierzającego, tj. Wnioskodawcy. W konsekwencji, skutki podatkowe wypłaty dywidendy należy rozpoznawać po stronie Wnioskodawcy. W świetle powyższej okoliczności należy uznać, że właściwym podejściem do wypłacenia przez spółkę dywidendy na podstawie uchwały o podziale zysku podjętej przez powiernika w ramach wykonania umowy powierniczej jest rozpoznanie skutków podatkowych uzyskania dywidendy po stronie Wnioskodawcy”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2015
15
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy na rzecz powiernika na podstawie zawartej umowy powiernictwa.
Fragment:
(...) umowy powiernictwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego wydania przez powiernika udziałów w spółce w związku z zawartą umową powiernictwa oraz w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy na rzecz powiernika na podstawie zawartej umowy powiernictwa. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która zawarła jako powiernik umowę powiernictwa z inną osobą fizyczną (Zlecającym). Przedmiotem tej umowy jest dokonanie przez Wnioskodawcę, jako powiernika, wszelkich czynności związanych z: Założeniem spółki z o.o. (dalej „ Spółka ”) i objęciem w niej udziałów na rzecz Zlecającego oraz wniesieniem wkładów na kapitał zakładowy; Wykonywaniem zgodnie z dyspozycjami Zlecającego praw wspólnika, w tym oddawania głosów na zgromadzeniu wspólników; Nieodpłatnym wydaniem Zlecającemu wszelkich korzyści wynikających z uczestnictwa w Spółce niezwłocznie po ich uzyskaniu; Nieodpłatnym wydaniem Zlecającemu wszelkich udziałów w Spółce.
2015
28
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy na rzecz powiernika na podstawie zawartej umowy powiernictwa.
Fragment:
(...) umowy powiernictwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego wydania przez powiernika udziałów w spółce w związku z zawartą umową powiernictwa oraz w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy na rzecz powiernika na podstawie zawartej umowy powiernictwa. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która zawarła jako powiernik umowę powiernictwa z inną osobą fizyczną (Zlecającym). Przedmiotem tej umowy jest dokonanie przez Wnioskodawcę, jako powiernika, wszelkich czynności związanych z: Założeniem spółki z o.o. (dalej „ Spółka ”) i objęciem w niej udziałów na rzecz Zlecającego oraz wniesieniem wkładów na kapitał zakładowy; Wykonywaniem zgodnie z dyspozycjami Zlecającego praw wspólnika, w tym oddawania głosów na zgromadzeniu wspólników; Nieodpłatnym wydaniem Zlecającemu wszelkich korzyści wynikających z uczestnictwa w Spółce niezwłocznie po ich uzyskaniu; Nieodpłatnym wydaniem Zlecającemu wszelkich udziałów w Spółce.
2015
28
cze

Istota:
Przeniesienia własności nieruchomości na rzecz faktycznych nabywców (zlecających nabycie).
Fragment:
Reasumując, należy stwierdzić, że przeniesienie własności nieruchomości przez Wnioskodawczynię na rzecz faktycznych nabywców (zlecających nabycie) w ramach umowy powiernictwa, jako czynność niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
2015
22
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.