Umowa pośrednictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa pośrednictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy datę powstania przychodu z tytułu świadczonej usługi pośrednictwa należy ustalić na zasadach określonych w art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. za datę powstania przychodu należy przyjąć ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze?

Fragment:

(...) W dniu 26.03.2007r., do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m. in. na wyszukiwaniu kontrahentów, zainteresowanych nabyciem towarów (rzeczy ruchomych – cystern), stanowiących własność przedsiębiorcy zagranicznego (przedsiębiorcy posiadającego siedzibę na terytorium Republiki Federalnej Niemiec). Spółka zobowiązała się w ramach pośrednictwa m. in. do wyszukiwania potencjalnych nabywców cystern. Zgodnie z wolą stron, Spółka nie jest upoważniona do podpisywania umów w imieniu ww. przedsiębiorcy zagranicznego (zleceniodawcy), pośrednik ma jedynie swoim działaniem doprowadzić do sprzedaży cysterny. Wynagrodzenie pośrednika jest zmienne; zależy od liczby sprzedanych za pośrednictwem agenta cystern. W momencie rozpoczęcia wysyłki cysterny (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Bank jest zobowiązany wykazywać w deklaracji VAT - 7. w pozycji 20 - ..Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku" przychodów z tytułu prowadzonej działalności, jeśli świadczy prawie wyłącznie usługi pośrednictwa finansowego. które to usługi korzystają ze zwolnienia podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt l ustawy o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2005 (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 99 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Bank świadczy usługi zwolnione od towarów i usług ( usługi pośrednictwa finansowego), oraz usługi opodatkowane podatkiem VAT np. usługi najmu, sprzedaż aktywów do zbycia. Bank przekazuje pewne towary bez wynagrodzenia. Bank nie przekazuje próbek oraz nie prowadzi rejestru przekazań ( Bank od każdego przekazanego towaru niezależnie od wartości (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik świadczący usługi pośrednictwa na rzecz podmiotu mającego siedzibę ma terytorium Wspólnoty będzie mógł stosować 0% stawkę podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a §1 oraz §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005r Nr 8, póz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 maja 2006r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę: Wnioskodawca rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa zgodnie z zawartą umową pomiędzy jego firmą. a firmą mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i zajmującą się sprzedażą artykułów z zakresu wyposażenia łazienek. Wymieniony będzie poszukiwał dla tej firmy klientów na terytorium Polski. Czynność pośrednictwa będzie udokumentowana fakturą VAT. Zapytanie dotyczy:czy (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest podstawa opodatkowania czynności wynikających z umowy pośrednictwa?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.09.2005r. (uzupełnienie z dnia 24.09.2005 r. i 03.10.2005 r.) o udzielenie interpretacji, jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i hotelarstwa oraz kolekturę TOTO LOTKA. Za prowadzenie kolektury otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. W miesiącu czerwcu Totalizator poinformował, iż z dniem 01.06.2005 r., Wnioskodawca w uzyskanej prowizji ma zawrzeć podatek VAT w wysokości 22%. Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca (...)

2011
1
mar

Istota:

W którym momencie winny być uznawane za przychód podatkowy uzyskane odsetki oraz osiągnięte zyski oraz w którym momencie można uznać za koszt podatkowy pobrane przez zleceniobiorcę prowizje oraz poniesione straty w związku z realizacją umowy pośrednictwa finansowego?

Fragment:

(...) przez to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określające datę powstania przychodu nie uwzględniają specyficznych form świadczenia usług finansowych, takich jak opisana przez podatnika umowa pośrednictwa finansowego, kiedy to na rachunek podatnika działa inny podmiot gospodarczy. Przy ocenie określenia momentu powstania przychodu a w konsekwencji również kosztu uzyskania przychodu istotne jest ustalenie daty przeniesienia przez zleceniobiorcę na zleceniodawcę korzyści majątkowych uzyskanych w wyniku realizacji transakcji na papierach wartościowych, pochodnych instrumentach finansowych oraz z tytułu odsetek uzyskanych od środków pieniężnych ulokowanych na (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi pośrednictwa finansowego sa zwolnione z VAT

Fragment:

(...) Na podstawie: - art. 14 a §1 - 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), - §9 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz.970 ze zm.) stwierdzam, że przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.04.2005r.) stanowisko, iż przepis §9 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz.970 ze zm.) nie dotyczy umów pośrednictwa finansowego, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.04.2005r. złożony został w tutejszym Urzędzie wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Poruszono w nim dwa zagadnienia. W niniejszym postanowieniu dokonano oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy, dotyczącego przepisu §9 ust.4 powołanego wyżej (...)

2011
1
mar

Istota:

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez Stronę na postanowienie z dnia 29.08.2005 r. nr 1434/PV/443-110/05/AM Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga wydanew trybie art.14 a § 1 i § 4 Ordynacji Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Pismem z dnia 21.06.2005 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga z wnioskiem o udzielenie informacji o zasadach opodatkowania usług świadczonych na rzecz podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. W Pani ocenie świadczy usługi pośrednictwa, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego nabywcy towaru – przepis § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania (...)

2011
1
lut

Istota:

Dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu rozprowadzania kart drogowych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.l4a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłobucku stwierdza, że stanowisko pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 1 lutego 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu rozprowadzania kart drogowych, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 lutego 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłobucku wpłynął wniosek z dnia 31 stycznia 2005 r. pana ... o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 22 marca 2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek zostały uzupełniony w dniu 19 i 29 kwietnia 2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy (...)

2011
1
lut

Istota:

Opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłat, przekazywanych firmom mającym siedzibę w Rosji i Estonii, za świadczone przez nie umowy przedstawicielskie.

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłat, przekazywanych firmom mającym siedzibę w Rosji i Estonii, za świadczone przez nie umowy przedstawicielskie, opisane w piśmie z dnia 17 lutego 2005 r. jest prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 17 lutego 2005 r., złożonym w Kancelarii Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu w dniu 10 marca 2005 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny jest następujący: Spółka zawarła w 2005 r. umowy przedstawicielskie z firmami mającymi siedziby na terenie Rosji i Estonii. Firmy te na rynku Rosji i Estonii prowadzić (...)

2011
1
lut

Istota:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że podatnik świadczy usługi pośrednictwa wsprzedaży towarów na rzecz firmy „R”. Za usługę pośrednictwa wykonaną w kwietniu2004 r. podatnik wystawił fakturę na prowizję dnia 1 maja 2004 r.
Podatnik prosi o wyjaśnienie, jaką stawką winna być opodatkowana prowizja z tytułusprzedaży biletów komunikacji miejskiej i znaczków pocztowych w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż do 30 kwietnia 2004 r.usługi pośrednictwa związane ze sprzedażą biletów dotyczących przewozu osób środkamikomunikacji miejskiej opodatkowane były obniżoną stawką podatku do wysokości 7 % napodstawie § 66 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawiewykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatkuakcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.). Natomiast prowizje z tytułu wykonania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa związane ze świadczeniem usług zwolnionychod podatku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT, zwolnione były od podatku napodstawie § 67 ust. 1 pkt 5 lit. a cyt. wyżej rozporządzenia.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługoraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 54 poz. 535) obowiązek podatkowy powstaje z chwiląwydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W przypadku świadczenia usług zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje zchwilą jej wykonania. Usługa jest wykonana gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usługi. Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów iusług decydujące znaczenie ma chwila wystawienia faktury. W art. 19 ust. 4 cyt. ustawypostanowiono bowiem, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno byćpotwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, niepóźniej jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zatem wprzypadku gdy podatnik jest zobligowany do udokumentowania (...)