ITPP1/4512-962/15/EA | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie zawartej umowy w zakresie zarządzania.
ITPP1/4512-962/15/EAinterpretacja indywidualna
 1. umowa o zarządzanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia ... października 2015 r. (data wpływu ... października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie zawartej umowy w zakresie zarządzania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu ... października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie umowy w zakresie zarządzania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym prowadzącym działalność gospodarczą obejmującą usługi zarządzania, przedsiębiorstwami i doradztwo w zakresie zarządzania. W ramach przedmiotowej działalności Wnioskodawca zawarł ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej: „Umowa”). Spółka ma siedzibę w Polsce i jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Zawarcie Umowy nastąpiło w świetle następujących okoliczności:

 • Wnioskodawca został przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu, a Rada Nadzorcza Spółki uchwałą ustaliła zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki w przypadku wyłączenia stosowania wobec nich przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: „ustawa o wynagradzaniu”);
 • Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą obejmującą usługi zarządzania przedsiębiorstwami i doradztwo w zakresie zarządzania;
 • Wnioskodawca legitymuje się kwalifikacjami, doświadczeniem i predyspozycjami niezbędnymi do zajmowania stanowiska Członka Zarządu, dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania przedmiotu Umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne czy faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy;
 • Spółka jest objęta zakresem podmiotowym „ustawy o wynagradzaniu”.

Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Spółkę Wnioskodawcy do wykonywania świadczenia usług zarządzania, polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do funkcji Wnioskodawcy pełnionej w Zarządzie Spółki i zgodnie z każdorazowo obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w Spółce określającymi podział zadań/kompetencji pomiędzy Członków Zarządu lub zgodnie z każdorazowo obowiązującą uchwałą Zarządu Spółki w przedmiocie podziału kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu, wraz z reprezentacją Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich. Wnioskodawca zobowiązuje się zarządzać powierzonymi obszarami Spółki i zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji, z należytą starannością zgodnie z Umową, z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w przedsiębiorstwie Spółki, w tym uchwałami organów Spółki.

Prawa i obowiązki Wnioskodawcy:

Wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania z najwyższą starannością i sumiennością ocenianą przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności Wnioskodawcy oraz charakteru i zakresu działalności Spółki, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i troski o materialne i niematerialne interesy Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań. Wnioskodawca zobowiązał się do takiego prowadzenia własnych i realizacji innych niż określone niniejszą Umową zobowiązań, by nie kolidowały one z należytym i starannym wykonywaniem Umowy.

Wnioskodawca wykonuje swoje obowiązki osobiście, nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej.

W trakcie realizacji swoich obowiązków Wnioskodawca zobowiązany jest do współdziałania ze Spółką, jej organami oraz poszczególnymi członkami tych organów, w szczególności pozostałymi Członkami Zarządu Spółki. Należy nadmienić, iż Wnioskodawca ma możliwość korzystania na własny koszt i ryzyko z usług osób zatrudnionych w jego przedsiębiorstwie (bez względu na podstawę prawną). W takim wypadku Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych osób jak za własne działania i zaniechania. Zakres obowiązków i uprawnień Wnioskodawcy określają postanowienia Umowy, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia umowy Spółki, uchwały organów korporacyjnych a także inne postanowienia prawa wewnętrznego Spółki.

Do obowiązków Wnioskodawcy należy w szczególności:

 1. podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do rozwoju działalności Spółki oraz osiągnięcia celów postawionych Spółce, w tym ustalonych w planach działalności gospodarczej;
 2. podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do osiągania przez Spółkę odpowiednich wyników gospodarczych, w tym wyników finansowych, w szczególności poprzez zarządzanie aktywami i zasobami Spółki w sposób ukierunkowany na osiągnięcie odpowiednich wyników gospodarczych;
 3. podejmowanie i realizowanie czynności i działań – w tym poprzez współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi – zmierzających do realizacji przez Spółkę zadań wynikających z przedmiotu działalności Spółki, wyznaczonych jej przez przepisy prawa;
 4. reprezentowanie Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich;
 5. opracowywanie i aktualizacja planów strategicznych Spółki, przedstawianie ich władzom Spółki, ich wdrażanie i nadzór nad realizacją;
 6. koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki, w zakresie określonym we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki i nadzór nad realizacją przypisanych im zadań;
 7. koordynacja działań, w zakresie określonym we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki, poszczególnych podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i ustawy o rachunkowości i nadzór nad realizacją przypisanych im zadań;
 8. formułowanie i wdrażanie polityki kadrowej Spółki, ogólne nadzorowanie spraw pracowniczych oraz dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki, w zakresie określonym we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki;
 9. wykonywanie innych obowiązków określonych we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki w kontaktach z partnerami gospodarczymi oraz otoczeniem;
 10. wykonywanie innych obowiązków określonych we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki dla określonego Członka Zarządu.

Niezależnie od innych postanowień Umowy obowiązki/zadania Wnioskodawcy obejmują również każdorazowo dodatkowe zadania na dany rok kalendarzowy. Dodatkowe zadania ustalane są każdorazowo przez Radę Nadzorczą i Wnioskodawcę.

Ustalenie dodatkowych obowiązków Wnioskodawcy następuje na mocy wspólnej decyzji Stron.

Wnioskodawca w celu należytego wykonywania swoich obowiązków umownych, jak również celem zapewnienia zachowania poufności informacji zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich procedur i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce, w tym do stosowania wszelkich środków służących ochronie informacji i do korzystania z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem (np. przenośnym komputerem osobistym czy telefonem komórkowym/stacjonarnym) oraz samochodu. Obowiązek stosowania środków służących ochronie informacji dotyczy również składników majątkowych należących do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (np. komputerów czy środków łączności) wykorzystywanych przez niego dla celów realizacji obowiązków umownych poza siedzibą Spółki. Ponadto Wnioskodawca jest uprawniony do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki i, o ile jest to konieczne dla realizacji tychże zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą.

Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Nie wyklucza to jednak uprawnień organów Spółki do bieżącego określania celów i uzyskiwania informacji o stanie ich realizacji, jak również wszelkich innych informacji związanych z wykonywaniem usług przez Wnioskodawcę, jeżeli Wnioskodawca podjął się realizacji danego celu.

Wnioskodawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy w czasie zapewniającym prawidłową realizację Umowy.

Zasadniczym miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Umowy jest siedziba Spółki. W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonywania Umowy w siedzibie Spółki lub potrzeby wykonywania przedmiotu Umowy w innym miejscu niż siedziba Spółki ze względu na realizację zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z Umowy, Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy w takim miejscu. Niezależnie od powyższego Wnioskodawca ma prawo do wykonywania przedmiotu Umowy w innym miejscu przez siebie wybranym przez określony okres w danym roku kalendarzowym, w każdym przypadku zapewniając stałą możliwość komunikacji za pośrednictwem telefonu komórkowego i poczty elektronicznej. W razie wykonywania przez Wnioskodawcę przedmiotu Umowy przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ulega skróceniu proporcjonalnie do czasu obowiązywania Umowy w danym roku kalendarzowym.

O realizacji i przedmiotu Umowy w innych miejscach Wnioskodawca informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Zarządu niezwłocznie, ale nie później niż w dniu skorzystania z uprawnienia. W przypadku braku możliwości realizacji przez Wnioskodawcę przedmiotu Umowy w siedzibie Spółki przez okres dłuższy niż określoną w umowie ilość dni ze względu na wykonywanie zobowiązań Wnioskodawcy wynikających z Umowy w innym miejscu, Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym pozostałych Członków Zarządu Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wyprzedzeniem, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Spółki, realizacji przedmiotu jej działalności, jak również realizacji zadań Spółki, o których mowa w Umowie.

Wnioskodawca zobowiązuje się w przypadku wykonywania przedmiotu Umowy w miejscu innym niż siedziba Spółki do używania i korzystania z przedmiotów i urządzeń składających się na majątek przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Strony przyjmują, iż bez uprzedniej zgody Spółki udzielonej w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, Wnioskodawca nie będzie angażować się w żadną działalność, z wyjątkiem działalności szkoleniowej, społecznej, naukowej lub dydaktycznej, jeżeli ich charakter i rozmiar nie wpływa negatywnie na należyte wykonanie obowiązków Wnioskodawcy. Wnioskodawca ma obowiązek informować Radę Nadzorczą o zakresie prowadzonej przez siebie działalności, poprzez składanie Radzie Nadzorczej corocznego sprawozdania z angażowania się w działalność, o której mowa w poprzednim akapicie.

Obowiązki Spółki:

Spółka zobowiązała się, iż w ramach obowiązujących przepisów będzie współdziałała z Wnioskodawcą, w celu prawidłowej realizacji Umowy.

Do obowiązków Spółki należy w szczególności:

 1. terminowa wypłata wynagrodzenia Wnioskodawcy oraz terminowe wykonywanie świadczeń przewidzianych w ramach uprawnień dodatkowych dla Wnioskodawcy,
 2. zapewnienie Wnioskodawcy na własny koszt stosownej powierzchni biurowej z wyposażeniem (w tym przenośnym komputerem osobistym czy telefonem komórkowym/stacjonarnym) jak również innych składników mienia w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy;
 3. pokrywanie wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez Wnioskodawcę przedmiotu Umowy takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki (w kraju i za granicą), w tym koszty transportu, noclegów, pobytu oraz uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym, o ile są to koszty udokumentowane, uzasadnione, bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy;
 4. w przypadku, gdy wskutek zajścia okoliczności, których Wnioskodawca lub Spółka nie mogli przewidzieć lub im zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności, koszty określone w lit. c) powyżej zostaną poniesione ze środków własnych Wnioskodawcy, to Spółka zobowiązuje się do ich zwrotu na jego rzecz na zasadach, określonych w lit. e) poniżej. W pozostałym zakresie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy obciążają Wnioskodawcę;
 5. w przypadku, o którym mowa w lit. d) zdanie pierwsze powyżej, wynagrodzenie należne Wnioskodawcy podlega podwyższeniu o kwotę wydatków poniesionych w danym miesiącu przez Wnioskodawcę i przypadających mu do zwrotu zgodnie z postanowieniami lit. d) powyżej.

Odpowiedzialność Wnioskodawcy:

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wnioskodawcy wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.

Odpowiedzialność, o której mowa w poprzednim zdaniu jest niezależna od odpowiedzialności Wnioskodawcy, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami.

W celu zagwarantowania wykonania przez Wnioskodawcę zobowiązania, o którym mowa w poprzednim akapicie, Wnioskodawca ustanowił na własny koszt zabezpieczenie, tj. zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania z następującymi warunkami:

 1. suma ubezpieczenia na określoną kwotę w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia;
 2. zakres odpowiedzialności: odpowiedzialność kontraktowa (za działania lub zaniechania) z tytułu działalności zawodowej/świadczenia usług zarządzania przez Wnioskodawcę;
 3. zakres wyłączeń odpowiedzialności: szkody wyrządzone z winy umyślnej i inne określone w umowie ubezpieczenia.

Strony potwierdziły, że zawarcie przedmiotowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowi jednocześnie przesłankę wyłączenia zastosowania do Wnioskodawcy ustawy o wynagradzaniu, zgodnie z art. 3 ust. 2 tej ustawy.

Obowiązek ubezpieczenia na warunkach zapewniających minimalne warunki, o których mowa powyżej, trwa przez okres obowiązywania Umowy. Na żądanie Spółki Wnioskodawca jest obowiązany okazać oryginał obowiązującej polisy.

Wnioskodawca uprawniony jest – w okresie obowiązywania Umowy – po uzgodnieniu warunków z Radą Nadzorczą – ustanowić zabezpieczenie w miejsce ubezpieczenia, o którym wyżej mowa w sposób zapewniający ciągłość wyłączenia obowiązywania ustawy o wynagradzaniu zgodnie z jej art. 3 ust. 2, np. w formie hipoteki czy gwarancji bankowej.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania oraz dodatkowe z tytułu świadczenia usług zarządzania w razie zrealizowania przez Wnioskodawcę w danym roku kalendarzowym określonych na dany rok dodatkowych zadań.

Zadania dodatkowe i termin ich realizacji, wysokość wynagrodzenia z tego tytułu oraz termin i zasady jego wypłaty będą każdorazowo uzgadniane przez Strony i przyjmowane w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia, rozwiązania lub wygaśnięcia obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie przysługuje w proporcjonalnej części odpowiadającej liczbie dni obowiązywania Umowy.

Bez zgody Spółki udzielanej w formie uchwały Rady Nadzorczej, Wnioskodawca nie będzie pobierał jakiegokolwiek wynagrodzenia od podmiotów innych niż Spółka, z wyjątkiem pobierania wynagrodzenia z tytułu działalności szkoleniowej, społecznej, naukowej lub dydaktycznej, jeżeli ich charakter i rozmiar nie wpłynie negatywnie na należyte wykonywanie obowiązków Wnioskodawcy.

Przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy:

Wnioskodawca ma prawo do przerw w wykonywaniu przedmiotu Umowy. Wnioskodawca uprawniony jest do samodzielnego wskazywania i wyznaczania okresów przerw w świadczeniu usług wynikających z Umowy, jednakże podejmując powyższą decyzję Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania o terminie przerwy pozostałych członków Zarządu Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wykorzystanie uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu wpływa na odpowiednie proporcjonalne zmniejszenie wysokości ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego Wnioskodawcy.

Własność intelektualna:

Jeżeli w ramach usług świadczonych przez Wnioskodawcę dojdzie do stworzenia utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Wnioskodawca z chwilą dostarczenia utworów Spółce przenosi na Spółkę całość autorskich praw majątkowych do takich utworów wraz z prawami zależnymi do nich. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych do utworu zawarte jest w wynagrodzeniu miesięcznym należnym Wnioskodawcy za miesiąc, w którym utwór został dostarczony.

Spółka nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczącychochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wnioskodawcę jakichkolwiek czynnościobjętych przedmiotem Umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania z utworówdostarczonych w ramach Umowy. Wnioskodawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich i dotyczące praw autorskich nabytych lub przeniesionych przez Wnioskodawcę w związku z wykonaniem Umowy, z wyłączeniem odpowiedzialności za naruszenie z winy Spółki.

W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi do Spółki roszczenia majątkowe lub niemajątkowe lub wytoczy przeciwko Spółce proces o naruszenie przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania przedmiotu Umowy jej praw autorskich, Wnioskodawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich oraz pokrycia kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy pod warunkiem, że Spółka niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę o wniesieniu przeciwko niej pozwu lub zgłoszeniu roszczenia wyżej opisanego celem ewentualnego umożliwienia wstąpienia w charakterze interwenienta ubocznego lub pozwanego.

Podobnie, Wnioskodawca na własny koszt zabezpieczy i ochroni Spółkę, przed jakimkolwiek roszczeniem, stratą, szkodą lub podstawą roszczenia, wynikającą z naruszenia przez utwory dostarczane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy lub z ich używania, jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, w tym między innymi: praw własności utworów literackich i artystycznych, tajemnicy przedsiębiorstwa, patentu, autorskich praw majątkowych, znaku towarowego lub rejestracji.

Naruszenie przez Wnioskodawcę zobowiązania do zachowania w tajemnicy poufnych informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy powoduje prawo Spółki do naliczenia kary umownej za każdy przypadek naruszenia zobowiązań. Spółka uprawniona jest do dochodzenia szkód ponad wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Zakaz konkurencji po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy:

Wnioskodawca zobowiązuje się, iż po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy nie będzie przez pewien okres prowadził działalności konkurencyjnej wobec Spółki, na terytorium Polski lub poza jej granicami w ramach Unii Europejskiej, bez względu na formę lub sposób jej prowadzenia, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub nieodpłatnie, a w szczególności nie będzie:

 1. wykonywać pracy lub świadczyć usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub na podstawie innego stosunku prawnego, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki;
 2. obejmować funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w innych podmiotach, a także obejmować lub pełnić funkcji doradczych w tych podmiotach, jeżeli podmioty te prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki;
 3. podejmować lub prowadzić jakiejkolwiek działalności, bezpośrednio lub pośrednio, na własny lub cudzy rachunek, która byłaby działalnością konkurencyjną wobec Spółki, w tym działalności w zakresie doradztwa gospodarczego lub finansowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
 4. dokonywać transakcji, na własny lub cudzy rachunek, związanych z działalnością konkurencyjną wobec Spółki;
 5. uczestniczyć w podmiotach, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółki jako wspólnik, w szczególności poprzez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów;
 6. występować w charakterze agenta, doradcy, pełnomocnika, prokurenta lub innego przedstawiciela w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki.

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji w okresie jego obowiązywania, Wnioskodawca zapłaci na rzecz Spółki karę umowną i utraci prawo do odszkodowania jeszcze niewymagalnego, tj. za okres pozostały do zakończenia okresu zakazu konkurencji. Nie zwalnia to Wnioskodawcy z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji do końca okresu jego obowiązywania.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług będących przedmiotem niniejszego wniosku wykonując na rzecz Spółki na podstawie Umowy opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym czynności (tj. usługi zarządzania) Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług będących przedmiotem niniejszego wniosku opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy na rzecz Spółki (tj. usługi zarządzania) podlegają jako odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski opodatkowaniu stawką VAT w podstawowej wysokości (obecnie 23%)...

ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – wykonując na rzecz Spółki na podstawie Umowy opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym czynności (tj. usługi zarządzania) – jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy na rzecz Spółki (tj. usługi zarządzania) – podlegają jako odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski opodatkowaniu stawką VAT w podstawowej wysokości (obecnie 23%).

Wnioskodawca w uzasadnieniu własnego stanowiska powołał się na art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Podatnikami według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Z kolei art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13, pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Natomiast zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa, się:

 1. (uchylony);
 2. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 3. przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
 4. przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 5. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;
 6. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;
 7. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 8. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy, o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
   1. z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;
 9. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej
  1. z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W opinii Wnioskodawcy, z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające, m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym, kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi.

Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Odnośnie dwóch pierwszych warunków, Wnioskodawca stwierdza, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia.

Ponadto, Wnioskodawca zauważa, że sformułowanie w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia.

Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanych czynności wobec osób trzecich.

Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisanej umowy, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami.

Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Ponadto, Wnioskodawca zaznacza, że przedmiotowe zagadnienie było również przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (orzeczenia w sprawie C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla przeciwko Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda, C-235/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów). TSUE w ww. orzeczeniach wskazał, że za samodzielną nie będzie mogła być uznana działalność gospodarczą, która wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Zatem wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT są stosunki, które pod względem warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego tożsame są ze stosunkiem pracy. Chodzi tutaj w szczególności o element podporządkowania zlecającemu, który jest charakterystyczny dla stosunku pracy.

W ocenie Wnioskodawcy, w okolicznościach sprawy, której dotyczy złożony wniosek, wskazany opis sprawy, w kontekście powołanych przepisów prawa, pozwala na uznanie, że w ramach zawartej Umowy, nie występuje stosunek prawny taki jak pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w przypadku zawarcia umowy o pracę.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazać należy, że jest on zobowiązany do osobistego zarządzania powierzonymi obszarami działalności Spółki wraz z reprezentacją Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich w ramach funkcji Członka Zarządu Spółki.

Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu Umowy.

Wnioskodawca każdorazowo samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Umowy. Wnioskodawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem potrzeb Spółki, zapewniającym prawidłową realizację Umowy, niezbędnym dla jego prawidłowej realizacji. Miejscem wykonywania usług stanowiących przedmiot Umowy jest zasadniczo siedziba Spółki oraz miejsca, które wymagają tego ze względu na działalność Spółki, jak również wybrane przez Wnioskodawcę miejsce.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy z powyższego wynika, że nie ma on ściśle zakreślonych ram czasowych świadczenia usług. Nie ma wyłącznego obowiązku wykonywania swoich czynności w siedzibie Spółki, ani w godzinach jej pracy. W ramach świadczonych przez siebie usług nie podlega kierownictwu innych osób. Wnioskodawca zatem sam kształtuje sposób wykonywania usług wynikających z Umowy, kierując się koniecznością starannego wykonywania usług objętych Umową. Wnioskodawca bowiem wszelkie obowiązki powinien wykonywać „z najwyższą starannością i sumiennością ocenianą przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru i zakresu działalności Spółki, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i troski o materialne i niematerialne interesy Spółki”.

Ponadto, Wnioskodawca zauważa, że sformułowanie powołanego art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy, w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Zatem o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zdaniem Wnioskodawcy, można zatem mówić w przypadku, gdy zleceniobiorcę będą łączyć ze zleceniodawcą więzi analogiczne, jak w przypadku stosunku pracy, jako że nie będzie on ponosił ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywaniem czynności, będących przedmiotem wskazanych umów, a odpowiedzialność za te czynności w stosunku do osób trzecich będzie bezwzględnie ponosił zlecający. Oznacza to, że z treści zawartych umów wynikać powinno zobowiązanie, które w swej istocie nakłada na zlecającego odpowiedzialność, zamiast na zleceniobiorcę, podobnie jak ma to miejsce w przypadku stosunku pracy.

Wnioskodawca mając powyższe na uwadze podkreśla, że w świetle zawartej Umowy:

 • Ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.
 • Odpowiedzialność, o której mowa w poprzednim zdaniu jest niezależna od odpowiedzialności, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami.
 • W celu zagwarantowania wykonania przez Wnioskodawcę zobowiązania, o którym mowa w poprzednim akapicie, ustanowił na własny koszt zabezpieczenie, tj. zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania z następującymi warunkami:
  1. suma ubezpieczenia: na określoną kwotę w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia;
  2. zakres odpowiedzialności: odpowiedzialność kontraktowa (za działania lub zaniechania) z tytułu działalności zawodowej/świadczenia usług zarządzania przez Wnioskodawcę;
  3. zakres wyłączeń odpowiedzialności: szkody wyrządzone z winy umyślnej i inne określone w umowie ubezpieczenia.
 • Spółka nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wnioskodawcę jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem Umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania z utworów dostarczonych w ramach Umowy. Wnioskodawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich i dotyczące praw autorskich nabytych lub przeniesionych przez Wnioskodawcę w związku z wykonaniem Umowy, z wyłączeniem odpowiedzialności za naruszenie z winy Spółki.
 • W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi do Spółki roszczenia majątkowe lub niemajątkowe lub wytoczy przeciwko Spółce proces o naruszenie przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania przedmiotu Umowy jej praw autorskich, Wnioskodawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Spółki wobec osób trzecich oraz pokrycia kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy pod warunkiem, że Spółka niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę o wniesieniu przeciwko niej pozwu lub zgłoszeniu roszczenia wyżej opisanego celem ewentualnego umożliwienia wstąpienia w charakterze interwenienta ubocznego lub pozwanego.
 • Podobnie, Wnioskodawca na własny koszt zabezpieczy i ochroni Spółkę, przed jakimkolwiek roszczeniem, stratą, szkodą lub podstawą roszczenia, wynikającą z naruszenia przez utwory dostarczane przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy lub z ich używania, jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, w tym między innymi: praw własności utworów literackich i artystycznych, tajemnicy przedsiębiorstwa, patentu, autorskich praw majątkowych, znaku towarowego lub rejestracji.
 • Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób zatrudnionych w jego przedsiębiorstwie (bez względu na podstawę prawną) jak za własne działania i zaniechania – w przypadku gdyby z takich osób korzystał do czego ma prawo w świetle Umowy na własny koszt i ryzyko.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, ponosi on odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi również względem innych podmiotów niż sama Spółka.

W ocenie Wnioskodawcy, z powyższego wynika zatem, że warunek odpowiedzialności za wykonanie czynności w ramach Umowy, który decyduje o uznaniu czynności za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – został spełniony.

Celem realnego zagwarantowania wykonania przez Wnioskodawcę zobowiązania wynikającego z nałożonego na niego rygoru odpowiedzialności jest wspomniana wyżej konieczność ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Wyraża się to w warunkach zawartej Umowy, według których warunkiem wejścia w życie i ciągłości okresu obowiązywania Umowy było zawarcie i posiadanie aktualnej indywidualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W rezultacie, odpowiedzialność Wnioskodawcy została ukształtowana w sposób odmienny niż odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych.

Wobec powyższego, Wnioskodawca zaznacza, że art. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 254 ze zm.), wyraźnie przewiduje ponoszenie przez osobę zarządzającą jednostką organizacyjną (w tym spółką kapitałową) odpowiedzialności na zasadach, odmiennych od zasad wynikających ze stosunku pracy. Zgodnie z ust. 2 ww. regulacji, przepisów tej ustawy nie stosuje się do członka zarządu świadczącego usługi w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez tego członka zarządu działalności gospodarczej, jeżeli ustanowi on „zabezpieczenie osobowe lub rzeczowe ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo na własny koszt ubezpieczy się lub ubezpieczy osobę wskazaną do pełnienia funkcji członka zarządu od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem”.

Zatem, zdaniem wnioskodawcy, ponosi on odpowiedzialność za wykonywanie czynności w ramach powierzonych obowiązków. Zawarta Umowa jako nienazwana umowa cywilnoprawna mająca za przedmiot świadczenie usług należy bowiem do kategorii tzw. umów starannego działania z elementami umowy rezultatu. Zgodnie bowiem z jej postanowieniami, zarządzający (tu: Wnioskodawca) ponosi odpowiedzialność za niedołożenie należytej staranności w zarządzaniu spółką, jakiej wymaga się od firmy zajmującej się profesjonalnie zarządzaniem cudzymi interesami.

Zatem, Wnioskodawca we własnym stanowisku stwierdza, że członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za działania podejmowane w ramach zarządzania spółką.

Wskazując na konkretne normy prawne, które statuują odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych względem osób trzecich poza samą spółką (tj. względem wierzycieli spółki, wspólników czy wreszcie Skarbu Państwa) można przywołać art. 291 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz, U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 167 § 1 pkt 2 lub art. 262 § 2 pkt 3, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Odpowiedzialność taka wynika również z art. 299 § 1 Kodeks spółek handlowych, który stanowi, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Zgodnie z § 2 wskazanego przepisu, członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Ponadto art. 300 Ksh stanowi, że przepisy ww. art. 291 - 299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Także na wypadek łączenia i podziału spółek kapitałowych Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności m.in. członków zarządu. Zgodnie z art. 512 § 1 Ksh, członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączącej się spółki kapitałowej odpowiadają wobec wspólników tej spółki solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy, zaś zgodnie z art. 548 § 1 Ksh, członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy spółek uczestniczących w podziale odpowiadają wobec wspólników tych spółek solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy.

Podstawą prawną odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej może być także art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233, ze zm.), zgodnie z którym osoby zobowiązane są do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki – członkowie zarządu, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia tego wniosku w terminie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zważywszy na fakt, że ponosi on odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi również względem innych podmiotów aniżeli sama Spółka oraz ponosi ryzyko związane z brakiem wystarczającej staranności w podejmowanych działaniach nie można mieć wątpliwości, iż ponosi on tym samym ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi przez siebie usługami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ryzyko ekonomiczne znajduje z kolei odzwierciedlenie w konstrukcji wynagrodzenia, jakie przewidziano w Umowie. Jest ono bowiem w części uzależnione od wyników osiąganych przez Wnioskodawcę – tzn. wynagrodzenie dodatkowe uzależnione od realizacji zadań dodatkowych.

Ponadto, w świetle ekonomicznego ryzyka Wnioskodawca zauważa, iż przerwa w świadczeniu usług, do której ma on prawo, wpływa na odpowiednie proporcjonalne zmniejszenie wysokości ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego.

Powołując się na opinię wydaną przez Rzecznika Generalnego M. G. Tesauro z dnia 4 czerwca 1991 roku do sprawy C-202/90 należy wskazać, że stosunek zlecającego ze zleceniobiorcą należy również badać w sposób pozwalający na ustalenie, czy i w jakim zakresie menedżer może swobodnie organizować swoją działalność, w szczególności przy doborze współpracowników bądź ustalaniu godzin pracy.

Dodatkowo, Wnioskodawca w uzasadnieniu własnego stanowiska podkreśla, że ryzyko ekonomiczne, jakim obarczona jest jego działalność znajduje dodatkowy wyraz w konstrukcji wynagrodzenia. Umowa zapewnia Wnioskodawcy wynagrodzenie określone częściowo w wysokości stałej/ryczałtowej. Wnioskodawcy przysługuje również wspomniane wyżej wynagrodzenie dodatkowe, które zależy, jak podkreślono wyżej od wyników pracy Wnioskodawcy i realizacji zadań dodatkowych.

W opisie własnego stanowiska, Wnioskodawca wskazuje również, że nie ma ściśle zakreślonych ram czasowych świadczenia usług. Wnioskodawca czas świadczenia usług wyznacza sobie sam kierując się koniecznością starannego wykonywania usług objętych Umową.

W ocenie Wnioskodawcy, postanowienia Umowy w zakresie ustalonych warunków współpracy nie pozostawiają wątpliwości, że nie jest to stosunek, który ma cechy stosunku pracy, co uniemożliwia zastosowanie wyłączenia z VAT do Umowy.

Wnioskodawca, zważywszy na wskazane powyżej aspekty prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której zawarł ze Spółką, w której pełni funkcję Członka Zarządu Spółki, Umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidującą zarówno brak podporządkowania wobec Spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, zauważa, że stosunek prawny łączący jego ze Spółką nie nosi cech właściwych zarówno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu.

Wnioskodawca, w świetle powyższej argumentacji na gruncie przedstawionych okoliczności sprawy stoi na stanowisku, że świadczone przez niego usługi zarządzania w ramach Umowy należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak bowiem wykazano, nie są spełnione wszystkie przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca:

 • ponosi odpowiedzialność za wykonanie czynności w ramach Umowy wobec osób trzecich,
 • może wykonywać w dowolnym czasie i (w pewnym, lecz wybranym przez, siebie momencie, zakresie) dowolnym miejscu czynności określone Umową (przy wykonywaniu tych czynności Wnioskodawca nie musi wykorzystywać wyłącznie infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki),

natomiast w konstrukcji wynagrodzenia, które w części uzależnione jest od wyników osiąganych przez Wnioskodawcę, odzwierciedlenie znajduje ryzyko ekonomiczne wiążące się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Potwierdzenie powyższych tez, Wnioskodawca znalazł w interpretacjach ministra finansów, w tym wydanych za pośrednictwem tutejszego Organu, np.:

Natomiast, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do miejsca świadczenia oraz stawki VAT właściwej do przedmiotowych usług należy przywołać:

 • art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej – w analizowanej sytuacji świadczenie usług przez Wnioskodawcę następuje na rzecz podatnika z siedzibą w Polsce, zatem miejscem świadczenia/opodatkowania jest terytorium Polski;
 • art. 41 ust.1 oraz 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi stawka podatku VAT do końca 2016 r. wynosi 23% – w ustawie o podatku od towarów i usług wskazano wprawdzie przypadki, dla których stosuje się stawki obniżone, stawkę preferencyjną (0%) bądź zwolnienie od podatku VAT, jednakże zdaniem Wnioskodawcy nie mają one zastosowania do usług będących przedmiotem wniosku tj. usług zarządzania – w konsekwencji usługi, będące przedmiotem wniosku podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT (obecnie w wysokości 23%).

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy:

 • usługi zarządzania Spółką świadczone, w oparciu o Umowę stanowią samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • tym samym z tytułu wykonywania czynności przewidzianych w Umowie jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • i jednocześnie przedmiotowe czynności stanowią odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z podstawową stawką (obecnie w wysokości 23%).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ......., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.