IPTPB1/415-700/14-6/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zapewnienie Zarządzającemu środków technicznych w celu realizacji zadań służbowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z zapewnieniem Zarządzającemu środków technicznych w celu realizacji zadań służbowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 13 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/415-700/14-2/MR, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 lutego 2015 r. (data doręczenia 16 lutego 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 23 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ma zamiar zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania Spółką (dalej: Umowa o Zarządzanie). Celem umowy będzie określenie wzajemnych praw i obowiązków stron tak, by skutecznie realizować efektywne zarządzanie w zakresie opisanym w umowie oraz prowadzić do rozwoju Spółki, umacniania jej marki oraz wzrostu jej wartości na rynku.

W myśl postanowień Umowy o Zarządzanie, Wnioskodawcy (dalej zwanemu również: Zarządzającym) będzie przysługiwać wynagrodzenie składające się z części stałej oraz zmiennej (premia).

Umowa o Zarządzenie szczegółowo będzie precyzować obowiązki Zarządzającego, do których należeć będą m.in.:

 • prowadzenie spraw Spółki,
 • uczestnictwo w kolektywnych pracach zarządu Spółki,
 • osobiste zarządzanie powierzonymi obszarami działalności Spółki,
 • reprezentacja Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji,
 • działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz regulaminami, politykami, procedurami, i innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.

W Umowie o Zarządzanie zawarty będzie także zapis, zgodnie z którym Zarządzający zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązku w siedzibie Spółki, oraz – w zależności od potrzeb Spółki – w innych miejscach na terytorium Polski i poza jej granicami.

Z kolei do najistotniejszych obowiązków po stronie Spółki będą należeć:

 • wypłacanie Zarządzającemu wynagrodzenia oraz pokrywanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • zapewnienie Zarządzającemu środków technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności:
   • pomieszczeń biurowych,
   • obsługi sekretarskiej,
   • urządzeń oraz infrastruktury biurowej,
   • wyposażenia biurowego oraz środków łączności (w tym telefonu do wykorzystywania na cele wynikające ze świadczenia usług na rzecz Spółki),
   • samochodu osobowego do wykorzystywania na cele wynikające ze świadczenia usług na rzecz Spółki,
  • udostępnienie Zarządzającemu wszelkich dokumentów Spółki niezbędnych do wykonywania umowy,
  • ponoszenie kosztów podróży Zarządzającego poza siedzibą Spółki, o ile będą one niezbędne w celu należytego wykonywania usług na rzecz Spółki.

  W Umowie o Zarządzanie sprecyzowane także będzie, że koszty korzystania przez Zarządzającego z urządzeń i świadczeń przysługujących Mu w myśl postanowień tejże umowy będą pokrywane przez Spółkę i nie będą traktowane jako świadczenia na rzecz Zarządzającego. W przypadku ponoszenia przez Zarządzającego jakichkolwiek kosztów niezbędnych dla należytego wykonywania Umowy o Zarządzanie lub związanych z reprezentacją i reklamą Spółki, Spółka zobowiązana będzie do zwrotu takich kosztów Zarządzającemu na podstawie przedstawionych dokumentów.

  Odnosząc się z kolei do zobowiązania Zarządzającego, jakim będzie działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz regulaminami, politykami, procedurami i innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, Wnioskodawca zauważa, że jednym z ww. aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, do przestrzegania którego zobowiązany będzie Zarządzający, będzie instrukcja korzystania z osobowych samochodów służbowych w Spółce.

  Zgodnie z ogólnymi zasadami opisanymi w tej instrukcji, użytkownik samochodu (Zarządzający) zobowiązany będzie m.in. do odpowiedniego zabezpieczenia samochodu przed uszkodzeniem lub kradzieżą oraz do parkowania samochodu w miejscach do tego przeznaczonych, a wszelkie zawinione koszty związane z wyrządzeniem szkody lub rażącym niedbalstwem w samochodzie pokrywane będą przez użytkownika (Zarządzającego) na zasadach wynikających z przepisów prawa.

  Przekazanie samochodu nastąpi przez Koordynatora ds. floty po podpisaniu z osobą wskazaną jako użytkownik protokołu zdawczo – odbiorczego, zgodnie z którym użytkownik (Zarządzający) zobowiązany będzie do parkowania samochodu w miejscach do tego przeznaczonych, wskazanych przez Koordynatora ds. floty lub miejscu zamieszkania użytkownika.

  Dodatkowym argumentem, dla którego Spółka podejmie decyzję o garażowaniu samochodu służbowego w pobliżu miejsca zamieszkania Zarządzającego jest okoliczność, że nie ma możliwości zapewnienia wystarczającej liczby miejsc parkingowych, o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa, zlokalizowanych w pobliżu Spółki.

  W piśmie z dnia 23 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że:

  1. Wnioskodawca zamierza zawrzeć Umowę o Zarządzanie ze spółką kapitałową, w której nie jest i nie będzie pozostawał udziałowcem/wspólnikiem.
  2. Do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca nie pełni żadnej funkcji w Spółce, z którą zamierza zawrzeć Umowę o Zarządzanie.
  3. Wnioskodawca nie jest zatrudniony w Spółce, z którą zamierza zawrzeć Umowę o Zarządzanie na zasadach stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej ani spółdzielczego stosunku pracy.
  4. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca dopiero rozważa rozpoczęcie jej prowadzenia. W przyszłości, gdy Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, ustali formę opodatkowania uzyskiwanych w ramach tej działalności przychodów na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskiwany z tytułu Umowy o Zarządzanie Wnioskodawca zamierza jednak opodatkowywać nie jako przychód z tytułu działalności gospodarczej, ale jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.
  5. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi sklasyfikowane w PKD jako „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.
  6. Przychody uzyskiwane z Umowy o Zarządzanie Wnioskodawca zamierza zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  7. Wnioskodawcy będą zapewnione następujące środki techniczne:
   • pomieszczenia biurowe,
   • obsługa sekretarska,
   • urządzenia oraz infrastruktura biurowa,
   • wyposażenie biurowe oraz środki łączności (w tym telefon do wykorzystywania na cele wynikające ze świadczenia usług na rzecz Spółki),
   • samochód osobowy do wykorzystywania na cele wynikające ze świadczenia usług na rzecz Spółki.
  8. Przekazanie samochodu nastąpi przez Koordynatora ds. floty po podpisaniu z osobą wskazaną jako użytkownik protokołu zdawczo – odbiorczego, zgodnie z którym, użytkownik (Zarządzający) zobowiązany będzie do parkowania samochodu w miejscach do tego przeznaczonych wskazanych przez Koordynatora ds. floty lub miejscu zamieszkania użytkownika. Jeśli zatem Koordynator ds. floty w protokole zdawczo-odbiorczym wskaże miejsce parkowania w miejscu zamieszkania Zarządzającego, wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany do garażowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zapewnienie Zarządzającemu środków technicznych służących prawidłowemu wykonywaniu przedmiotu Umowy o Zarządzanie skutkować powinno rozpoznaniem po stronie Zarządzającego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy przejazdy Zarządzającego na trasie miejsce garażowania – miejsce świadczenia pracy – miejsce garażowania samochodem służbowym, przyznanym Zarządzającemu (w okolicznościach, kiedy Zarządzający zobowiązany zostanie do garażowania samochodu w miejscu Jego zamieszkania), będą generować po Jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  3. Czy przejazdy Zarządzającego na trasie miejsce garażowania – miejsce świadczenia pracy – miejsce garażowania samochodem służbowym przyznanym Zarządzającemu (w okolicznościach, kiedy Zarządzający zobowiązany zostanie do garażowania samochodu w miejscu Jego zamieszkania), będą generować po Jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

  Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Natomiast wniosek w zakresie pytań nr 2 oraz nr 3 zostanie rozpatrzony odrębnie.

  Zdaniem Wnioskodawcy, zapewnienie Wnioskodawcy (Zarządzającemu) środków technicznych służących prawidłowemu wykonywaniu przedmiotu Umowy o Zarządzanie nie powinno skutkować rozpoznaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  W pierwszej kolejności Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

  Literalna wykładnia ww. przepisu, w ocenie Wnioskodawcy, skłania do wniosku, że o przychodzie po stronie podatnika można mówić jedynie wówczas, gdy dane świadczenie – w naturze bądź inne nieodpłatne świadczenie – (i) zostało otrzymane przez konkretnego (identyfikowanego) podatnika oraz (ii) stanowi ono dla niego przysporzenie w jego majątku osobistym (korzyść wynikająca z otrzymania świadczenia w obiektywny sposób możliwa jest do rozpoznania po stronie osoby otrzymującej świadczenie).

  W świetle powyższego zauważyć należy, że bezpośrednim beneficjentem udostępnienia Wnioskodawcy (Zarządzającemu) środków technicznych służących prawidłowemu wykonaniu Umowy o Zarządzanie nie będzie Zarządzający, lecz wyłącznie Spółka. To ona bowiem czerpać będzie wszelkie pożytki płynące z używania ww. narzędzi pracy – wszelkie wygenerowane w ten sposób przychody będą powiększać majątek Spółki, a nie Zarządzającego. Zarządzający nie odniesie tym samym żadnych wymiernych korzyści finansowych, które zwiększałyby Jego majątek osobisty.

  W ocenie Wnioskodawcy, o ewentualnej korzyści po Jego stronie można by mówić jedynie wówczas, gdyby składniki przedsiębiorstwa Spółki wykorzystywane były przez Zarządzającego także do celów osobistych.

  Tym samym, tak długo jak przedsiębiorstwo Spółki nie będzie wykorzystywane przez Zarządzającego do Jego celów prywatnych (a więc w sposób pozwalający na osiągnięcie osobistej korzyści majątkowej), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Nie mamy tu bowiem do czynienia ze świadczeniem, którego beneficjentem będzie Zarządzający.

  Wnioskodawca wskazał, że podobne stanowisko prezentują organy podatkowe:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2013 r., Nr IPPB2/415-353/13-2/MG,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2013 r., Nr ITPB2/415-259/13/IB.
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy wyróżnia jako odrębne źródło przychodów działalność wykonywaną osobiście.

  Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

  Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

  Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

  Zgodnie z art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

  Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ww. ustawy).

  W świetle powyższego, za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

  Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy natomiast rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

  Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma zamiar zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania Spółką. Umowa określać będzie wzajemne prawa i obowiązków stron. Wnioskodawcy będą zapewnione następujące środki techniczne:

  • pomieszczenia biurowe,
  • obsługa sekretarska,
  • urządzenia oraz infrastruktura biurowa,
  • wyposażenie biurowe oraz środki łączności (w tym telefon do wykorzystywania na cele wynikające ze świadczenia usług na rzecz Spółki),
  • samochód osobowy do wykorzystywania na cele wynikające ze świadczenia usług na rzecz Spółki.

  W Umowie o Zarządzanie sprecyzowane także będzie, że koszty korzystania przez Zarządzającego z urządzeń i świadczeń przysługujących Mu w myśl postanowień tejże umowy będą pokrywane przez Spółkę i nie będą traktowane jako świadczenia na rzecz Zarządzającego.

  Mając na uwadze powyższe oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że w związku z zapewnieniem Wnioskodawcy środków technicznych – pomieszczenia biurowego, obsługi sekretarskiej, urządzeń oraz infrastruktury biurowej, wyposażenia biurowego oraz środków łączności (telefonu, samochodu osobowego) – wykorzystywanych w celu świadczenia usług na rzecz Spółki, nie powstanie dla Niego przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Natomiast w sytuacji, w której Wnioskodawca wykorzystywać będzie ww. środki techniczne w celach prywatnych, uzyska nieodpłatne świadczenia, które podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.