Umowa o zarządzanie | Interpretacje podatkowe

Umowa o zarządzanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o zarządzanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • uznania, że czynności realizowane przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy z września 2015r. stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym Zarządzający jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług
 • uznania, że czynności realizowane przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy z listopada 2016r. stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym Zarządzający jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług
 • Fragment:
  (...) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Z powołanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków: wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Zatem, w przypadku łącznego spełnienia ww. warunków, czynności podejmowanych przez osobę fizyczną nie uznaje się za czynności wykonywane w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.
  2018
  27
  sty

  Istota:
  Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie zawartej umowy o zarządzanie.
  Fragment:
  Wnioskodawca uważa, że czynności wykonywane w ramach Umowy o zarządzanie nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej określonej przepisami art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług. Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z Umową o zarządzanie Wnioskodawca świadczy usługi osobiście i nie angażuje dla potrzeb realizacji Umowy osób trzecich. W ramach wykonywania Umowy, w stosunkach zewnętrznych Zarządzający - działając jako organ Spółki - składa oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki, zgodnie z jej reprezentacją. Pomiędzy nim jako Zarządzającym a Spółką zachodzi taki stosunek prawny, który wykazuje cechy właściwe stosunkowi pracy, tj. podporządkowanie usługodawcy co do warunków realizacji umówionych czynności, określenie wynagrodzenia (jako kwoty stałej oraz zmiennej) oraz wykonywanie czynności korzystając zasadniczo z zagwarantowanych mu w Umowie zasobów Spółki. W analizowanym stanie faktycznym czynności wykonywane są więc w ramach stosunku prawnego zbliżonego do umowy o pracę, w ramach której odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez pracownika ponosi pracodawca. Umowa o zarządzanie określa w szczególności warunki świadczenia usług w ten sposób, że z zasady mają być one wykonywane w siedzibie Spółki, w godzinach jej pracy oraz z wykorzystaniem jej infrastruktury.
  2017
  7
  gru

  Istota:
  W zakresie nieuznania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
  Fragment:
  (...) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Z powołanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków: wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Zatem, w przypadku łącznego spełnienia ww. warunków, czynności podejmowanych przez osobę fizyczną nie uznaje się za czynności wykonywane w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie zawartej umowy o zarządzanie.
  Fragment:
  Wnioskodawca uważa, że czynności wykonywane w ramach Umowy o zarządzanie nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej określonej przepisami art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług. Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z Umową o zarządzanie Wnioskodawca świadczy usługi osobiście i nie angażuje dla potrzeb realizacji Umowy osób trzecich. W ramach wykonywania Umowy, w stosunkach zewnętrznych Zarządzający - działając jako organ Spółki - składa oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki, zgodnie z jej reprezentacją. Pomiędzy nim jako Zarządzającym a Spółką zachodzi taki stosunek prawny, który wykazuje cechy właściwe stosunkowi pracy, tj. podporządkowanie usługodawcy co do warunków realizacji umówionych czynności, określenie wynagrodzenia (jako kwoty stałej oraz zmiennej) oraz wykonywanie czynności korzystając zasadniczo z zagwarantowanych mu w Umowie zasobów Spółki. W analizowanym stanie faktycznym czynności wykonywane są więc w ramach stosunku prawnego zbliżonego do umowy o pracę, w ramach której odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez pracownika ponosi pracodawca. Umowa o zarządzanie określa w szczególności warunki świadczenia usług w ten sposób, że z zasady mają być one wykonywane w siedzibie Spółki, w godzinach jej pracy oraz z wykorzystaniem jej infrastruktury.
  2017
  20
  paź

  Istota:
  1. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca, z tytułu usług wykonywanych na podstawie przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
  2. Czy w sytuacji twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 Wnioskodawca (Zarządzający) może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
  Fragment:
  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca, z tytułu usług wykonywanych na podstawie przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Czy w sytuacji twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 Wnioskodawca (Zarządzający) może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W przedstawionym stanie faktycznym, jako Zarządzający, nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, a usługi z przedstawionej umowy nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Zachodzą tu przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy - przesłanki negatywne do uznania czynności wykonywanych w ramach przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką, za działalność gospodarczą. Wnioskodawca wykonuje bowiem czynności „ z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tytułu wykonania tych czynności Wnioskodawca (Zarządzający) jest związany ze zlecającym wykonanie tych czynności (Spółką) prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich ”.
  2017
  27
  maj

  Istota:
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie zawartej umowy w zakresie zarządzania.
  Fragment:
  (...) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. W opinii Wnioskodawcy, z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające, m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym, kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
  2016
  28
  sty

  Istota:
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie zawartej umowy w zakresie zarządzania.
  Fragment:
  (...) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. W opinii Wnioskodawcy, z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające, m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym, kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
  2016
  28
  sty

  Istota:
  Zapewnienie Zarządzającemu środków technicznych w celu realizacji zadań służbowych
  Fragment:
  Do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca nie pełni żadnej funkcji w Spółce, z którą zamierza zawrzeć Umowę o Zarządzanie. Wnioskodawca nie jest zatrudniony w Spółce, z którą zamierza zawrzeć Umowę o Zarządzanie na zasadach stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej ani spółdzielczego stosunku pracy. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca dopiero rozważa rozpoczęcie jej prowadzenia. W przyszłości, gdy Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, ustali formę opodatkowania uzyskiwanych w ramach tej działalności przychodów na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskiwany z tytułu Umowy o Zarządzanie Wnioskodawca zamierza jednak opodatkowywać nie jako przychód z tytułu działalności gospodarczej, ale jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi sklasyfikowane w PKD jako „ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ”. Przychody uzyskiwane z Umowy o Zarządzanie Wnioskodawca zamierza zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawcy będą zapewnione następujące środki techniczne: pomieszczenia biurowe, obsługa sekretarska, urządzenia oraz infrastruktura biurowa, wyposażenie biurowe oraz środki łączności (w tym telefon do wykorzystywania na cele wynikające ze świadczenia usług na rzecz Spółki), samochód osobowy do wykorzystywania na cele wynikające ze świadczenia usług na rzecz Spółki.
  2015
  12
  kwi

  Istota:
  Czy w tak opisanym stanie faktycznym zleceniodawca, który równocześnie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych właściwie zastosował, w odniesieniu do wynagrodzenia Dyrektora, w zakresie jego kosztów uzyskania przychodu, prawidłową stawkę ryczałtową w wysokości 20% przewidzianą w art. 22 ust. 9 pkt 4 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  Fragment:
  (...) umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt lub umowa o podobnym charakterze. Tylko w sytuacji, kiedy umowa zlecenia nie została zawarta przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jak również podatnik nie wykonuje czynności na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (wymienionych w pkt 9 art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przychód tak uzyskany może być zakwalifikowany do przychodu z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy. W myśl art. 13 pkt 9 cytowanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów jest zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy.
  2014
  25
  gru

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania wypłaconego Prezesowi Zarządu z tytułu rozwiązania umowy o zarządzanie.
  Fragment:
  W związku z podpisaniem ww. ugody, Pan S. zrzekł się wszelkich dalej idących roszczeń wynikających z umowy o zarządzanie, zawartej między nim a Spółką w dniu 1.06.2008 r., w szczególności roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za czynności objęte umową o zarządzanie z dnia 1.06.2008 r. oraz roszczeń o zapłatę dalej idącego odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie z nim umowy o zarządzanie. Z powyższego opisu sprawy wynika, że odszkodowanie zostało poniesione przez Spółkę i ma charakter definitywny. Odszkodowanie pozostaje także w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, gdyż osoba uprawniona do jego otrzymania była zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o zarządzanie. Odszkodowanie – jak wynika ze stanu faktycznego – było w istocie realizacją należności przysługujących Prezesowi Zarządu od Spółki z tytułu umowy o zarządzanie. W związku z tym wypłata odszkodowania przez Spółkę winna być traktowana tak jak wypłata z tytułu należności wynikających z umowy o zarządzanie. W świetle powyższego należy stwierdzić, że wypłacone przez Spółkę odszkodowanie na rzecz byłego Prezesa Zarządu z tytułu nieprawidłowego rozwiązania z nim umowy o zarządzanie miało związek z uzyskanym przychodem (zostało poniesione w celu uzyskania przychodu) i jako takie winno stanowić koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  2014
  23
  wrz
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.