Umowa o zarządzanie | Interpretacje podatkowe

Umowa o zarządzanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o zarządzanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie zawartej umowy o zarządzanie.
Fragment:
Wnioskodawca uważa, że czynności wykonywane w ramach Umowy o zarządzanie nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej określonej przepisami art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług. Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z Umową o zarządzanie Wnioskodawca świadczy usługi osobiście i nie angażuje dla potrzeb realizacji Umowy osób trzecich. W ramach wykonywania Umowy, w stosunkach zewnętrznych Zarządzający - działając jako organ Spółki - składa oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki, zgodnie z jej reprezentacją. Pomiędzy nim jako Zarządzającym a Spółką zachodzi taki stosunek prawny, który wykazuje cechy właściwe stosunkowi pracy, tj. podporządkowanie usługodawcy co do warunków realizacji umówionych czynności, określenie wynagrodzenia (jako kwoty stałej oraz zmiennej) oraz wykonywanie czynności korzystając zasadniczo z zagwarantowanych mu w Umowie zasobów Spółki. W analizowanym stanie faktycznym czynności wykonywane są więc w ramach stosunku prawnego zbliżonego do umowy o pracę, w ramach której odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez pracownika ponosi pracodawca. Umowa o zarządzanie określa w szczególności warunki świadczenia usług w ten sposób, że z zasady mają być one wykonywane w siedzibie Spółki, w godzinach jej pracy oraz z wykorzystaniem jej infrastruktury.
2017
20
paź

Istota:
1. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca, z tytułu usług wykonywanych na podstawie przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
2. Czy w sytuacji twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 Wnioskodawca (Zarządzający) może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca, z tytułu usług wykonywanych na podstawie przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Czy w sytuacji twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 Wnioskodawca (Zarządzający) może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W przedstawionym stanie faktycznym, jako Zarządzający, nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, a usługi z przedstawionej umowy nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Zachodzą tu przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy - przesłanki negatywne do uznania czynności wykonywanych w ramach przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką, za działalność gospodarczą. Wnioskodawca wykonuje bowiem czynności „ z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tytułu wykonania tych czynności Wnioskodawca (Zarządzający) jest związany ze zlecającym wykonanie tych czynności (Spółką) prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich ”.
2017
27
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie zawartej umowy w zakresie zarządzania.
Fragment:
(...) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. W opinii Wnioskodawcy, z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające, m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym, kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
2016
28
sty

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie zawartej umowy w zakresie zarządzania.
Fragment:
(...) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. W opinii Wnioskodawcy, z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające, m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym, kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
2016
28
sty

Istota:
Zapewnienie Zarządzającemu środków technicznych w celu realizacji zadań służbowych
Fragment:
Do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca nie pełni żadnej funkcji w Spółce, z którą zamierza zawrzeć Umowę o Zarządzanie. Wnioskodawca nie jest zatrudniony w Spółce, z którą zamierza zawrzeć Umowę o Zarządzanie na zasadach stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej ani spółdzielczego stosunku pracy. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca dopiero rozważa rozpoczęcie jej prowadzenia. W przyszłości, gdy Wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, ustali formę opodatkowania uzyskiwanych w ramach tej działalności przychodów na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskiwany z tytułu Umowy o Zarządzanie Wnioskodawca zamierza jednak opodatkowywać nie jako przychód z tytułu działalności gospodarczej, ale jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi sklasyfikowane w PKD jako „ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ”. Przychody uzyskiwane z Umowy o Zarządzanie Wnioskodawca zamierza zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawcy będą zapewnione następujące środki techniczne: pomieszczenia biurowe, obsługa sekretarska, urządzenia oraz infrastruktura biurowa, wyposażenie biurowe oraz środki łączności (w tym telefon do wykorzystywania na cele wynikające ze świadczenia usług na rzecz Spółki), samochód osobowy do wykorzystywania na cele wynikające ze świadczenia usług na rzecz Spółki.
2015
12
kwi

Istota:
Czy w tak opisanym stanie faktycznym zleceniodawca, który równocześnie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych właściwie zastosował, w odniesieniu do wynagrodzenia Dyrektora, w zakresie jego kosztów uzyskania przychodu, prawidłową stawkę ryczałtową w wysokości 20% przewidzianą w art. 22 ust. 9 pkt 4 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt lub umowa o podobnym charakterze. Tylko w sytuacji, kiedy umowa zlecenia nie została zawarta przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jak również podatnik nie wykonuje czynności na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (wymienionych w pkt 9 art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przychód tak uzyskany może być zakwalifikowany do przychodu z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy. W myśl art. 13 pkt 9 cytowanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów jest zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2014
25
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania wypłaconego Prezesowi Zarządu z tytułu rozwiązania umowy o zarządzanie.
Fragment:
W związku z podpisaniem ww. ugody, Pan S. zrzekł się wszelkich dalej idących roszczeń wynikających z umowy o zarządzanie, zawartej między nim a Spółką w dniu 1.06.2008 r., w szczególności roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za czynności objęte umową o zarządzanie z dnia 1.06.2008 r. oraz roszczeń o zapłatę dalej idącego odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie z nim umowy o zarządzanie. Z powyższego opisu sprawy wynika, że odszkodowanie zostało poniesione przez Spółkę i ma charakter definitywny. Odszkodowanie pozostaje także w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, gdyż osoba uprawniona do jego otrzymania była zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o zarządzanie. Odszkodowanie – jak wynika ze stanu faktycznego – było w istocie realizacją należności przysługujących Prezesowi Zarządu od Spółki z tytułu umowy o zarządzanie. W związku z tym wypłata odszkodowania przez Spółkę winna być traktowana tak jak wypłata z tytułu należności wynikających z umowy o zarządzanie. W świetle powyższego należy stwierdzić, że wypłacone przez Spółkę odszkodowanie na rzecz byłego Prezesa Zarządu z tytułu nieprawidłowego rozwiązania z nim umowy o zarządzanie miało związek z uzyskanym przychodem (zostało poniesione w celu uzyskania przychodu) i jako takie winno stanowić koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
23
wrz

Istota:
Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychodu uzyskane przez przedsiębiorcę z tytułu zawartej ze Spółką umowy o zarządzanie?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 listopada 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązków płatnika z tytułu przychodów uzyskanych przez przedsiębiorcę w związku z zawartą ze spółką umową o zarządzanie. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (Spółka) zawarł z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę o zarządzanie jednym z działów swojego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, z którym została podpisana umowa, nie wykonuje osobiście czynności związanych z zarządzaniem działem na rzecz Wnioskodawcy. Obowiązki te zostały powierzone w całości pracownikowi tegoż przedsiębiorcy. Pracownik przedsiębiorcy posiada odpowiednie wykształcenie jak również ma praktykę w zarządzaniu firmami. Przedsiębiorca nie posiada osobiście odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tego typu usługi. Przedsiębiorca co miesiąc wystawia Wnioskodawcy fakturę VAT na kwotę wynagrodzenia ustaloną w umowie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca z tytułu wypłaty wynagrodzenia przedsiębiorcy, zgodnie z umową o zarządzanie, jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych... W ocenie Wnioskodawcy, nie będzie on płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zapłaty wynagrodzenia przedsiębiorcy, zgodnie z umową, ponieważ przychód z tejże umowy będzie zakwalifikowany do przychodów z tytułu działalności gospodarczej a nie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście.
2014
1
maj

Istota:
Czy wynagrodzenie Zarządzającego (Prezesa Zarządu) zostało prawidłowo zakwalifikowane przez Spółkę do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozliczane w sposób określony w art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF, oraz czy składki ZUS z tytułu świadczonych usług zarządzania winny być liczone i odprowadzane do ZUS na zasadach ogólnych tzn. tak jak dla zleceniobiorców?
Fragment:
W dniu 18 czerwca 2013r. przedmiotowa Umowa o Zarządzanie Spółką została rozwiązana z Wiceprezesem Zarządu. Zgodnie z zawartą umową o Zarządzanie Spółką, zakaz konkurencji obowiązuje Spółkę w okresie 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. Spółka jest zobowiązana płacić Zarządzającemu 100% kwoty stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za każdy miesiąc objęcia Zarządzającego zakazem kkonkurencji, płatnej do 10 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło ustanie stosunku zatrudnienia. Były Wiceprezes Zarządu, który świadczył Spółce usługę zarządzania prowadzi nadał działalność gospodarczą (w ramach bowiem tej działalności została zawarta Umowa o Zarządzanie z której wynika klauzula o zakazie konkurencji) i jest nadal z tego tytułu podatnikiem VAT (tj. nie korzystał i niekorzystna z wyłączenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług). Rozliczenie z tytułu VAT jak wskazano wcześniej następuje nadal na podstawie wystawianych przez byłego Wiceprezesa faktur VAT. Przychody uzyskiwane przez Zarządzającego w okresie trwania Umowy jak również po jej rozwiązaniu są nadal opodatkowane podatkiem VAT na zasadach właściwych dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście za pośrednictwem Spółki jako płatnika, dochód jest opodatkowany analogicznie jak w okresie trwania Umowy o Zarządzanie tj. na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, a zaliczkę na podatek pobiera nadal zleceniodawca.
2014
20
mar

Istota:
Czy wynagrodzenie ze świadczenia usług wynikających z Umowy o zarządzanie - kontraktu menadżerskiego, jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt. 9 PIT, a dochód z tego źródła powinien być opodatkowany wg skali, o której mowa wart. 27 ust. 1 PIT?
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca oświadczył, iż czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenie usług nie są tożsame lub częściowo tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach umowy o zarządzanie. Umowa oświadczenie usług, wstanie faktycznym przedstawionym we wniosku w pkt. A, nie ma charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego, ani umów o podobnym charakterze. Wnioskodawca uzupełnił również własne stanowisko w sprawie. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wynagrodzenie ze świadczenia usług wynikających z „ Umowy o świadczenie usług ” można uznać za dochody osiągane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i skorzystać z ich opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c PIT... Czy wynagrodzenie ze świadczenia usług wynikających z Umowy o zarządzanie - kontraktu menadżerskiego, jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 PIT, a dochód z tego źródła powinien być opodatkowany wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PIT... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2. W zakresie pytania nr 1 zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna. Zdaniem Wnioskodawcy: Ad: 2 Wynagrodzenie za świadczenie usług wynikających z Umowy o zarządzanie - kontraktu menedżerskiego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 PIT, a dochód z tego źródła może być opodatkowany wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PIT.
2014
18
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.