Umowa o zarządzanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o zarządzanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zawarciem umowy o zarządzanie.

Fragment:

Spełniony jest także warunek drugi, ponieważ umowa cywilnoprawna przewiduje dla Zarządzającego stałe wynagrodzenie ( § 12.1 Umowy o zarządzanie). Jeżeli umowa przewiduje stałe wynagrodzenie, nie można mówić o ponoszeniu ryzyka ekonomicznego przez Zarządzającego. Zgodnie z umową o zarządzanie odpowiedzialność wobec osób trzecich leży po stronie Spółki, a nie po stronie faktycznego wykonawcy (Zarządzającego), co wyklucza samodzielny charakter jego działalności. Warunek będzie także spełniony, gdy dana umowa nie przewiduje takiej odpowiedzialności. Umowa o zarządzanie zawarta między Sp. z o. o. a Członkami Zarządu nie przewiduje odpowiedzialności wobec osób trzecich, mówi jedynie o ich odpowiedzialności wobec samej Spółki ( § 17 „ 1. W przypadku zaistnienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu/Członka Zarządu Spółka może żądać od niego odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 2. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 9, § 10, § 11 niniejszej umowy Prezes Zarządu/Członek Zarządu zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Spółki kary umownej w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. 3. Prezes Zarządu/Członek Zarządu zobowiązany jest w terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy do podpisania aktu notarialnego, na mocy którego dobrowolnie podda się egzekucji, w trybie art. 777 § 1, pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, tytułem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2. 4.

2018
14
kwi

Istota:

Przychód z umowy o zarządzanie zawartej z Wnioskodawcą nie będzie zaliczony do przychodu z działalności gospodarczej a to oznacza, że Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego z tytułu wypłacanego przedsiębiorcy wynagrodzenia.

Fragment:

W zamian za świadczenie na rzecz Wnioskodawcy specjalistycznych usług zarządzania Zarządzający będzie otrzymywał wynagrodzenie, płatne w odstępach comiesięcznych, na podstawie faktury VAT wystawionej w ramach działalności gospodarczej Zarządzającego Wnioskodawcy na podstawie Umowy o zarządzanie. Zarządzający planuje, w związku z rozpoczęciem świadczenia usług zarządczych rzecz Wnioskodawcy, złożenie do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej Zarządzającego z tytułu Umowy o zarządzanie stawką liniową. Zarządzający, jako członek zarządu Wnioskodawcy, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie w szczególności usług zarządzania, po zawarciu z Wnioskodawcą Umowy o zarządzanie, będzie świadczył usługi zarządzania Spółką na podstawie zawartej Umowy o zarządzanie i nie będzie świadczył usług na rzecz podmiotów innych, niż Wnioskodawca - jedynym źródłem przychodów Zarządzającego będzie, co do zasady, Umowa o zarządzanie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wynagrodzenie, które Zarządzający ma otrzymywać na podstawie Umowy o zarządzanie zawartej z Wnioskodawcą może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.

2018
14
kwi

Istota:

1. Czy wynagrodzenie, które Zarządzający ma otrzymywać na podstawie Umowy o zarządzanie zawartej z Wnioskodawcą może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy o PIT i czy w związku z tym Zarządzający ma prawo opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach! wskazanych w art. 30c w/w ustawy dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych i wówczas nie powstaje obowiązek pobrania przez Wnioskodawcę - jako płatnika - zaliczek na podatek dochodowy? W zdarzeniu przyszłym Zarządzający pełni przedmiotowe usługi zarządcze na rzecz Wnioskodawcy na podstawie wskazanej Umowy o zarządzanie oraz pełni usługi doradcze na rzecz innych, niż Wnioskodawca podmiotów na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych o usługi doradcze.2. Czy wynagrodzenie, które Zarządzający ma otrzymywać na podstawie Umów o świadczenie usług doradczych zawartych z podmiotami innymi, niż Spółka, której jest członkiem zarządu i z którą wiąże go Umowa o zarządzanie, może zostać zakwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy o PIT i czy w związku z tym Zarządzający ma prawo opodatkowania stawką liniową podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszącą 19% podstawy obliczenia podatku na zasadach wskazanych w art. 30c w/w ustawy dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej usług doradczych w sytuacji, gdy Zarządzający pełni przedmiotowe usługi na rzecz innych, niż Wnioskodawca podmiotów na podstawie zawieranych Umów o świadczenie usług doradczych przy czym otrzymuje on także, niezależnie od przychodu z tytułu Umów o świadczenie usług doradczych, wynagrodzenie od Wnioskodawcy na podstawie Umowy o zarządzanie zawartej ze Wnioskodawcą, którego pozostaje członkiem zarządu?

Fragment:

Wnioskodawca planuje zawrzeć Umowę o zarządzanie Spółką (zwaną dalej: „ Umową o zarządzanie ”) z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie w szczególności 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Osoba fizyczna, z którą zawrze Umowę o zarządzanie Wnioskodawca, będzie w dacie zawarcia umowy pełniła funkcję członka zarządu Spółki, na podstawie odpowiedniej czynności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), zwanej dalej: „ Ksh ”). Osoba, z którą zawarta zostanie Umowa o zarządzanie Spółką (zwana dalej: „ Zarządzającym ”) nie świadczyła nigdy pracy na rzecz Wnioskodawcy jako pracownik w ramach stosunku pracy. W zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nawiąże współpracę z Zarządzającym, będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, powołaną na stanowisko członka zarządu Spółki, w ramach Umowy o zarządzanie. W Umowie o zarządzanie Strony wprost wskażą, że Zarządzający został powołany do pełnienia funkcji członka zarządu, jak również iż jest on przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą obejmującą między innymi usługi zarządzania przedsiębiorstwami i doradztwo w zakresie zarządzania.

2018
27
sty

Istota:

 • uznania, że czynności realizowane przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy z września 2015r. stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym Zarządzający jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług
 • uznania, że czynności realizowane przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy z listopada 2016r. stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym Zarządzający jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług
 • Fragment:

  (...) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Z powołanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków: wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Zatem, w przypadku łącznego spełnienia ww. warunków, czynności podejmowanych przez osobę fizyczną nie uznaje się za czynności wykonywane w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.

  2017
  7
  gru

  Istota:

  Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie zawartej umowy o zarządzanie.

  Fragment:

  Wnioskodawca uważa, że czynności wykonywane w ramach Umowy o zarządzanie nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej określonej przepisami art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług. Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z Umową o zarządzanie Wnioskodawca świadczy usługi osobiście i nie angażuje dla potrzeb realizacji Umowy osób trzecich. W ramach wykonywania Umowy, w stosunkach zewnętrznych Zarządzający - działając jako organ Spółki - składa oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki, zgodnie z jej reprezentacją. Pomiędzy nim jako Zarządzającym a Spółką zachodzi taki stosunek prawny, który wykazuje cechy właściwe stosunkowi pracy, tj. podporządkowanie usługodawcy co do warunków realizacji umówionych czynności, określenie wynagrodzenia (jako kwoty stałej oraz zmiennej) oraz wykonywanie czynności korzystając zasadniczo z zagwarantowanych mu w Umowie zasobów Spółki. W analizowanym stanie faktycznym czynności wykonywane są więc w ramach stosunku prawnego zbliżonego do umowy o pracę, w ramach której odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez pracownika ponosi pracodawca. Umowa o zarządzanie określa w szczególności warunki świadczenia usług w ten sposób, że z zasady mają być one wykonywane w siedzibie Spółki, w godzinach jej pracy oraz z wykorzystaniem jej infrastruktury.

  2017
  6
  gru

  Istota:

  W zakresie nieuznania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

  Fragment:

  (...) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Z powołanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków: wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Zatem, w przypadku łącznego spełnienia ww. warunków, czynności podejmowanych przez osobę fizyczną nie uznaje się za czynności wykonywane w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.

  2017
  20
  paź

  Istota:

  Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie zawartej umowy o zarządzanie.

  Fragment:

  Wnioskodawca uważa, że czynności wykonywane w ramach Umowy o zarządzanie nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej określonej przepisami art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług. Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z Umową o zarządzanie Wnioskodawca świadczy usługi osobiście i nie angażuje dla potrzeb realizacji Umowy osób trzecich. W ramach wykonywania Umowy, w stosunkach zewnętrznych Zarządzający - działając jako organ Spółki - składa oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki, zgodnie z jej reprezentacją. Pomiędzy nim jako Zarządzającym a Spółką zachodzi taki stosunek prawny, który wykazuje cechy właściwe stosunkowi pracy, tj. podporządkowanie usługodawcy co do warunków realizacji umówionych czynności, określenie wynagrodzenia (jako kwoty stałej oraz zmiennej) oraz wykonywanie czynności korzystając zasadniczo z zagwarantowanych mu w Umowie zasobów Spółki. W analizowanym stanie faktycznym czynności wykonywane są więc w ramach stosunku prawnego zbliżonego do umowy o pracę, w ramach której odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez pracownika ponosi pracodawca. Umowa o zarządzanie określa w szczególności warunki świadczenia usług w ten sposób, że z zasady mają być one wykonywane w siedzibie Spółki, w godzinach jej pracy oraz z wykorzystaniem jej infrastruktury.

  2017
  27
  maj

  Istota:

  1. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca, z tytułu usług wykonywanych na podstawie przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
  2. Czy w sytuacji twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 Wnioskodawca (Zarządzający) może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

  Fragment:

  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca, z tytułu usług wykonywanych na podstawie przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Czy w sytuacji twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 Wnioskodawca (Zarządzający) może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W przedstawionym stanie faktycznym, jako Zarządzający, nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, a usługi z przedstawionej umowy nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Zachodzą tu przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy - przesłanki negatywne do uznania czynności wykonywanych w ramach przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką, za działalność gospodarczą. Wnioskodawca wykonuje bowiem czynności „ z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tytułu wykonania tych czynności Wnioskodawca (Zarządzający) jest związany ze zlecającym wykonanie tych czynności (Spółką) prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich ”.

  2016
  28
  sty

  Istota:

  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie zawartej umowy w zakresie zarządzania.

  Fragment:

  (...) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. W opinii Wnioskodawcy, z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające, m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym, kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

  2016
  28
  sty

  Istota:

  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie zawartej umowy w zakresie zarządzania.

  Fragment:

  (...) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. W opinii Wnioskodawcy, z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające, m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym, kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.