ITPB3/4511-238/16-15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Stanami Zjednoczonymi Ameryki - powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez zagranicznych artystów z tytułu ich działalności artystycznej z osobiście wykonywanej działalności artystycznej na terenie Polski na rzecz Wnioskodawcy, organizującego imprezy artystyczne w ramach działalności statutowej?
ITPB3/4511-238/16-15/ADinterpretacja indywidualna
 1. Stany Zjednoczone
 2. działalność artystyczna
 3. pobór podatku
 4. płatnik
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 6. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych m.in. na rzecz artystów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu ich uczestnictwa w organizowanym przez Wnioskodawcę wydarzeniu artystycznym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych m.in. na rzecz artystów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu ich uczestnictwa w organizowanym przez Wnioskodawcę wydarzeniu artystycznym.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 21 czerwca 2016 r. nr ITPB3/4511-238/16-2/AD wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.).

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzoną przez jej organizatora - jednostkę samorządu terytorialnego. Wnioskodawca działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora. Wnioskodawca w ramach wykonywanej przez siebie statutowej działalności artystycznej jest organizatorem imprez kulturalnych, w tym m. in. koncertów, występów kabaretów, spektakli itd., stanowiących wydarzenia artystyczne i/lub kulturalne. Działalność Wnioskodawcy finansowana jest z:

 1. środków z budżetu Miasta i Gminy w formie dotacji podmiotowej,
 2. środków z budżetu Miasta i Gminy w formie dotacji celowych udzielanych na konkretne imprezy,
 3. środków własnych tj. uzyskiwanych z prowadzonej działalności statutowej np. przychody z koncertów.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca uznaje, że jego działalność finansowana jest ze środków publicznych. Dotacje celowe i dotacje podmiotowe z Urzędu miasta, które otrzymuje płatnik są środkami publicznymi zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonawcami ww. wydarzeń kulturalnych, na podstawie umów zawieranych z Wnioskodawcą są także artyści zagraniczni. Wykonują oni w oparciu o powołane umowy autorskie dzieła muzyczne, teatralne itd.

Wykonawcy będą osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania - rezydencję podatkową - na terytorium Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Belgii, Francji, Włoch, Kanady, Japonii, Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz Białorusi.

Artyści z wyżej wymienionych państw będą posiadali certyfikaty rezydencji.

W celu uregulowania współpracy podpisywane będą umowy o dzieło bezpośrednio z artystami lub podmiotami reprezentującymi artystę, działającymi na rzecz muzyka. Wynagrodzenie jest przekazywane w całości na konto wskazane w umowie między Wnioskodawcą a wykonawcą lub podmiotem go reprezentującym. Umowa określać będzie m.in. zasady oraz wysokość wynagrodzenia.

Koszty koncertów pokrywane są z ww. środków pieniężnych, służących finansowaniu działalności Wnioskodawcy.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazuje, że:

 • artyści lub podmioty reprezentujące artystów z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy nie będą osiągały dochodów na terenie Polski poprzez zakład w rozumieniu art. 5 umowy polsko - niemieckiej i konwencji polsko - angielskiej, a w przypadku Ukrainy poprzez stałą placówkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 konwencji polsko – ukraińskiej;
 • mające mieć miejsce autorskie dzieła muzyczne, teatralne, itp. - w przypadku takich państw jak Włochy, Belgia, Kanada, Francja oraz Japonia nie będą wykonywane w ramach programu wymiany kulturalnej uzgodnionym pomiędzy Polską a danymi państwami (Włochy, Kanada, Japonia) bądź w ramach wymiany kulturalnej aprobowanej przez państwo, w którym artyści mają miejsce zamieszkania (Belgia i Francja);
 • z praktyki wynika, że najprawdopodobniej artysta będzie uczestniczył w dochodach agencji reprezentującej artystę. W dotychczasowych umowach umieszczane były niekiedy zapisy, że jakaś część wynagrodzenia pobieranego przez agencję stanowi honorarium artysty. Przy czym wnioskodawca jeśli taki zapis nie będzie umieszczony w umowach, które będzie zawierał w przyszłości nie będzie znał zasad rozliczeń pomiędzy artystą i reprezentującą artystę agencją. Tym bardziej, że jest to objęte tajemnicą handlową i jeśli artysta i/lub agencja nie chcą, nie muszą zawrzeć w umowie takich zapisów;
 • artyści ze Stanów Zjednoczonych Ameryki najczęściej nie przebywają w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, aczkolwiek w przypadku np. trasy koncertowej takiego artysty w Polsce być może zaistnieć taka sytuacja.

W związku z powyższym opisem sformułowano m.in. następujące pytanie.

Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Stanami Zjednoczonymi - powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez zagranicznych artystów z tytułu ich działalności artystycznej z osobiście wykonywanej działalności artystycznej na terenie Polski na rzecz Wnioskodawcy, organizującego imprezy artystyczne w ramach działalności statutowej...

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest to ograniczony obowiązek podatkowy.

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, przychodów z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Stosownie do art. 29 ust. 2 tejże ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Imprezy artystyczne organizowane przez Wnioskodawcę, jako działalność widowiskowa, mieszczą się w katalogu ustalonym w art. 29 ust. 1 pkt 2, w związku z czym przychód osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania za granicą opodatkowuje się na zasadach ustalonych w ustawie, chyba że obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W umowie Stanami Zjednoczonymi art. 15 ust. 1 wskazuje, że „Dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności może być opodatkowany przez to Umawiające się Państwo. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustępie 2 taki dochód będzie zwolniony od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo”.

Umowa nie zawiera odrębnego przepisu regulującego w sposób szczegółowy zasady opodatkowania dochodów z uzyskiwanych z tytułu działalności artystycznej, jak to miało miejsce analizując sytuację podatkową państw poprzednich. W związku z tym, do dochodów z działalności artystycznej znajdą zastosowanie przepisy regulujące opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania wolnego zawodu lub innej działalności o samodzielnym charakterze (art. 15 „Wolne zawody”). Stosownie do art. 15 ust. 1 umowy, dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności może być opodatkowany przez to państwo. Poza wyjątkami przewidzianymi w art. 15 ust. 2, taki dochód będzie zwolniony od opodatkowania przez drugie państwo.

Należy dodać, że art. 15 ust 2 umowy stanowi, że dochód taki, uzyskany przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw z wykonywania wolnego zawodu o samodzielnym charakterze w drugim państwie może być opodatkowany przez drugie państwo, jeżeli osoba fizyczna przebywa w tym drugim państwie przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego. Z powyższych przepisów wynika, że dochód uzyskiwany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych z tytułu samodzielnie wykonywanej działalności artystycznej na terytorium Polski będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce tylko w przypadku, jeśli osoba ta przebywa w Polsce przez okres przekraczający łącznie 183 dni w ciągu roku podatkowego. Jeżeli artysta, będący rezydentem w Stanach Zjednoczonych, przebywa w Polsce krócej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, jego dochód podlega opodatkowaniu wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Tym samym Wnioskodawca, nie będzie miał obowiązku pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do artysty, które ma miejsce zamieszkanie w Stanach Zjednoczonych oraz nie przebywa w Polsce przez okres przekraczający łącznie 183 dni w ciągu roku podatkowego. W związku z powyższym, płatnik w opisywanym stanie faktycznym nie jest zobowiązany do potrącenia podatku dochodowego. Taka sama zasada będzie obowiązywała w przypadku, w którym wynagrodzenie nie będzie wypłacane bezpośrednio artyście, ale innej osobie tj. reprezentującej artystę agencji artystycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy - uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a powołanej ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w wysokości 20% tych przychodów.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 29 ust. 2 ustawy).

Zgodnie zaś z art. 5a pkt 21 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Płatnik może więc nie pobierać zryczałtowanego podatku w ogóle, bądź też pobierać go w niższej stawce wynikającej z umowy. Pobranie podatku w stawce wynikającej z umowy, bądź też odstąpienie od poboru zryczałtowanego podatku możliwe jest bowiem tylko pod warunkiem udokumentowania płatnikowi dla celów podatkowych siedziby podatnika (odbiorcy płatności) uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że w ramach wykonywanej przez siebie statutowej działalności artystycznej jest organizatorem imprez artystycznych na terytorium Polski. Wykonawcami ww. wydarzeń kulturalnych, na podstawie umów zawieranych z Wnioskodawcą są także artyści zagraniczni. Wykonują oni w oparciu o umowy autorskie dzieła muzyczne, teatralne itd. Wykonawcy będą osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania - rezydencję podatkową – m.in. na terytorium Stanów Zjednoczonych. Artyści będą posiadali certyfikaty rezydencji. W celu uregulowania współpracy podpisywane będą umowy o dzieło bezpośrednio z artystami lub podmiotami reprezentującymi artystę. Wynagrodzenie jest przekazywane w całości na konto wskazane w umowie między Wnioskodawcą a wykonawcą lub podmiotem go reprezentującym. Umowa określać będzie m.in. zasady oraz wysokość wynagrodzenia. Koszty koncertów pokrywane są z ww. środków pieniężnych, służących finansowaniu działalności Wnioskodawcy. Działalność Wnioskodawcy finansowana jest ze środków publicznych. Dotacje celowe i dotacje podmiotowe z Urzędu miasta, które otrzymuje są środkami publicznymi zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Artyści ze Stanów Zjednoczonych Ameryki najczęściej nie przebywają w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, aczkolwiek w przypadku np. trasy koncertowej takiego artysty w Polsce być może zaistnieć taka sytuacja.

W procesie kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów uzyskiwanych w układzie transgranicznym (rozpatrując kwestię ograniczonego obowiązku podatkowego w odniesieniu do nierezydentów) należy przeprowadzić analizę:

 1. czy dane przysporzenie podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli tak, to
 2. czy Polska ma prawo do opodatkowania tego przysporzenia w świetle stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (o ile taka obowiązuje).

W przedmiotowym przypadku pierwsza z wyżej wymienionych przesłanek jest w sposób oczywisty spełniona z uwagi na jednoznaczne brzmienie wyżej powołanego art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analizując drugą z ww. przesłanek należy przeanalizować postanowienia umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. 1976, Nr 31, poz. 178).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. umowy zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Jeżeli w zyskach mieszczą się pozycje dochodu, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tamtych artykułów zastąpią postanowienia tego artykułu, jeżeli nie stanowi on inaczej ( art. 8 ust. 5 umowy).

Umowa polsko-amerykańska kwalifikuje na mocy art. 15 ust. 3 dochody uzyskiwane przez artystów jako dochody z wykonywania wolnego zawodu (określenie „wolny zawód” obejmuje między innymi samodzielne wykonywanie działalności naukowej, literackiej, artystycznej jak również samodzielną działalność lekarzy, adwokatów, inżynierów, architektów, lekarzy dentystów, dziennikarzy i innych).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej umowy dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności może być opodatkowany przez to Umawiające się Państwo. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustępie 2 taki dochód będzie zwolniony od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 umowy polsko-amerykańskiej, określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają Polską Rzeczpospolitą Ludową lub Stany Zjednoczone Ameryki stosownie do treści przepisu.

Określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych” oznacza:

 1. spółkę Stanów Zjednoczonych i
 2. jakąkolwiek osobę (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jako spółka) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarządcy majątku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez taką osobę z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych (art. 3 ust. 1 pkt 8 umowy).

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 4 umowy polsko-amerykańskiej określenie „osoba” oznacza osobę fizyczną, zarządcę majątku, spółkę, osobę prawną lub inne stowarzyszenie.

Natomiast określenie „spółka” oznacza stowarzyszenie lub każdą inną jednostkę organizacyjną, która dla celów podatkowych traktowana jest jako osoba prawna (art. 3 ust. 1 pkt 5 umowy).

Stosownie do treści ust. 2 art. 15 powołanej umowy dochód wymieniony w punkcie 1, uzyskany przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw z wykonywania wolnego zawodu o samodzielnym charakterze w drugim Umawiającym się Państwie może być opodatkowany przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli osoba fizyczna przebywa w tym drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Zatem, na tle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że skoro z wniosku nie wynika aby rezydenci niemieccy (agencje artystyczne reprezentujące artystów) uzyskiwali dochód za pośrednictwem stałej placówki posiadanej przez nich w Polsce, to w sytuacji gdy artyści ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nie będą przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, wypłacane przez Wnioskodawcę należności na ich rzecz bądź na rzecz agencji artystycznej ich reprezentującej nie będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku pobrania na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.