ITPB3/4511-238/16-12/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Rosją - powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez zagranicznych artystów z tytułu ich działalności artystycznej z osobiście wykonywanej działalności artystycznej na terenie Polski na rzecz Wnioskodawcy, organizującego imprezy artystyczne w ramach działalności statutowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych m.in. na rzecz artystów z Rosji z tytułu ich uczestnictwa w organizowanym przez Wnioskodawcę wydarzeniu artystycznym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych m.in. na rzecz artystów z Rosji z tytułu ich uczestnictwa w organizowanym przez Wnioskodawcę wydarzeniu artystycznym.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 21 czerwca 2016 r. nr ITPB3/4511-238/16-2/AD wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.).

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzoną przez jej organizatora - jednostkę samorządu terytorialnego. Wnioskodawca działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora. Wnioskodawca w ramach wykonywanej przez siebie statutowej działalności artystycznej jest organizatorem imprez kulturalnych, w tym m. in. koncertów, występów kabaretów, spektakli itd., stanowiących wydarzenia artystyczne i/lub kulturalne. Działalność Wnioskodawcy finansowana jest z:

 1. środków z budżetu Miasta i Gminy w formie dotacji podmiotowej,
 2. środków z budżetu Miasta i Gminy w formie dotacji celowych udzielanych na konkretne imprezy,
 3. środków własnych tj. uzyskiwanych z prowadzonej działalności statutowej np. przychody z koncertów.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca uznaje, że jego działalność finansowana jest ze środków publicznych. Dotacje celowe i dotacje podmiotowe z Urzędu miasta, które otrzymuje płatnik są środkami publicznymi zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonawcami ww. wydarzeń kulturalnych, na podstawie umów zawieranych z Wnioskodawcą są także artyści zagraniczni. Wykonują oni w oparciu o powołane umowy autorskie dzieła muzyczne, teatralne itd.

Wykonawcy będą osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania - rezydencję podatkową - na terytorium Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Belgii, Francji, Włoch, Kanady, Japonii, Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz Białorusi.

Artyści z wyżej wymienionych państw będą posiadali certyfikaty rezydencji.

W celu uregulowania współpracy podpisywane będą umowy o dzieło bezpośrednio z artystami lub podmiotami reprezentującymi artystę, działającymi na rzecz muzyka. Wynagrodzenie jest przekazywane w całości na konto wskazane w umowie między Wnioskodawcą a wykonawcą lub podmiotem go reprezentującym. Umowa określać będzie m.in. zasady oraz wysokość wynagrodzenia.

Koszty koncertów pokrywane są z ww. środków pieniężnych, służących finansowaniu działalności Wnioskodawcy.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazuje, że:

 • artyści lub podmioty reprezentujące artystów z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy nie będą osiągały dochodów na terenie Polski poprzez zakład w rozumieniu art. 5 umowy polsko - niemieckiej i konwencji polsko - angielskiej, a w przypadku Ukrainy poprzez stałą placówkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 konwencji polsko – ukraińskiej;
 • mające mieć miejsce autorskie dzieła muzyczne, teatralne, itp. - w przypadku takich państw jak Włochy, Belgia, Kanada, Francja oraz Japonia nie będą wykonywane w ramach programu wymiany kulturalnej uzgodnionym pomiędzy Polską a danymi państwami (Włochy, Kanada, Japonia) bądź w ramach wymiany kulturalnej aprobowanej przez państwo, w którym artyści mają miejsce zamieszkania (Belgia i Francja);
 • z praktyki wynika, że najprawdopodobniej artysta będzie uczestniczył w dochodach agencji reprezentującej artystę. W dotychczasowych umowach umieszczane były niekiedy zapisy, że jakaś część wynagrodzenia pobieranego przez agencję stanowi honorarium artysty. Przy czym wnioskodawca jeśli taki zapis nie będzie umieszczony w umowach, które będzie zawierał w przyszłości nie będzie znał zasad rozliczeń pomiędzy artystą i reprezentującą artystę agencją. Tym bardziej, że jest to objęte tajemnicą handlową i jeśli artysta i/lub agencja nie chcą, nie muszą zawrzeć w umowie takich zapisów;
 • artyści ze Stanów Zjednoczonych Ameryki najczęściej nie przebywają w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego, aczkolwiek w przypadku np. trasy koncertowej takiego artysty w Polsce być może zaistnieć taka sytuacja.

W związku z powyższym opisem sformułowano m.in. następujące pytanie.

Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Rosją - powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce od dochodów uzyskiwanych przez zagranicznych artystów z tytułu ich działalności artystycznej z osobiście wykonywanej działalności artystycznej na terenie Polski na rzecz Wnioskodawcy, organizującego imprezy artystyczne w ramach działalności statutowej...

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest to ograniczony obowiązek podatkowy.

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, przychodów z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Stosownie do art. 29 ust. 2 tejże ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Imprezy artystyczne organizowane przez Wnioskodawcę, jako działalność widowiskowa, mieszczą się w katalogu ustalonym w art. 29 ust. 1 pkt 2, w związku z czym przychód osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania za granicą opodatkowuje się na zasadach ustalonych w ustawie, chyba że obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W umowie z Rosją art. 17 ust. 1 wskazuje, że „Bez względu na postanowienia artykułów 12 i 13 niniejszej umowy, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie”.

Umowa z Rosją nie zawiera żadnych specjalnych uregulowań dotyczących opodatkowania wynagrodzenia artystów z występów finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z umową z Rosją dochód z „osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie”. Oznacza to, na zasadach wykładni logicznej odnoszącej się do poprzednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, że dochód z działalności artystycznej, opisanej w stanie faktycznym może być opodatkowany zarówno w Rosji, jak i w Polsce, a Wnioskodawca ma obowiązek potrącić podatek dochodowy.

W związku z powyższymi postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, powołane przepisy ustanawiają ogólną zasadę opodatkowania dochodów z tytułu działalności artystycznej, zgodnie z którą dochód podlega opodatkowaniu w Polsce (na mocy umowy z Rosją może być również w Rosji). W związku z tym, na organizatorze powstaje obowiązek potrącania podatku dochodowego w Polsce, poza sytuacją artysty z Rosji. Artykuł 17 ust. 2 ww. umowy ma zastosowanie w sytuacji, kiedy wynagrodzenie nie jest wypłacane bezpośrednio artyście, ale reprezentującej ją osobie (zarówno fizycznej, jak i agencji będącej osobą prawną). Zgodnie z powyższymi przepisami: jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty nie przypada temu artyście lecz innej osobie, dochód taki - bez względu na postanowienia artykułów 5, 12 i 13 niniejszej umowy - może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana (umowa z Rosją). Należy więc zastosować analogiczne rozwiązanie, jak przy opodatkowaniu wynagrodzenia przypadającego bezpośrednio artyście, gdyż powstaje obowiązek podatkowy w Polsce. W takim przypadku również, Wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek potrącić podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy - uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a powołanej ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w wysokości 20% tych przychodów.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 29 ust. 2 ustawy).

Zgodnie zaś z art. 5a pkt 21 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Płatnik może więc nie pobierać zryczałtowanego podatku w ogóle, bądź też pobierać go w niższej stawce wynikającej z umowy. Pobranie podatku w stawce wynikającej z umowy, bądź też odstąpienie od poboru zryczałtowanego podatku możliwe jest bowiem tylko pod warunkiem udokumentowania płatnikowi dla celów podatkowych siedziby podatnika (odbiorcy płatności) uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że w ramach wykonywanej przez siebie statutowej działalności artystycznej jest organizatorem imprez artystycznych na terytorium Polski. Wykonawcami ww. wydarzeń kulturalnych, na podstawie umów zawieranych z Wnioskodawcą są także artyści zagraniczni. Wykonują oni w oparciu o umowy autorskie dzieła muzyczne, teatralne itd. Wykonawcy będą osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania - rezydencję podatkową – m.in. na terytorium Rosji. Artyści będą posiadali certyfikaty rezydencji. W celu uregulowania współpracy podpisywane będą umowy o dzieło bezpośrednio z artystami lub podmiotami reprezentującymi artystę. Wynagrodzenie jest przekazywane w całości na konto wskazane w umowie między Wnioskodawcą a wykonawcą lub podmiotem go reprezentującym. Umowa określać będzie m.in. zasady oraz wysokość wynagrodzenia. Koszty koncertów pokrywane są z ww. środków pieniężnych, służących finansowaniu działalności Wnioskodawcy. Działalność Wnioskodawcy finansowana jest ze środków publicznych. Dotacje celowe i dotacje podmiotowe z Urzędu miasta, które otrzymuje są środkami publicznymi zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W procesie kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów uzyskiwanych w układzie transgranicznym (rozpatrując kwestię ograniczonego obowiązku podatkowego w odniesieniu do nierezydentów) należy przeprowadzić analizę:

 1. czy dane przysporzenie podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli tak, to
 2. czy Polska ma prawo do opodatkowania tego przysporzenia w świetle stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (o ile taka obowiązuje).

W przedmiotowym przypadku pierwsza z wyżej wymienionych przesłanek jest w sposób oczywisty spełniona z uwagi na jednoznaczne brzmienie wyżej powołanego art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analizując drugą z ww. przesłanek należy przeanalizować postanowienia umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 22 maja 1992 r. (Dz.U. 1993, Nr 125, poz. 569).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. umowy zyski osiągane w jednym Umawiającym się Państwie przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w pierwszym Państwie tylko wówczas, gdy dane zyski są osiągane przez położony w tym Państwie zakład i tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej umowy, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu ( art. 5 ust. 6 umowy).

W myśl art. 13 ust. 1 umowy polsko-rosyjskiej, dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Określenie „wolny zawód” zostało zdefiniowane w art. 13 ust. 2 umowy polsko-rosyjskiej. Obejmuje ono w szczególności obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych.

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 umowy, bez względu na postanowienia artykułów 12 i 13 niniejszej umowy, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Natomiast, zgodnie z treścią ust. 2 tegoż artykułu, jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością takiego artysty lub sportowca nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, dochód taki - bez względu na postanowienia artykułów 5, 12 i 13 niniejszej umowy - może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) umowy polsko-rosyjskiej, określenie „osoba” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inne zrzeszenie osób utworzone zgodnie z ustawodawstwem Umawiającego się Państwa i które jest traktowane jako osoba prawna dla celów podatkowych w tym Państwie.

W tym miejscu wskazać należy, że zawarte w art. 17 ust. 1 i 2 umowy polsko-rosyjskiej sformułowanie, że dochód „może być opodatkowany” nie oznacza możliwości wyboru, w którym państwie dochód ten podlega opodatkowaniu. Sformułowanie to oznacza, że państwo, w którym działalność artysty jest wykonywana (tj. Polska) ma prawo opodatkować takie dochody, jeżeli na podstawie polskich przepisów dochody te podlegają w Polsce opodatkowaniu. Używane w umowach bilateralnych słowo „może” należy zatem rozumieć jako prawo administracji skarbowej danego państwa do opodatkowania określonych rodzajów dochodów. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przyznają więc państwu będącemu stroną umowy prawo do opodatkowania danego rodzaju dochodu, jeżeli ustawodawstwo wewnętrzne nakłada podatek na taki rodzaj dochodu (przychodu) - a taki obowiązek nakłada art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, na tle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że dochód artystów, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rosji, z tytułu wykonywania działalności artystycznej w Polsce na podstawie umowy o dzieło, podlega opodatkowaniu w Polsce. Dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce zarówno w przypadku, gdy jest wypłacany bezpośrednio artyście jak i w przypadku gdy wypłata ta następuje za pośrednictwem agencji artystycznej lub innej osoby fizycznej. W rozpatrywanej sprawie na sposób opodatkowania nie wpływa źródło finansowania dochodu uzyskanego przez artystów ani fakt czy wykonywanie działalności artystycznej będzie w ramach wymiany (współpracy) kulturalnej uzgodnionej między państwami, gdyż polsko-rosyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawiera dodatkowych postanowień w tym zakresie. W konsekwencji, na Wnioskodawcy - jako podmiocie wypłacającym należności na rzecz artystów z Rosji bądź na rzecz agencji artystycznej reprezentującej artystów - będą ciążyły obowiązki płatnika.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.