ITPB2/415-453/13/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy otrzymywane świadczenie emerytalne z Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2013 r. (data wpływu 24 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od 2011 r. otrzymuje z Niemiec świadczenie o charakterze emerytalnym. W 2011 r. było to świadczenie w kwocie x zł x gr rocznie, a w 2012 r. x zł x gr rocznie. Świadczenie to jest wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczenia społecznego w związku długoletnią pracą w Niemczech. Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazuję, iż od 2011 r. ma miejsce zamieszkania w Polsce.

Bank w powyższych latach nie pobierał podatku z tytułu wypłaconego świadczenia, kwalifikując je jako emerytury-renty zagraniczne, dochód zwolniony od podatku. Od 2012 r. Wnioskodawczyni opłaca jednak dobrowolnie zaliczkę na podatek dochodowy od niemieckich świadczeń emerytalnych. Oprócz tego świadczenia Wnioskodawczyni otrzymuje również emeryturę krajową z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymywane świadczenie emerytalne z Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce...
 2. Czy Wnioskodawczyni musi opłacać od niego zaliczki na podatek dochodowy w Polsce...
 3. Czy świadczenie emerytalne podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym (PIT-36) jako dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni otrzymywane świadczenie emerytalne z Niemiec nie podlega opodatkowaniu w Polsce, więc nie musi opłacać od niego zaliczek na podatek w Polsce i nie podlega ono wykazaniu w zeznaniu rocznym (PIT-36) jako dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej.

W przedmiotowym stanie faktycznym przede wszystkim należy odwołać się do przepisów umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie. Jak stanowi art. 18 ust. 2 umowy bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Zatem płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych z Niemiec, podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech. Oznacza to, że niemiecka emerytura nie podlega opodatkowaniu w Polsce, tj. w Polsce nie jest zwolniona od podatku, lecz w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Oznacza to, iż nie ma również obowiązku płacenia w Polsce zaliczek na podatek od otrzymywanych świadczeń.

Przepis art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że jeśli podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Metoda wyłączenia z progresją (opisana w powyższym przepisie ustawy) ma zastosowanie w sytuacji, w której dochód zagraniczny może być opodatkowany w Polsce (nie ma zastrzeżenia opodatkowania wyłączenie u źródła) i jednocześnie jest on w Polsce zwolniony od opodatkowania (na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Skoro jednak opisana emerytura jest otrzymywana z niemieckiego systemu ubezpieczeń socjalnych, to taka emerytura -zgodnie z powyższą umową - podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. W związku z powyższym, wskazać należy, iż w przedmiotowej sprawie nie występuje podwójne opodatkowanie przychodu uzyskanego z tego tytułu. Zatem nie znajduje zastosowania przewidziana w umowie międzynarodowej metoda unikania podwójnego opodatkowania. W Polsce opisana emerytura nie jest zwolniona od podatku, lecz w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Skoro tak, to metoda wyłączenia z progresją nie ma tutaj zastosowania. Dochody z niemieckiej emerytury (z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych) nie wpływają więc na stawkę podatkową dla dochodów z Polski i nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym (PIT-36) jako dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej.

Podsumowując, emerytura otrzymywana z niemieckiego obowiązkowego sytemu ubezpieczeń socjalnych nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, a także z uwagi na obowiązujące w tym zakresie regulacje polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie istnieje również obowiązek wykazywania jej w zeznaniu rocznym i opłacania zaliczek. Brak również podstaw do tego, aby dochody niepodlegające w Polsce opodatkowaniu były traktowane tak jak dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zatem wykazywanie ich w zeznaniach rocznych - chociażby jako dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej- również należy uznać za nieuzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a cytowanej ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Stosownie do art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 12 poz. 90) emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 cytowanej umowy bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytury i renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas stosownie do ww. art. 18 ust. 2 umowy płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

 • ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
 • ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
 • ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz
 • ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z tych pięciu działów mogą mieć formę zasiłków jednorazowych lub bieżących świadczeń stałych. Niemniej jednak wyłączne prawo do opodatkowania w Niemczech dotyczy zarówno bieżących stałych świadczeń, jak i jednorazowych zasiłków pochodzących ze wszystkich ww. działów ustawowego ubezpieczenia.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni od 2011 r. otrzymuje z Niemiec świadczenie o charakterze emerytalnym. W 2011 r. było to świadczenie w kwocie x zł x gr rocznie, a w 2012 r. x zł x gr rocznie. Świadczenie to jest wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczenia społecznego w związku długoletnią pracą w Niemczech. Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazuję, iż od 2011 r. ma miejsce zamieszkania w Polsce.

Bank w powyższych latach nie pobierał podatku z tytułu wypłaconego świadczenia, kwalifikując je jako emerytury-renty zagraniczne, dochód zwolniony od podatku. Od 2012 r. Wnioskodawczyni opłaca jednak dobrowolnie zaliczkę na podatek dochodowy od niemieckich świadczeń emerytalnych. Oprócz tego świadczenia Wnioskodawczyni otrzymuje również emeryturę krajową z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uwzględniając zatem przedstawiony stan faktyczny, jak i obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że świadczenie emerytalne wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Ponadto, nie ma zastosowania w tym przypadku metoda unikania podwójnego opodatkowania, bowiem przedmiotowe dochody, zgodnie z cytowaną umową podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech. W konsekwencji od dochodów tych nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, jak również nie należy wykazywać ich w zeznaniu podatkowym, ani uwzględniać dla celów progresji, tj. do ustalenia stopy podatkowej mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80- 219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń