IPTPB3/4511-72/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

Obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 obejmującej osiągnięty za pośrednictwem Banku przychód z tytułu świadczenia emerytalnego lub rentowego, pochodzącego z Republiki Federalnej Niemiec.
IPTPB3/4511-72/15-2/IRinterpretacja indywidualna
  1. emerytura
  2. informacja
  3. płatnik
  4. renta zagraniczna
  5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Pobór zaliczek przez pozostałych płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 obejmującej osiągnięty za pośrednictwem Banku przychód z tytułu świadczenia emerytalnego lub rentowego, pochodzącego z Republiki Federalnej Niemiec – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 obejmującej osiągnięty za pośrednictwem Banku przychód z tytułu świadczenia emerytalnego lub rentowego, pochodzącego z Republiki Federalnej Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Bank jako podmiot finansowy realizuje wypłaty świadczeń z tytułu rent i emerytur z zagranicy wypłacanych osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Na mocy art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent”. W myśl powyższego zapisu Bank jako płatnik pobiera miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych za pośrednictwem Banku zagranicznych świadczeń emerytalnych i rentowych pochodzących z zagranicznych systemów emerytalno-rentowych, a otrzymywanych przez klientów Banku, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu udokumentowania charakteru emerytury/renty i prawa do zwolnienia jej z obowiązku poboru zaliczki na podatek lub/i potrącenia składki zdrowotnej, Klient Banku zobligowany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zwolnienie świadczenia emerytalnego/rentowego z potrąceń. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym, niż język polski, Klient zobowiązany jest dostarczyć do Banku ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Realizowane za pośrednictwem Banku zagraniczne świadczenia emerytalne i rentowe w dużej części przekazywane są z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stosownie do postanowień zawartych w niektórych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie emerytur, rent i innych podobnych płatności, płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Rzeczypospolitej Polskiej) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (źródło pochodzenia), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (źródło pochodzenia). Wśród realizowanych za pośrednictwem Banku zagranicznych świadczeń emerytalnych i rentowych znajdują się świadczenia pochodzące z niemieckiego, obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, zagraniczne świadczenia emerytalne lub rentowe, pochodzące z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych są opodatkowane w Niemczech.

W świetle powyższego, według Wnioskodawcy, mamy do czynienia z zasadą wyłącznego opodatkowania świadczenia w kraju jego pochodzenia i tym samym Bank nie jest zobowiązany do pobrania od Klienta zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ świadczenie takie w Polsce nie podlega opodatkowaniu na mocy stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Bank, na mocy art. 39 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany jest do sporządzenia wg ustalonego wzoru i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, imiennej Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), w której wykazać należy dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Bank w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-11 obejmującej osiągnięty za pośrednictwem Banku przychód z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego, pochodzącego z Republiki Federalnej Niemiec z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, niepodlegający, na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, Bank działając zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ust. 1 i 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, a także w oparciu o posiadane informacje pozyskane na podstawie:

  1. oświadczeń klientów Banku o tym, że świadczenie jest emeryturą, rentą otrzymywaną z Niemiec,
  2. dokumentów przedstawionych przez klientów, przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego z języka niemieckiego na język polski, które potwierdzają źródło wypłaty emerytury, renty oraz ich kwoty

nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego, pochodzącego z Republiki Federalnej Niemiec z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, emerytury i renty wypłacane klientom Banku z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, między innymi z Niemcami, podlegają opodatkowaniu, zgodnie z tymi umowami, tylko w tym drugim Państwie (źródło pochodzenia) i tym samym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

W myśl art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 ww. ustawy, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ww. ustawy, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Bank nie wykazuje w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, dochodów zwolnionych od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Dochód z tytułu otrzymania renty i emerytury z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym z Republiką Federalną Niemiec nie stanowi dochodu zwolnionego w Polsce z opodatkowania na podstawie zastosowania odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania tylko stanowi przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce, w związku z czym nie wymaga wykazywania go w zeznaniu rocznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane m.in. osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent.

Stosownie do treści art. 35 ust. 3 ww. ustawy (...) w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank jako podmiot finansowy realizuje wypłaty świadczeń z tytułu rent i emerytur z zagranicy wypłacanych osobowym fizycznym mającym miejsce zamieszkania na terenie Polski. W celu udokumentowania charakteru emerytury/renty i prawa do zwolnienia jej z obowiązku poboru zaliczki na podatek lub/i potrącenia składki zdrowotnej, Klient Banku zobligowany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zwolnienie świadczenia emerytalnego/rentowego z potrąceń. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym, niż język polski, Klient zobowiązany jest dostarczyć do Banku ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Realizowane za pośrednictwem Banku zagraniczne świadczenia emerytalne i rentowe w dużej części przekazywane są z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych krajów, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wśród realizowanych za pośrednictwem Banku zagranicznych świadczeń emerytalnych i rentowych znajdują się świadczenia pochodzące z niemieckiego, obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

W przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie uregulowania zawarte w umowie z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej Umowy, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ww. Umowy bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Z powyższych przepisów wynika, że emerytura otrzymywana z Niemiec, wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia (płatności) są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Republiki Federalnej Niemiec, bowiem wówczas stosownie do ww. art. 18 ust. 2 ww. Umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Mając na względzie powyższe, emerytury lub renty wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, podlegają opodatkowaniu, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 ww. Umowy tylko w Niemczech i tym samym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Stosownie do treści art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdanie ostatnie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11 wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Emerytury, renty, wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych nie stanowią dochodu zwolnionego od podatku na podstawie ww. Umowy, co zostało wykazane powyżej.

W związku z powyższym Bank nie jest obowiązany do sporządzania informacji PIT-11 obejmującej osiągnięty za pośrednictwem Banku przychód z tytułu zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego, pochodzącego z Republiki Federalnej Niemiec z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych jako dochodu zwolnionego w Polsce z opodatkowania, gdyż jak wykazano wyżej dochód ten nie jest zwolniony z opodatkowania, lecz na podstawie powołanego wyżej art. 18 ust. 2 Umowy polsko-niemieckiej nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podlega opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.