IPPB5/4510-680/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Istnienie zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle umowy polsko - szwajcarskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.
IPPB5/4510-680/15-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. ograniczony obowiązek podatkowy
 2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 3. zakłady osób zagranicznych
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

F. AG (dalej: „F. AG” lub „Wnioskodawca”), spółka z siedzibą w Szwajcarii, planuje rozpoczęcie świadczenia usług na rzecz klientów w Polsce i jest zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia polskich konsekwencji podatkowych planowanej działalności. Z tego względu, F. AG występuje z niniejszym wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego. F. AG należy do międzynarodowej grupy F. działającej w branży usług opieki zdrowotnej związanych z terapią komórkami macierzystymi.

Grupa F. prowadzi trzy główne rodzaje działalności:

 • przekazywanie komórek macierzystych pobranych przy porodzie z krwi i tkanki pępowinowej do placówek medycznych na potrzeby bieżących terapii,
 • utrzymywanie zapasu takich komórek na potrzeby publiczne, w tym prowadzenie banku komórek macierzystych dla polskiego Ministerstwa Zdrowia,
 • utrzymywanie zapasu komórek w imieniu dawców do ich prywatnego użytku.

Usługi świadczone są w ramach sieci laboratoriów, biur obsługi klienta i terenowych konsultantów medycznych w około 20 krajach europejskich. Obecnie, w skład Grupy F. wchodzi 7 zakładów przetwarzania komórek macierzystych, znajdujących się na Węgrzech, w Rumunii, Hiszpanii, Turcji i w Polsce. Grupa współpracuje też z wieloma laboratoriami partnerskimi, w tym w Niemczech oraz Szwajcarii i obsługuje ponad 100 tys. klientów indywidualnych.

Usługi Grupy F. są oferowane klientom indywidualnym (tzw. segment B2C) oraz klientom instytucjonalnym i biznesowym (tzw. segment B2B).

1.1 Usługi świadczone przez podmioty z Grupy F. na rzecz klientów indywidualnych

Podmioty z Grupy F. świadczą na rzecz klientów indywidualnych następujące usługi (dalej: „Usługi dla OF”):

 • pozyskanie krwi i tkanki pępowinowej podczas porodu (krew i tkanka pępowinowa jest gromadzona w specjalnym zestawie pobraniowym);
 • badanie krwi i tkanki pępowinowej w laboratorium oraz kwalifikacja do przechowywania komórek macierzystych;
 • przechowywanie komórek macierzystych w laboratorium.

W zależności od wariantu wybranego przez klienta, usługi mogą również obejmować m.in. pozyskanie sznura pępowiny i jego przechowywanie.

Pozyskany materiał biologiczny stosowany jest w hematologii, neurologii, onkologii, kardiologii i ortopedii w ramach standardowych zabiegów (np. transplantacje szpiku kostnego), badań klinicznych i terapii eksperymentalnych. Wynika to z faktu, że krew pępowinowa i tkanka pępowiny stanowią bogate źródło komórek macierzystych, które, podobnie jak komórki ze szpiku kostnego, łatwo można przeszczepiać, by przywrócić funkcjonowanie układu krwionośnego i immunologicznego. Ponadto, komórki te są bardziej skuteczne niż komórki macierzyste pozyskane od dorosłych dawców.

1.2 Planowana restrukturyzacja Grupy F.

Obecnie Grupa F. rozważa restrukturyzację modelu działalności w Europie i centralizację funkcji w obszarze Usług dla OF. W wyniku restrukturyzacji, F. AG stanie się stroną umów o świadczenie Usług dla OF na rzecz klientów indywidualnych, tj. klientów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami podatku od towarów i usług, niezależnie od miejsca zamieszkania klientów indywidualnych. W efekcie, F. AG będzie stroną umów z klientami mającymi miejsce zamieszkania również w Polsce i będzie świadczyć na ich rzecz Usługi dla OF. Spółki lokalne Grupy F. (posiadające siedzibę w różnych krajach europejskich, w tym w Polsce) pozostaną odpowiedzialne za świadczenie usług na rzecz klientów biznesowych i instytucjonalnych. Dodatkowo, spółki te staną się podwykonawcami F. AG w wybranych obszarach.

Dzięki planowanej centralizacji usług na rzecz klientów indywidualnych w F. AG, Grupa F. zamierza osiągnąć wyższy poziom umiędzynarodowienia segmentu przechowywania komórek macierzystych oraz związane z tym korzyści ekonomiczne. Główne przyczyny reorganizacji wewnątrz Grupy F. podsumować można następująco:

 • Nowy model działalności pozwoli klientom wybrać miejsce badania krwi i przechowywania komórek macierzystych inne niż kraj pobrania komórek, w szczególności wykonanie tych usług w Szwajcarii. Umożliwi to Grupie F. lepsze dopasowanie się do preferencji klientów i dotarcie do szerszego grona klientów.
 • Centralizacja funkcji w F. AG umożliwi Grupie F. łatwiejsze pozyskiwanie klientów. Oferowanie usług klientom w nowych krajach nie będzie już warunkowane posiadaniem laboratorium w danym kraju. F. AG będzie mógł oferować nowym klientom badanie i przechowywanie komórek w jakimkolwiek innym kraju, w którym Grupa F. takie laboratoria posiada lub w którym laboratoria prowadzą partnerzy zewnętrzni.
 • Nowy model pozwoli na rozszerzenie skali działalności poprzez nawiązanie kontaktów przez F. AG z niezależnymi usługodawcami - wyspecjalizowanymi laboratoriami, które nie świadczą usług dla klientów indywidualnych lub przedstawicielami handlowymi nieposiadającymi własnej bazy medycznej.
 • Posiadanie jednolitego systemu informatycznego obsługującego docelowo ponad 100 tys. aktywnych klientów i całość działań wobec konsumentów znacząco zmniejszy koszt utrzymania i rozwoju Grupy F. w porównaniu z modelem zakładającym utrzymywanie odrębnych systemów w lokalnych spółkach.
 • Scentralizowany model zapewni osiągnięcie zgodności ze standardami grupy w zakresie obsługi klienta i działalności na poszczególnych rynkach.
 • Centralizacja działalności w Szwajcarii zapewni Grupie F. obecność w kraju, który jest światowym centrum działalności badawczo-rozwojowej w branży medycznej.
 • Centralizacja działalności w segmencie usług dla klientów indywidualnych na poziomie F. AG powinna przełożyć się na oszczędności finansowe dla Grupy. Dzięki skonsolidowaniu części funkcji w F. AG, Grupa może zrezygnować z utrzymywania tych funkcji w lokalnych spółkach.
 • Oczekuje się, że F. AG, jako podmiot odpowiedzialny za rozwój segmentu usług dla klientów indywidualnych w całej Europie, będzie w stanie wynegocjować z dostawcami (np. laboratoriami zewnętrznymi, agencjami marketingowymi) bardziej korzystne warunki transakcji, niż w sytuacji, gdyby robiły to rozproszone spółki lokalne.

1.3 Zakres działalności F. AG

Jak wskazano powyżej, w F. AG zostaną scentralizowane funkcje w zakresie Usług dla OF. F. AG będzie świadczyć na rzecz klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym również na rzecz klientów mających miejsce zamieszkania w Polsce, usługi w zakresie:

 • pozyskiwania krwi i tkanki pępowinowej podczas porodu;
 • badania krwi i tkanki pępowinowej w laboratorium oraz kwalifikacji do przechowywania komórek macierzystych;
 • przechowywania komórek macierzystych w laboratorium.

Umowy na Usługi dla OF będą zawierane pomiędzy F. AG i klientami indywidualnymi (sam proces zawierania umów z klientami w Polsce został opisany w pkt 1.4.2 poniżej). F. AG będzie ponosił wszelkie ryzyka prawne i biznesowe związane z tymi umowami.

F. AG jest podmiotem posiadającym zarejestrowaną siedzibę w Szwajcarii i będącym szwajcarskim rezydentem dla celów podatków dochodowych. W szczególności, F. AG będzie zatrudniał w Szwajcarii personel i będzie posiadać aktywa niezbędne do prowadzenia działalności w obszarze Usług dla OF, w szczególności:

 1. W ramach F. AG będzie funkcjonował zarząd , który będzie podejmował kluczowe decyzje dotyczące strategii, rozwoju i realizacji Usług dla OF w Grupie F. Posiedzenia zarządu i kluczowe decyzje będą podejmowane na terytorium Szwajcarii. W skład zarządu F. AG będą wchodzili również szwajcarscy rezydenci podatkowi, w tym dyrektor generalny zarządzający tą spółką.
 2. F. AG, jako podmiot odpowiedzialny za rozwój Usług dla OF na rynku szwajcarskim i rynkach lokalnych, będzie zatrudniał pracowników i utrzymywał aktywa niezbędne do opracowania i implementacji strategii marketingowej Grupy F. dla segmentu Usług dla OF. F. AG będzie zawierać umowy i utrzymywać kontakty z agencjami marketingowymi i reklamowymi. F. AG będzie też właścicielem praw do znaku handlowego "F.". Ponadto, F. AG będzie właścicielem praw do serwisu internetowego i prowadzić będzie serwis internetowy, za pośrednictwem którego potencjalni klienci w Polsce i w innych krajach będą mogli uzyskać informacje o Usługach dla OF i zawrzeć umowę o Usługi dla OF online. F. AG będzie zawierać umowy z firmami IT zajmującymi się utrzymywaniem powyższych serwisów internetowych.
 3. F. AG będzie również zatrudniał w Szwajcarii pracowników działu sprzedaży i strategii sprzedaży. F. AG będzie odpowiadać za rozwój produktów i strategię cenową, w tym na rynku polskim. Warunki nowych umów (tj. umów podpisywanych między F. AG a klientami indywidualnymi w Polsce i w innych krajach) i pakietów usług oferowanych klientom będzie opracowywał F. AG. F. AG będzie także odpowiedzialny za rozwój strategii sprzedażowej, w tym na rynku polskim.
 4. F. AG będzie również odpowiedzialny za rozwój standardów medycznych w zakresie Usług dla OF. W ramach F. AG będzie funkcjonowała Rada Naukowo - Medyczna, złożona ze specjalistów w dziedzinie terapii komórkami macierzystymi. Z tego tytułu, F. AG będzie stroną umów z ww. specjalistami i będzie .wypłacał im wynagrodzenie. F. AG będzie odpowiadać za ustalanie wspólnych standardów medycznych dla procesu kwalifikacji pacjentów oraz procedury pobierania i przetwarzania krwi i tkanki pępowinowej oraz przechowywania komórek macierzystych.
 5. F. AG będzie utrzymywał w Szwajcarii narzędzia IT i serwery, pozwalające na zawieranie z klientami umów Online, przechowywanie danych klientów oraz monitorowanie logistyki procesu pobierania i przetwarzania krwi i tkanki pępowinowej. F. AG będzie również posiadał narzędzia IT umożliwiające zarządzanie zawartymi umowami.
 6. F. AG będzie posiadał w Szwajcarii rachunek bankowy. Planowane jest także utworzenie rachunków bankowych F. AG w bankach zlokalizowanych w krajach zamieszkania klientów, w celu ułatwienia procesu dokonywania płatności i minimalizowania kosztów transakcji bankowych dla klientów.
 7. F. AG będzie oferował Usługi dla OF zarówno klientom indywidualnym w Szwajcarii, jak i w innych krajach.
 8. W przypadku świadczenia usług dla klientów szwajcarskich, którzy zdecydują się na pobranie, przebadanie i przechowywanie materiału biologicznego w Szwajcarii, F. AG będzie wykonywał usługi za pomocą własnych zasobów lub poprzez podwykonawców.
 9. W przypadku natomiast świadczenia usług dla klientów w innych krajach, z uwagi na specyfikę Usług dla OF i konieczność dostosowania ich do lokalnych warunków i regulacji oraz ze względu na konieczność komunikowania się z klientami w ich ojczystych językach, F. AG będzie zawierał umowy z podmiotami działającymi na rynkach lokalnych i zlecał im wykonywanie czynności wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem. F. AG będzie również podzlecał podmiotom zewnętrznym pobranie i przechowywanie pobranego materiału biologicznego w specjalistycznych laboratoriach. Zasady współpracy F. AG z podmiotami działającymi na rynku polskim zostały opisane w pkt 1.4 poniżej.
 10. Docelowo, w ramach F. AG w Szwajcarii będą funkcjonowały także działy administracyjne, takie jak: dział finansów, dział prawny, dział HR, dział IT, w których będą zatrudnieni pracownicy. W okresie przejściowym, tj. do momentu osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej, F. AG może korzystać z usług podmiotów trzecich w tych obszarach.
 11. F. AG nie będzie posiadać pracowników ani nieruchomości w Polsce lub innych krajach poza Szwajcarią. Należy natomiast wskazać, że F. AG będzie oferował wszystkim klientom, w tym klientom w Polsce, możliwość przechowywania komórek macierzystych w Szwajcarii, we własnym lub zewnętrznym laboratorium.

W związku z powyższym, F. AG będzie wykonywał wszelkie istotne biznesowe funkcje w zakresie Usług dla OF oraz będzie ponosić ryzyka biznesowe z tym związane.

1.4 Współpraca F. AG ze spółkami w Polsce

W wyniku planowanej restrukturyzacji, w Polsce funkcjonować będzie kilka spółek należących do Grupy F. - m.in. dwie specjalistyczne spółki medyczne posiadające laboratoria oraz dwie spółki marketingowo - logistyczne. Jedna ze specjalistycznych spółek medycznych będzie jednocześnie pełnić funkcję głównej spółki holdingowej Grupy F. (jest ona obecnie właścicielem udziałów w F. AG). Z uwagi na dynamiczną sytuację w sektorze biomedycznym, w przyszłości liczba spółek Grupy F. w Polsce może ulec zmianie.

Spółki medyczne będą odpowiedzialne za prowadzenie w Polsce również działalności w tzw. segmencie B2B, tj. będą świadczyć na rzecz klientów instytucjonalnych i biznesowych usługi związane z terapią i przechowywaniem komórek macierzystych. W szczególności, jedna ze spółek medycznych będzie, na zlecenie polskiego Ministerstwa Zdrowia, utrzymywać zapas komórek macierzystych na potrzeby publiczne. Ta spółka medyczna będzie również prowadzić współpracę kliniczną i naukową w obszarze wykorzystywania krwi pępowinowej – m.in. z Klinikami Transplantologii w Polsce i za granicą, czy z Polską Akademią Nauk. Będzie ona także świadczyć usługi związane z komórkami macierzystymi na rzecz innych spółek z Grupy F.

Z uwagi na fakt, iż model współpracy danej spółki medycznej (dalej: „L.”) oraz spółki marketingowo- logistycznej (dalej: „S.”) z Wnioskodawcą będzie analogiczny, jak i celem wniosku jest potwierdzenie konsekwencji podatkowych świadczenia usług przez Wnioskodawcę, dla celów przejrzystości, w dalszej części wniosku o interpretację będzie mowa o jednym, modelowym L. lub S., chyba że z treści wniosku będzie wynikało coś odmiennego.

1.4.1 Współpraca F. AG z L.

Z uwagi na posiadanie specjalistycznych laboratoriów w Polsce oraz personelu medycznego, L. będzie świadczyć usługi na rzecz F. AG w obszarze pozyskania krwi i tkanki pępowinowej od klientów F. AG w Polsce. Jeżeli umowa F. AG i klienta będzie przewidywała przechowywanie komórek macierzystych w laboratorium zlokalizowanym w Polsce, L. będzie również świadczył na rzecz F. AG usługę w zakresie przetwarzania krwi / tkanki pępowinowej i przechowywania komórek macierzystych.

W szczególności, zakres umowy między F. AG a L. będzie w takim przypadku obejmował:

(a) Pobieranie krwi i tkanki pępowinowej

F. AG zleci L. usługę pobrania krwi i tkanki pępowinowej w trakcie porodu. W celu wykonania tej usługi, L. będzie zawierał umowy we własnym imieniu z położnymi i szpitalami. Za ww. usługi L. będzie otrzymywał od F. AG wynagrodzenie.

(b) Przetwarzanie krwi / tkanki pępowinowej i przechowywanie komórek macierzystych

Klient, w umowie z F. AG, będzie miał prawo wybrać, czy badanie i przechowywanie komórek będzie prowadzone w polskim laboratorium, czy za granicą. W tym zakresie, Klienci będą mieli możliwość wyboru, w którym z dostępnych laboratoriów (na początek - w Szwajcarii, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Hiszpanii i Niemczech) ma być przetwarzany materiał biologiczny i gdzie mają być przechowywane komórki macierzyste.

Jeśli klient zdecyduje o przetwarzaniu krwi / tkanki pępowinowej i przechowywaniu komórek macierzystych w Polsce, F. AG zleci L. usługę w zakresie przebadania pobranego materiału biologicznego i przechowywania komórek macierzystych w Polsce. Za ww. usługi L. będzie otrzymywał od F. AG wynagrodzenie.

Po przetworzeniu krwi pępowinowej w laboratorium klienci będą informowani o wynikach badań i o tym, czy zebrana krew pępowinowa nadaje się do przechowywania. Jeśli krew przetwarzać będzie L., spółka ta będzie miała obowiązek poinformowania F. AG o wynikach badania krwi. Wyniki rejestrowane będą w centralnej bazie danych, którą zarządza F. AG.

W takim przypadku, komórki macierzyste będą przechowywane w Polsce na zlecenie F. AG w laboratorium prowadzonym przez L.. L. umieści materiał biologiczny pobrany od klienta F. AG w zbiorniku z ciekłym azotem, wspólnie z innymi, przechowywanymi tam porcjami, zapewniając warunki przechowywania zgodne z przepisami obowiązującymi dla banków tkanek i komórek oraz gwarantując bezzwłoczne wydanie wskazanej porcji w przypadku konieczności użycia jej do terapii. Laboratorium wykorzystywane jest przez L. również dla potrzeb bankowania publicznego, na zlecenie polskiego Ministerstwa Zdrowia oraz bankowania prywatnego w modelu B2B na rzecz innych spółek grupy F. oraz spółek niepowiązanych. Podkreślić należy, że komórki macierzyste nie stanowią własności F. AG. F. AG nie posiada również w Polsce własnego laboratorium, ani pracowników.

W związku z centralizacją działań dla segmentu usług dla klientów indywidualnych w F. AG, rozważane jest również przeniesienie na F. AG praw i obowiązków z umów z klientami, których stroną jest obecnie L., a które przewidują obowiązek przechowywania komórek macierzystych jeszcze przez pewien okres w przyszłości. Po przejęciu tych umów,. F. AG będzie świadczyć na rzecz klientów usługi przechowywania komórek macierzystych na warunkach określonych w przejętych umowach. Fizyczne przechowywanie komórek F. AG zleci L., lub ewentualnie innemu laboratorium, w którym komórki te są fizycznie przechowywane. Na moment złożenia wniosku nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje w tym zakresie.

1.4.2 Współpraca F. AG z S.

W zależności od zakresu działalności konkretnej spółki, działalność S. obejmuje m.in. sprzedaż wyrobów medycznych lub produkcję zestawów pobraniowych, czy obsługę marketingową i logistyczną innych spółek z Grupy F. Z uwagi na zatrudnienie w S. przedstawicieli medycznych, specjalistów ds. obsługi klienta i logistyki oraz specjalistów ds. egzekwowania należności posługujących się językiem polskim, S. będzie również świadczyć na rzecz F. AG usługi w zakresie marketingu bezpośredniego i obsługi logistycznej w obszarze Usług dla OF.

Zakres umowy między F. AG a S. będzie obejmował:

(a) Marketing bezpośredni

Na podstawie umowy o świadczenie usług, S. będzie wykonywać następujące czynności na rzecz F. AG:

 • S. będzie angażować terenowych konsultantów medycznych, których zadania na tym etapie obejmować będą: (i) kontakt z (potencjalnym) klientem F. AG, np. przez szpitale, ginekologów, położne, itd. (ii) prezentowanie klientom szczegółów oferty i poszczególnych pakietów usług F. AG oraz (iii) informowanie klientów o możliwości zawarcia umowy przez Internet (poprzez platformę internetową prowadzoną przez F. AG).
 • Terenowi konsultanci medyczni S. będą omawiać z klientami usługi i poszczególne pakiety usług F. AG. Klienci będą mogli składać u terenowych konsultantów medycznych wnioski, które będą następnie przekazywane do F. AG. Terenowi konsultanci medyczni będą sprawdzać poprawność danych osobowych wnioskodawców, natomiast nie będą oceniać informacji przekazanych przez potencjalnych klientów.
 • S. będzie także prowadzić telefoniczne centrum obsługi, za pośrednictwem którego będzie promować usługi F. AG. Potencjalni klienci będą przez centrum telefoniczne informowani o pakietach usług i możliwości zawarcia umowy przez Internet.

Centralne kampanie marketingowe będą organizowane i finansowane przez F. AG. F. AG będzie przekazywać S. wzory i szablony do działań marketingowych, a także niezbędne narzędzia IT na potrzeby ich wsparcia. S. będzie opracowywać lokalne materiały marketingowe na podstawie szablonów F. AG. S. będzie prezentować klientom wyłącznie pakiety usług opracowane przez F. AG. S. będzie również wspierać F. AG w formalnej kwalifikacji klientów z medycznego punktu widzenia, poprzez zebranie informacji o stanie ich zdrowia.

S. nie będzie mieć natomiast uprawnień do negocjowania ani modyfikacji szczegółów pakietów usług lub warunków umów o usługi. Dodatkowo S. nie będzie mieć prawa do decydowania o zaakceptowaniu wnioskodawców jako klientów F. AG.

Należy również podkreślić, że S. nie będzie uprawniony do zawierania umów z klientami w imieniu F. AG, ani do składania w imieniu F. AG wiążących oświadczeń woli. Proces zawierania umów z klientami będzie bowiem wyglądał następująco:

 • Po wypełnieniu przez potencjalnego klienta wniosku wspólnie z terenowym konsultantem medycznym zatrudnionym przez S., konsultant przekaże wniosek klienta do F. AG. F. AG oceni wnioski i zdecyduje, czy zaakceptować wnioskodawcę jako klienta. W ocenie tej bierze się pod uwagę m.in. nieuregulowane zobowiązania względem F. AG. Jeśli klient zostanie zaakceptowany przez F. AG z punktu widzenia handlowego, F. AG wyśle klientowi elektroniczny lub papierowy egzemplarz umowy, zawierający warunki odpowiadające pakietowi usług wybranemu przez klienta. Po podpisaniu umowy klient zwróci ją do F. AG, którego przedstawiciele następnie podpiszą tę umowę.
 • Klienci będą również mogli składać do F. AG wnioski elektroniczne za pośrednictwem serwisu internetowego F. AG. Również w tym przypadku F. AG przeprowadzi procedurę weryfikacji i akceptacji klienta. F. AG odeśle zaakceptowanemu klientowi elektroniczny egzemplarz umowy, zawierający warunki odpowiadające wybranemu pakietowi usług. Klient następnie podpisze umowę i zwróci ją do F. AG, którego przedstawiciele podpiszą tę umowę.
 • Baza danych klientów oraz podpisane umowy przechowywane będą na serwerach F. AG w Szwajcarii. W tym celu, F. AG będzie utrzymywać w Szwajcarii niezbędną infrastrukturę informatyczną. Procedura akceptacji przez F. AG oparta będzie i częściowo prowadzona w programie zarządzającym danymi klientów użytkowanym przez F. AG.
 • W przyszłości planowane jest, że wszystkie umowy z klientami indywidualnymi będą zawierane przez F. AG przez Internet.
 • Klienci zobowiązani będą wpłacić opłatę wstępną przy zawarciu umowy z F. AG. Opłaty będą fakturowane i pobierane przez F. AG, na rachunek bankowy F. AG prowadzony w Polsce.

Jeśli F. AG będzie potrzebował dodatkowych informacji lub wyjaśnień do podjęcia decyzji o zaakceptowaniu klienta, zwróci się do S. z prośbą o zorganizowanie kontaktu terenowego konsultanta medycznego (mówiącego w języku polskim) z potencjalnym klientem i uzyskanie informacji niezbędnych F. AG do dalszego realizowania procedury.

(b) Wywiad zdrowotny

Po zaakceptowaniu klienta z handlowego punktu widzenia i po zawarciu umów o usługi między klientem a F. AG nastąpi ocena stanu zdrowia klienta.

F. AG zleci S. usługę w zakresie wstępnego rozpoznania stanu zdrowia klienta. Wywiad z klientem o stanie jego zdrowia prowadzony będzie przez konsultanta S. na podstawie standardu kwalifikacji opracowanego przez F. AG. Informacje zebrane przez S. podczas badania i rozmów z klientami będą przekazywane F. AG.

W określonych w standardach kwalifikacji przypadkach, S. będzie przekazywać kwestionariusz do konsultacji lekarzowi współpracującemu z S.. Wyniki analizy lekarskiej również zostaną przekazane do F. AG. F. AG podejmie decyzję o akceptacji lub odrzuceniu klienta z medycznego punktu widzenia, a także w sprawie propozycji korekt w pierwotnie uzgodnionym pakiecie usług. Rola S. będzie sprowadzała się do przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego u klienta, ewentualnie przekazaniu kwestionariusza zdrowotnego do oceny lekarskiej, natomiast S. nie będzie uprawniony do podejmowania decyzji o przyjęciu / odrzuceniu klienta, ani do zaproponowania zmian w wybranym przez klienta pakiecie usług.

(c) Działania edukacyjne

Na podstawie umowy o świadczenie usług pomiędzy F. AG a S., S. będzie także zobowiązany przeszkolić położne asystujące przy porodzie i pobraniu krwi pępowinowej z procedury pobierania krwi pępowinowej. Szkolenia będzie organizować i nadzorować S..

(d) Obsługa logistyczna procesu pobierania krwi i tkanki pępowinowej

F. AG zleci S. obsługę logistyczną procesu pobrania i przekazania do badania krwi pępowinowej. S. będzie przekazywać zestawy pobraniowe klientom F. AG (do pobrania krwi i tkanki pępowinowej niezbędny jest specjalny zestaw pobraniowy). Należy wskazać, że S. będzie odpowiadać za zapewnienie liczby zestawów pobraniowych zgodnie z zapotrzebowaniem polskich klientów F. AG i dostarczanie ich do i klientów po podpisaniu umowy między F. AG a klientem indywidualnym. Z perspektywy klientów F. AG zestawy pobraniowe nie reprezentują żadnej wartości (służą wyłącznie do pobrania i transportu materiału biologicznego, a składają się z jednorazowych materiałów i opakowania). Dlatego też, przekazanie zestawów pobraniowych przez S. klientom F. AG będzie traktowane przez S. jako element wykonywanej usługi w zakresie obsługi logistycznej procesu pobierania krwi pępowinowej. F. AG w żadnym momencie nie stanie się właścicielem zestawów pobraniowych. W konsekwencji zestawy te należy raczej rozpatrywać jako narzędzia wykorzystywane przez S. w procesie świadczenia usług na rzecz F. AG.

Obsługa logistyczna świadczona przez S. na rzecz F. AG będzie również obejmowała:

 • przetransportowanie materiału biologicznego zebranego przy porodzie do laboratorium wskazanego przez F. AG;
 • przekazywanie klientom informacji o wynikach badania i przetworzenia krwi / tkanki pępowinowej oraz kwalifikacji do przechowywania (informacje te S. będzie otrzymywać od F. AG, który zarządzać będzie centralną bazą danych klientów).

(e) Pozostałe działania pomocnicze

Z uwagi na fakt, że S. zatrudniać będzie osoby posługujące się językiem polskim, F. AG zleci S. również:

 • usługi w zakresie egzekwowania należności od klientów F. AG (F. AG będzie wystawiać faktury na rzecz klientów oraz rejestrować otrzymywane od nich płatności; w przypadku opóźnień w zapłacie, F. AG zwracać się będzie do S. w celu skontaktowania się z klientem). Podkreślić należy, że F. AG będzie wierzycielem w stosunku do klientów, tj. nie zostaną na S. przeniesione wierzytelności względem klientów;
 • usługi w zakresie pozostałych działań promocyjnych na rynku polskim (np. kontakty z klientami, którzy już zawarli umowy z F. AG w celu zachęcenia ich do rekomendowania usług F. AG innym |osobom).

W zamian za opisane wyżej w pkt (a) - (e) usługi, S. będzie otrzymywał od F. AG wynagrodzenie. Kwota wynagrodzenia wyliczana będzie w taki sposób, by pokryć wszystkie potencjalne koszty lokalne i zapewnić S. odpowiedni zysk.

Relacje F. AG z L. i S. będą uregulowane w pisemnych umowach. F. AG nie będzie sprawował kontroli nad pracownikami L. i S., w szczególności nie będzie uprawniony do wydawania tym pracownikom poleceń lub instrukcji. L. i S. będą samodzielnie decydowały o powierzaniu zadań swoim pracownikom, zatrudnieniu personelu oraz o szczegółowym sposobie wykonywania usług. F. AG nie będzie zatrudniał w Polsce jakichkolwiek własnych pracowników i zleceniobiorców. Pracownicy F. AG nie będą również przebywali na stałe w Polsce.

Umowy między F. AG a L. i S. nie będą dawały F. AG prawa do dysponowania nieruchomościami lub aktywami tych podmiotów. F. AG nie będzie również dysponował w Polsce jakimikolwiek nieruchomościami lub innymi aktywami.

F. AG nie utworzy w Polsce żadnych struktur prawnych, w szczególności oddziału albo przedstawicielstwa.

Zarówno L., jak i S., poza świadczeniem usług na rzecz F. AG, będą prowadziły własną działalność gospodarczą i będą świadczyły usługi / sprzedawały produkty na rzecz innych klientów (zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 1.4.1 i 1,4.2 powyżej). F. AG nie będzie decydował ani wydawał rekomendacji co do prowadzenia działalności gospodarczej przez te spółki, w szczególności nie będzie miał żadnej kontroli nad procesem powoływania personelu kierowniczego, zawieranie ważnych umów przez te spółki, prac, które spółki te wykonują na rzecz innych podmiotów ani cen, które spółki te stosują wobec innych odbiorców.

F. AG jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Szwajcarii. L. i S. są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług w Polsce. F. AG nie jest zarejestrowany w Polsce dla celów podatku^od towarów i usług.F. AG jest również rezydentem podatkowym Szwajcarii w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 2 września 1991 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Pytanie 1:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prawidłowe jest stanowisko, że F. AG nie będzie posiadał w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności w rozumieniu art. 28c ustawy o VAT...

Pytanie 2:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi świadczone przez F. AG (w zakresie pobierania, przetwarzania krwi i tkanki pępowinowej oraz przechowywania komórek macierzystych) na rzecz klientów niebędących podatnikami podatku od towarów i usług mających miejsce zamieszkania w Polsce, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce...

Pytanie 3:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prawidłowe jest stanowisko, że F. AG nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, a tym samym nie będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone Nr 3 wniosku.

W kwestiach poruszanych w pytaniach oznaczonym Nr 1-2, a dotyczących podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, F. AG nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku a tym samym nie będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art . 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa C1T), podatnicy, jeżeli mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę lub zarząd, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, podatnicy, którzy nie posiadają na terytorium kraju siedziby lub zarządu mogą podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tj. opodatkowaniu tylko od tych dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy m.in. działalność przedsiębiorcy zagranicznego będzie prowadzona w Polsce za pośrednictwem stałej placówki, tj. będzie kreować tzw. zakład przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce. Zgodnie z art. 4a pkt 11 a Ustawy o CIT zakład zagraniczny oznacza m.in. stalą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych. Niniejsza definicja ma zastosowanie pod warunkiem, iż właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, nie stanowi inaczej. Dodatkowo, zakład zagraniczny może oznaczać też osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje zgodnie z art. 4a pkt 11 c) Ustawy o CIT, chyba że właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.

Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „Konwencja”).

Z uwagi na fakt, że F. AG jest rezydentem podatkowym Szwajcarii, zastosowanie znajdą właściwe postanowienia Konwencji.

Zgodnie z unormowaniami Konwencji zakład przedsiębiorcy zagranicznego może powstać w formie (i) stałej placówki, (ii) placu budowy lub (iii) przedstawiciela zależnego w rozumieniu Konwencji. Ze względu na fakt, iż regulacje w zakresie powstania zakładu w formie placu budowy nie mają zastosowania do analizowanego zdarzenia przyszłego, analiza regulacji w tym zakresie została pominięta.

Poniżej poddano analizie regulacje dotyczące utworzenia zakładu w formie stałej placówki, jak i poprzez tzw. zależnego przedstawiciela.

1. Zakład w postaci stałej placówki w Polsce

Stosownie do art. 5 Konwencji, określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Obejmuje on w szczególności:

 • miejsce zarządu,
 • filię,
 • biuro,
 • zakład fabryczny,
 • warsztat,
 • kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych,
 • budowę albo montaż, których okres prowadzenia przekracza 12 miesięcy.

Ponadto, zgodnie z unormowaniami art. 5 ust. 4 Konwencji, za zakład nie uważa się placówek świadczących wyłącznie usługi pomocnicze do podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy zagranicznego, tj. nie stanowią zakładu:

 1. użytkowane placówki, które służą wyłącznie do składowania albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 2. utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów przedsiębiorstwa wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania;
 3. utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 4. stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 5. stałe placówki utrzymywane wyłącznie dla celów reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych albo wykonywania podobnej działalności mającej przygotowawczy lub pomocniczy charakter;
 6. prowadzenie przez przedsiębiorstwo- Umawiającego się Państwa placówki montażowej w drugim Umawiającym się Państwie w związku z dokonywaną przez to przedsiębiorstwo dostawą maszyn lub urządzeń dla drugiego Umawiającego się Państwa;
 7. utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do f), jednak pod warunkiem, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z Protokołem do Konwencji, określenie "zakład" nie obejmuje utrzymywania stałej placówki wyłącznie dla prowadzenia działalności o charakterze przygotowawczym w związku ze współpracą przy zawieraniu kontraktów w imieniu przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ugruntowaną praktyką podatkową, postanowienia umów międzynarodowych opartych na modelowej konwencji OECD (Model Tax Convention on Income and on Capital) należy interpretować z uwzględnieniem wskazówek zawartych w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD (dalej: „Komentarz”).

W świetle Komentarza uznaje się, iż dla powstania zakładu w formie stałej placówki niezbędne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • istnieje miejsce (placówka), gdzie działalność jest prowadzona,
 • charakter tej placówki jest stały,
 • działalność gospodarcza wykonywana jest za pośrednictwem tej placówki,
 • działalność ta nie ma przygotowawczego lub pomocniczego charakteru.

W analizowanej sprawie, F. AG nie będzie posiadał w Polsce jakiejkolwiek stałej placówki. W szczególności, F. AG nie będzie prowadził w Polsce biura, zakładu, warsztatu itp. Miejsce zarządu F. AG będzie znajdowało się w Szwajcarii, gdyż to w Szwajcarii zarząd będzie podejmował wszelkie kluczowe i strategiczne decyzje dotyczące biznesu F. AG. W ramach F. AG w Szwajcarii zostaną skupione kluczowe instytucje, takie jak zarząd, Rada Naukowo-Medyczna, działy strategii sprzedaży i marketingu. Wszelkie posiadane i kontrolowane przez F. AG zasoby techniczne, w tym prawa do korzystania z nieruchomości będą również zgromadzone w Szwajcarii.

Wskazać także należy, że F. AG nie będzie posiadał w Polsce jakichkolwiek zasobów technicznych zwłaszcza nie będzie właścicielem lub najemcą nieruchomości. Co więcej, umowy między F. AG a L. i S. nie będą dawały F. AG prawa do dysponowania nieruchomościami lub aktywami tych podmiotów.

Dla pełnego obrazu należy także dodać, że F. AG nie utworzy również w Polsce żadnych struktur prawnych, w szczególności oddziału ani przedstawicielstwa.

F. AG nie będzie zatem prowadził w Polsce

2. Zakład jako zależny przedstawiciel

Zgodnie z unormowaniami art. 5 ust 5 Konwencji, za zakład uważa się również zależnego przedstawiciela, który działa w imieniu przedsiębiorstwa i posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, i pełnomocnictwo to w tym Państwie zwykle wykonuje. W takich, sytuacjach uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba, że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w ustępie 4 (działalność pomocnicza) i są takimi rodzajami działalności które - gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki - nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień niniejszego ustępu.

W oparciu o wyżej wskazane regulacje, za zależnego przedstawiciela kreującego zakład można uznać daną osobę wyłącznie wtedy, gdy spełnione są poniższe warunki:

 • Osoba taka działa w imieniu zagranicznego przedsiębiorcy w danym państwie - agentem może być osobą prawna lub fizyczna, które uzyskała umocowanie do reprezentowania przedsiębiorcy w innym państwie Może być to podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą lub też pracownik przedsiębiorstwa. Agent winien posiadać i zwyczajowo wykonywać pełnomocnictwo do zawierania umów w drugim państwie Czynność zawierania umów powinna być dokonywana z odpowiednią częstotliwością, uwzględniając specyfikę branżową przedsiębiorstwa. Działalność agenta nie może mieć charakteru pomocniczego przygotowawczego. Agent powinien zatem prowadzić w imieniu przedsiębiorstwa działania, stanowiące jego podstawową działalność. Co do zasady, zgodnie z Komentarzem OECD, działania zależnego przedstawiciela, kreujące zakład w danym kraju wymagają faktycznego pełnomocnictwa do zawierania umów wiążących dla przedsiębiorstwa, co nie jest tożsame z literalnym posiadaniem pełnomocnictwa do podpisywania umów.
 • Osoba taka pozostaje w stosunku zależności względem zagranicznego przedsiębiorcy - warunek ten pozwala na rozróżnienie pomiędzy agentem zależnym, a niezależnym. Agent niezależny jest to niezależny od przedsiębiorstwa prawnie i ekonomicznie podmiot, który wykonuje działania przedstawiciela w ramach swojej działalności gospodarczej. Niezależnymi agentami są przede wszystkim maklerzy i komisanci. Niezależni agenci posiadają zazwyczaj większą liczbę klientów, na rzecz których działają na terytorium innego kraju Jeżeli natomiast powyższe warunki nie są spełnione, możemy mówić o agencie zależnym.

W analizowanej sytuacji, żadna z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona.

Po pierwsze, wskazać należy, że umowy z klientami będą zawierane bezpośrednio przez F. AG, a nie przez polskie podmioty.

Żaden podmiot działający na rynku polskim nie zostanie przez F. AG upoważniony do zawierania umów w jego imieniu. Co więcej, żaden podmiot zewnętrzny nie zostanie umocowany do negocjowania umów w imieniu F. AG. Wprawdzie F. AG będzie kupował od S. usługi w zakresie marketingu bezpośredniego, ale rola S. będzie ograniczała się do prezentowania klientom w Polsce gotowych pakietów usług opracowanych przez F. AG. S. nie będzie mieć natomiast uprawnień do negocjowania ani modyfikacji szczegółów pakietów usług lub warunków umów o usługi. Dodatkowo S. nie będzie mieć prawa do decydowania o zaakceptowaniu wnioskodawców jako klientów F. AG. Rola S. będzie ograniczona zatem do funkcji pomocniczych i przygotowawczych.

Podkreślić należy, że procedura zawierania umów z klientami opisana w zdarzeniu przyszłym zakłada, że potencjalni klienci będą składać do F. AG wnioski o zawarcie umów za pośrednictwem konsultanta medycznego lub przez Internet. F. AG będzie decydował o akceptacji wniosków i zawarciu umowy z klientem. Jeśli klient zostanie zaakceptowany przez F. AG z punktu widzenia handlowego, F. AG wyśle klientowi elektroniczny lub papierowy egzemplarz umowy, zawierający warunki odpowiadające pakietowi usług wybranemu przez klienta. Po podpisaniu umowy klient zwróci ją do F. AG, którego przedstawiciele w Szwajcarii następnie podpiszą tę umowę. Umowy będą zatem zawierane z klientami polskimi bezpośrednio przez F. AG z siedzibą w Szwajcarii.

Po drugie, F. AG nie będzie utrzymywał w Polsce relacji z podmiotami, które pozostają w stosunku zależności od F. AG.

Przede wszystkim F. AG nie będzie dysponował żadnym zapleczem osobowym w Polsce. F. AG nie będzie zatrudniał w Polsce żadnych pracowników, nie będzie stroną umów o pracę ani innych umów, dzięki którym mógłby on bezpośrednio określać zakres obowiązków tych osób, kierować ich pracami oraz je kontrolować.

F. AG będzie jedynie odbiorcą opisanych w zdarzeniu przyszłym usług L. i S. Żaden z tych podmiotów nie jest jednak zależny od F. AG - prawnie, faktycznie lub ekonomicznie.

Należy podkreślić, że F. AG nie jest właścicielem udziałów w L. i S., zatem nie może nawet pośrednio wpływać na działalność tych podmiotów (jak wskazano powyżej, to jedno z L. jest właścicielem udziałów w F. AG i S.).

L. i S. będą samodzielnie decydowały o powierzaniu zadań swoim pracownikom, zatrudnieniu personelu oraz o przydzielaniu pracowników do wykonywania czynności w zakresie zleconym L. i S. przez F. AG i zleconym przez podmioty trzecie. F. AG nie będzie w żaden sposób kontrolował tych zasobów ludzkich, w szczególności nie będzie uprawniony do wydawania tym pracownikom poleceń lub instrukcji.

Zakres działalności gospodarczej L. i S. będzie szerszy niż tylko świadczenie usług na rzecz F. AG. L. będzie odpowiedzialne również za prowadzenie w Polsce działalności tzw. B2B, tj. będzie świadczyć na rzecz klientów instytucjonalnych i biznesowych usługi związane z terapią i przechowywaniem komórek macierzystych. W szczególności, jedno z L. będzie, na zlecenie polskiego Ministerstwa Zdrowia, utrzymywać zapas komórek macierzystych na potrzeby publiczne. L. będzie również prowadzić współpracę kliniczną i naukową w obszarze wykorzystywania krwi pępowinowej - m.in. z Klinikami Transplantologii w Polsce i za granicą, czy z Polską Akademią Nauk. Z kolei, działalność S. obejmuje także m.in. sprzedaż wyrobów medycznych oraz produkcję zestawów pobraniowych. S. prowadzi również obsługę logistyczną innych spółek z Grupy F. Usługi nabywane przez F. AG będą zatem świadczone przez L. i S. w ramach ich działalności gospodarczej, a F. AG nie będzie jedynym klientem tych podmiotów.

W konsekwencji, F. AG nie będzie utrzymywał w Polsce relacji z jakimkolwiek podmiotem, który mógłby zostać uznany za zależny od F. AG.

Podsumowując, F. AG nie będzie prowadził w Polsce działalności poprzez tzw. zależnego przedstawiciela w rozumieniu art. 5 Konwencji.

Powyższe wnioski znajdują uzasadnienie również w świetle polskiej praktyki podatkowej. Minister Finansów, w wydawanych interpretacjach, opiera się również na Komentarzu i podziela pogląd Wnioskodawcy w zakresie przesłanek utworzenia zakładu przedsiębiorcy zagranicznego. Przykładem takiego stanowiska Ministra Finansów są następujące interpretacje:

 • W interpretacji z dnia 15 lipca 2013 r. (sygn. IPPB5/423-312/13-2/PS) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że podmiot z siedzibą w Szwajcarii, który nie posiada własnych zasobów ludzkich i technicznych w Polsce, a który nabywa od polskiego podmiotu usługi produkcji kontraktowej oraz usługi dystrybucji nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji i nie podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 • W interpretacji z dnia 21 października 2013 r. (sygn. IPPB5/423-544/13-5/PS) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że podmiot z siedzibą w Szwajcarii, który nie posiada własnych zasobów ludzkich i technicznych w Polsce, a który nabywa od polskich podmiotów usługi produkcji kontraktowej oraz usługi marketingu i sprzedaży nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu Konwencji i nie podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 • W interpretacji z dnia 12 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBI/2/423-1258/14/AK) Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że podmiot polski, który zleci kontrahentowi z Czech usługi m.in. w zakresie organizacji działalności na rynku czeskim, negocjacji handlowych, koordynacji i prowadzenia działań marketingowych, nie posiada na terytorium Czech zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podsumowując, analiza przepisów Konwencji oraz praktyki polskich organów podatkowych prowadzi do wniosku, że F. AG nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ograniczony obowiązek podatkowy
IPPB5/4510-681/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB5/4510-661/15-4/PS | Interpretacja indywidualna

zakłady osób zagranicznych
1471/DPR1/423-8/07/KK/2 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.