IPPB5/4510-630/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania nieodpłatnego dobrowolnego umorzenia udziałów na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
IPPB5/4510-630/15-2/PSinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. sprzedaż majątku
  3. udział w zyskach osób prawnych
  4. umorzenie
  5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego dobrowolnego umorzenia udziałów na gruncie umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 roku, Nr 1 poz. 5, dalej UPO) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 15 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 13 ust. 3 umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 roku, Nr 1 poz. 5, dalej umowa polsko – francuska).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest francuską spółka akcyjną, rezydentem francuskim, która będzie posiadać udziały w spółce z o. o., spółce z siedzibą na terytorium RP (dalej „Sp. z o. o.”). Udziały mogą zostać w przyszłości dobrowolnie umorzone bez wynagrodzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne dobrowolne umorzenie udziałów Wnioskodawcy w Sp. z o.o. spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w świetle art. 13 ust. 3 umowy z dnia 20 czerwca 1976 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku (Dz. U. z 1977, Nr 1, poz. 5; dalej: "UPO")...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne dobrowolne umorzenie udziałów na podstawie art. 199 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego na terenie RP po stronie Wnioskodawcy.

W utrwalonej linii interpretacyjnej organów podatkowych w Polsce przyjęto, że nieodpłatne umorzenie udziałów w spółkach prawa polskiego, jakie posiadają spółki zagraniczne, nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których treść odpowiada umowie w sprawie zapobieżenia w zakresie opodatkowania z zysków kapitałowych (art. 13 ust. 3 UPO).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje oparcie w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD do przepisu tejże Konwencji, którego treść jest analogiczna do treści art. 13 ust. 3 UPO, tj. w komentarzu do art. 13(5) Konwencji Modelowej. Komentarz wskazuje, że w związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących zbycia udziałów w spółkach zyski z niej pochodzące podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie, którego rezydentem jest sprzedawca udziałów (tak Commentaries on the articles of the Model Tax Convention, s. 247). Nie ulega wątpliwości, że celem nieodpłatnego i dobrowolnego umorzenia udziałów Wnioskodawcy konieczne będzie uprzednie zbycie tych udziałów, co oznacza, że planowana operacja finansowa jest uregulowana właśnie w art. 13 ust. 3 UPO.

Stanowiska takie, na gruncie sprawy dotyczącej odpłatnego umorzenia akcji, wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 września 2012 r., znak IBPBII/2/415-836/12/NG, w której stwierdził, że: "Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi tu w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia akcji przez spółkę w celu umorzenia. Umorzenie nastąpi w przyszłości. Zatem w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia akcji przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia - w dwóch etapach działań. Chodzi więc o rodzaj transakcji, czynność prawną, która jest podstawą umorzenia dobrowolnego. Jeżeli zatem wnioskodawca uzyska dochód z tytułu odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia, to dochód ten należy rozpatrywać na gruncie art. 13 Konwencji, który reguluje zasady opodatkowania zysków ze sprzedaży majątku (przeniesienia własności majątku)". Rozumowanie zawarte w tej interpretacji znajduje również zastosowanie do stanu przedstawionego w niniejszym wniosku.

Mając powyższe na uwadze na poparcie stanowiska Wnioskodawcy można powołać stanowiska organów podatkowych w przedmiocie miejsca opodatkowania zysków pochodzących ze zbycia majątku, które uregulowane jest w przepisach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ekwiwalentnych do art. 13 ust 3 UPO.

W interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2012 r., znak IBPBI/2/423-323/12/SD, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że "zgodnie z art. 13 ust. 4 Konwencji, dochody z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymieniony w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba przenosząca tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę". Rozstrzygnięcie zapadło na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalii.

W interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2009 r., znak IPPB5/423-107/08-3/MB, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, Ze "dochód uzyskany przez Spółkę w wyniku konwersji pożyczek nie wymieniony w ustępach 1, 2, 3, 4, 5 art. 13 Umowy o unikaniu podlegać będzie opodatkowaniu jedynie w Danii, tj. w miejscu siedziby i zarządu Spółki".

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest uzasadnione - nieodpłatne umorzenie udziałów w Sp. z o.o. należących do Wnioskodawcy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego na terytorium RP po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.