IPPB5/4510-550/15-4/PS | Interpretacja indywidualna

Istnienie zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle umowy polsko - niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.
IPPB5/4510-550/15-4/PSinterpretacja indywidualna
 1. ograniczony obowiązek podatkowy
 2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 3. zakłady osób zagranicznych
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data nadania 1 września 2015 r., data wpływu 4 września 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 26 sierpnia 2015 r. Nr IPPB5/4510-550/15-2/PS (data nadania 26 sierpnia 2015 r., data doręczenia 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle art. 5 i 7 umowy dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 12, poz. 90, dalej UPO) oraz art. 4a ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 19 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle art. 5 i 7 umowy dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 12, poz. 90, dalej UPO) oraz art. 4a ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

K. GmbH (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest udziałowcem spółki K. GmbH Co. KG z siedzibą w M. (Niemcy). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej K. GmbH Co. KG zamierza nabyć od K. Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej: K. PL) usługę logistyczną, polegającą na:

 • zorganizowaniu i prowadzeniu magazynu towarów handlowych będących własnością K. GmbH Co. KG;
 • organizowaniu transportu towarów dostarczanych do poszczególnych kontrahentów K. GmbH Co. KG,
 • prowadzeniu ewidencji ilościowo - wartościowej dla wskazanego magazynu towarów handlowych w systemie SAP, w tym w szczególności w zakresie przyjmowania towarów na magazyn i wydawania towarów w ramach zleconych dostaw;
 • sporządzaniu niezbędnych ewidencji i deklaracji na potrzeby rozliczenia podatku VAT w Polsce.

Usługa logistyczna wykonywana będzie przy wykorzystaniu zasobów osobowych i technicznych K. PL.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium kraju, K. GmbH Co. KG przewiduje realizację następujących modeli transakcji towarowych, przy wykorzystaniu magazynu towarów handlowych posadowionego w Polsce, będącego w dyspozycji K. GmbH Co. KG na podstawie nabytej usługi logistycznej:

 1. Nabycie przez K. GmbH Co. KG towarów wytworzonych przez podmiot z siedzibą w Austrii, przy czym dostawa towarów będzie miała miejsce bezpośrednio z Austrii do magazynu w Polsce.
 2. Przemieszczenie towarów własnych K. GmbH Co. KG, zarówno wytworzonych we własnym zakresie jak i nabytych od podmiotów trzecich, z terytorium Niemiec do magazynu w Polsce.
 3. Nabycie przez K. GmbH Co. KG towarów od K. PL z przemieszczeniem towarów wyłącznie w obrębie magazynu w Polsce.
 4. Sprzedaż towarów przez K. GmbH Co. KG z magazynu w Polsce na rzecz podmiotu z siedzibą w innym kraju UE i dostawą do tego kraju.
 5. Sprzedaż towarów przez K. GmbH Co. KG z magazynu w Polsce na rzecz podmiotu z siedzibą na Węgrzech, z miejscem dostawy do finalnego nabywcy na terytorium innego kraju UE. W prezentowanym modelu przewiduje się dwie następujące po sobie dostawy towarów, przy czym transport towarów będzie mieć miejsce bezpośrednio od K. GmbH Co. KG na rzecz finalnego nabywcy.Transport będzie realizowany przez K. GmbH Co. KG, co znajdzie potwierdzenie w warunkach umownych. K. GmbH Co. KG zobowiązana będzie do dostarczenia towarów we wskazane przez finalnego nabywcę miejsce.Pierwsza dostawa będzie realizowana na zasadach INCOTERMS CIP bądź DAP ze wskazaniem miejsca docelowego. K. GmbH Co. KG będzie ponosić wszelkie ryzyka transportowe i zarazem organizować transport, a także ponosić jego koszty.Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz finalnego nabywcy nastąpi w momencie dostarczenia towarów przez przewoźnika, działającego na zlecenie K. GmbH Co. KG, do miejsca wskazanego przez finalnego nabywcę na terytorium kraju UE innego niż terytorium Polski.
 6. Sprzedaż towarów przez K. GmbH Co. KG z magazynu w Polsce na rzecz podmiotu z siedzibą na Węgrzech, z miejscem dostawy do finalnego nabywcy poza terytorium UE. W prezentowanym modelu przewiduje się dwie następujące po sobie dostawy towarów, przy czym transport towarów będzie mieć miejsce bezpośrednio od K. GmbH Co. KG na rzecz finalnego nabywcy.Transport będzie realizowany przez K. GmbH Co. KG, co znajdzie potwierdzenie w warunkach umownych. K. GmbH Co. KG zobowiązana będzie do dostarczenia towarów we wskazane przez finalnego nabywcę miejsce.Pierwsza dostawa będzie realizowana na zasadach INCOTERMS CIP bądź DAP ze wskazaniem miejsca docelowego. K. GmbH Co. KG będzie ponosić wszelkie ryzyka transportowe i zarazem organizować transport, a także ponosić jego koszty.Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz finalnego nabywcy nastąpi w momencie dostarczenia towarów przez przewoźnika, działającego na zlecenie K. GmbH Co. KG, do miejsca wskazanego przez finalnego nabywcę na terytorium kraju posadowionego poza UE.
 7. Sprzedaż towarów przez K. GmbH Co. KG z magazynu w Polsce na rzecz podmiotów z siedzibą poza UE, transport towarów odbywać będzie się bezpośrednio do kraju siedziby nabywcy (poza UE).
 8. Sprzedaż towarów przez K. GmbH Co. KG z magazynu w Polsce na rzecz podmiotu z siedzibą w Polsce i z miejscem dostawy na terytorium Polski.
 9. Sprzedaż towarów przez K. GmbH Co. KG z magazynu w Polsce na rzecz K. PL, z miejscem dostawy bezpośrednio do finalnego nabywcy z siedzibą na terytorium innego kraju UE jak i poza terytorium UE.

Transport będzie realizowany przez K. PL działający w ramach świadczonej usługi logistycznej na rzecz K. GmbH Co. KG. Wszelkie koszty ponoszone przez K. PL będą uwzględnione w wynagrodzeniu za usługę logistyczną i przeniesione na K. GmbH Co. KG.

Pierwsza dostawa towarów tj. pomiędzy K. GmbH Co. KG i K. PL będzie realizowana na zasadzie INCOTERMS EXW, tj. towar uzna się za dostarczony, gdy K. GmbH Co. KG pozostawi go do dyspozycji K. PL w magazynie w Polsce.

Z kolei druga dostawa, tj. pomiędzy K. PL i finalnym nabywcą będzie realizowana na warunkach CIP miejsce docelowe. Oznacza to, iż K.PL zobowiązany jest do zawarcia umowy przewozu towaru do określonego miejsca w umowie, przy czym przeniesienie ryzyka utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na finalnego nabywcę już w momencie przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi. Mając powyższe na uwadze, przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel nastąpi już w momencie przekazania przewoźnikowi, czyli na terytorium kraju.

W piśmie z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data nadania 1 września 2015 r., data wpływu 4 września 2015 r.) Pełnomocnik Spółki wskazał, że na terytorium Polski w imieniu Spółki K. GmbH Co. KG nie działa i nie będzie działał żaden przedstawiciel posiadający i zwyczajowo wykonujący pełnomocnictwo do zawierania umów w Jej imieniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z zakresem działalności gospodarczej wykonywanej przez K. GmbH Co. KG na terytorium Polski powstanie zakład podatkowy dla Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z zakresem działalności gospodarczej wykonywanej przez K. GmbH Co. KG na terytorium Polski nie powstanie zakład podatkowy dla Wnioskodawcy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską, a Niemcami (dalej: „DTT”) określenie "zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Zatem, aby uznać, że Spółka posiada zakład podatkowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w danym państwie, muszą zostać spełnione łącznie następujące przestanki:

 1. istnieje placówka działalności gospodarczej,
 2. placówka ma charakter stały,
 3. działalność gospodarcza danego przedsiębiorstwa jest w całości albo przynajmniej w części prowadzona za pośrednictwem tej stałej placówki.

Niemniej jednak w art. 5 ust. 4 DTT określono, że pomimo zaistnienia wymienionych wyżej przestanek pewne rodzaje działalności ze względu na ich pomocniczy lub przygotowawczy charakter są zbyt niewymierne w stosunku do zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa i w związku z tym nie są traktowane jako generujące istnienie zakładu podatkowego.

I tak DTT wskazuje, iż określenie "zakład” nie obejmuje:

 1. użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 2. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania;
 3. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 4. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 5. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;
 6. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o których mowa pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność stałej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, należy uznać, że w sytuacji, w której magazyn towarów handlowych posadowiony w Polsce i będący w dyspozycji K. GmbH Co. KG na podstawie nabywanej usługi logistycznej, będzie służył jedynie do składowania i wydawania towarów odbiorcom, to wskazany opis czynności wykonywanych w magazynie zasadniczo odpowiada czynnościom wskazanym w art. 5 ust. 3 lit. a) DTT. Jednocześnie czynności te należy zakwalifikować do czynności o charakterze pomocniczym i technicznym. Konieczność stworzenia magazynu przez K. GmbH Co. KG wynika z przyjętego modelu realizowania dostaw na rzecz klientów oraz związane jest z wdrożeniem przez K. GmbH Co. KG optymalizacji kosztowej realizowanych dostaw.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wykorzystywanie przez K. GmbH Co. KG nabytych usług w zakresie magazynowania i wydawania towarów odbiorcom, jako czynność o charakterze pomocniczym nie może powodować powstania zakładu podatkowego w rozumieniu DTT dla Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ograniczony obowiązek podatkowy
IPPB5/4510-681/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB5/4510-630/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

zakłady osób zagranicznych
1471/DPR1/423-8/07/KK/2 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.