IPPB5/4510-409/15-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Kwestia kwalifikacji prawnopodatkowej oraz obowiązku potrącenia podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz kontrahenta z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu nabycia usług konsultacyjnych.
IPPB5/4510-409/15-2/AJinterpretacja indywidualna
  1. należności licencyjne
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej oraz obowiązku potrącenia podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz kontrahenta z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu nabycia usług konsultacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej oraz obowiązku potrącenia podatku u źródła w związku z wypłatą należności na rzecz kontrahenta z siedzibą na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu nabycia usług konsultacyjnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawiera różnego rodzaju umowy z kontrahentami zagranicznymi. Zawierane przez Spółkę umowy dotyczą m.in. zakupu licencji do formatu audycji telewizyjnej. Spółka nabywa u kontrahenta, autoryzowanego dystrybutora Formatu (dalej Licencjodawcy) prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Wielkiej Brytanii, prawa licencyjne do produkcji kilkunastu odcinków audycji telewizyjnej i jej emisji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Licencja do formatu obejmuje uprawnienie X. do nadania audycji lokalnego tytułu, określa czas trwania jednego odcinka audycji, minimalną ilość wyprodukowanych odcinków w okresie obowiązywania licencji. Prawa do formatu, pozwalają X. na produkcję a zarazem, dostosowanie emitowanego już w innym kraju programu, do krajowych warunków, z udziałem polskich wykonawców, w oparciu m.in. o gotowe założenia scenariusza, elementy scenografii i sugestie dotyczące charakterystyki osób prowadzących program.

Z tytułu nabywanej licencji X. ponosi opłatę licencyjną, określoną kwotą za prawa do produkcji każdego odcinka. Całkowita opłata licencyjna podlega opodatkowaniu podatkiem od należności licencyjnych zgodnie z Y.- Wlk Brytania. Istotnym elementem umowy, jest zobowiązanie X. do ponoszenia, dodatkowo wyszczególnionych kosztów z tytułu usług doradczych konsultanta programowego Licencjodawcy, związanych z produkcją audycji. Przedmiotowe konsultacje wynikają z faktu, że zdaniem licencjonodawcy wyprodukowana audycja musi być zgodna z warunkami międzynarodowego formatu audycji. Temu celowi mają służyć konsultacje. Trzeba podkreślić, że konsultacja jest nierozerwalnie związana z licencją, (warunkiem sine qua non nabycia licencji, jest korzystanie z usług konsultacyjnych i ponoszenie ich kosztów).

Usługi doradcze konsultanta programowego licencjodawcy, świadczone są zarówno bezpośrednio w trakcie produkcji audycji na terytorium Polski, jak również w formie mailowej i telefonicznej z miejsca siedziby Licencjodawcy. Spółka jest w posiadaniu aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej Licencjodawcy, wydanego przez właściwe władze podatkowe Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Licencjodawca nie posiada na terytorium Polski zakładu w rozumieniu art. 4a ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”) oraz przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolita Polską a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 250, poz. 1840; dalej: „Y.- Wlk Brytania”). Ponadto, X. i Producent Wykonawczy nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 12 ust. 6 Y.-WIk Brytania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy płatności dokonywane przez Spółkę na rzecz licencjodawcy (Podmiotu prawa brytyjskiego, z siedzibą w Londynie, prowadzącego działalność na terytorium Wielkiej Brytanii) z tytułu usług konsultacyjnych, świadczonych przez konsultantów programowych przy produkcji audycji telewizyjnej, stanowią należność licencyjną w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Wielkiej Brytanii, a tym samym, czy przy ich wypłacie na Spółce ciąży obowiązek potrącania podatku u źródła...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki, płatności dokonywane przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy z tytułu usług konsultacyjnych świadczonych przez konsultantów programowych przy produkcji audycji telewizyjnej w związku z nabyciem praw licencyjnych do formatu audycji telewizyjnej, nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Wielkiej Brytanii, a tym samym na Spółce nie ciąży obowiązek potrącania podatku u źródła przy dokonywaniu ich wypłat.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez podatników, nie posiadających w Polsce siedziby (zarządu), przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), ustala się w wysokości 20% tych przychodów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o CIT, wskazany powyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wskazane powyżej przepisy ustawy o CIT należy stwierdzić, że prawidłowe ustalenie, czy na Spółce, jako płatniku, ciąży obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu usług konsultacyjnych świadczonych przez konsultantów programowych przy produkcji audycji telewizyjnej w związku z nabyciem praw licencyjnych do formatu audycji telewizyjnej świadczonych przez podmiot będącego rezydentem podatkowym Królestwa Wielkiej Brytanii zależy od wyniku analizy Y.-WIk Brytania.

Obowiązująca pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Y.–Wlk Brytania, zawiera w treści art. 12 ust. 3, definicję należności licencyjnych. Są to wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do działa literackiego, artystycznego lub naukowego (włącznie z filmami dla kin oraz filmami i taśmami transmitowanymi w radiu lub telewizji), wszelkiego patentu znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego albo za informacje związane z doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know - how).

Jednak, zdaniem Spółki, ani przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ani Y.-Wlk Brytania, nie normują kwestii opodatkowania podatkiem u źródła należności z umów łączących różne świadczenia (tzw. umów mieszanych). W przedmiotowym stanie faktycznym dochodzi do dwóch odrębnych świadczeń Licencjodawcy w postaci udzielenia licencji i usług doradczo-konsultacyjnych.

Komentarz OECD odnosząc się do kwestii opodatkowania umów mieszanych posługuje się przykładem umów franchisingowych, w których udzieleniu licencji na znak towarowy czy know-how (opłaty za nie, co do zasady, podlegają podatkowi u źródła jako należności licencyjne) towarzyszy często pomoc finansowa, dostawa towarów czy usługi doradcze. W myśl Komentarza OECD, ogólną zasadą jest traktowanie dla celów podatku u źródła odrębnie każdego rodzaju świadczeń, tj. w oparciu o dane zawarte w kontrakcie wskazane jest rozbicie kwoty wynagrodzenia na oddzielne elementy i stosowanie do każdego z nich odrębnych zasad opodatkowania.

Spółka stoi na stanowisku, że nabycie usług doradczych i konsultacyjnych, ma istotne znaczenie dla jakości programu telewizyjnego produkowanego na podstawie licencji do formatu telewizyjnego. Tym samym, wynagrodzenie za usługi doradcze i konsultacyjne winno być traktowane tak, jak wynagrodzenie za usługi niematerialne. Korzystanie z usług konsultacyjnych jest wymagane przez Licencjodawcę jako twórcę i właściciela Formatu, zapewnia prawidłowe korzystanie z Formatu i stanowi formę nadzoru sprawowanego przez Licencjodawcę nad wykorzystaniem Formatu. Należy również podkreślić że, umowa licencyjna przewiduje odrębne wynagrodzenie za licencję oraz usługi doradczo-konsultacyjne.

Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenie dokonywane przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy z tytułu usług konsultacyjnych świadczonych przez konsultantów programowych przy produkcji audycji telewizyjnej w związku z nabyciem praw licencyjnych do formatu audycji telewizyjnej, nie stanowi należności licencyjnych w rozumieniu postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,, zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Wielkiej Brytanii, a tym samym na Spółce nie ciąży obowiązek potrącania podatku u źródła. Przy dokonywaniu ich wypłat, należy zakwalifikować do „zysków przedsiębiorstw” w rozumieniu art. 7 Y.-WIk Brytania. Zyski przedsiębiorstw podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji osoby je uzyskującej. Jednocześnie, jak wynika wprost z opisu stanu faktycznego, okoliczność, że Licencjodawca nie prowadzi działalności w Polsce poprzez zakład, przychody Licencjodawcy z tytułu usługi doradcze i konsultacyjne otrzymywane od X., będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Królestwa Wielkiej Brytanii. Tym samym, w dacie wypłaty przedmiotowych należności na rzecz Licencjodawcy, na Spółce nie ciąży obowiązek potrącania podatku u źródła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

należności licencyjne
IBPB-1-3/4510-84/15/IZ | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
ITPB2/415-838/14/RS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.