IPPB5/4510-346/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Istnienie zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle umowy polsko - niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB5/4510-346/15-2/PSinterpretacja indywidualna
  1. ograniczony obowiązek podatkowy
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. zakłady osób zagranicznych
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu Spółki na terytorium Polski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienie zakładu Spółki na terytorium Polski.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca to niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się przerabianiem w Niemczech złomu metali szlachetnych (złom złota). Wnioskodawca prowadzi także na terenie Polski działalność polegającą na skupie złomu metali szlachetnych przez wykonujących pracę i mieszkających na terenie Polski polskich tzw. pracowników wypożyczonych, tzn. pracowników zatrudnionych w Niemczech we współpracującej z Wnioskodawcą firmie. Wnioskodawca nie zamierza prowadzić na terenie Polski żadnych innych czynności. Nie zamierza on także utworzyć na terenie Polski żadnego biura, zarządu czy filii. W Polsce pracownicy wypożyczeni są tzw. mobilnymi pracownikami, tzn. jeżdżą po całej Polsce, organizując w różnych miejscach - centrach handlowych, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach itp. Akcje skupu złomu złota od osób odwiedzających te miejsca. Działalność pracowników wypożyczonych na terenie Polski polegać będzie wyłącznie na zakupie dóbr i towarów, to jest metali szlachetnych, które następnie zostaną wykorzystane przez wnioskodawcę na terenie Niemiec.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zakup towarów i dóbr na terenie polski stanowi zakład w rozumieniu umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. 2005 nr 12 poz. 90) i czy w związku z tym działalność Wnioskodawcy polegająca na zakupie towarów i dóbr (złomu złota) od osób nieprowadzących działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terenie Polski...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Tytułem uzasadnienia wskazać należy, iż zgodnie z art. 7 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu od majątku zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład.

W przedmiotowej sprawie zakład Wnioskodawcy na terenie Polski nie powstanie. Wynika to z następujących regulacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ww. umowy, jeżeli osoba działa w imieniu przedsiębiorstwa jedynie w zakresie czynności wymienionych w art. 5 ust. 4 umowy to nie dochodzi do utworzenia zakładu. Znaczenie w przedstawionym stanie faktycznym mają czynności określone w art. 5 ust. 4 punkt d oraz e. Czynnościami tymi są: zakup dóbr lub towarów albo zbieranie informacji dla przedsiębiorstwa (pkt d) oraz prowadzenie dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym (pkt e). W przedmiotowej sprawie działalność pracowników wypożyczonych na terenie Polski polegać będzie wyłącznie na zakupie towarów i dóbr (tj. złomu złota) - spełnione są zatem przesłanki określone w pkt d. Na terenie Polski Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnego dochodu, gdyż na terenie Polski następować będzie jedynie skup złota, a zasadnicza działalność Wnioskodawcy prowadzona jest w Niemczech. Działalność na terenie Polski będzie miała zatem charakter jedynie przygotowawczy, gdyż skupiony złom złota zostanie wykorzystany przez Wnioskodawcę na terenie Niemiec, a zatem spełnione są także przesłanki określone w pkt e.

Potwierdzeniem przedstawionej interpretacji jest dalsza analiza przepisów ww. umowy. Podkreślić bowiem należy, że nawet gdyby Wnioskodawca w celu prowadzenia działalności polegającej za zakupie dóbr i towarów utworzył na terenie Polski stałą placówkę, to i tak nie powstałby zakład. Bowiem wprawdzie stała placówka, np. filia lub biuro, stanowi zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 i ust. 2 ww. umowy, jednak art. 5 ust. 4 umowy zawiera listę czynności, których podjęcie, mimo istnienia stałej placówki, nie prowadzi do powstania zakładu. W niniejszej sprawie podstawowe znaczenie mają punkt d oraz e, które stanowią odpowiednio, iż pojęcie zakład nie obejmuje utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa oraz utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym. Z analizy tych przepisów wynika, że prowadzenie działalności polegającej na skupie złomu metali szlachetnych nie prowadziłoby to powstania zakładu w rozumieniu przepisów ww. umowy nawet w przypadku, gdy Wnioskodawca założyłby na terenie Polski stałą placówkę, np. biuro czy filię.

W opinii Wnioskodawcy uzasadnione jest zatem stanowisko, że działalność Wnioskodawcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, gdyż działanie na terenie Polski przez tzw. wypożyczonych pracowników polegające na zawieraniu umów w zakresie zakupu dóbr lub towarów, a nawet utworzenie stałej placówki na terenie Polski, której zadaniem byłby jedynie zakup dóbr lub towar bądź działalność o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym nie oznacza powstania zakładu w rozumieniu przepisów umowy między Rzecząpospolitą a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Stanowisko to jest dodatkowo potwierdzone faktem, że Wnioskodawca na terenie Polski nie będzie uzyskiwał żadnego dochodu, nie byłoby więc możliwe obliczenie wysokości podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ograniczony obowiązek podatkowy
ILPB2/415-122/12/15-S/AJ | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB5/4510-281/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

zakłady osób zagranicznych
1471/DPR1/423-8/07/KK/2 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.