IPPB5/4510-305/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Istnienie zakładu Spółki na terytorium Polski w świetle umowy polsko - niemieckiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.
IPPB5/4510-305/15-2/PSinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. zakłady osób zagranicznych
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu Spółki na terytorium Polski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienie zakładu Spółki na terytorium Polski.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Tytułem wyjaśnienia wnioskodawca podnosi, że składał już wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dla niemal identycznego jak przedstawiony poniżej stanu faktycznego. W interpretacji IPPB5/4510-54/15-2/PS z dnia 25.03.2015 stanowisko Wnioskodawcy zostało uznane za prawidłowe. Wnioskodawca składa kolejny wniosek, gdyż minimalnie zmienił się przedstawiony wówczas stan faktyczny, a mianowicie wnioskodawca prowadzi skup złomu metali szlachetnych nie tylko od osób prywatnych, lecz także od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, np. jubilerów, złotników itp., co uzasadnia złożenie niniejszego wniosku. Wnioskodawca przedstawia poniżej nowy, tj. nieznacznie zmodyfikowany, stan faktyczny:

Wnioskodawca – X. to niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się przerabianiem w Niemczech złomu metali szlachetnych (złom złota). Wnioskodawca dokonuje na terenie Polski skupu złomu metali szlachetnych przez wykonujących pracę i mieszkających na terenie Polski polskich pracowników. Wnioskodawca nie prowadzi na terenie polski żadnych innych czynności. Ponadto nie utworzył on na terenie Polski żadnego biura, zarządu czy filii. Wprawdzie wnioskodawca otrzymał numer NIP, ale wniosek jego nadanie złożył tylko ze względu na konieczność odprowadzania podatku dochodowego od pracowników, a sam Wnioskodawca żadnych innych podatków na terenie Polski nie płaci. Pracownicy są zatrudnienie bezpośrednio u wnioskodawcy na terenie Niemiec. W Polsce są tzw. mobilnymi pracownikami, tzn. jeżdżą po całej Polsce, odwiedzając różne miejsca - centra handlowe, ośrodki wypoczynkowe itp. i kupują złom złota od osób odwiedzających te miejsca. Wnioskodawca rozpoczął skupowanie złomu złota także od jubilerów, złotników itp. Działalność pracowników Wnioskodawcy na terenie Polski polega wyłącznie na zakupie dóbr i towarów, to jest metali szlachetnych, które następnie są wykorzystywane i przerabiane przez wnioskodawcę na terenie Niemiec.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zakup towarów i dóbr na terenie polski stanowi zakład w rozumieniu umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. 2005 nr 12 poz. 90) i czy w związku z tym działalność Wnioskodawcy polegająca na zakupie towarów i dóbr (złomu złota) od osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terenie Polski...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Tytułem uzasadnienia wskazać należy, iż zgodnie z art. 7 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu od majątku zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład.

W przedmiotowej sprawie zakład Wnioskodawcy na terenie Polski nie powstanie. Wynika to z następujących regulacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ww. umowy, jeżeli osoba działa w imieniu przedsiębiorstwa jedynie w zakresie czynności wymienionych w art. 5 ust. 4 umowy to nie dochodzi do utworzenia zakładu. Znaczenie w przedstawionym stanie faktycznym mają czynności określone w art. 5 ust. 4 punkt d oraz e. Czynnościami tymi są: zakup dóbr lub towarów albo zbieranie informacji dla przedsiębiorstwa (pkt. d) oraz prowadzenie dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym (pkt e). W przedmiotowej sprawie działalność pracowników Wnioskodawcy na terenie Polski polega wyłącznie na zakupie towarów i dóbr (tj. złomu złota) - spełnione są zatem przesłanki określone w pkt d. Na terenie Polski Wnioskodawca nie osiąga żadnego dochodu, gdyż na terenie polski następuje jedynie skup złota od osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zasadnicza działalność Wnioskodawcy prowadzona jest natomiast w Niemczech. Czynności na terenie Polski mają zatem charakter jedynie przygotowawczy, gdyż skupiony złom złota jest wykorzystywany i przetworzony przez wnioskodawcę na terenie Niemiec, a zatem spełnione są także przesłanki określone w pkt e.

Potwierdzeniem przedstawionej interpretacji jest dalsza analiza przepisów w/w umowy. Podkreślić bowiem należy, że nawet gdyby Wnioskodawca w celu prowadzenia działalności polegającej za zakupie dóbr i towarów utworzył na terenie Polski stałą placówkę, to i tak nie powstałby zakład. Bowiem wprawdzie stała placówka, np. filia lub biuro, stanowi zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 i ust. 2 ww. umowy, jednak art. 5 ust. 4 umowy zawiera listę czynności, których podjęcie, mimo istnienia stałej placówki, nie prowadzi do powstania zakładu. W niniejszej sprawie podstawowe znaczenie mają punkt d oraz e, które stanowią odpowiednio, iż pojęcie zakład nie obejmuje utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa oraz utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym. Z analizy tych przepisów wynika, że prowadzenie działalności polegającej na skupie złomu metali szlachetnych nie prowadziłoby do powstania zakładu w rozumieniu przepisów ww. umowy nawet w przypadku, gdy Wnioskodawca założyłby na terenie Polski stałą placówkę, np. biuro czy filię.

W opinii Wnioskodawcy uzasadnione jest zatem stanowisko, iż działalność Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce, gdyż działanie na terenie Polski przez zatrudnionych pracowników polegające na zawieraniu umów w zakresie zakupu dóbr lub towarów zarówno od osób fizycznych jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a nawet utworzenie stałej placówki na terenie Polski, której zadaniem byłby jedynie zakup dóbr lub towarów bądź działalność o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym nie oznacza powstania zakładu w rozumieniu przepisów umowy między Rzecząpospolitą a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Stanowisko to jest dodatkowo potwierdzone faktem, że Wnioskodawca na terenie Polski nie będzie uzyskiwał żadnego dochodu, nie byłoby więc możliwe obliczenie wysokości podatku.

Tytułem wyjaśnienia Wnioskodawca podnosi, że wprawdzie Wnioskodawca otrzymał numer NIP, ale wniosek o jego nadanie złożył tylko ze względu na konieczność odprowadzania podatku dochodowego od pracowników, a sam Wnioskodawca żadnych innych podatków na terenie Polski nie płaci.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek
ILPB2/436-300/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB5/4510-275/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

zakłady osób zagranicznych
1471/DPR1/423-8/07/KK/2 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.