IPPB5/423-847/14-4/PS | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu Spółki w świetle przepisów umowy polsko – czeskiej.
IPPB5/423-847/14-4/PSinterpretacja indywidualna
  1. Czechy
  2. spółka zagraniczna
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  4. zakład
  5. świadczenie usług
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 27 października 2014 r. (data nadania 27 października 2014 r., data wpływu 29 października 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 16 października 2014 r. Nr IPPB5/423-847/14-2/PS (data nadania 17 października 2014 r., data doręczenia 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu Spółki w świetle przepisów umowy zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodów i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. 2012 poz. 991; dalej: „umowa polsko-czeska”) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 10 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu Spółki w świetle przepisów umowy polsko – czeskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest producentem części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Operacyjnie Wnioskodawca jest członkiem Dywizji grupy kapitałowej T. Wnioskodawca, jako usługodawca, zawad kontrakt na usługi zarządcze na rzecz polskiej spółki z grupy (Odbiorca usług), wchodzącej także w skład Dywizji Grupy T. Jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest spółka zarejestrowana w Hiszpanii, która też jest spółką babką wobec Odbiorcy usług. W ramach kontraktu, Wnioskodawca dostarcza Odbiorcy usług usługi zarządcze. Wsparcie jest świadczone w postaci usług managera, wskazanego w umowie z imienia i nazwiska, zatrudnionego przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę. Wskazany w umowie manager jest prokurentem Wnioskodawcy i jednocześnie członkiem zarządu Odbiorcy usług. Usługi będą dostarczane przez Wnioskodawcę spoza terytorium Polski przez managera zatrudnionego przez Wnioskodawcę i pracującego w siedzibie Wnioskodawcy położonej na terytorium Republiki Czeskiej. Jeśli jakiekolwiek podróże służbowe managera będą konieczne na terytorium Polski (do wykonywania obydwu obowiązków managera, tj. w celu wykonania kontraktu, jak też wypełniania funkcji członka zarządu Odbiorcy usług), będą one zawsze krótkie, a ich łączna długość nie będzie przekraczać 6 miesięcy w jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie. Manager nie będzie miał do wyłącznej dyspozycji żadnego pomieszczenia biurowego ani sprzętu czy wyposażenia w siedzibie Odbiorcy usług podczas jego pobytu w Polsce, aczkolwiek swoje obowiązki będzie wykonywał na siedzibie Odbiorcy usług (w pomieszczeniach przeznaczonych do spotkań lub przeznaczonych dla personelu Odbiorcy usług). Usługi są dostarczane tylko w ramach Dywizji. Usługi te są całkowicie niezależne od innych usług czy wsparcia dostarczanych przez akcjonariusza Wnioskodawcy, jako spółki dominującej w Grupie czy innych jej spółek zależnych. Wynagrodzenie będzie naliczane miesięcznie i fakturowane co miesiąc przez Wnioskodawcę oraz płatne przez Odbiorcę usług. Na początku każdego roku kalendarzowego Wnioskodawca poinformuje Odbiorcę usług o przypadającym wynagrodzeniu, opartym na rocznym budżecie, a po zaakceptowaniu tego wynagrodzenia przez Odbiorcę usług, będzie ono wstępną kontraktową bazą wynagrodzeniową na dany rok. Jeśli Wnioskodawca nie prześle żadnej informacji, wynagrodzenie takie jak w poprzednim roku, będzie obowiązywało w roku kolejnym. Podstawą do kalkulowania wynagrodzenia jest odpowiednia część kosztu ponoszonego przez Wnioskodawcę oraz odpowiednia część wynagrodzenia i ubezpieczeń społecznych managera plus 10% marża. Na koniec roku kalendarzowego ustalana jest ostateczna kwota wynagrodzenia. Jeśli jest to niezbędne, dokonywane są korekty rocznego wynagrodzenia. Koszty podróży, utrzymania, hoteli i inne koszty poniesione w związku z podróżami managera do Polski, będą ponoszone przez Odbiorcę usług. W przypadku, gdy Wnioskodawca poniesie jakiekolwiek płatności zaliczkowe na te koszty, będą one przenoszone na Odbiorcę usług. Kontrakt będzie obowiązywał przez okres 5 lat, jeśli żadna ze stron nie rozwiąże Kontraktu przynajmniej na trzy miesiące przed datą jego wygaśnięcia, i będzie automatycznie przedłużany na okres kolejnego roku co rok, chyba że zostanie zerwany na minimum trzy miesiące przed datą wygaśnięcia kolejnego okresu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poprzez świadczenie usług na podstawie opisanej w stanie faktycznym umowy, Wnioskodawca posiada zakład na terytorium Polski w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4a pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Republiką Czeską...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług na podstawie opisanej w stanie faktycznym umowy, nie prowadzi do powstania zakładu na terytorium Polski w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Republiką Czeską. W konsekwencji, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę na podstawie wspomnianej umowy, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Nie można uznać, że Wnioskodawca posiada w Polsce stalą placówkę służącą prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Nie utrzymuje bowiem tutaj żadnych pomieszczeń, wyposażenia lub urządzeń wykorzystywanych do świadczenia przedmiotowych usług. Nie włada też, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego czy też faktycznie, bez takiego tytułu, żadną przestrzenią, w której świadczone są usługi. Brak jest więc stałej, wystarczającej więzi z określonym punktem powierzchni ziemskiej czy z określonym obszarem geograficznym. Do przyjęcia stałego charakteru placówki nie może być również uznane udostępnianie pomieszczeń przez Odbiorcę usług w celu wykonania określonych czynności wynikających z umowy, gdyż nie mają one regularnego, stałego charakteru. Bo chociaż udostępnienia te będą powtarzalne, to łączny ich okres nie będzie przekraczał 6 miesięcy w jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie. A jak zapisano w Komentarzu do Modelowej konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania, utrzymywanie stałej placówki przez okres co najmniej 6 miesięcy jest miernikiem istnienia zakładu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność ma charakter powtarzalny. W takim jednak wypadku każdy okres użytkowania powinien być brany pod uwagę w połączeniu z liczbą wszystkich okresów, w których było użytkowanie, a okres może wtedy rozciągnąć się na wiele lat (pkt 6 komentarza do art. 5 umowy modelowej). Przede wszystkim jednak usługi wynikające z umowy będą świadczone przez Wnioskodawcę głównie poza terytorium Polski, tj. na terytorium Republiki Czeskiej. Ewentualny pobyt w Polsce managera wykonującego usługi w imieniu Wnioskodawcy, będzie zawsze krótki, a łączna długość pobytu w Polce w tym celu nie będzie przekraczać 6 miesięcy w jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie. Manager ten nie może również być uznany za agenta zależnego, bo chociaż działa on w imieniu Wnioskodawcy (wykonuje umowę), to nie posiada żadnego pełnomocnictwa do zawierania umów w Polsce w imieniu Wnioskodawcy.

W konsekwencji, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę, na podstawie wspomnianej umowy podlegają opodatkowaniu w Republice Czeskiej, a w Polsce są zwolnione z podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 2 w związku z 26 ust. 1 zdanie 3 ustawy o CIT i oraz art. 7 umowy między RP a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Wnioskodawcy dla celów podatkowych uzyskanym certyfikatem rezydencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego w zakresie nieistnienia zakładu Spółki na terytorium Polski należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tutejszy organ podatkowy nie odniósł się w niniejszej interpretacji do zagadnienia dotyczącego czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę, na podstawie wspomnianej umowy w Polsce są zwolnione z podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 2 w związku z art. 26 ust. 1 zdanie 3 ustawy o CIT i oraz art. 7 umowy między RP a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Wnioskodawcy dla celów podatkowych uzyskanym certyfikatem rezydencji. Kwestia powyższa nie była bowiem przedmiotem zapytania Spółki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.