IPPB4/415-858/12-4/SP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2012 r. (data wpływu 11.102012 r.) uzupełnione pismem z dnia 04.01.2013 r. (data nadania 04.01.2013 r., data wpływu 07.01.2013 r.) na wezwanie z dnia 31.12.2012 r. (data nadania 31.12.2012 r., data doręczenia 03.01.2013 r.) Nr IPPB4/415-858/12-2/SP o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 31.12.2012 r. Nr IPPB4/415-858/12-2/SP, tut. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 04.01.2013 r. (data nadania 04.01.2013 r., data wpływu 07.01.2013 r.) wniosek został uzupełniony w terminie.

W przedmiotowym wniosku i uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który podpisał pięcioletni kontrakt z firmą M. z siedzibą i zarządem w H. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W ramach kontraktu Wnioskodawca będzie wykonywał usługi jako E. R. S. na pokładzie statku F. C. do R. (Nr IMO statku: xxxx), pływającym pod banderą B. Właścicielem i operatorem statku jest amerykańska firma M. Statek F. C. jest jednostką pływającą, której zadaniem jest wydobywanie, wstępne oczyszczenie, przechowywanie i przeładunek ropy naftowej ze złóż podmorskich. Z kontraktu zawartego przez Wnioskodawcę z firmą M. wynika, że lokalizacją usług wykonywanych przez Wnioskodawcę będzie szelf kontynentalny, nad którym suwerenną władzę sprawuje Brazylia. Świadczenie usług odbywać będzie się w systemie miesiąc pracy, miesiąc urlopu.

Poza dochodami z opisanego powyżej kontraktu Wnioskodawca nie planuje uzyskiwania żadnych innych dochodów, ani na terytorium Polski, ani też poza jej granicami.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż w okresie podatkowym będącym przedmiotem zapytania ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadczy usługi osobiste na amerykańskim statku, który u wybrzeży Brazylii zajmuje się wydobywaniem, wstępnym oczyszczeniem, przechowywaniem i przeładunkiem ropy naftowej ze złóż podmorskich. Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, że jest to świadczenie usług na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym. Wnioskodawca wykonuje pracę na pokładzie statku F. C. (Nr IMO statku: xxxx). Właścicielem i operatorem tego statku jest firma M. z siedzibą i zarządem w H. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oznacza to, że faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy zastosowanie będą miały przepisy Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, czy też uznać należy, że do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy zastosowanie będą miały wyłącznie polskie przepisy podatkowe z uwagi na to, iż Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Brazylią...
 2. Jeżeli do dochodów Wnioskodawcy ma zastosowanie polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to czy dochód uzyskiwany z tytułu kontraktu będzie wolny od podatku w Polsce, zgodnie z art. 16 ust. 3 tej umowy...
 3. Jeżeli z uwagi na fakt, iż z Brazylią nie mamy podpisanej urnowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie będą miały wyłącznie polskie przepisy podatkowe, to czy do dochodu Wnioskodawcy zastosowanie będzie miała ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy Wnioskodawca z uwagi na fakt, że przebywał będzie czasowo za granicą nie będzie zobowiązany do wpłacania zaliczki na podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Wątpliwości, które przepisy będą miały zastosowanie do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy z tytułu usług świadczonych na pokładzie statku C. R. wynikają z faktu, iż jest to statek pływający pod banderą wysp B, będący własnością i zarządzany przez firmę ze Stanów Zjednoczonych, natomiast statek w okresie wykonywania na nim usług znajdować będzie się w obrębie szelfu kontynentalnego należącego do Brazylii.

W tej sytuacji należy wziąć pod uwagę tekst Modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień.

Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie zatem z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD (pkt 9) w zakresie art. 15 ust. 3, do wynagrodzeń załóg statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym (...) stosuje się zasadę, która zgodna jest z zasadą odnoszącą się do dochodów z żeglugi morskiej, śródlądowej i transportu lotniczego, zatem podlegają one opodatkowaniu w państwie, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa.

Dla rozstrzygnięcia, jaką umowę międzynarodową należy zastosować do osoby wykonującej pracę na pokładzie statku morskiego – niezależnie od tego pod jaką banderą pływa – istotne jest więc to, w jakim państwie znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego ten statek.

Właścicielem i operatorem statku F. C do R. jest M. – firma amerykańska, z siedzibą w H. w T. Tak więc do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy należy zastosować przepisy Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).

Ad. 2.

Zgodnie z polsko – amerykańską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody marynarza, rezydenta polskiego będą opodatkowane tylko w USA (art. 16 ust. 3 konwencji), jeżeli marynarz jest członkiem regularnej załogi i przedsiębiorstwo eksploatujące statek w transporcie międzynarodowym ma siedzibę w USA. W umowie z USA nie mówi się o miejscu faktycznego zarządu tylko wskazuje się miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorstwa, które eksploatuje statek.

Z art. 16 ust. 3 umowy wynika:

Bez względu na postanowienia ustępu 2 wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku lub samolotu”.

Określenie „osoba” oznacza osobę fizyczną, zarządcę majątku, spółkę, osobę prawną lub inne stowarzyszenie (art. 3 ust. 1 pkt 4 umowy).

Zgodnie z polsko – amerykańską umową mamy do czynienia z transportem międzynarodowym, bo zgodnie z umową transport międzynarodowy oznacza transport statkiem eksploatowanym przez przedsiębiorstwo danego państwa (tutaj USA) z wyjątkiem sytuacji gdy transport odbywa się wyłącznie do miejsc położonych wewnątrz terytorium tego państwa (czyli USA). Tak więc skoro statek amerykański wypływa poza USA to jest to transport międzynarodowy a tym samym w stosunku do Wnioskodawcy ma zastosowanie polsko – amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zgodnie z tą umową Jego dochód jest zwolniony z podatku w Polsce.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w sposób określony w tym przepisie. Ponieważ jednak Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał dochodów na terytorium Polski to faktycznie nie będzie miał obowiązków podatkowych w Polsce (brak podatku i brak obowiązku złożenia zeznania).

Ad. 3.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi fakt, iż w okresie wykonywania usługi, statek F. R. znajdował się będzie w obrębie szelfu kontynentalnego należącego do Brazylii. Może to oznaczać, że do opodatkowania jego dochodów będą miały zastosowanie wyłącznie polskie przepisy, ponieważ Polska nie podpisała z Brazylią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewidywała by sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta na terytorium Brazylii. W sytuacji gdy z krajem w którym jest wykonywana praca Polska nie podpisała umowy, podwójnego opodatkowania unika się na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 27 ust. 9a ww. ustawy w przypadku podatnika, mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio. A zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Na podstawie art. 27g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1, rozliczający na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

 1. ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub
 2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi
  -ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2.

Zgodnie z art. 27g ust. 2 ww. ustawy odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8.

Odliczenia nie stosuje się, gdy określone dochody uzyskane zostały w krajach na terytorium wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2005 r. Nr 94 poz. 790), tzw. raje podatkowe.

Zgodnie z powyższym, kwotę ulgi oblicza się w sposób następujący:

Dochody zagraniczne podatnika, tj. przychody z pracy za granicą, dolicza się do polskich dochodów. Dla tak obliczonej sumy dochodów określa się stawkę podatku (na podstawie skali podatkowej). Tę stawkę podatku stosuje się do tych przychodów podatnika, które podlegają opodatkowaniu w Polsce. Uzyskana kwota jest hipotetycznym podatkiem, jaki byłby należny przy zastosowaniu do zagranicznych dochodów metody wyłączenia. Różnica między podatkiem wyliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 lub 9a ustawy (czyli przy wykorzystaniu metody zaliczenia) a hipotetycznym podatkiem, o którym mowa, jest kwotą przysługującej ulgi podatkowej.

Tak więc w przypadku Wnioskodawcy, który nie będzie uzyskiwał dochodów w Polsce kwota ulgi abolicyjnej równa będzie podatkowi wyliczonemu przy zastosowaniu metody zaliczenia, w efekcie należny podatek nie wystąpi.

Wysokość podatku po zastosowaniu ulgi abolicyjnej ma być bowiem taka, jakby dochody zagraniczne byty opodatkowane w Polsce przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. A w przypadku podatnika uzyskującego wyłącznie dochody, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia podatek w Polsce nie wystąpi.

Należy zauważyć, że do zastosowania ulgi abolicyjnej nie ma znaczenia czy i w jakiej wysokości podatek został zapłacony za granicą, bowiem art. 27 ust. 9 mówi jedynie o dochodach uzyskiwanych za granicą, które w Polsce nie są zwolnione od podatku.

Zgodnie z art. 44 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników

 1. ze stosunku pracy z zagranicy,
 2. z emerytur i rent z zagranicy,
 3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1
  -są obowiązani bez wezwania wpłacać wciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Jednocześnie w myśl ust. 7 art. 44 podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywający za granicą, którzy osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania. Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się odpowiednio ust. 3a oraz 3c.

Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca będzie stale przebywał za granicą nie wystąpi u niego obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek w trakcie roku.

Podsumowując Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do opodatkowania jego dochodów z tytułu usług świadczonych na statku F. C. do R. będą miały zastosowanie przepisy polsko - amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zgodnie z jej przepisami dochód Wnioskodawcy jest wolny od podatku w Polsce. Gdyby jednak organ podatkowy uznał, iż ze względu na fakt wykonywania pracy w obrębie brazylijskiego szelfu kontynentalnego do opodatkowania dochodów należy zastosować wyłącznie polskie przepisy podatkowe (z uwagi na brak polsko – brazylijskiej umowy) to wówczas biorąc pod uwagę ulgę abolicyjną nie wystąpi w Polsce podatek do zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Należy zwrócić również uwagę na tekst Modelowej Konwencji stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień.

Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie zatem z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD (pkt 9) w zakresie art. 15 ust. 3, do wynagrodzeń załóg statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym (...) stosuje się zasadę, która zgodna jest z zasadą odnoszącą się do dochodów z żeglugi morskiej, śródlądowej i transportu lotniczego, zatem podlegają one opodatkowaniu w państwie, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa.

Dla rozstrzygnięcia, jaką umowę międzynarodową należy zastosować do osoby wykonującej pracę na pokładzie statku morskiego – niezależnie od tego pod jaką banderą pływa – istotne jest więc w jakim państwie znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego ten statek.

Z treści złożonego wniosku i uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawca – osoba mająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –świadczy usługi osobiste na amerykańskim statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym. Wnioskodawca wykonuje pracę na pokładzie statku z siedzibą i zarządem w H. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oznacza to, że faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Uwzględniając powyższe, w przedmiotowej sprawie mają zastosowania postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8.10.1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).

W myśl art. 16 ust. 1 ww. umowy, płace, wynagrodzenia i inne świadczenia o podobnym charakterze, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego Umawiającego się Państwa z tytułu zatrudnienia, będą opodatkowane tylko przez to Umawiające się Państwo, chyba że osoba ta wykonuje pracę w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to takie wynagrodzenia świadczone za tę pracę mogą być opodatkowane przez to drugie Umawiające się Państwo.

Jednakże, zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. umowy, niezależnie od postanowień ustępu 1 wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium jednego z Umawiających się Państw osiąga z pracy najemnej podejmowanej na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa, mogą być opodatkowane tylko w pierwszym Umawiającym się Państwie, jeżeli:

 1. odbiorca przebywa na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas danego roku podatkowego,
 2. wynagrodzenia są wypłacane przez osobę lub w imieniu osoby, która nie ma na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz
 3. wynagrodzenia nie są wypłacane przez zakład, który posiada osoba płacąca wynagrodzenie na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa.

W świetle art. 16 ust. 3 umowy, bez względu na postanowienia ustępu 2 wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo, jeżeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku lub samolotu.

Z przepisu art. 3 ust. 1 pkt 9) umowy polsko – amerykańskiej, wynika natomiast, iż – w rozumieniu niniejszej umowy – jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż dochód Wnioskodawcy jako osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Stanów Zjednoczonych, będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 16 ust. 3 umowy polsko-amerykańskiej.

Należy wyjaśnić, iż fakt uzyskiwania innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce nie wpłynie na opodatkowanie dochodów uzyskanych na statku amerykańskim, gdyż dochody takie zgodnie z umową polsko – amerykańską nie są w Polsce opodatkowane.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 3 w związku z rozstrzygnięciem przedstawionym powyżej staje się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.