IPPB2/4511-167/15-6/MK | Interpretacja indywidualna

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i umowy polsko-niemieckiej, oraz kierując się dyspozycją art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uiszczanych na rzecz kontrahenta niemieckiego będącego podmiotem prawnym opłat z tytułu licencji Wnioskodawca, jako korzystający z licencji, nie ma w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązku pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat należności licencyjnych na rzecz wydawcy niemieckiego będącego podmiotem prawnym. Powyższe oznacza, że do opodatkowania tychże przychodów należy zastosować uregulowania zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak organ podatkowy zauważa, że kwestia dotycząca obowiązku opodatkowania należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotu prawnego w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie była przedmiotem wniosku w związku z tym wydana interpretacja nie dotyczy tej kwestii.
IPPB2/4511-167/15-6/MKinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. certyfikat rezydencji
 3. prawa autorskie
 4. umowa licencyjna
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-167/15-2/MK z dnia 2 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych, na rzecz niemieckiego wydawcy – jest:

 • prawidłowe– w części dotyczącej braku obowiązku pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dokonywanych wypłat należności licencyjnych na rzecz wydawcy niemieckiego będącego podmiotem prawnym.
 • nieprawidłowe - w pozostałym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych, na rzecz niemieckiego wydawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nabył prawa autorskie od wydawcy niemieckiego do wydania książki „G.” na terytorium RP, co zostało udokumentowane fakturą oraz umową.

Po 2 miesiącach tj. w listopadzie 2014 r. Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą polegającą między innymi na wydawaniu książek, oraz na podstawie zakupionych praw do książki wydał książkę już jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wydaną książkę Wnioskodawca zamierza w ramach prowadzonej działalności sprzedawać.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 2 marca 2015 r. Nr IPPB2/415-167/15-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 • Czy przedmiotem zawartej umowy z wydawcą niemieckim był zakup licencji na opublikowanie i sprzedaż książek licencjodawcy, czy też zawarta umowa dotyczyła przeniesienia praw autorskich do książki na Wnioskodawcę...
 • Czy z zawartej umowy wynika obowiązek zapłaty przez Wnioskodawcę należności licencyjnych (honorarium autorskiego) na rzecz licencjodawcy...
 • Czy Wnioskodawca jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej dokumentującego siedzibę odbiorcy należności licencyjnych wystawiony przez właściwe władze podatkowe państwa siedziby odbiorcy...
 • Czy wydawca niemiecki, na rzecz którego będą wypłacane należności licencyjne nie prowadzi na na terytorium Polski działalności gospodarczej poprzez zakład bądź stałą placówkę...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 10 marca 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 • Przedmiotem umowy zawartej z wydawcą niemieckim był zakup licencji na wydanie książki w języku polskim, umowa nie dotyczyła przeniesienia praw autorskich.
 • Z zawartej umowy wynika obowiązek zapłaty przez Wnioskodawcę należności licencyjnych.
 • Wnioskodawca jest w posiadaniu Certyfikatu rezydencji podatkowej dokumentującego siedzibę odbiorcy należności licencyjnych w Niemczech.
 • Wydawca niemiecki, na rzecz którego Wnioskodawca zapłacił należności licencyjne nie prowadzi na terytorium Polski działalności gospodarczej poprzez zakład bądź stałą placówkę.

Po otrzymaniu odpowiedzi na pisemne wezwanie organ podatkowy ponownie wezwał Wnioskodawcę telefonicznie w dniu 9 kwietnia 2015 r. (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • Wskazanie, statusu podmiotu niemieckiego, z którym została zawarta umowa licencyjna na opublikowanie i sprzedaż książki...

Braki uzupełniono w terminie w kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Wydawca niemiecki, na rzecz, którego Wnioskodawca zapłacił należności licencyjne jest podmiotem prawnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy powstał u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od należności licencyjnych zgodnie z art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 350) z późniejszymi zmianami...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od należności licencyjnych zgodnie z art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80, poz, 350) z późniejszymi zmianami.

Art. 29 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 350) z późniejszymi zmianami dotyczy jedynie osób, o których mowa w art. 3 ust 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 350) z późniejszymi zmianami czyli przepisowi temu podlegają jedynie osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca natomiast posiada miejsce zamieszkania, oraz prowadzi działalność gospodarczą, wobec czego ten przepis nie dotyczy Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dokonywanych wypłat należności licencyjnych na rzecz wydawcy niemieckiego będącego podmiotem prawnym, natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w przedmiocie zadanego pytania przyporządkowanego do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, tj. powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku od należności licencyjnych zgodnie z art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów), które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak stanowi przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Stosownie do art. 29 ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 i 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych.

W myśl art. 12 ust. 3 tej umowy, określenie „należności licencyjne” użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do wszelkiego rodzaju wypłat za użytkowanie lub prawo do użytkowania nazwy, zdjęcia lub innych podobnych praw osobistych oraz do wypłat otrzymywanych jako wynagrodzenie za nagranie przez radio lub telewizję występów sportowców lub artystów.

Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą należności licencyjne, działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony, bądź wykonuje wolny zawód w oparciu o stałą placówkę tam położoną, a prawa lub majątek, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, faktycznie wiążą się z działalnością tego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 – art. 12 ust. 4 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1 są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10, zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Na podstawie art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 tej ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-1R), również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Jak stanowi ust. 4 cyt. artykułu, na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

Z wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca nabył prawa autorskie od wydawcy niemieckiego będącego podmiotem prawnym do wydania książki na terytorium RP, co zostało udokumentowane fakturą oraz umową. Przedmiotem umowy zawartej z wydawcą niemieckim był zakup licencji na wydanie książki w języku polskim, umowa nie dotyczyła przeniesienia praw autorskich. Po dwóch miesiącach, tj. w listopadzie 2014 r. Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą polegającą między innymi na wydawaniu książek, oraz na podstawie zakupionych praw do książki wydał książkę już jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wydaną książkę Wnioskodawca zamierza w ramach prowadzonej działalności sprzedawać.

Z zawartej umowy wynika obowiązek zapłaty przez Wnioskodawcę należności licencyjnych. Wnioskodawca jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej dokumentującego siedzibę odbiorcy należności licencyjnych w Niemczech.

Wydawca niemiecki, na rzecz którego Wnioskodawca zapłacił należności licencyjne nie prowadzi na terytorium Polski działalności gospodarczej poprzez zakład bądź stałą placówkę.

Mając na uwadze, powyższe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i umowy polsko-niemieckiej, oraz kierując się dyspozycją art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uiszczanych na rzecz kontrahenta niemieckiego będącego podmiotem prawnym opłat z tytułu licencji Wnioskodawca, jako korzystający z licencji, nie ma w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązku pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat należności licencyjnych na rzecz wydawcy niemieckiego będącego podmiotem prawnym.

Powyższe oznacza, że do opodatkowania tychże przychodów należy zastosować uregulowania zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak organ podatkowy zauważa, że kwestia dotycząca obowiązku opodatkowania należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotu prawnego w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie była przedmiotem wniosku w związku z tym wydana interpretacja nie dotyczy tej kwestii.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.