ILPB2/415-1134/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przychodów marynarza.
ILPB2/415-1134/14-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. Wielka Brytania
 2. marynarze
 3. praca najemna
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku – jest:

 • prawidłowe w odniesieniu do pytania nr 1 i nr 3;
 • bezprzedmiotowe w odniesieniu do pytania nr 2, nr 4 i nr 5.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest marynarzem pracującym na statku morskim, który pływa w żegludze międzynarodowej. Przedsiębiorstwo eksploatujące statek, na którego pokładzie Zainteresowany – w ramach kontraktu – świadczy pracę znajduje się na terenie Szkocji, natomiast wynagrodzenie jest wypłacane przez oddział ww. przedsiębiorstwa, tj. w Singapurze.

Według informacji Wnioskodawcy miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa, tj. znajduje się na terenie Szkocji wchodzącym w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawca nadmienia, że jako obywatel RP zamieszkuje na stałe w Polsce, tutaj jest Jego centrum interesów życiowych. Oprócz dochodów zagranicznych, Zainteresowany nie osiąga żadnych innych dochodów w kraju (w Polsce).

Począwszy od stycznia 2015 r. Wnioskodawca będzie świadczył pracę w charakterze marynarza w żegludze międzynarodowej na podstawie kontraktu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychody/dochody uzyskane z kontraktu z tytułu pracy marynarza, który pływa w żegludze międzynarodowej należy opodatkować w oparciu o art. 14 ust.3 Konwencji między RP, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz art. 22 ust. 2 tejże Konwencji dotyczącego wyłączenia z progresją...
 2. Czy przychody/dochody uzyskane z kontraktu z tytułu pracy marynarza, który pływa w żegludze międzynarodowej należy opodatkować w oparciu o art. 22 ust. la umowy między rządem RP, a rządem Republiki Singapuru o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U z 2014 r. poz. 443) na podstawie metody odliczenia proporcjonalnego...
 3. Czy w przypadku konieczności rozliczenia przychodu/dochodu wg metody wyłączenia z progresją Wnioskodawca musi dokonać rozliczenia podatku składając PIT-36 przy założeniu, że nie osiąga przychodów/dochodów z innych źródeł w Polsce...
 4. Czy w przypadku konieczności rozliczenia przychodu/dochodu wg metody odliczenia proporcjonalnego na podstawie umowy z Singapurem Wnioskodawca nabędzie prawo do stosowania „ulgi abolicyjnej” stosownie do art. 27g ustawy pdof...
 5. Jeżeli Zainteresowany będzie zobligowany do rozliczenia osiąganych przychodów/dochodów wg odliczenia proporcjonalnego - to czy właściwe będzie rozliczenie podatku dochodowego w terminie do 20 każdego kolejnego miesiąca po miesiącu, gdy powróci z zagranicy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Przychody/dochody uzyskane z kontraktu z tytułu pracy marynarza, który pływa w żegludze międzynarodowej należy opodatkować w oparciu o art. 14 ust. 3 Konwencji między RP, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, oraz art. 22 ust. 2 tejże Konwencji dotyczącego wyłączenia z progresją. Ponieważ z informacji, które Zainteresowany posiada wynika, że zarząd firmy faktycznie odbywa się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii - stąd też osoby zatrudnione na pokładzie statku podlegają opodatkowaniu w państwie, w którym znajduje się siedziba zarządu firmy - niezależnie od tego, pod jaką banderą statek pływa.

Ad.2.

Do marynarza pracującego w żegludze międzynarodowej nie mają zastosowania przepisy wynikające z art. 22 ust. la umowy między rządem RP, a rządem Republiki Singapuru o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz. U z 2014 r. poz. 443) na podstawie metody odliczenia proporcjonalnego z powodów wynikających ze stanowiska przedstawionego w pkt 1.

Ad.3.

Rozliczenie osiągniętego przychodu/dochodu wg metody wyłączenia z progresją nie obliguje Wnioskodawcy do rozliczenia podatku dochodowego poprzez złożenie PIT-36 przy założeniu, że Zainteresowany nie osiąga przychodów/dochodów z innych źródeł w Polsce.

Ad.4.

W przypadku konieczności dokonania rozliczenia przychodu/dochodu wg metody odliczenia proporcjonalnego na podstawie umowy z Singapurem Wnioskodawca uważa, że nabędzie prawo do stosowania „ulgi abolicyjnej” stosownie do art. 27g ustawy pdof.

Ad.5.

Zainteresowany uważa, że w przypadku konieczności rozliczenia osiąganych przychodów/dochodów wg odliczenia proporcjonalnego, będzie zobligowany rozliczyć uzyskane przychody/dochody poprzez obliczenie i zapłatę podatku dochodowego w terminie do 20 każdego kolejnego miesiąca po miesiącu, gdy powróci z zagranicy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w odniesieniu do pytania nr 1 i nr 3;
 • bezprzedmiotowe w odniesieniu do pytania nr 2, nr 4 i nr 5.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a. ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepis art. 4a ww. ustawy stanowi, że przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce) jest marynarzem pracującym na statku morskim, który pływa w żegludze międzynarodowej. Przedsiębiorstwo eksploatujące statek, na którego pokładzie Zainteresowany – w ramach kontraktu – świadczy pracę znajduje się na terenie Szkocji, natomiast wynagrodzenie jest wypłacane przez oddział ww. przedsiębiorstwa, tj. w Singapurze. Według informacji Wnioskodawcy miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa, tj. znajduje się na terenie Szkocji wchodzącym w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.

W tym miejscu należy zwrócić również uwagę na tekst Modelowej Konwencji stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień.

Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie zatem z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD (pkt 9) w zakresie art. 15 ust. 3, do wynagrodzeń załóg statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym (...) stosuje się zasadę, która zgodna jest z zasadą odnoszącą się do dochodów z żeglugi morskiej, śródlądowej i transportu lotniczego, zatem podlegają one opodatkowaniu w państwie, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa.

Dla rozstrzygnięcia, którą umowę międzynarodową należy zastosować do osoby wykonującej pracę na pokładzie statku morskiego – niezależnie od tego pod jaką banderą pływa – istotne jest więc w jakim państwie znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego ten statek.

Skoro z treści złożonego wniosku wynika, że faktyczne miejsce zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego statki, na pokładzie których Wnioskodawca wykonuje pracę najemną, znajduje się w Szkocji, w przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie postanowienia konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

W myśl art. 14 ust. 1 ww. konwencji, pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 14 ust. 2 ww. konwencji bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli:

 1. odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i
 2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i
 3. wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim Państwie.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ww. konwencji bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie.

Wskazać przy tym należy, iż użyty w art. 14 ust. 3 ww. umowy zwrot „może być opodatkowane w tym Państwie” wskazuje, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji).

Dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające miejsce faktycznego zarządu i siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii może być zatem opodatkowany zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

Jednocześnie, w Polsce - w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu - należy zastosować określoną w art. 22 umowy metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a) ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu.

Wobec tego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w Wielkiej Brytanii, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w razie, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem.

W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Reasumując: skoro na gruncie opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawca osiąga dochody jedynie za pracę na pokładzie statku, którego miejsce rzeczywistego zarządu znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii, to rzeczone dochody podlegają opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, jednakże – na skutek zastosowania metody wyłączenia z progresją – w Polsce dochody te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, a na Zainteresowanym nie ciąży obowiązek wykazywania tychże dochodów w rocznych zeznaniach podatkowych, ani składania tychże zeznań. W konsekwencji powyższego stanowisko Zainteresowanego w odniesieniu do pytania nr 1 i nr 3 należało uznać za prawidłowe, a co za tym idzie bezprzedmiotowa jest odpowiedź na pozostałe pytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.