IBPBII/1/415-727/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Czy renta z prywatnej umowy ubezpieczenia osobowego zawartej z firmą X w Niemczech podlega w Polsce opodatkowaniu?
IBPBII/1/415-727/14/ASzinterpretacja indywidualna
  1. Niemcy
  2. polisa ubezpieczeniowa
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2014 r. (wpływ do Biura – 9 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 17 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania renty na podstawie umowy ubezpieczenia na życie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania renty na podstawie umowy ubezpieczenia na życie.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 3 listopada 2014 r. znak: IBPB II/1/415-727/14/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 17 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 2004 r. otrzymuje miesięczną rentę od towarzystwa ubezpieczeniowego X, na podstawie umowy ubezpieczeniowej zawartej w 1992 r., ustalającej wypłatę miesięcznej renty aż do śmierci. Faktyczna wypłata następuje od stycznia 2004 r. Podstawą ww. umowy była jednorazowa wpłata kapitału do towarzystwa ubezpieczeniowego X.

Wnioskodawca wskazał, że ww. umowa dotyczy wyłącznie ubezpieczenia osobowego, a nie majątkowego. Wnioskodawca nie płacił żadnych dodatkowych składek ubezpieczeniowych.

Według umowy ww. renta będzie wypłacana (w miesięcznej kwocie 214,90 euro niezmiennie) aż do śmierci Wnioskodawcy.

Wnioskodawca mieszka w Polsce od 1992 r. Pracował na Uniwersytecie oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych od 1992 r. do 2001 r. Od 2001 r. Wnioskodawca otrzymuje polską emeryturę.

Z Niemiec Wnioskodawca otrzymuje państwową emeryturę od 1996 r. Od tej emerytury Wnioskodawca płaci podatek w Polsce.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zawarta przez niego umowa ubezpieczeniowa nie obejmowała inwestowania składki ubezpieczeniowej – na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej - w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca uważa, że prywatna renta nie podlega w Polsce opodatkowaniu.

Wnioskodawca uważa, że ww. renta nie jest emeryturą. Jedyną podstawą miesięcznych wpływów jest prywatna umowa, na podstawie zgromadzonego w Niemczech kapitału.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast zgodnie z art. 4a powyższej ustawy, przepis art. 3 ust. 1, 1a, 2a, 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymuje rentę od towarzystwa ubezpieczeniowego X w Niemczech, na podstawie umowy ubezpieczeniowej zawartej w 1992 r., ustalającej wypłatę miesięcznej renty aż do śmierci Wnioskodawcy. Podstawą ww. umowy była jednorazowa wpłata kapitału do towarzystwa ubezpieczeniowego X. Ww. umowa dotyczy wyłącznie ubezpieczenia osobowego. Wnioskodawca nie płacił żadnych dodatkowych składek ubezpieczeniowych.

Zawarta przez Wnioskodawcę umowa ubezpieczeniowa nie obejmowała inwestowania składki ubezpieczeniowej – na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej - w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, a świadczenie z umowy ubezpieczeniowej otrzymuje z Republiki Federalnej Niemiec, zastosowanie w niniejszej sprawie ma umowa z 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90)

W myśl art. 22 ust. 1 ww. umowy dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że świadczenie, które otrzymuje Wnioskodawca z niemieckiej umowy ubezpieczeniowej jest – zgodnie z umową - opodatkowane w Polsce, gdyż Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce. Do opodatkowania ww. świadczenia w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego, uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Zatem, treść art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b) cyt. ustawy wyklucza ze zwolnienia od podatku kwoty otrzymane z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

Zgodnie z art. 829 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

  1. przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
  2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie w firmie ubezpieczeniowej w Niemczech, które jest wypłacane Wnioskodawcy (osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce) podlega na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania opodatkowaniu w Polsce. Skoro jednak - jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku - ww. świadczenie nie stanowi dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z ubezpieczeniem związanym z funduszami kapitałowymi, jest zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zajmując stanowisko stwierdził, że otrzymywane świadczenie nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Jak bowiem wskazano powyżej przedmiotowe świadczenie podlega co do zasady opodatkowaniu w Polsce, ale jest zwolnione na mocy art. 21 ust. 1 pkt ww. ustawy.

Wobec powyższych okoliczności stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Niemcy
IBPBI/1/415-266/12/BK | Interpretacja indywidualna

polisa ubezpieczeniowa
IBPBII/1/415-384/14/MK | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IBPBII/1/415-663/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.