IBPBI/2/4510-9/15/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę Nowej Spółce (spółce osobowej prawa niemieckiego), w zakresie w jakim stanowią one przychód podmiotu będącego niemieckim rezydentem podatkowym (osoba prawna) podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5% wynikającej z UPO? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 26 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę Nowej Spółce (spółce osobowej prawa niemieckiego), w zakresie w jakim stanowią one przychód podmiotu będącego niemieckim rezydentem podatkowym (osoby prawnej) podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5% wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę Nowej Spółce (spółce osobowej prawa niemieckiego), w zakresie w jakim stanowią one przychód podmiotu będącego niemieckim rezydentem podatkowym (osoby prawnej) podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5% wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 marca 2015 r. Znak: IBPBI/2/4510-9/15/AK, IBPB II/1/4511-4/15/AŻ, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 26 marca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca oraz jego wspólnicy należą do wywodzącej się z Niemiec międzynarodowej grupy spółek powiązanych. Wspólnikiem Wnioskodawcy, posiadającym ponad 99% prawa do udziału w jego zysku, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałowcem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; obie te spółki posiadają siedzibę w Niemczech. 100% udziałowcem ostatniej z tych spółek jest spółka-matka grupy - spółka komandytowa, również posiadająca siedzibę w Niemczech.

Wnioskodawca jest spółką komandytową z siedzibą w Polsce (dalej jako: „SP.K”), w której komandytariuszem jest spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech, zarejestrowana jako podatnik podatku dochodowego w Niemczech, natomiast komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swych dochodów. Spółka kapitałowa będąca komandytariuszem posiada 99,9% prawa do udziału w zysku Wnioskodawcy, podczas gdy komplementariuszowi przysługuje 0,1% prawa do udziału w zysku Wnioskodawcy.

W związku z planami reorganizacyjnymi w ramach grupy kapitałowej planowane jest utworzenie nowej spółki osobowej z siedzibą na terenie Niemczech (dalej: „Nowa Spółka”), w której jednym ze wspólników byłby Wnioskodawca, drugim wspólnikiem Nowej Spółki byłaby zaś spółka prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech - spółka-matka grupy, tj. spółka komandytowa. Planowane przy tym jest, że SP.K. dokona transgranicznego wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki w postaci wytworzonych przez siebie znaków towarowych (choć nie jest wykluczone, że część wniesionych praw do znaków towarowych została nabyta od podmiotów trzecich). W szczególności przedmiotem wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki mogą być znaki towarowe, na które przyznano prawo ochronne jak również inne znaki towarowe, na które nie przyznano SP.K praw ochronnych. Spółka-matka grupy - niemiecka spółka komandytowa - wniesie do Nowej Spółki wkład pieniężny w odpowiedniej wysokości. W rezultacie, każdy ze wspólników - SP.K. oraz Spółka-matka grupy - będzie posiadać, odpowiadający wartości wniesionego wkładu, procentowy udział w Nowej Spółce.

Jednocześnie możliwym jest, że wspólnikiem Nowej Spółki będzie także bądź to niemiecka spółka kapitałowa podlegająca w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bądź to niemiecka spółka osobowa, w której wspólnikami będą podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech od całości swoich dochodów (tj. osoby prawne i osoby fizyczne).

Zgodnie z założeniami Nowa Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wniesionymi do niej (posiadanymi) znakami towarowymi i będzie mieć formę spółki komandytowej prawa niemieckiego, która to forma prawna zbliżona jest do spółki komandytowej w rozumieniu polskiego kodeksu spółek handlowych. W szczególności Nowa Spółka będzie udzielać licencji na korzystanie z posiadanych przez siebie znaków towarowych na rzecz innych spółek należących do grupy kapitałowej, w tym również na rzecz Wnioskodawcy. Jednocześnie Nowa Spółka nie będzie, na gruncie prawa niemieckiego, posiadać osobowości prawnej, jak również nie będzie podlegać opodatkowaniu jako spółka niemieckim podatkiem dochodowym. Jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech na poziomie jej wspólników. Nowa Spółka będzie podatnikiem innych podatków, w szczególności będzie zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz, zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, będzie podatnikiem podatku od działalności przemysłowej i handlowej (niem. Gewerbesteuer).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę Nowej Spółce (spółce osobowej prawa niemieckiego), w zakresie w jakim stanowią one przychód podmiotu będącego niemieckim rezydentem podatkowym (osoba prawna) podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5% wynikającej z UPO... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

W ocenie Wnioskodawcy, należności licencyjne wypłacane przez niego Nowej Spółce (spółce osobowej prawa niemieckiego), w zakresie, w jakim stanowią one przychód w Niemczech podmiotu będącego niemieckim rezydentem podatkowym (osoby prawnej) podlegać będą w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5% wynikającej z UPO.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „updop”), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności m.in. z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, podatek dochodowy z przychodów ze znaków towarowych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, a zatem przez podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, ustala się w wysokości 20% przychodów.

Równocześnie, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że bez względu na to czy drugim wspólnikiem Nowej Spółki będzie niemiecka spółka kapitałowa czy też niemiecka spółka osobowa, w której wspólnikami będzie przykładowo spółka kapitałowa, to w sytuacji, gdy wszystkie te podmioty będą podatkowymi rezydentami Niemiec, to wówczas Wnioskodawca jako podmiot wypłacający na rzecz Nowej Spółki wynagrodzenie z tytułu nabycia licencji na korzystanie ze znaków towarowych, zobowiązany będzie, jako płatnik, do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu.

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że Nowa Spółka będzie działać w formie spółki osobowej niepodlegającej na gruncie przepisów prawa podatkowego w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zastosowanie prawidłowej stawki podatkowej zależeć będzie od:

i.statusu wspólników Nowej Spółki będących podatnikami podatku dochodowego (od osób prawnych);

ii.statusu innych podmiotów, do których przychód Nowej Spółki podlega alokowaniu w związku z faktem, że określony Wspólnik Nowej Spółki nie jest podatnikiem podatku dochodowego. W szczególności, w przypadku Wnioskodawcy, będącego spółką komandytową, dochód osiągany z udziału w Nowej Spółce podlega bezpośredniej alokacji do własnych wspólników Wnioskodawcy, tj. spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce oraz spółki kapitałowej z siedzibą w Niemczech.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wspólnikami Nowej Spółki będzie Wnioskodawca działający w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, podlegająca w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, natomiast komandytariuszem Wnioskodawcy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemczech będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku dochodowego w Niemczech (zaś cały dochód osiągany przez Spółkę podlega rzeczywistemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Niemiec, o ile umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej).

Z kolei drugim wspólnikiem Nowej Spółki będzie:

  • inna niemiecka spółka osobowa, której wspólnikiem będzie z kolei spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech podlegająca w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swych dochodów oraz osoba fizyczna podlegająca w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swych dochodów bądź ewentualnie
  • także inna spółka kapitałowa z siedzibą w Niemczech podlegająca w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swych dochodów.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, uznać należy, że na potrzeby opodatkowania w Polsce podatkiem zryczałtowanym należności wypłacanych na rzecz Nowej Spółki z tytułu znaków towarowych wypłata ta - z uwagi na fakt, że Nowa Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego w Niemczech - dokonywana będzie w istocie (w rozumieniu podatkowym):

  • na rzecz spółki kapitałowej będącej polskim rezydentem podatkowym oraz
  • na rzecz spółki/spółek kapitałowych bądź na rzecz osób fizycznych będących niemieckimi rezydentami podatkowymi.

Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w zakresie, w jakim należności uiszczana z tytułu licencji na korzystanie ze znaków towarowych przypadać będzie podmiotom będącym niemieckimi rezydentami podatkowymi (osoba prawna), zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90, dalej: UPO), zgodnie z którym należności licencyjne powstające w Polsce i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być także opodatkowane w Polsce, ale jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych. W konsekwencji uznać zatem należy, że należność wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz Nowej Spółki w części przypadającej niemieckim rezydentom podatkowym (spółkom kapitałowym) podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce podatkiem zryczałtowanym według stawki 5%, pod warunkiem, że Wnioskodawca podsiadać będzie certyfikaty rezydencji potwierdzające, że podmioty te są rezydentami Niemiec na potrzeby podatku dochodowego.

Wnioskodawca pragnie przy tym zauważyć, że prawidłowość powyższego poglądu została potwierdzona przykładowo przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 30 września 2009 r., znak: ILPB1/415-788/09-4/AMN. W interpretacji tej wskazano, że: Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka zamierza zawrzeć umowę licencyjną niewyłączną na korzystanie z autorskich praw majątkowych ze spółką osobową komandytową prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech. Komplementariuszem niemieckiej spółki jest sp. z o.o. (GmbH), natomiast komandytariuszami są osoby fizyczne. Spółka niemiecka udzieli w umowie licencyjnej zgody na korzystanie z utworu na konkretnych polach eksploatacji, w tym rozpowszechniania utworu (tj. również wprowadzenia do obrotu, czy sprzedaży). Wszyscy wspólnicy niemieckiej spółki komandytowej są rezydentami podatkowymi Niemiec.

Należy podkreślić, że z obowiązywaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wiążą się dla podatników korzyści, takie jak m.in. redukcja stawki podatku u źródła. Z przywilejów wynikających z umowy mogą korzystać wyłącznie podmioty uprawnione. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, oparte na Konwencji Modelowej OECD, dotyczą osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu państwach będących stronami danej umowy. Oznacza to, że z przywilejów wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania korzystają zasadniczo osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne (tj. „osoby” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) Konwencji Modelowej), podlegające nieograniczonemu obowiązkowi w jednym z państw będących stronami danej umowy bilateralnej (tj. „mające miejsce zamieszkania lub siedzibę” w rozumieniu art. 4 Konwencji Modelowej). Rezydencja podatkowa powinna być potwierdzona certyfikatem rezydencji wystawianym przez właściwy organ podatkowy.

Z regulacji zawartych w ww. umowie polsko - niemieckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku wynika, iż spółka osobowa, która nie posiada siedziby w Umawiającym się Państwie, jest traktowana jako posiadająca siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, ale tylko w takim zakresie, w jakim dochód pochodzący z drugiego Umawiającego się Państwa lub położony w tym drugim Państwie majątek może być opodatkowany w tym pierwszym wymienionym Państwie. Jednakże niemiecka spółka osobowa, co potwierdził również Wnioskodawca, nie podlega opodatkowaniu w Niemczech.

Jeżeli zatem spółka osobowa nie jest podmiotem podatku dochodowego w Niemczech, to osobą korzystającą z przywilejów wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest wspólnik spółki osobowej. (...)

Reasumując powyższe, Spółka może zastosować przy wypłacaniu należności licencyjnej stawkę podatku wynikającą z ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i w tym przypadku musi uzyskać certyfikat rezydencji od osoby fizycznej będącej wspólnikiem niemieckiej spółki osobowej.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w zakresie w jakim należności z tytułu licencji za korzystanie ze znaków towarowych przypadają niemieckim rezydentom podatkowym (osobom prawnym), Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do pobrania podatku dochodowego, przy czym jeśli Wnioskodawca będzie w posiadaniu certyfikatów rezydencji potwierdzających siedzibę lub miejsce zamieszkania niemieckich rezydentów do których przychód Nowej Spółki podlega bezpośredniej lub pośredniej (ze względu na transparentność podatkową wspólnika Nowej Spółki) alokacji, wówczas należny podatek wyniesie 5% kwoty należności przypadającej niemieckim rezydentom podatkowym, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2 UPO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.