IBPB-2-1/4511-415/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga od podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że wygrane nie zostały opodatkowane za granicą? Czy Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym odliczyć kwotę tej ulgi?
IBPB-2-1/4511-415/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. Stany Zjednoczone
  2. abolicja podatkowa
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 18 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 3 i 7 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej w związku z dochodem uzyskanym z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Argentynie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej w związku z dochodem uzyskanym z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Argentynie.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 19 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-238/15/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 3 września 2015 r. (uiszczenie brakującej opłaty) i 7 września 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest sportowcem grającym w siatkówkę, mieszkającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jako zawodnik polskiej kadry narodowej siatkówki, corocznie bierze udział w turniejach krajowych i międzynarodowych. Wnioskodawca występuje w nich jako osoba indywidualna i wygraną pieniężną w tych turniejach otrzymuje bezpośrednio od organizatora (przelewem bankowym) bez udziału pośredników.

Wnioskodawca w 2014 r. brał udział w turniejach organizowanych m.in. w Holandii, Rosji, USA, Brazylii i Argentynie. Dochody uzyskane z wygranych w wyżej wymienionych krajach podlegają w Polsce opodatkowaniu przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego. Od powyższych wygranych nie został odprowadzony podatek dochodowy za granicą. Wygrane kwoty pieniężne w całości zostały przelane na konto Wnioskodawcy.

W piśmie z 3 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 7 września 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawcy znajduje się w Polsce. Na terytorium Polski Wnioskodawca przebywa powyżej 183 dni w roku podatkowym. Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie gry w piłkę. Nie posiada za granicą (tj. w Holandii, Rosji, USA, Brazylii i Argentynie) zakładu, przy pomocy którego uzyskuje dochody z tytułu gry w piłkę. Nie posiada za granicą placówki, przy pomocy której uzyskuje dochody z tytułu gry w piłkę.

Wygrane pieniężne, o których mowa we wniosku wypłaca Wnioskodawcy bezpośrednio przelewem na jego konto podmiot zagraniczny, którym jest współorganizator turniejów – Międzynarodowa Federacja S. (FIVB). Dochód uzyskany z Holandii jak i pobyt w Holandii w związku z grą w piłkę jest opłacany przez organizatora danego turnieju (który pozyskuje pieniądze na ten cel od sponsorów) i w 50% przez Międzynarodową Federację S. (FIVB).

W związku z udziałem w turniejach piłki w USA Wnioskodawca nie przebywał tam łącznie lub ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego (mniej).

Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić dlaczego uzyskany przez niego dochód nie został opodatkowany za granicą. Wnioskodawca jest tylko zawodnikiem biorącym udział w turniejach zagranicznych jako reprezentant kraju i wie, że kwoty jakie wygrał są bezpośrednio w całości przelewane na jego konto. W regulaminie Międzynarodowej Federacji S. jest napisane że organizator turnieju jest zobowiązany przyjąć wyłączną odpowiedzialność i zapłacić wszelkie podatki i cła, zgodnie z krajowym prawem podatkowym, związane z całą organizacją turnieju. Wnioskodawca próbował już uzyskać informację, ale nikt nie był w stanie dać mu jednoznacznej odpowiedzi, czy organizator turnieju od całej posiadanej puli pieniężnej na dany turniej (w tym na wygrane dla zawodników również) nie odprowadził już wcześniej od tej puli podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
  1. Czy w związku z faktem, iż dochody uzyskane z wygranych w Holandii, Rosji, USA, Brazylii i Argentynie podlegają w Polsce opodatkowaniu przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego – niekorzystnego dla podatnika, Wnioskodawcy przysługuje ulga od podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w turniejach międzynarodowych, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo, że wygrane te nie zostały opodatkowane za granicą...
  2. Czy Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym odliczyć kwotę tej ulgi...

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie została uzależniona od tego czy dochody osiągnięte za granicą zostały opodatkowane w państwie źródła, tj. w Holandii, Rosji, USA, Brazylii, Argentynie, jak również nie ma znaczenia czy Polska zawarła, czy nie zawarła z tymi państwami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Według Wnioskodawcy, najważniejsze jest to, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego i czy dochody nie zostały osiągnięte w tzw. „rajach podatkowych”.

Wnioskodawca powołując się na informacje jakie uzyskał telefonicznie oraz powszechnie dostępne źródła i analizy radców prawnych i doradców finansowych, stwierdza, iż w żadnym przepisie powszechnie obowiązującego prawa w Polsce nie jest zapisane, że warunkiem koniecznym zastosowania powyższej ulgi jest zapłata podatku za granicą. Dlatego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że spełnia wszelkie warunki konieczne do tego, aby mógł skorzystać z powyższej ulgi i odliczyć ją od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej w związku z dochodem uzyskanym z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Argentynie. W zakresie możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej w związku z dochodem uzyskanym z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Holandii, Rosji, USA i Brazylii, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Wnioskodawca jest sportowcem grającym w siatkówkę. Jako zawodnik polskiej kadry narodowej siatkówki, Wnioskodawca corocznie bierze udział w turniejach krajowych i międzynarodowych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie gry w piłkę. Nie posiada za granicą zakładu, przy pomocy którego uzyskuje dochody z tytułu gry w piłkę. Nie posiada za granicą placówki, przy pomocy której uzyskuje dochody z tytułu gry w piłkę. Wnioskodawca występuje w nich jako osoba indywidualna i wygraną pieniężną w tych turniejach otrzymuje bezpośrednio od organizatora (przelewem bankowym) bez udziału pośredników.

Wnioskodawca w 2014 r. brał udział w turniejach organizowanych m.in. w Argentynie. Od powyższych wygranych nie został odprowadzony podatek dochodowy za granicą. Wygrane kwoty pieniężne w całości zostały przelane na konto Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że spełnia wszelkie warunki konieczne do tego, aby mógł skorzystać z ulgi abolicyjnej i odliczyć ją od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na to, że Polska nie podpisała z Argentyną umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewidywałaby sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta na terytorium Argentyny, zastosowanie będą miały wyłącznie polskie przepisy podatkowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 pow. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identyfikuje jako źródło przychodu – działalność wykonywaną osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 2 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 9 cyt. ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio (art. 27 ust. 9a ww. ustawy).

Z kolei, w myśl art. 27g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1, rozliczający na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

  1. ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub
  2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

-ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2.

Stosownie do art. 27g ust. 2 ww. ustawy odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8.

Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody ze źródeł, o których mowa w ust. 1, uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 (art. 27g ust. 3 ww. ustawy).

Ulga powyższa polega na odliczeniu od podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Przy tym – jak wynika jednoznacznie z dyspozycji art. 27g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dla potrzeb określenia wysokości ww. ulgi należy przyjmować podatek obliczony zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a ww. ustawy, tj. od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (uzyskanych ze źródeł położonych w kraju i poza granicami kraju) oblicza się podatek według skali podatkowej i dokonuje wyłącznie stosownych odliczeń podatku dochodowego zapłaconego w obcym państwie.

Celem wprowadzenia ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy, było wyrównanie różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania, tj. metodą proporcjonalnego odliczenia a metodą wyłączenia z progresją, czyli zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą.

W przedstawionej sytuacji nie można jednak mówić o jakimkolwiek zrównaniu obciążenia podatkowego wynikającego z metody unikania podwójnego opodatkowania, gdyż jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca za granicą nie uiścił żadnego podatku. Jako, że Polska nie zawarła z Brazylią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to ten fakt, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, ma istotne znaczenie dla możliwości zastosowania ulgi abolicyjnej. Ulga ta, jak już powyżej wskazano, ma na celu zrównanie obciążeń podatkowych w związku ze stosowaniem różnych metod o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tylko zatem zapłata podatku za granicą – w sytuacji gdy nie ma zawartej umowy – uprawnia do skorzystania z ulgi abolicyjnej. Tylko bowiem w takiej sytuacji przychody będą rozliczane według zasad wynikających z art. 27 ust. 9 lub ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jest to jeden z warunków stosowania tej ulgi.

Nie wystarczy zatem sama potencjalna możliwość zastosowania metody wskazanej w tym przepisie ze względu na to, że podlegające opodatkowaniu dochody osiągnięte zostały w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody te powinny podlegać opodatkowaniu w państwie źródła, a zapłacony w tym państwie podatek zostaje uwzględniony przy zastosowaniu właściwej metody zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Skoro, jak wynika z treści złożonego w sprawie wniosku, tego rodzaju opodatkowanie w państwie źródła nie miało miejsca, to nie można mówić o zastosowaniu metod zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu. Tak też wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 grudnia 2012 r. sygn. akt II FSK 789/11.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że do dochodów Wnioskodawcy uzyskanych w 2014 r. z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Argentynie nie będzie miało zastosowania odliczenie, o którym mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Stany Zjednoczone
ITPB2/4511-722/15/IB | Interpretacja indywidualna

abolicja podatkowa
IBPBII/2/415-680/09/MW | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IBPB-2-1/4511-414/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.