IBPB-2-1/4511-412/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga od podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że wygrane nie zostały opodatkowane za granicą? Czy Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym odliczyć kwotę tej ulgi?
IBPB-2-1/4511-412/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. Holandia
  2. abolicja podatkowa
  3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 18 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 3 i 7 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej w związku z dochodem uzyskanym z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Rosji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej w związku z dochodem uzyskanym z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Rosji.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 19 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-238/15/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 3 września 2015 r. (uiszczenie brakującej opłaty) i 7 września 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest sportowcem grającym w siatkówkę, mieszkającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jako zawodnik polskiej kadry narodowej siatkówki, corocznie bierze udział w turniejach krajowych i międzynarodowych. Wnioskodawca występuje w nich jako osoba indywidualna i wygraną pieniężną w tych turniejach otrzymuje bezpośrednio od organizatora (przelewem bankowym) bez udziału pośredników.

Wnioskodawca w 2014 r. brał udział w turniejach organizowanych m.in. w Holandii, Rosji, USA, Brazylii i Argentynie. Dochody uzyskane z wygranych w wyżej wymienionych krajach podlegają w Polsce opodatkowaniu przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego. Od powyższych wygranych nie został odprowadzony podatek dochodowy za granicą. Wygrane kwoty pieniężne w całości zostały przelane na konto Wnioskodawcy.

W piśmie z 3 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 7 września 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawcy znajduje się w Polsce. Na terytorium Polski Wnioskodawca przebywa powyżej 183 dni w roku podatkowym. Wnioskodawca posiada obywatelstwo polskie.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie gry w piłkę. Nie posiada za granicą (tj. w Holandii, Rosji, USA, Brazylii i Argentynie) zakładu, przy pomocy którego uzyskuje dochody z tytułu gry w piłkę. Nie posiada za granicą placówki, przy pomocy której uzyskuje dochody z tytułu gry w piłkę.

Wygrane pieniężne, o których mowa we wniosku wypłaca Wnioskodawcy bezpośrednio przelewem na jego konto podmiot zagraniczny, którym jest współorganizator turniejów – Międzynarodowa Federacja S. (FIVB). Dochód uzyskany z Holandii jak i pobyt w Holandii w związku z grą w piłkę siatkową jest opłacany przez organizatora danego turnieju (który pozyskuje pieniądze na ten cel od sponsorów) i w 50% przez Międzynarodową Federację S. (FIVB).

W związku z udziałem w turniejach piłki w USA Wnioskodawca nie przebywał tam łącznie lub ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego (mniej).

Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić dlaczego uzyskany przez niego dochód nie został opodatkowany za granicą. Wnioskodawca jest tylko zawodnikiem biorącym udział w turniejach zagranicznych jako reprezentant kraju i wie, że kwoty jakie wygrał są bezpośrednio w całości przelewane na jego konto. W regulaminie Międzynarodowej Federacji S. jest napisane że organizator turnieju jest zobowiązany przyjąć wyłączną odpowiedzialność i zapłacić wszelkie podatki i cła, zgodnie z krajowym prawem podatkowym, związane z całą organizacją turnieju. Wnioskodawca próbował już uzyskać informację, ale nikt nie był w stanie dać mu jednoznacznej odpowiedzi, czy organizator turnieju od całej posiadanej puli pieniężnej na dany turniej (w tym na wygrane dla zawodników również) nie odprowadził już wcześniej od tej puli podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
  1. Czy w związku z faktem, iż dochody uzyskane z wygranych w Holandii, Rosji, USA, Brazylii i Argentynie podlegają w Polsce opodatkowaniu przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego – niekorzystnego dla podatnika, Wnioskodawcy przysługuje ulga od podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w turniejach międzynarodowych, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo, że wygrane te nie zostały opodatkowane za granicą...
  2. Czy Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym odliczyć kwotę tej ulgi...

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie została uzależniona od tego czy dochody osiągnięte za granicą zostały opodatkowane w państwie źródła, tj. w Holandii, Rosji, USA, Brazylii, Argentynie, jak również nie ma znaczenia czy Polska zawarła, czy nie zawarła z tymi państwami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Według Wnioskodawcy, najważniejsze jest to, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego i czy dochody nie zostały osiągnięte w tzw. „rajach podatkowych”.

Wnioskodawca powołując się na informacje jakie uzyskał telefonicznie oraz powszechnie dostępne źródła i analizy radców prawnych i doradców finansowych, stwierdza, iż w żadnym przepisie powszechnie obowiązującego prawa w Polsce nie jest zapisane, że warunkiem koniecznym zastosowania powyższej ulgi jest zapłata podatku za granicą. Dlatego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że spełnia wszelkie warunki konieczne do tego, aby mógł skorzystać z powyższej ulgi i odliczyć ją od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej w związku z dochodem uzyskanym z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Rosji. W zakresie możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej w związku z dochodem uzyskanym z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Holandii, USA, Brazylii i Argentynie, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identyfikuje jako źródło przychodu – działalność wykonywaną osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 2 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Wnioskodawca jest sportowcem grającym w siatkówkę plażową. Jako zawodnik polskiej kadry narodowej siatkówki plażowej, Wnioskodawca corocznie bierze udział w turniejach krajowych i międzynarodowych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie gry w piłkę. Nie posiada za granicą zakładu, przy pomocy którego uzyskuje dochody z tytułu gry w piłkę. Nie posiada za granicą placówki, przy pomocy której uzyskuje dochody z tytułu gry w piłkę Wnioskodawca występuje w nich jako osoba indywidualna i wygraną pieniężną w tych turniejach otrzymuje bezpośrednio od organizatora (przelewem bankowym) bez udziału pośredników

Wnioskodawca w 2014 r. brał udział w turniejach organizowanych m.in. w Rosji. Od powyższych wygranych nie został odprowadzony podatek dochodowy za granicą. Wygrane kwoty pieniężne w całości zostały przelane na konto Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważa, że spełnia wszelkie warunki konieczne do tego, aby mógł skorzystać z ulgi abolicyjnej i odliczyć ją od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Aby stwierdzić czy istotnie Wnioskodawca może skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej koniecznym jest przede wszystkim ustalenie gdzie (w którym kraju) podlegają opodatkowaniu dochody z tytułu udziału w turniejach organizowanych w Rosji.

W tym celu należy uwzględnić uregulowania zawarte w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 22 maja 1992 r., (Dz.U.z 1993 r. Nr 125, poz. 569, ze zm.).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy polsko-rosyjskiej dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

W myśl art. 13 ust. 2 cyt. umowy określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 ww. umowy, bez względu na postanowienia artykułów 12 i 13 niniejszej umowy, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością takiego artysty lub sportowca nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, dochód taki - bez względu na postanowienia artykułów 5, 12 i 13 niniejszej umowy - może być opodatkowany w tym Umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana (art. 17 ust. 2 ww. umowy).

Biorąc powyższe pod uwagę, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Rosji podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 17 umowy, tj. zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania (metodę odliczenia proporcjonalnego) określoną w art. 21 umowy.

Zgodnie z brzmieniem tegoż przepisu, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie uzyskuje dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie, to kwota podatku od tego dochodu należna w tym drugim Umawiającym się Państwie będzie potrącona od podatku dochodowego pobieranego od danej osoby w pierwszym Umawiającym się Państwie. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć kwoty podatku pierwszego Umawiającego się Państwa, obliczonego od tego dochodu zgodnie z jego ustawodawstwem podatkowym i praktyką.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 9 ww. ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio (art. 27 ust. 9a ww. ustawy).

Przechodząc do sedna sprawy, tj. możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z tzw. ulgi abolicyjnej wskazać należy, iż w myśl art. 27g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1, rozliczający na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

  1. ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub
  2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

-ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2.

Stosownie do art. 27g ust. 2 ww. ustawy odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8.

Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody ze źródeł, o których mowa w ust. 1, uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 (art. 27g ust. 3 ww. ustawy).

Z treści ww. uregulowań wynika, iż podatnik uzyskujący dochody z pracy za granicą w państwie, z którym zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego, winien dokonać obliczenia rocznego podatku z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie od tak obliczonego podatku ma prawo odliczyć ulgę abolicyjną, o której mowa w cyt. powyżej art. 27g ww. ustawy.

Ulga polega na odliczeniu od podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia progresją.

Zauważyć należy, iż w świetle zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania warunkiem koniecznym do zastosowania jednej z metod unikania podwójnego opodatkowania, nie jest zapłata podatku w państwie źródła, a jedynie możliwość opodatkowania takiego dochodu przyznana państwu źródła przez postanowienia umowy. Państwo źródła może natomiast w ramach swego prawa wewnętrznego nie objąć pewnych dochodów podatkiem dochodowym, bądź przewidzieć zwolnienia lub ulgi podatkowe eliminujące potrzebę zapłaty podatku od tych dochodów. Nie zmienia to jednak faktu, że w świetle umów drugie państwo (państwo miejsca zamieszkania lub siedziby) będzie obowiązane zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania wynikającą z umowy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że do dochodów Wnioskodawcy uzyskanym w 2014 r. z tytułu wygranych w turniejach sportowych organizowanych w Rosji będzie miało zastosowanie odliczenie, o którym mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rację ma Wnioskodawca twierdząc, iż w żadnym przepisie powszechnie obowiązującego prawa w Polsce nie jest zapisane, że warunkiem koniecznym zastosowania powyższej ulgi jest zapłata podatku za granicą. Zaznaczyć jednakże należy, że istotnym jest to czy możliwość opodatkowania takiego dochodu została przyznana państwu źródła przez postanowienia umowy – a taka sytuacja występuje w niniejszej sprawie. Z treści art. 17 umowy polsko-rosyjskiej wynika, że dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce – m. in. sportowca z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności w Rosji, może być (tzn. jest) opodatkowany w Rosji.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Holandia
ILPB2/4511-1-36/15-4/TR | Interpretacja indywidualna

abolicja podatkowa
IBPBII/2/415-680/09/MW | Interpretacja indywidualna

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IPPB5/4510-404/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.