IBPB-2-1/4511-397/15/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca wypłacając na rzecz osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagraniczne świadczenia emerytalne lub rentowe, pochodzące z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Węgier, zobowiązany jest na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do sporządzenia informacji PIT-11 obejmującej osiągnięty za pośrednictwem Wnioskodawcy przychód zwolniony, na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, od opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 12 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wynikających z wypłaty świadczeń emerytalnych lub rentowych (i podobnych) z Węgier – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika wynikających z wypłaty świadczeń emerytalnych lub rentowych (i podobnych) z Węgier.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Bank) jest osobą prawną, która może pośredniczyć w wypłacie zagranicznych świadczeń emerytalnych i rentowych pochodzących z zagranicznych systemów emerytalno-rentowych, a otrzymywanych przez klientów Wnioskodawcy, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (polskich rezydentów podatkowych). Identyfikacja danego świadczenia, jako świadczenia emerytalno-rentowego, następuje na podstawie dokumentów otrzymanych od klientów, bądź wskazanych ewentualnie przez zagraniczny podmiot zlecający dokonanie przelewu w treści przelewu.

Na mocy art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca pełni funkcję płatnika zobowiązanego do obliczenia, pobierania i przekazania na rzecz organu skarbowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych, udostępnianych na rachunku bankowym klienta będącego jego posiadaczem, emerytur i rent z zagranicy.

Za pośrednictwem Wnioskodawcy realizowane są zagraniczne świadczenia emerytalne i rentowe pochodzące z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności z Węgier. Stosownie do postanowień zawartych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z rządem ww. państwa emerytury, renty i inne podobne płatności, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Rzeczypospolitej Polskiej) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Węgier), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (na Węgrzech).

Powyższe przepisy statuują zasadą wyłącznego opodatkowania świadczenia w kraju jego pochodzenia. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy ustalaniu wysokości tychże zaliczek stosując postanowienia stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponieważ stosowne przepisy wskazanej powyżej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wyłączają z opodatkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przychody z tytułu rent, emerytur i innych podobnych świadczeń pochodzących z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych kraju pochodzenia świadczenia, Wnioskodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek uwzględnia wyłączenie z opodatkowania w Polsce i nie dokonuje poboru podatku.

Ustawodawca w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązał także płatnika, którym jest Wnioskodawca, do sporządzania według ustalonego wzoru i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, imiennej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy dochody w postaci emerytur, rent i innych świadczeń pochodzących z systemu ubezpieczeń społecznych Węgier, opodatkowanych u źródła w tym kraju, jako dochody zwolnione od podatku powinny zostać wykazane w informacji PIT-11.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca wypłacając na rzecz osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagraniczne świadczenia emerytalne lub rentowe, pochodzące z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych kraju pochodzenia świadczenia (Węgier), zobowiązany jest na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do sporządzenia informacji PIT-11 obejmującej osiągnięty za pośrednictwem Wnioskodawcy przychód zwolniony, na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, od opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy przychody z tytułu rent i emerytur, pochodzące z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych kraju ich pochodzenia (Węgier) – zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską i krajem pochodzenia świadczeń (Węgrami) znajdują zastosowanie postanowienia wskazujące na opodatkowanie takich świadczeń wyłącznie w kraju ich pochodzenia – korzystają ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce (na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) i w konsekwencji Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku dokumentacyjnego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wykazywania w informacji PIT-11 osiągniętych przez klientów dochodów z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych pochodzących z tych źródeł jako dochodów zwolnionych od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że na mocy art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prawne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy, zobowiązane są, jako płatnicy, do obliczenia, poboru zaliczek miesięcznych od wypłacanych przez nie emerytur i rent z zagranicy i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego. W art. 35 ust. 3 tejże ustawy ustawodawca wskazał, że do poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Wobec powyższego w przypadku, gdy Wnioskodawca ustali, że świadczenie to ma charakter emerytalny lub rentowy i pochodzi z zagranicy oraz realizowane jest na rzecz klienta – posiadacza rachunku, zobowiązany będzie do poboru zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz postanowieniami zawartymi w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W ocenie Wnioskodawcy na mocy art. 18 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Rzeczpospolitą Polską z Węgrami emerytury i renty oraz inne podobne świadczenia pochodzące z obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych tego kraju podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju ich pochodzenia.

Art. 18 ust. 2 wymienionej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje wyeliminowanie sytuacji opodatkowania tego samego dochodu w obu umawiających się państwach przy zastosowaniu metody unikania podwójnego opodatkowania, jaką jest wyłączenie pełne (bez progresji).

Wnioskodawca wskazał, że z metodą wyłączenia pełnego spotyka się w sytuacji, gdy wypłaca zagraniczne świadczenia emerytalne i rentowe z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Węgier, tj. państwa, z którym zawarta przez Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje w art. 18 ust. 2, że świadczenia te opodatkowywane są jedynie w kraju ich pochodzenia.

Wnioskodawca podkreślił, że zgodnie z ogólną regułą określoną w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są otrzymane lub postawione do dyspozycji świadczenia z tytułu emerytury lub renty. Niemniej jednak przepisy szczególne umów o unikaniu podwójnego opodatkowania decydują o ostatecznym kształcie opodatkowania świadczeń emerytalnych i rentowych otrzymywanych z zagranicy przez klientów Wnioskodawcy. Fakt, że świadczenia z ubezpieczenia społecznego Węgier podlegają opodatkowaniu w państwie je wypłacającym powoduje, że nie są one traktowane jako przychód zwiększający podstawę opodatkowania podatnika w Polsce, są zwolnione od opodatkowania w Polsce.

W ocenie Wnioskodawcy, brak obowiązku poboru podatku dochodowego od ww. świadczeń nie zwalnia jednak Wnioskodawcy z obowiązku dokumentacyjnego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu podmiot będący płatnikiem (in casu Bank) jest zobowiązany do sporządzenia – według ustalonego wzoru – i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, imiennej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Jak wynika z treści zdania 3 tegoż przepisu: „W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych”.

Przychód z tytułu otrzymanej emerytury, renty bądź innego podobnego świadczenia, zwolniony od opodatkowaniu w Polsce na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy zdaniem Wnioskodawcy wykazać w części E informacji PIT-11, w kolumnie „dochód zwolniony od podatku”, w której – zgodnie z objaśnieniami do formularza (w wersji 19) zawartymi w odwołaniu nr 4 – „nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku; jednakże w kolumnie e należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych”.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przewidziane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Rzeczpospolitą Polską z Węgrami wyłączne opodatkowanie emerytur, rent i innych podobnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w państwie je wypłacającym, pozwala na stwierdzenie, że otrzymywane z tego kraju świadczenia podlegają zwolnieniu od opodatkowania w Polsce. Wnioskodawca nie jest zatem zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowych od wypłacanych na rzecz jego klientów ww. świadczeń, aczkolwiek Wnioskodawca powinien sporządzać i przekazywać podatnikowi i właściwemu dlań urzędowi skarbowemu informację PIT-11, w której w części E zostanie wykazany dochód zwolniony od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika wynikających z wypłaty świadczeń emerytalnych lub rentowych (i podobnych) z Węgier.

W pozostałym zakresie wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a cyt. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonuje wypłaty świadczeń emerytalnych lub rentowych z Węgier, a zatem w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie będzie miała Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Republiką Węgierską.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 125, poz. 602, ze zm.), emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Konwencji, bez względu na postanowienie ustępu 1, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Umawiającego się Państwa (Węgier) osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce) z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Umawiającym się Państwie (na Węgrzech).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż emerytury i renty oraz podobne świadczenia otrzymywane z Węgier, wypłacane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji gdy świadczenia (płatności) są wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, bowiem wówczas stosownie do art. 18 ust. 2 ww. Konwencji płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. na Węgrzech.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Bank) jest osobą prawną, która może pośredniczyć w wypłacie zagranicznych świadczeń emerytalnych i rentowych pochodzących z zagranicznych systemów emerytalno-rentowych, a otrzymywanych przez klientów Wnioskodawcy, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (polskich rezydentów podatkowych). Identyfikacja danego świadczenia, jako świadczenia emerytalno-rentowego, następuje na podstawie dokumentów otrzymanych od klientów, bądź wskazanych ewentualnie przez zagraniczny podmiot zlecający dokonanie przelewu w treści przelewu. Za pośrednictwem Wnioskodawcy realizowane są zagraniczne świadczenia emerytalne i rentowe pochodzące z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, m.in. z Węgier. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy od dochodów w postaci emerytur, rent i innych świadczeń pochodzących z systemu ubezpieczeń socjalnych Węgier, opodatkowanych u źródła w tym kraju powinien jako płatnik pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych; czy też dochody te, jako dochody zwolnione od podatku powinny zostać wykazane w informacji PIT-11.

Zdaniem Wnioskodawcy od wskazanych dochodów nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z tym stanowiskiem należy się zgodzić.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.

Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty (art. 35 ust. 3 ww. ustawy).

Zatem mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny oraz przywołane przepisy, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca dokonuje wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych (i podobnych) w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, to w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 18 ust. 2 ww. Konwencji a tym samym – jak słusznie twierdzi Wnioskodawca – świadczenia te podlegają opodatkowaniu tylko na Węgrzech. To oznacza, że węgierskie świadczenia emerytalno-rentowe (i podobne) wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce zgodnie z postanowieniami ww. Konwencji polsko-węgierskiej nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych świadczeń emerytalnych lub rentowych (i podobnych).

Wnioskodawca stoi ponadto na stanowisku, że w związku z wypłatą przedmiotowych świadczeń ciąży na nim, jako płatniku, obowiązek wystawienia informacji PIT-11 i ujęcia wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego w części E jako dochodu zwolnionego od podatku.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ww. Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie (w Polsce) uzyskuje dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie (na Węgrzech), to Państwo pierwsze (Polska) zwolni taki dochód lub majątek od podatku zgodnie z postanowieniami ustępów 2 i 3.

Art. 24 ust. 3 cyt. Konwencji stanowi natomiast, że jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Konwencji uzyskany dochód lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (w Polsce) będzie zwolniony od opodatkowania w tym Państwie (w Polsce), wówczas to Państwo (Polska) może, mimo to, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód lub majątek.

W myśl powyższych przepisów świadczenia wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej opodatkowane są tylko na Węgrzech zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednocześnie, art. 24 ust. 1 w powiązaniu z ust. 3 polsko-węgierskiej Konwencji przewiduje jako metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu metodę wyłączenia z progresją.

Użycie sformułowania „zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej konwencji” wskazuje, że norma ujęta w art. 24 ust. 3 odnosi się do całej Konwencji. Nie dotyczy jedynie dochodów zwolnionych z opodatkowania w Polsce na mocy art. 24 ust. 1 Konwencji, lecz odnosi się również do wszystkich sytuacji (uregulowań) zawartych w ww. Konwencji, z których wynika, że dochód nie jest opodatkowany w Polsce (tzn. jest opodatkowany tylko na Węgrzech).

Tym samym, z uwagi na fakt, że przepis art. 24 ust. 3 zawiera samodzielną, odrębną normę prawną regulującą sposób opodatkowania, to znajduje zastosowanie nie tylko do dochodów opodatkowanych w obydwu państwach (dochodów, w stosunku do których Konwencja zawiera sformułowanie „mogą być opodatkowane”) lecz również do tych dochodów, które zgodnie z postanowieniami Konwencji polsko-węgierskiej mogą być opodatkowanie tylko na Węgrzech (zatem m.in. do tych dochodów, które na mocy normy art. 18 ust. 2 Konwencji podlegają wyłączeniu z opodatkowania w Polsce).

Ze względu na konstrukcję art. 24 Konwencji dotyczącą postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania, z której wynika iż przepis ten zawiera oddzielny ustęp dotyczący sposobu unikania podwójnego opodatkowania – norma prawna z niego wynikająca odnosi się do wszystkich dochodów osiąganych na terytorium Węgier, niezależnie od źródła ich uzyskiwania.

Tym samym z ww. Konwencji wynika prawo Polski do uwzględnienia przy opodatkowaniu pozostałych dochodów podatnika, tych dochodów, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlegają opodatkowaniu tylko (wyłącznie) na Węgrzech. Dochody takie uwzględnione będą jednak wyłącznie do ustalenia stopy procentowej podatku, według której opodatkowane będą w Polsce pozostałe dochody podatnika.

W omawianym przypadku sformułowana w art. 24 ust. 3 Konwencji zasada progresji (metody unikania podwójnego opodatkowania) znajduje zatem zastosowanie do wszystkich dochodów uzyskiwanych na Węgrzech, a więc zarówno tych opodatkowanych w obu państwach jak i tych które podlegają opodatkowaniu tylko na Węgrzech.

W związku z powyższym świadczenia uzyskiwane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej opodatkowane zgodnie z art. 18 ust. 2 Konwencji polsko-węgierskiej tylko na Węgrzech, winny zostać uwzględnione dla potrzeb rozliczenia pozostałych dochodów podatnika na zasadach art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym – z uwagi na postanowienia art. 24 ust. 1 i ust. 3 Konwencji – świadczenia te należy traktować jako dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z uwagi na fakt, że świadczenia wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej objęte są zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i ust. 3 Konwencji zakresem znaczeniowym pojęcia „dochód zwolniony z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania”, do świadczeń tych znajduje zastosowanie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym świadczenia te podlegają wykazaniu w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Rozwiązanie to jest spójne z wzorem druku PIT-11 (wersja 22, tj. wersja obowiązująca w dniu wydania interpretacji), który w polu 41 nakazuje wykazać emerytury/renty zagraniczne (oraz podobne świadczenia) zwolnione od podatku (w świetle wyjaśnień do formularza – przypis 7 – w kolumnie e należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych).

Obowiązek uwzględniania dochodów ze świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej w informacji PIT-11 wynika również ze sposobu wypełniania zeznań podatkowych. Zgodnie z ogólną zasadą dochody wykazane w informacji PIT-11 winny być przez podatnika przeniesione do zeznania podatkowego.

Wskazać przy tym należy, że w załączniku PIT-ZG wykazuje się m.in. dochody, o których mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody, do których zgodnie z umową stosuje się metodę wyłączenia z progresją). Obowiązek uwzględniania tych dochodów (dochodów opisanych we wniosku) w informacji PIT-11 jest więc spójny z tą regułą. Trzeba zauważyć, że podatnik osiągający na Węgrzech dochody, które zgodnie z art. 24 ust. 3 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania winny być uwzględnione do celów podatkowych w Polsce, zobowiązany jest do wykazania tych dochodów w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce. Wiąże się to z obowiązkiem uwzględnienia tychże dochodów (zwolnionych) przy obliczaniu stopy procentowej stosowanej do obliczenia – na podstawie art. 27 ust. 8 ww. ustawy – kwoty podatku od dochodów osiągniętych w Polsce.

Wskazana powyżej konstrukcja art. 24 Konwencji polsko-węgierskiej oznacza, że dochody uzyskiwane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej zostały objęte zakresem zastosowania art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czego konsekwencją jest przyjęcie, że podlegają one wykazaniu w zeznaniu rocznym w wypadku gdy obok tych dochodów podatnik osiągnąłby inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej. W konsekwencji na płatniku ciąży obowiązek wykazywania przedmiotowych świadczeń emerytalnych lub rentowych (oraz podobnych) w informacji PIT-11.

Reasumując, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca dokonuje wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych (oraz podobnych) wypłacanych w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, to w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 18 ust. 2 ww. Konwencji a tym samym – jak słusznie twierdzi Wnioskodawca – świadczenia te podlegają opodatkowaniu tylko na Węgrzech. To oznacza, że węgierskie świadczenia emerytalno-rentowe (oraz podobne) wypłacane w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych z tytułu wcześniejszej pracy najemnej osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce zgodnie z postanowieniami ww. Konwencji polsko-węgierskiej nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W związku powyższym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych ww. świadczeń.

Jednocześnie z uwagi na konstrukcję przepisu dotyczącego postanowień o metodzie unikania podwójnego opodatkowania (art. 24 Konwencji polsko-węgierskiej) należy stwierdzić, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-11 i ujęcia ww. świadczeń wypłacanych w ramach obowiązkowego systemu zabezpieczeń socjalnych Węgier z tytułu wcześniejszej pracy najemnej w części E jako dochodu zwolnionego od podatku. Stosownie bowiem do treści art. 39 ust. 1 zdanie ostatnie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w informacji tej (tj. informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11) wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.