IBPB-1-3/4510-291/16/WLK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę osobom prawnym mającym siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z autorskich praw majątkowych do utworów, jakim są postacie rysunkowe z filmów animowanych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w jakiej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 20 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy należności licencyjne wypłacone przez Wnioskodawcę osobom prawnym mającym siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z autorskich praw majątkowych do utworów, jakim są postacie rysunkowe z filmów animowanych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w jakiej wysokości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy należności licencyjne wypłacone przez Wnioskodawcę osobom prawnym mającym siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z autorskich praw majątkowych do utworów, jakim są postacie rysunkowe z filmów animowanych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w jakiej wysokości. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 maja 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-291/16/WLK, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 20 maja 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka komandytowa) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach swojej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza nabywać od osób prawnych mających siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii licencję do używania i korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z autorskich praw majątkowych do utworów, jakimi są postacie rysunkowe z filmów animowanych.

W zamian za korzystanie z nabytych praw licencji, Wnioskodawca będzie uiszczał opłatę licencyjną na rzecz podmiotów, od których nabył te prawa licencyjne. Opłata licencyjna obliczana będzie jako procent zafakturowanych kwot netto ze sprzedaży towarów Wnioskodawcy, na których etykietach zostały umieszczone postacie rysunkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 17 maja 2016 r. – data wpływu do BKIP 20 maja 2016 r.):

Czy należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę osobom prawnym mającym siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z autorskich praw majątkowych do utworów, jakim są postacie rysunkowe z filmów animowanych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawcy, należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę osobom prawnym mającym siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z autorskich praw majątkowych do utworów jakimi są postacie z filmów animowanych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 5%.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.), podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy przychodów z praw autorskich ustala się w wysokości 20% przychodów. Art. 22a tej samej ustawy stanowi jednak, że przepisy art. 20 i 22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W przypadku dokonywania wypłat należności licencyjnych na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii zastosowanie znajdzie Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r., nr 250 po. 1840, dalej „umowa”).

Z art. 12 ust. 1 ww. umowy wynika, że należności licencyjne powstające w Polsce i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Wielkiej Brytanii mogą być opodatkowane w Wielkiej Brytanii. Jednakże takie należności mogą być opodatkowane także w Polsce, tj. w państwie, w którym powstały i zgodnie z prawem polskim, z tym że podatek nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych należności, a osoba uprawniona do należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Wielkiej Brytanii (art. 12 ust. 2 umowy).

Przepis art. 12 ust. 2 wskazanej umowy stanowi, że takie należności mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstał i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz jeżeli osoba uzyskująca należności jest osobą do nich uprawnioną, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty należności licencyjnych brutto.

Z kolei w art. 12 ust. 3 ww. umowy, znajduje się definicja „należności licencyjnych”, która brzmi następująco - wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego (włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radiu lub telewizji), wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informację związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

W rezultacie Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od wypłaconych na rzecz podmiotu brytyjskiego należności. Jednak na mocy art. 21 ust 2 i art. 26 ust. 1 tejże ustawy w związku z art. 12 ust. 2 umowy, o ile podmiot brytyjski w dniu wypłaty należności licencyjnych jest do nich uprawniony, Wnioskodawca ma prawo obniżyć stawkę podatku do wysokości 5% kwoty brutto tych należności, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podmiotu brytyjskiego dla celów podatkowych uzyskanych od niego certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niepobranie podatku zgodnie z przepisami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanych od niego zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej (certyfikat rezydencji).

Użyte w art. 12 ust. 2 ww. umowy międzynarodowej, określenie, „osoba uzyskująca należności” w ocenie Wnioskodawcy odnosi się zarówno do osób fizycznych jak i prawnych. Wniosek taki wynika jednoznacznie z definicji wyrażenia „osoba” zawartej w art. 3 ust. 1 pkt d, omawianej umowy, zgodnie z którą określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenia osób i nie obejmuje spółek osobowych.

Gdyby więc wolą stron umowy było ograniczenie zakresu stosowania art. 12 ust. 2 do osób fizycznych (mających miejsca zamieszkania) użyto by innego aparatu pojęciowego. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym na wstępie zdarzeniu przyszłym spełnione są wszystkie przesłanki zastosowania art. 12 ust. 2 konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Tym samym, zgodnie ze wskazanym przepisem, należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę osobom prawnym mającym siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 5% kwoty należności licencyjnych brutto pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika brytyjskiego zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej (certyfikat rezydencji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej także „updop”) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ww. art. 3 ust. 2 updop, wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła.

W stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego przychodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 updop przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), ustala się w wysokości 20% przychodów.

W art. 21 updop, wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacanych przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski. Podatek ten nazywany jest podatkiem „u źródła” ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 updop.

Stosownie do art. 21 ust. 2 updop, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i na podstawie art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Jednocześnie, na mocy art. 26 ust. 1 powołanej ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W niniejszej sprawie zastosowanie będzie miała Konwencja zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 250, poz. 1840, dalej „umowa polsko-brytyjska”).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy polsko-brytyjskiej, należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Na podstawie art. 12 ust. 2 umowy, takie należności mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz jeżeli osoba uzyskująca należności jest osobą do nich uprawnioną, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty należności licencyjnych brutto.

W myśl art. 12 ust. 3 umowy, określenie „należności licencyjne” użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego (włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radiu lub telewizji), wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że wynagrodzenie za prawo do używania i korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów, jakimi są postacie rysunkowe z filmów animowanych mieści się w pojęciu „należności licencyjnych” w rozumieniu umowy.

Należy także zauważyć, że użyte w art. 12 ust. 2 umowy, pojęcie „osoba” jest zdefiniowane dla potrzeb umowy w art. 3 ust. 1 lit. d. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób i nie obejmuje spółek osobowych.

Z Umowy z Wielką Brytanią z 2006 r. wynika więc, że należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę osobom prawnym mającym siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii z tytułu korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z autorskich praw majątkowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 5%. Zastosowanie takiej stawki podatku, jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto zaznaczyć należy, że do wniosku Spółka dołączyła kserokopię certyfikatu. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.