IBPB-1-2/4510-120/16/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzenia prac instalacyjnych, na podstawie art. 24 ust. 2 lit. a polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
IBPB-1-2/4510-120/16/BGinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. oddział
 3. plac budowy
 4. projekt
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 6. zakład
 7. zwolnienia podatkowe
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzenia prac instalacyjnych, na podstawie art. 24 ust. 2 lit. a polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzenia prac instalacyjnych, na podstawie art. 24 ust. 2 lit. a polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca realizuje kompleksowe usługi inwestycyjne oraz remontowe (projekt, montaż, uruchomienie obiektu, prace kontrolno-pomiarowe) w branży elektrycznej dla budownictwa, energetyki, ochrony środowiska, przemysłu i górnictwa. Wnioskodawca realizuje zarówno nowe obiekty, jak też modernizuje już istniejące, bez konieczności dokonywania wyłączeń obiektów z ruchu.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca zawarł 6 stycznia 2015 r. umowę ramową o współpracy (dalej: „Umowa ramowa”) z Podmiotem A z siedzibą w Niemczech (dalej: „Zleceniodawca”). Na podstawie Umowy ramowej Wnioskodawca wykonał oraz będzie wykonywał prace instalacyjne polegające na montażu instalacji elektrycznych u finalnych odbiorców Zleceniodawcy (dalej: „Prace instalacyjne”). Prace instalacyjne są wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia zawartego na bazie Umowy ramowej (dalej: „Zlecenie”).

Zlecenie określa między innymi:

 • numer i nazwę danego projektu,
 • zakres prac do wykonania na danym projekcie,
 • szacunkową wysokość wynagrodzenia za realizację danego projektu i sposób kalkulacji wynagrodzenia,
 • osoby kontaktowe przy realizacji danego projektu,
 • miejsce wykonania danego projektu oraz nazwę finalnego odbiorcy Zleceniodawcy,
 • sposób wystawiania rachunków za wykonane prace oraz termin płatności,
 • okres wykonywania danego projektu,
 • okres gwarancji udzielanej przez Wnioskodawcę.

Prace instalacyjne wykonywane w ramach danego Zlecenia określane są dalej jako: „Projekt”.

Wnioskodawca będzie wykonywał w szczególności następujące Projekty w ramach umowy zawartej ze Zleceniodawcą:

 • finalny odbiorca Zleceniodawcy: Podmiot B (termin: 19.01.2015-13.06.2015; miejsce wykonywania Projektu: S, Niemcy);
 • finalny odbiorca Zleceniodawcy: Podmiot C (termin: 20.04.2015-10.07.2015; miejsce wykonywania Projektu: K, Niemcy);
 • finalny odbiorca Zleceniodawcy: Podmiot D (termin: 20.07.2015 - 24.07.2015 oraz 10.08.2015 - 14.08.2015; miejsce wykonywania Projektu: A, Niemcy);
 • finalny odbiorca Zleceniodawcy: Podmiot E (termin: 31.08.2015 - nadal, planowany termin zakończenia prac: 31.03.2016; miejsce wykonywania Projektu: W, Niemcy);
 • finalny odbiorca Zleceniodawcy: Podmiot F (termin: 02.11.2015 - 13.11.2015; miejsce wykonywania Projektu: L, Niemcy).

Każde ze Zleceń zawartych na podstawie Umowy ramowej dotyczy konkretnego Projektu i nie jest powiązane z innym Zleceniem zawieranym ma podstawie Umowy ramowej w celu realizacji innego Projektu. W szczególności rozpoczęcie realizacji jednego Projektu nie jest uzależnione od zakończenia poprzedniego, ani w żaden inny sposób nie warunkuje jego wykonania.

Pracownicy Wnioskodawcy wykonując Prace instancyjne na danym Projekcie nocują w pobliżu miejsca wykonania tego Projektu. Dodatkowo, w przypadku potrzeby dokonania zakupów koniecznych dla wykonywania zleconych Prac instalacyjnych w ramach danego Projektu, również zakupy dokonywane są w pobliżu miejsca wykonania tego Projektu.

Jak dotychczas poszczególne miejsca wykonywania Projektów realizowanych w ramach ww. umowy ramowej były zlokalizowane w różnych miastach w Niemczech.

Prace instalacyjne w ramach danego Projektu nie trwają dłużej niż 12 miesięcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzenia Prac instalacyjnych w ramach danego Projektu, które to Prace instalacyjne nie trwają dłużej niż 12 miesięcy, podlega zwolnieniu od opodatkowania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt a) polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – zdarzenie przyszłe)

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzenia Prac instalacyjnych w ramach danego Projektu, które to Prace instalacyjne nie trwają dłużej niż 12 miesięcy, nie podlega zwolnieniu od opodatkowania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt a) Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90, dalej „UPO”).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt a) polsko-niemieckiej UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni (...) taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Jak wskazano powyżej, Prace instalacyjne wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach każdego z Projektów powinny być rozpatrywane jako odrębne prace budowy w rozumieniu przepisów polsko - niemieckiej UPO.

Mając na uwadze, że Prace instalacyjne w ramach danego Projektu nie trwają dłużej niż 12 miesięcy, to na podstawie art. 5 ust. 3 polsko-niemieckiej UPO nie powstanie zakład Wnioskodawcy w Republice Federalnej Niemiec.

W konsekwencji, dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonania Prac instalacyjnych w ramach danego Projektu nie mogą być opodatkowane w Republice Federalnej Niemiec na podstawie polsko-niemieckiej UPO. Dlatego też, dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonania Prac instalacyjnych w ramach danego Projektu podlegają w całości opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzenia Prac instalacyjnych w ramach danego Projektu, które to Prace instalacyjne nie trwają dłużej niż 12 miesięcy, nie podlega zwolnieniu od opodatkowania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt a) polsko-niemieckiej UPO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 updop, wolne od podatku są dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi.

Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i na podstawie art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90, dalej „umowa polsko-niemiecka”), plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Z kolei art. 24 ust. 2 lit. a umowy polsko - niemieckiej, stanowi że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonych prac instalacyjnych na terytorium Niemiec, które nie będą trwały dłużej niż 12 miesięcy, nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 2 lit. a umowy polsko-niemieckiej w związku z art. 7 ust. 1 niniejszej umowy, gdyż Wnioskodawca nie będzie posiadał zakładu na terytorium Niemiec.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań nr 1 - 3 (stan faktyczny) oraz pytań nr 1, 3 (zdarzenie przyszłe) wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.