DD4/033/037/DYI/08/PK-1215 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga prorodzinna na dwoje dzieci?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu, jako częściowo nieprawidłową, interpretację indywidualną z dnia 23 lipca 2008 r., Nr ITPB2/415-497/08/IB, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej możliwości skor2ystania z ulgi o której mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wychowywaniem syna jest prawidłowe. W pozostałej części, dotyczącej skorzystania z ww. ulgi w związku z wychowywaniem córki Minister Finansów uznaje interpretację indywidualną z dnia 23 lipca 2008 r., Nr ITPB2/415-497/08/IB za prawidłową.

UZASADNIENIE

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatniczka samotnie wychowuje dwoje dzieci. Syna (22 lata), będącego studentem Politechniki Wrocławskiej oraz córkę (lat 19), uczennicę liceum ogólnokształcącego.

Syn Podatniczki w 2007 r. uzyskał następujące dochody:

  • renta rodzinna po zmarłym ojcu w kwocie 4076 zł;
  • dochód z umowy-zlecenia w kwocie 200 zł;
  • dochód uzyskany z tytułu pracy wykonywanej w czasie wakacji na terytorium Zjednoczonego Królestwa w kwocie 7510 zł (po odliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu).

Córka Podatniczki w 2007 r. uzyskała następujące dochody:

  • rentę rodzinną po zmarłym ojcu, w kwocie 3027 zł (część renty rodzinnej do uzyskania przez córkę Podatniczki pełnoletności, maj 2007 r., została wliczona do dochodów Podatniczki);
  • dochód uzyskany z tytułu pracy wykonywanej w czasie wakacji na terytorium Zjednoczonego Królestwa w kwocie 13400 zł (po odliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu).

W związku z powyższym Podatniczka zwróciła się z pytaniem, czy ulga o której mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje jej na oboje dzieci.

Zdaniem Podatniczki powyższa ulga przysługuje jej na oboje dzieci, gdyż zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), renta rodzinna, to świadczenie wolne od podatku, a dochód uzyskany z renty rodzinnej nie powoduje ograniczeń w korzystaniu z ulgi rodzinnej.

W opinii Podatniczki również dochód jej dzieci z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa, jest zwolniony w Polsce z opodatkowania na podstawie konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

Jednocześnie Podatniczka uważa, iż gdyby nie renta rodzinna, która nie ma wpływu na ulgę, o której mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, córka i syn Podatniczki nie musieliby w ogóle składać zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, a Podatniczka mogłaby skorzystać z ww. ulgi na oboje dzieci.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 23 lipca 2008 r. interpretację indywidualną (Nr ITPB2/415-497/08/IB), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest nieprawidłowe w części dotyczącej skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wychowywaniem przez Podatniczkę syna, z powodu uzyskiwania przez niego dochodu z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa

Stosownie do postanowień art. 27f ust. I ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r., od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 21, pomniejszonego o kwotą składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotą, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 4 ww. ustawy obowiązującym w 2007 r. powołany przepis ma zastosowanie do osób wychowujących dzieci:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
  3. do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku.

Z uwagi na to, iż przepisy ustawy nie definiują zakresu pojęcia „dochodów wolnych od opodatkowania”, przez dochody wolne od opodatkowania należy rozumieć wszelkie dochody, których uzyskanie, na podstawie obowiązujących przepisów, nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Katalog dochodów zwolnionych od opodatkowania jest zawarty w aktach powszechnie obowiązujących. Do aktów tych zgodnie z art. 87 Konstytucji RP zalicza się: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

W konsekwencji przez dochody wolne od opodatkowania należy także rozumieć dochody zwolnione z podatku stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Mając powyższe na uwadze Minister Finansów stwierdza, że uzyskany przez syna Podatniczki dochód z pracy wykonywanej w Zjednoczonym Królestwie, który na podstawie polsko-brytyjskiej konwencji jest w Polsce zwolniony z opodatkowania (art. 22 ust. 2 lit. a) konwencji) nie pozbawia Podatniczki prawa do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wychowywaniem syna.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).