Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

1) Czy podatek z tytułu pracy najemnej wykonywanej od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. w Katarze na rzecz „ekonomicznego pracodawcy” – firmy z siedzibą w Katarze za pośrednictwem pracodawcy/podmiotu z faktycznym zarządem usytuowanym w Belgii winien zostać pobrany w państwie, w którym praca była świadczona?
2) Czy Wnioskodawca – w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1 – uprawniony jest do skorzystania z ulgi abolicyjnej w rozliczeniu za 2017 r.?
3) Czy zwrot wydatków należy uznać za przychód z pracy najemnej?

Fragment:

W myśl art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Stosownie do art. 27 ust. 9a ww. ustawy, w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.

2018
15
gru

Istota:

- Czy wpłacony w 2018 r. podatek od odsetek może zostać odliczony od podatku dochodowego od osób prawnych? Jeśli tak, czy poprzez korektę zeznania rocznego za 2017 r. czy w zeznaniu za 2018 r.?
- Czy do obliczenia wysokości podatku należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty podatku na konto X Rosja z rachunku Spółki?

Fragment:

Wysokość podatku została określona w pełnej wysokości bez uwzględnienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z uwagi na trudną sytuację finansową spółki rosyjskiej, Spółka zwróciła niepobrany podatek na konto spółki rosyjskiej w 2018 r. zgodnie z wyliczeniem rosyjskiego organu skarbowego.  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny wskazać należy, że przychody (dochody) z tytułu odsetek wypłacanych Wnioskodawcy przez spółkę rosyjską łączy się z dochodami osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odlicza podatek zapłacony za granicą na podstawie art. 20 ust. 1 updop. Jednakże, art. 20 updop, stosuje się z uwzględnieniem przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem, odliczeniu podlega podatek tylko do wysokości wynikającej z ww. umowy. Zapłacenie podatku u źródła w pełnej wysokości tj. bez uwzględnienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie uprawnia Wnioskodawcy do odliczenia całej kwoty zapłaconego podatku. Ponadto należy wskazać, że kwota odliczenia nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Jednocześnie, podatek zapłacony w obcym państwie odlicza się w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym dochody (przychody) osiągnięte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające w obcym państwie opodatkowaniu łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2018
12
paź

Istota:

Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat opłat za udostępnienie konstrukcji zawierającej powierzchnię biurową i socjalną

Fragment:

(...) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pojęciem „ urządzenie przemysłowe ” posługuje się zarówno polsko-austriacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. W art. 3 ust. 2 wspomnianej umowy wskazano, że w stosowaniu umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie, które nie zostało w niej zdefiniowane, będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się w danym czasie zgodnie z prawem tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie Umowa, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego ustawodawstwa podatkowego tego Państwa będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego Państwa. Ustawa o PDOP nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia, co usprawiedliwia odwołanie do języka potocznego - regułom języka normatywnego odpowiadają określone dyrektywy wykładni językowej, w myśl których przy tłumaczeniu znaczenia normy należy jej przypisać takie znaczenie, jakie ma ona w języku potocznym, chyba, że ważne względy przemawiają za odstępstwem od tego znaczenia (por. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 99).

2018
6
paź

Istota:

Opodatkowanie kwoty z tytułu relokacji.

Fragment:

W świetle powyższego należy zatem uznać, że kwota relokacji z tytułu przeprowadzenia się Wnioskodawcy wraz z rodziną do Polski, jako dodatkowe świadczenie otrzymane w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z irlandzkim pracodawcą, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z uwagi zaś na fakt, że Wnioskodawca wykonuje tę pracę w Polsce, gdzie posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, świadczenie to podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi wymienia się stosunek pracy. Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, (...)

2018
29
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca, jako płatnik - z tytułu wypłacanych na mocy zawartego porozumienia kwot na rzecz spółki włoskiej - powinien, stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Rządem Republiki Włoskiej, czyli w wysokości 10% od wypłacanych kwot

Fragment:

W analizowanej sprawie przepisem szczególnym w stosunku do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1 updop jest art. 12 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania sporządzonej w Rzymie dnia 21 czerwca 1985 r. (dalej: „ umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ”). Zgodnie z art. 12 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, że należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże należności te mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych należności (art. 12 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Z kolei zgodnie z art. 12 ust 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, określenie „ należności licencyjne ”, użyte w niniejszym artykule, oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami i taśmami dla telewizji lub radia, patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

2018
19
wrz

Istota:

Czy całość dochodów, bez względu na miejsce położenia źródła przychodów, powinien Pan opodatkować w Polsce, czy podlega Pan tylko ograniczonemu opodatkowaniu, tzn. od dochodów w Polsce opłaca Pan podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce, a od dochodów uzyskanych w Niemczech – podatek w Niemczech?
Czy w sytuacji, gdy z powodu większego zlecenia okaże się, że na terenie Niemiec przebywa Pan dłużej niż 183 dni w roku, jednocześnie posiadając cały czas swoje „centrum interesów życiowych” w Polsce, powinien Pan dochód opodatkować w Niemczech

Fragment:

Reasumując, o ile w istocie nie posiada Pan w Niemczech zakładu w rozumieniu cytowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane z tytułu wykonywania usług na terenie Polski oraz Niemiec, winien opodatkować wyłącznie w Polsce zgodnie z wybraną dla celów podatkowych formą opodatkowania. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

2018
28
cze

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Grecji

Fragment:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada certyfikat rezydencji Kontrahenta, który dokumentuje dla celów podatkowych miejsce jego rezydencji, zastosowanie stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku u źródła, będzie uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2 .Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ze wszystkimi państwami wymienionymi w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W świetle treści tych umów ewentualne opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wskazaną w danej umowie albo niepobranie tego podatku w ogóle zależy od stwierdzenia, czy dokonywane przez Spółkę płatności na rzecz Kontrahentów z tytułu uzyskania licencji na użytkowanie Dokumentacji Rejestracyjnej stanowią należności licencyjne czy zyski przedsiębiorstw. Umowa polsko-grecka (...)

2018
28
cze

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Indii

Fragment:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada certyfikat rezydencji Kontrahenta, który dokumentuje dla celów podatkowych miejsce jego rezydencji, zastosowanie stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku u źródła, będzie uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ze wszystkimi państwami wymienionymi w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W świetle treści tych umów ewentualne opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wskazaną w danej umowie albo niepobranie tego podatku w ogóle zależy od stwierdzenia, czy dokonywane przez Spółkę płatności na rzecz Kontrahentów z tytułu uzyskania licencji na użytkowanie Dokumentacji Rejestracyjnej stanowią należności licencyjne czy zyski przedsiębiorstw. Umowa polsko-indyjska (...)

2018
27
cze

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii

Fragment:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada certyfikat rezydencji Kontrahenta, który dokumentuje dla celów podatkowych miejsce jego rezydencji, zastosowanie stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku u źródła, będzie uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ze wszystkimi państwami wymienionymi w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W świetle treści tych umów ewentualne opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wskazaną w danej umowie albo niepobranie tego podatku w ogóle zależy od stwierdzenia, czy dokonywane przez Spółkę płatności na rzecz Kontrahentów z tytułu uzyskania licencji na użytkowanie Dokumentacji Rejestracyjnej stanowią należności licencyjne czy zyski przedsiębiorstw. Umowa polsko-brytyjska (...)

2018
27
cze

Istota:

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Hiszpanii

Fragment:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Mając na uwadze fakt, iż Spółka posiada certyfikat rezydencji Kontrahenta, który dokumentuje dla celów podatkowych miejsce jego rezydencji, zastosowanie stawki preferencyjnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku u źródła, będzie uzależnione od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 2. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ze wszystkimi państwami wymienionymi w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Polska posiada podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W świetle treści tych umów ewentualne opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wskazaną w danej umowie albo niepobranie tego podatku w ogóle zależy od stwierdzenia, czy dokonywane przez Spółkę płatności na rzecz Kontrahentów z tytułu uzyskania licencji na użytkowanie Dokumentacji Rejestracyjnej stanowią należności licencyjne czy zyski przedsiębiorstw. Umowa polsko-hiszpańska (...)