Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany składać zeznanie podatkowe i rozliczyć się z podatku dochodowego w Polsce przy założeniu opisanego stanu faktycznego?
Fragment:
(...) umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce. Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pracy wykonywanej na instalacji stacjonującej na stałe u wybrzeży Teneryfy, wyspy należącej do Królestwa Hiszpanii będą zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 23 ust. 1 pkt a) ww. umowy polsko-hiszpańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
2017
21
wrz

Istota:
Dochody uzyskane w 2016 r. z tytułu umowy zlecenia, renty rodzinnej oraz z tytułu umowy o pracę wykonywanej w Grecji nie podlegają opodatkowaniu w Polsce biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem przepisów polsko – greckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Fragment:
W świetle powyższych przepisów uznać należy, że Wnioskodawca mający miejsce zamieszkania w Grecji i wykonujący pracę na terytorium tego kraju podlega opodatkowaniu tylko w Grecji, zgodnie z art. 15 ust. 1 polsko – greckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Podsumowując, dochody uzyskane w 2016 r. z tytułu umowy zlecenia, renty rodzinnej oraz z tytułu umowy o pracę wykonywanej w Grecji nie podlegają opodatkowaniu w Polsce biorąc pod uwagę art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem przepisów polsko – greckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul.
2017
30
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca (Bank) może stosować zwolnienie z opodatkowania w Polsce na podstawie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Norwegią w odniesieniu do świadczeń emerytalno-rentowych pochodzących z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych?
Fragment:
Ponieważ emerytury i renty pochodzące z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych mogą być opodatkowane w Norwegii, Wnioskodawca stosując postanowienia Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Norwegią, nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń w przypadku, jeżeli pochodzą z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca nie dokonuje przy tym weryfikacji, czy w odniesieniu do poszczególnego świadczenia podatek norweski został w Norwegii faktycznie pobrany i w jakiej wysokości. W przypadku wypłacania pozostałych świadczeń emerytalno-rentowych z Norwegii, innych niż powyżej opisane, Wnioskodawca zobowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca (Bank) może stosować zwolnienie z opodatkowania w Polsce na podstawie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Norwegią w odniesieniu do świadczeń emerytalno-rentowych pochodzących z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych? Zdaniem Wnioskodawcy, Bank, jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych rent i emerytur zagranicznych, może zastosować zwolnienie z opodatkowania wypłacanych świadczeń w Polsce na podstawie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Norwegią w odniesieniu do rent i emerytur pochodzących z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.
2017
26
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce w związku z uzyskaniem dochodów z pracy wykonywanej na podstawie opisanego kontraktu w 2017 r., a tym samym czy podatnik będzie obowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce w związku z uzyskaniem dochodu z tegoż kontraktu w 2017 r.?
Fragment:
(...) umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce. Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w 2017 r. z pracy wykonywanej na pokładach statków będą zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 21 ust. 2 pkt a) ww. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
2017
10
sie

Istota:
1. Czy do dochodów Wnioskodawcy z tytułu pracy na statku zakotwiczonym stale u brzegów Nigerii znajdzie zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia opisana w art. 27 ust. 9 i art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę dochodów w Nigerii, do których zgodnie z art. 27 ust. 9 i art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego, Wnioskodawca, w 2015 r. i latach następnych był, jest i będzie uprawniony do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ust. 2 ustaw, niezależnie od tego, czy podatek w państwie źródła został faktycznie pobrany?
Fragment:
Zgodnie z art. 27 ust. 9a ww. ustawy w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio. Uwzględniając powyższe, metodę unikania podwójnego opodatkowania określaną jako metoda proporcjonalnego odliczenia (zaliczenia) stosuje się w przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy z danym państwem Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tą metodą, podatnik osiągający dochody z pracy najemnej za granicą ma obowiązek wykazać łączne dochody (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) w zeznaniu, a od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. W sytuacji, jednak gdy nie ma obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i podatnik nie zapłacił podatku zagranicą, przepisy art. 27 ust. 9 lub 9a ww. ustawy nie mają zastosowania, nie można bowiem mówić wówczas o zastosowaniu metody zapobiegającej podwójnemu opodatkowaniu.
2017
28
lip

Istota:
Czy do dochodów podatnika z tytułu pracy na statku zakotwiczonym stale u brzegów Nigerii, znajdzie zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia opisana w art. 27 ust. 9 i 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy w związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę dochodów w Nigerii, do których, zgodnie z art. 27 ust. 9 i art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego, Wnioskodawca, w roku 2015 i latach następnych był, jest i będzie uprawniony do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezależnie od tego, czy podatek w państwie źródła został faktycznie pobrany?
Fragment:
Zgodnie z art. 27 ust. 9a ww. ustawy w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio. Uwzględniając powyższe, metodę unikania podwójnego opodatkowania określaną jako metoda proporcjonalnego odliczenia (zaliczenia) stosuje się w przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy z danym państwem Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tą metodą, podatnik osiągający dochody z pracy najemnej za granicą ma obowiązek wykazać łączne dochody (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) w zeznaniu, a od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. W sytuacji, jednak gdy nie ma obowiązującej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i podatnik nie zapłacił podatku zagranicą, przepisy art. 27 ust. 9 lub 9a ww. ustawy nie mają zastosowania, nie można bowiem mówić wówczas o zastosowaniu metody zapobiegającej podwójnemu opodatkowaniu.
2017
25
lip

Istota:
Czy w wyniku umów agencyjnych i dokonywania wypłat należnej prowizji na rzecz agentów, po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek potrącenia od dokonanych i dokonywanych w przyszłości wypłat prowizji, podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku gdy agenci mają siedzibę w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Fragment:
Ponieważ agenci wykonują swoje usługi wyłącznie poza terytorium Polski, w Polsce nie posiadają żadnej stałej placówki, przedstawicielstwa, biura, pełnomocnika itp., to w przypadku agentów mających siedzibę w krajach z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z uwagi na to, że usługi te nie mieszczą się w katalogu świadczeń określonym w art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy CIT, w stosunku do Wnioskodawcy brak jest obowiązku pobrania od wynagrodzenia czyli prowizji agenta, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w trybie i na zasadach wynikających z art. 26 ust. 1 Ustawy CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
14
cze

Istota:
Czy w wyniku zawierania umów agencyjnych i dokonywania wypłat należnej prowizji na rzecz agentów, po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek potrącenia od dokonanych i dokonywanych w przyszłości wypłat prowizji, podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na podstawie postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z krajem siedziby agenta, w przypadku, gdy agenci mają siedzibę w Niemczech, Holandii, Szwecji, USA, Singapurze, Kanadzie, Norwegii, Francji oraz Grecji?
Fragment:
Natomiast w przypadku agentów mających siedzibę w krajach, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, odwołać się należy do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z Niemcami, Holandią, Szwecją, USA, Singapurem, Kanadą, Norwegią, Francją oraz Grecją. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez Polskę z Niemcami, ponieważ agenci wykonują swoje usługi wyłącznie poza terytorium Polski, w Polsce nie posiadają żadnej stałej placówki, przedstawicielstwa, biura, pełnomocnika itp., to na podstawie art. 5 i 22 tej umowy dochody jakie są i będą uzyskiwane przez agentów mających siedzibę w Niemczech podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, co oznacza, że biorąc również poda uwagę fakt, że usługi tych agentów nie mieszczą się w katalogu świadczeń określonym w art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy CIT, w stosunku do Wnioskodawcy brak jest obowiązku pobrania od wynagrodzenia czyli prowizji tych agentów, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w trybie i na zasadach wynikających z art. 26 ust. 1 Ustawy CIT. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez Polskę z Holandią, ponieważ agenci wykonują swoje usługi (...)
2017
14
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w części dotyczącej braku opodatkowania na terenie Polski oraz w części dotyczącej braku obowiązku poboru podatku u źródła.
Fragment:
Spółka dokonując przedmiotowych wypłat na rzecz podmiotów zagranicznych będzie zobowiązana jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 ww. ustawy, do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat, z uwzględnieniem uregulowań wynikających z przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z tej przyczyny nie można podzielić stanowiska Spółki, że wypłacając wynagrodzenie niemieckiemu kontrahentowi za usługi świadczone na jej rzecz poza granicami Polski, nie osiąga on dochodów, których źródło znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, że w przedmiotowej sprawie świadczącym usługi jest spółka niemiecka, a zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy, przy badaniu obowiązku podatkowego, należy także brać pod uwagę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. podpisanej w Berlinie, między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90): zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.
2017
8
cze

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2015, 2016 i lata następne?
2. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
Fragment:
Zgodnie z art. 27 ust. 9a ww. ustawy w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio. Uwzględniając powyższe, metodę unikania podwójnego opodatkowania określaną jako metoda proporcjonalnego odliczenia (zaliczenia) stosuje się w przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy z danym państwem Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tą metodą, podatnik osiągający dochody z pracy najemnej za granicą ma obowiązek wykazać łączne dochody (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) w zeznaniu, a od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. W myśl natomiast art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.
2017
7
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.