Umowa o sprawowanie opieki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa o sprawowanie opieki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
21
lis

Istota:

Czy spełnienie przez Wnioskodawczynię wszystkich wymogów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spodków i darowizn, z wyjątkiem niedochowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi przewidzianej dla umowy o sprawowanie opieki, pozwoli skorzystać Wnioskodawczyni z ulgi mieszkaniowej ?

Fragment:

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 20 sierpnia 1993 r. pomiędzy Wnioskodawczynią a Panią K.K. (osobą wymagającą stałej opieki) zawarta została umowa o sprawowanie opieki, przy czym umowę tę zawarło w trybie przewidzianym dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w dniu jej zawarcia tj. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. W związku z powyższym niniejsza umowa została zawarta w obecności pracownika Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta, za zgodą wyrażoną w drodze decyzji właściwego wówczas organu – Prezydenta Miasta, a postanowienie o konieczności sprawowania opieki nad Panią K.K., z którego w sposób jednoznaczny wynika, iż jest ona niezdolna do samodzielnej egzystencji i istnieją warunki uzasadniające konieczność stałej opieki osób trzecich wydane zostało w dniu 5 lipca 1993 r. W celu dostosowania się do obowiązujących obecnie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawczyni oraz Pani K.K., dopełniły obowiązku poświadczenia przez notariusza wcześniej zawartej umowy o sprawowanie opieki z dniem 16 marca 2012 r. Z uwagi jednak na fakt, iż umowa o sprawowanie opieki została poświadczona podpisem notarialnym w dniu 16 marca 2012 r. uznać należy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przedmiotowej ustawy dwuletni termin, określony w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w tym też dniu rozpoczął bieg.

2011
1
maj

Istota:

Czy do spełnienia wymogów określonych w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn wystarczające jest przedłożenie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego?

Fragment:

Nr 142, poz. 1514 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. - w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału. Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z ulgi w postaci nie wliczania do podstawy opodatkowania czystej wartości nieruchomości uwarunkowane jest zawarciem umowy z zachowaniem formy określonej w art. 16 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Przepisy dotyczące ulg w prawie podatkowym są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego też wykładnia przepisów je ustanawiających musi być wykładnią ścisłą i obwarowania dotyczące zastosowania ulgi nie mogą być poprzez interpretację rozszerzane.