ILPB2/4511-1-1133/15-3/DJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Opodatkowanie odszkodowania, otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (Program Dobrowolnych Odejść).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada (data wpływu 25 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo - akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). Zainteresowany jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 - tekst jednolity ze zm.), (dalej: Kodeks pracy). W związku z dokonywaniem wypłat wynagrodzeń oraz innych wypłat pieniężnych na rzecz pracowników Wnioskodawca, zgodnie z art. 31 updof, jest obowiązany jako płatnik do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: pdof).

W przyszłości możliwa jest zmiana inwestora w Spółce. Nowy inwestor (dalej: Inwestor) może podjąć decyzję o zmianie struktury zatrudnienia w Spółce, z którą może się wiązać konieczność zwolnienia części pracowników. Zainteresowany zamierza wprowadzić regulamin dotyczący rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: Regulamin), zgodnie z którym pracownikowi będzie wypłacane zadośćuczynienie z tego tytułu, jak też w wybranych innych przypadkach, w tym np. w przypadku zbycia kontrolnego pakietu akcji Wnioskodawcy (dalej: Zadośćuczynienie).

Regulamin zostanie zawarty na podstawie Kodeksu pracy. Wypłacone Zadośćuczynienie będzie miało na celu zrekompensowanie pracownikom negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnej decyzji nowego inwestora o rozwiązaniu umowy o pracę oraz zrekompensować zmianę komfortu pracy związanej ze zmianą właściciela kontrolnego pakietu akcji. W Regulaminie zostaną określone zasady, kiedy w przypadku rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz zmiany właściciela kontrolnego pakietu akcji, powstanie obowiązek wypłaty Zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie nie będzie stanowiło odprawy, celem Zadośćuczynienia będzie wynagrodzenie pracownikowi ewentualnych niedogodności związanych ze zmianą właściciela pakietu kontrolnego akcji, co może istotnie wpłynąć na komfort pracy pracowników, w tym perspektywy rozwoju stabilności zatrudnienia.

Regulamin wynagradzania, o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego, na podstawie którego w wybranych sytuacjach pracownicy będą uprawnieni do otrzymania Zadośćuczynienia, będzie stanowił „prawo pracy” w rozumieniu art. 9 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zaistnienia przesłanek do wypłaty Zadośćuczynienia, Wnioskodawca będzie obowiązany do obliczenia i pobrania zaliczek na pdof z tytułu wypłaconego Zadośćuczynienia...

Zdaniem Wnioskodawcy - nie będzie on obowiązany do obliczenia i pobrania zaliczek na pdof z tytułu wypłaconego Zadośćuczynienia.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby prawne są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy.

W myśl zaś art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie jednak do art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, z wyjątkiem:

  1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
  7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że Zadośćuczynienie zostanie wypłacone pracownikom na podstawie Regulaminu, który zostanie wprowadzony przez Wnioskodawcę stosownie do postanowień Kodeksu pracy. Co więcej, wysokość Zadośćuczynienia zostanie określona bezpośrednio w Regulaminie.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnione zostaną zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Przepis ten wskazuje bowiem, że wolne od podatku dochodowego są m.in. otrzymane zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z regulaminów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Zgodnie zaś z art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.), ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Co więcej, wypłata zadośćuczynienia wynikającego z wprowadzonego przez pracodawcę regulaminu, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, nie została zawarta w wyjątkach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

Stanowisko potwierdzające zwolnienie z opodatkowania pdof zadośćuczynienia przyznanego pracownikom na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych oraz regulaminów lub statutów zostało również potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Poznaniu z 25 czerwca 2015 r., sygn. ILPB2/4511-1-333/15-2/WS.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczenia i pobrania zaliczek na pdof z tytułu wypłaconego na rzecz pracownika Zadośćuczynienia, ponieważ będzie ono korzystało ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.