ILPB1/415-213/12-2/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy świadcząc usługi (których przedmiotem nie będą obowiązki wynikające z tytułu umowy o pracę z tym pracodawcą) dla obecnego pracodawcy Wnioskodawca może być opodatkowany za zasadach ogólnych (skala podatkowa) 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 (w przypadku, gdy podstawa obliczenia podatku nie przekroczy 85.528 zł)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2012 r. (data wpływu 1 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zatrudniony w firmie X na umowę o pracę na pełen etat, której jednym z rodzajów działalności gospodarczej jest doradztwo techniczne (7112Z wg PKD), ale nie jest to działalność główna. Dodatkowo Zainteresowany jest zatrudniony na umowę o pracę na 1/4 etatu w firmie Y.

Wnioskodawca zamierza założyć własną firmę, której głównym rodzajem działalności gospodarczej będzie doradztwo techniczne, ale nie zamierza zwalniać się z żadnej z tych firm. Doradztwo techniczne nie wchodzi w zakres Jego obowiązków wynikających z tytułu umowy o pracę z firmą X, ale wchodzi w zakres obowiązków wynikających z umowy o pracę z firmą Y.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadcząc usługi (których przedmiotem nie będą obowiązki wynikające z tytułu umowy o pracę z tym pracodawcą) dla obecnego pracodawcy Wnioskodawca może być opodatkowany za zasadach ogólnych (skala podatkowa) 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 (w przypadku, gdy podstawa obliczenia podatku nie przekroczy 85.528 zł)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 3: „Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  1. (uchylony),
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek”.

W przypadku Wnioskodawcy, gdy zamierza On rozpocząć działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie doradztwo techniczne, zostaje spełniony warunek art. 9a ust. 3 pkt 2 i jest zmuszony do zastosowania, jako formy opodatkowania skali podatkowej (art. 27 ust. 1) i w przypadku, gdy podstawa obliczenia podatku nie przekroczy 85.528 zł, podatek będzie wynosił 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 gr.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 361) dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 tej ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  1. (uchylony)
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 powołanej ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Wobec powyższego, możliwość opodatkowania w myśl art. 30c jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Jak wynika ze złożonego wniosku Wnioskodawca jest zatrudniony w firmie X na umowę o pracę na pełen etat, w której jednym z rodzajów działalności gospodarczej jest doradztwo techniczne. Dodatkowo Zainteresowany jest zatrudniony również w firmie Y na 1/4 etatu. Wnioskodawca zamierza założyć własną firmę, której głównym rodzajem działalności gospodarczej będzie doradztwo techniczne, ale nie chce zwalniać się z żadnej z tych firm. Doradztwo techniczne nie wchodzi w zakres obowiązków wynikających z tytułu umowy o pracę z X, ale wchodzi w zakres obowiązków wynikających z umowy o pracę z firmą Y.

Zatem tut. organ zauważa, że Wnioskodawca wskazał, iż usługi doradztwa technicznego, będzie świadczył w ramach działalności gospodarczej na rzecz X a nie na rzecz firmy Y, w której doradztwo techniczne wchodzi w zakres Jego obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Mając na uwadze przedstawione informacje we wniosku oraz przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w świetle art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy takim zakresie wykonywanych czynności, uzyskanie przychodu z tytułu świadczenia usług doradztwa technicznego na rzecz X nie pozbawi Wnioskodawcy prawa do opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że w sytuacji, gdy Zainteresowany zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie doradztwo techniczne, zostaje spełniony warunek art. 9a ust. 3 pkt 2 i jest zmuszony do zastosowania, jako formy opodatkowania skali podatkowej (art. 27 ust. 1) należy uznać za nieprawidłowe.

Przy czym należy podkreślić, że wykazanie czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy nie odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Interpretację indywidualną wydaje się bowiem wyłącznie w oparciu o stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony przez Wnioskodawcę, natomiast w toku prowadzenia postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ prowadzi postępowanie dowodowe w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego, który rzeczywiście zaistniał.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.